Планування діяльності підприємства - Навчальний посібник (М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк)

АнотацІя

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

 

За загальною редакцією В. Є. Москалюка

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Київ 2002

ББК 65.290-2                                                  Розповсюджувати та тиражувати

П 37                                                                   без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

Автори:

М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк, В. Ф. Оберемчук, О. П. Степанов, Є. О. Тільний, Л. С. Топчій

 

Рецензенти:

В. П. Александрова, д-р екон. наук, проф. (Ін-т екон. прогнозування НАН України)

А. В. Шегда, д-р екон. наук, проф. (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-1342 від 21.09.2001

 

П 37                                                                       Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб­ник для самост. вивч. дисц. / М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В. Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2002. — 252 с.

ISBN 966–574–312–0

Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни «Планування діяльності підприємства». Сутність і зміст основних положень розкрито у теоретичному і практичному аспектах. Комплекс навчально-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні поради до вивчення кожної теми, а саме: плани семінарських і практичних занять, літературу, термінологічний словник, теми рефератів, питання для дискусій, запитання для самоперевірки знань, практичні завдання з прикладами виконання типових завдань і задачами для самостійного розв’язання. У посібнику подані також критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі.

Посібник призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікацій­ного рівня бакалавр за спеціальністю «Економіка підприємства», а також «Менеджмент промислових підприємств». Він стане  в нагоді працівникам підприємств, які займаються плануванням діяльності на підприємствах.

ББК 65.290-2

Ó М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова,  В. Є. Москалюк та ін., 2002

ISBN 966–574–312–0                                  Ó КНЕУ, 2002

Навчальне видання

 

БЄЛОВ Микола Артемович

ЄВДОКИМОВА Ніна Миколаївна

МОСКАЛЮК Владилен Єфремович та ін.

 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

 

За загальною редакцією В. Є. Москалюка

 

Редактор І. Судзіловська

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор О. Долинська

Верстка Т. Мальчевської

 

Присвячується 95-річчю Київського національного економічного університету