Планування діяльності підприємства - Навчальний посібник (М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк)

Тема 7. забезпечення операцІйноЇ дІяльностІ виробничою потужнІстю

Методичні поради до вивчення теми

Тема охоплює питання:

Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків.

Методики розрахунку виробничої потужності.

Студенти мають знати, що запроектована виробнича програма підприємства повинна пройти ресурсне обґрунтування, тобто визначення її забезпеченості виробничими потужностями, трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю проходить декілька етапів:

Визначення максимального обсягу випуску виробів, що може бути забезпечений наявною виробничою потужністю підприємства;

Обчислення необхідного введення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного переозброєння або розширення підприємства.

Щоб розглянути послідовно ці етапи, необхідно ознайомитися з деякими питаннями, які стосуються виробничої потужності. Виробнича потужність визначається різними вимірниками:

натуральними;

умовно-натуральними;

у багатономенклатурних виробництвах — вартісним вимірником.

Розглядається три види потужності підприємства:

проектна — визначається у процесі проектування;

поточна — фактично досягнута потужність;

резервна — для покриття «пікових» навантажень у деяких галузях: електроенергетика, газова, харчова промисловість та ін.

Слід розуміти, що виробнича потужність є змінною величиною. Вона формується під впливом багатьох чинників, як от:

номенклатура, асортимент і якість продукції;

тривалість виробничого циклу та трудомісткість виготовлення продукції, послуг;

кількість устаткування, стан його фізичного та морального зносу;

режим роботи підприємства і його підрозділів, від якого залежить фонд часу роботи устаткування і використання площ упродовж року;

використання робочого часу;

якість обслуговування робочих місць і т. ін.

Детально про чинники та їхній вплив на виробничу потужність викладено у [2, с. 230—233].

Виробнича потужність розраховується:

на початок і на кінець планового періоду,

а також середньорічна потужність.

У планових розрахунках для обґрунтування виробничої програми використовується середньорічна потужність.

,    (7.1)

де Пср. річна — потужність середньорічна;

Пвх — потужність вхідна;

Пвв — потужність, яка буде введена у плановому році;

Тв — період використання введеної потужності (від початку експлуатації до кінця року, міс.);

Пвиб — потужність, яка вибуває на протязі року;

Тн — період, впродовж якого потужність не буде використовуватися (від початку виведення потужності до кінця року, міс.)

Виробнича потужність підприємства визначається за всією номенклатурою продукції та встановлюється, виходячи з потужності провідних підрозділів (цехів, дільниць, агрегатів). Провідними є ті підрозділи, які виконують головні технологічні операції і мають вирішальне значення у виробництві профільних видів продукції. При наявності декількох провідних підрозділів підприємства його виробнича потужність обчислюється за тими, кот­рі виконують найбільший за трудомісткістю обсяг робіт, наприклад, у машинобудуванні — це механічні та складальні цехи, у ливарних цехах — це формовочні дільниці.

Вихідні дані та послідовність розрахунків, за якими визнача- ється виробнича потужність кожного наступного підрозділу, наведені на рис. 7.1.

 

Рис. 7.1. Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої потужності підприємства

Розрахунки виконуються технологічними службами підприємства. Виробничі підрозділи, які за виробничою по- тужністю нижче рівня провідних, повинні розглядатися як вузь­кі місця, за якими необхідно розробити й впровадити технічні й організаційні заходи, котрі дозволять довести їхню про­пускну спроможність до рівня провідних підрозділів підпри­ємства. Може бути вжито заходів щодо заміни устаткуван- ня, технології, збільшення змінності праці на окремих дільницях тощо.

Треба звернути увагу на те, що в розрахунки виробничої потужності підприємства включається устаткування встановлене і невстановлене, яке є на підприємстві (крім резервного), а також на те, що виробнича потужність розраховується виходячи із максимально можливого річного часу роботи устаткування та використання виробничих площ.

Розрізняють календарний, режимний (номінальний) і ефектив­ний (корисний) фонди часу.

Календарний фонд (Фкал.) часу застосовується при розрахунках виробничої потужності підприємств із безперервним процесом виробництва (наприклад, у хімічних і металургійних виробництвах).

,          (7.2)

де р — \% часу на ремонт і технологічні зупинки устаткування;

,                 (7.3)

де Фреж — фонд режимний (години);

Тзм — тривалість робочої зміни (години);

Др — кількість робочих днів у плановому періоді;

гн — кількість неробочих годин у передсвяткові дні;

Дп — кількість передсвяткових днів у плановому періоді.

Кзм — кількість змін.

,                                (7.4)

де Феф — ефективний корисний фонд роботи устаткування (години).

У складальних, монтажних, формувальних цехах і дільницях, у яких виробничий процес виконується на корисних виробничих площах, режимний фонд розраховується з урахуванням цієї площі за такою формулою:

,                                    (7.5)

де Фреж. площ — режимний фонд робочого часу з урахуван- ням корисної площі цеху, дільниці, м2 годин (квадрато-метри- години);

S — корисна виробнича площа цеху, дільниці, м2.

У загальному вигляді виробнича потужність (П) провідного цеху, дільниці або групи технологічного устаткування з виготовлення однорідної продукції може бути визначена за однією з таких формул:

,                                    (7.6)

або:

,                                           (7.7)

де Пі — потужність і-го виробничого підрозділу підприємства;

Пв — продуктивність устаткування у відповідних одиницях виміру і-ї продукції за годину;

 — ефективний річний фонд часу роботи одиниці устаткування (години);

РМ — середньорічна кількість устаткування;

Тр — трудомісткість виготовлення одиниці продукції з урахуванням коефіцієнта виконання норм, яка визначається за такою формулою:

,                                                    (7.8)

де tшт – Кі — норма часу на виготовлення одиниці продукції (годин);

Кв.н. — коефіцієнт виконання норм часу.

Інакше потужність можна визначити за такою формулою:

.                                 (7.9)

Особлива увага повинна бути зосереджена на методиці розрахунку виробничої потужності, що залежить від характеру підприємств, цехів і рівня їхньої спеціалізації, якими визначається організаційний тип виробництва:

1. На неперервно-потокових лініях, а також на конвейєрі потужність визначається за формулою:

,                                                        (7.10)

де r — такт робочої лінії чи конвейєра.

2. В умовах потоково-масового виробництва при вузькій спеціалізації робочих місць визначається потужність групи робочих місць, які виконують дану операцію при обробці конкретної деталі, розраховується потужність за такою формулою:

.                                              (7.11)

3. В умовах серійного виробництва розрахунок виробничої потужності ускладнюється тому, що за кожним робочим місцем закріплюється велика кількість деталеоперацій. Як вимірник виробничої потужності використовується типовий виріб-представник:

,                                              (7.12)

де Тр. пр. — технічно розрахована норма часу на обробку комплек­ту деталей виробу — представника на даній групі устаткування.

4. В умовах серійного виробництва з широкою номенклатурою випуску виробів, а також у одиничному та дрібносерійному виробництвах розрахунок виробничої потужності ведеться у такій послідовності:

а) визначається трудомісткість обробки виробів і усієї виробничої програми по групах устаткування:

,                               (7.13)

де TN — трудомісткість виробничої програми (години);

б) розраховується ефективний фонд часу роботи за групами устаткування, що взаємозамінюється, тобто визначається пропуск­на спроможність устаткування:

,                                          (7.14)

де Пспр. — пропускна спроможність устаткування, станко-годин;

в) ефективний фонд часу по кожній групі устаткування ділять на трудомісткість програми по даному виду робіт і визначають коефіцієнт виробничої потужності цеху чи дільниці (Кпотуж.):

,                                               (7.15)

г) по провідній групі устаткування встановлюють коефіцієнт виробничої потужності цеху (дільниці) і проектують заходи з розширення вузьких місць;

д) визначають потужність цеху, підприємства у натуральному вимірнику шляхом множення кількості виробів за програмою на прийнятий коефіцієнт виробничої потужності:

.                                              (7.16)

Коефіцієнт завантаження устаткування (Кз.у.) визначається так:

,

тобто

.                                                   (7.17)

При Кз.у. = 1, устаткування використовується повністю; при Кз.у. > 1 — устаткування перевантажене; при Кз.у. < 1 — воно недовантажене.

Необхідно усвідомити деякі відмінності у розрахунку виробничої потужності складальних цехів.

При складанні виробу одного найменування розрахунок вироб­ничої потужності виконується у такій послідовності:

Визначається кількість м2-г (квадрато-метрів-годин), на які розраховує складальний цех протягом планового періоду, за формулою (7.5);

Визначається кількість квадрато-метрів-годин, необхідних для складання одного виробу за такою формулою:

,                                          (7.18)

де tм2г — кількість м2г, необхідних для складання одного виробу;

Sвир — норма площі для складання одного виробу, м2;

Тц.с. — тривалість виробничого циклу складання виробу, год.

Норма площі для складання виробу складається з:

площі, яку займає виріб, м2;

площі, необхідної для робочих місць складальників із урахуванням нормативних переходів навколо складального виробу (0,5—0,75 м ) з кожного боку.

Цикл складання Тц.с. — визначається шляхом побудови циклового графіка складання.

Приблизно цикл складання може визначатися за формулою:

,                                                 (7.19)

Визначається виробнича потужність складального цеху за формулою:

.                                                  (7.20)

Якщо за складальним цехом закріплена різна номенклатура виробів, то розрахунок виробничої потужності проводиться у такій послідовності:

Визначається потрібна кількість квадрато-метрів-годин для складання усіх виробів, які встановлені у виробничій програмі:

,                                                (7.21)

Визначається коефіцієнт виробничої потужності складального цеху за формулою:

,                            (7.22)

Коефіцієнт потужності використовується для корегування кількості виробів, намічених у виробничій програмі.

Крім розрахунків по провідних цехах і дільницях, визначається технологічна спроможність виробничих ланок підприємства. Це необхідно для виявлення невідповідності виробничих потужностей окремих підрозділів прийнятій потужності по даних провідних цехів, дільниць, а також для забезпечення технологічної пропорційності між взаємопов’язаними виробничими ланками. Відповідність потужності різних підрозділів підприємства визначається порівнянням коефіцієнтів сумісності, які розраховуються співвідношенням потужностей провідного підрозділу та інших виробничих ланок.

Проведені вище розрахунки наявної виробничої потужності підприємства дозволяють визначити обсяг випуску виробів, який буде забезпечений діючими основними фондами. Особливу увагу слід приділяти визначенню максимально можливого випуску продукції з урахуванням зміни ряду чинників, наприклад, зменшення простоїв устаткування, підвищення коефіцієнта змінності його роботи, удосконалення організації виробництва, впровадження технічних заходів та інших.

Слід розуміти, що приріст потужності за рахунок організаційно-технічних заходів, тобто внутрішньовиробничих резервів, не завжди може забезпечити випуск запланованого обсягу продукції. Тому виникає потреба у визначенні введення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного переозброєння, реконструкції або розширення підприємства.

Порядок розрахунку введення додаткових потужностей і приклад викладені у підручнику [1, с. 337—338].

Розрахунки виробничої потужності використовуються для обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства, а також для складання балансу, який відбиває зміни величини потужності протягом планового періоду і характеризує вихідну потужність (Пвих).

,         (7.23)

де Пвх — вхідна потужність підприємства, тобто потужність на початок планового періоду;

Пзах — збільшення потужності впродовж планового періоду внаслідок здійснення організаційно-технічних заходів;

Пр — нарощування виробничої потужності шляхом реконструкції або розширення підприємства;

Пн — збільшення «+» або зменшення «–» виробничої потужності у зв’язку зі змінами у номенклатурі та асортименті виготов­люваної продукції;

Пв — зменшення виробничої потужності внаслідок її вибуття, тобто виведення з експлуатації технічно застарілого та фізично спрацьованого устаткування.

При обґрунтуванні виробничої програми виробничою потужністю важливо мати інформацію про рівень її використання на підприємстві. Тому при розрахунках і складанні балансу значне місце відводиться показникам, за допомогою яких можна визначити стан використання діючих потужностей і на підставі цього розробити заходи для поліпшення використання виробничих потужностей і збільшення виробництва продукції.

Найбільш об’єктивну аналітичну інформацію про рівень використання виробничих потужностей дає система показників, яка розділяється на три групи:

1 — показники, які характеризують рівень освоєння проект­ної та використання середньорічної виробничої потужності підприємства;

2 — показники, які характеризують використання устаткування у часі та у потужності (коефіцієнти екстенсивної та інтенсивної завантаженості);

3 — показники використання устаткування і площ у вартісних і натуральних вимірниках.

Характеристика показників, їхні розрахунки, а також шляхи поліпшення використання виробничої потужності викладені у підручнику [2, с. 238—244].

План семінарського заняття

Поняття, види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків.

Фонди часу, що використовуються при розрахунках потужності, їхнє визначення і галузі, в яких вони застосовуються.

Методика розрахунку потужності в різних типах виробницт­ва і складальних підрозділах.

Обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства.

Показники використання виробничої потужності і шляхи їхнього поліпшення.

Література

Економіка підприємства // За ред. Покропивного С. Ф. — К., 2000. — Розділ 14.

Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия // Под ред. Бухало С. М. — К.: Высшая школа, 1989. — Глава 11.

Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием // Под ред. Летенко В. А. — М.: Высшая школа, 1979. — Глава 20.

Термінологічний словник

Виробнича потужність підприємства — максимальний обсяг випуску продукції при повному використанні устаткування, площ і прогресивної технології.

Цикл складання — календарна тривалість складальних робіт.

Середньорічна потужність — потужність, по якій ведуться обґрунтування виробничої програми підприємства.

Потужність вхідна — потужність на початок планового періоду.

Потужність вихідна — потужність підприємства на кінець планового періоду.

Пропускна спроможність устаткування — ефективний фонд часу роботи групи устаткування.

Коефіцієнт виробничої потужності — співвідношення пропускної спроможності групи устаткування і трудомісткості її виробничої програми.

Навчальні завдання

Теми рефератів

Формування виробничої програми в ринкових умовах і її обґрунтування виробничою потужністю підприємства.

Шляхи поліпшення використання виробничої потужності підприємства.

Заміщення факторів виробництва та ліквідація диспропорцій виробничих підрозділів підприємства.

Запитання для самоперевірки знань

Що означає термін «виробнича потужність»?

Які фактори визначають виробничу потужність підприємства?

Розкрийте зміст понять: «вузьке місце», «провідна ланка», «пропускна спроможність обладнання».

Як обчислюється виробнича потужність в однономенклатурному масовому чи крупносерійному виробництві?

Дайте характеристику методики визначення виробничої потуж­ності для умов серійного виробництва.

Які основні етапи обчислення виробничої потужності для умов багатономенклатурного одиничного та дрібносерійного виробництва?

Як проводиться обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства?

Які показники характеризують використання виробничої потуж­ності, методика їхнього обчислення?

Охарактеризуйте основні фактори виробництва та їхню заміщеність.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача-приклад 1. Механічний завод виготовляє шестерні. Режим роботи цеху двозмінний, працює п’ять днів на тиждень.

Таблиця 7.1

ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

№ з/п

Показники

Верстати

зубо- різні

сверд- лильні

токар- ні

шліфу- вальні

1.

Кількість верстатів, шт.

4

3

3

1

2.

Норма часу на обробку одної шестерні за операціями, нормо-г.

2,5

2,5

1,5

0,5

3.

Середній відсоток виконання норм

110

120

120

110

4.

Витрати часу на ремонт устаткування у відсотках

7,0

5,0

6,0

7,0

Розрахункова програма річного випуску шестерень 7000 штук.

Визначити:

ефективний фонд часу роботи устаткування по групах;

пропускну спроможність устаткування кожної групи;

ведучу групу устаткування;

виробничу потужність цеху;

коефіцієнт завантаження устаткування.

Розв’язання

Режимний фонд часу роботи одного верстата за рік визначається за формулою (7.3).

Визначаються:

ефективний фонд часу роботи одного верстата за формулою (7.4);

пропускна спроможність — за формулою (7.14);

трудомісткість розрахункової річної виробничої програми — за формулою (7.13);

коефіцієнт виробничої потужності — за формулою (7.15);

результати розрахунків по групах устаткування зводяться у табл. 7.2.

Таблиця 7.2

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ

Групи верстатів

Кількість верстатів

Ефективний фонд часу роботи одного верстата

Пропускна спроможність, верстато-годин

Трудомісткість річної програми з урахуванням коефіцієнта виконання норм, верстато-годин

Коефіцієнт виробничої потужності

1

2

3

4

5 = 4 ´ 3

6

7 = 5 : 6

1

Зуборізні

4

3863,2

15 452,8

15 909,1

0,97

2

Свердлильні

3

3946,3

11 839

14 583,3

0,81

3

Токарні

3

3904,8

11 714,4

8750

1,34

4

Шліфувальні

2

3863,2

3 863,2

3181,8

1,21

Ведучою групою у даному прикладі є група зуборізних верстатів, тому що і трудомісткість обробки однієї деталі, і кількість верстатів цієї групи більші за інших. Виробнича потужність цеху визначається за прийнятим коефіцієнтом потужності цієї групи устаткування (0,97), формула (7.16).

Виробнича потужність цеху визначається таким чином:

7000 ´ 0,97 = 6790 штук.

«Вузькими місцями» є свердлильна група верстатів. Можна запропонувати роботу одного верстата у третю зміну, тоді буде забезпечена обробка 6790 штук деталей на свердлильній операції. Токарна і шліфувальна групи верстатів мають більшу пропускну спроможність, тому пропонується завантажити їх обробкою інших деталей.

Коефіцієнт завантаження устаткування розраховується за фор­мулою (7.17) і складає по групах устаткування:

Таблиця 7.3

Коефіцієнти завантаження

Зуборізна

1,03

Свердлильна

1,23

Токарна

0,75

Шліфувальна

0,83

Задача-приклад 2. Визначити кількість виробів, складених на протязі року в цеху, площа якого 5000 м2. Розміри виробу — 10 ´ 2 м. Робоча зона для складання виробу — 40\% площі, яка займає виріб. Виробничий цикл складання одного виробу — 16 робочих днів. Кількість робочих днів у плановому році — 254. Допоміжна площа (проходи, обслуговуючі приміщення) займає 35\% площі цеху.

Розв’язання

Визначити виробничу площу цеху:

.

2.                                                                        Визначити площу виробу: 10 ´ 2 = 20м2.

Потрібна площа для одного виробу з урахуванням робочої зони для його складання:

.

Річна виробнича потужність складального цеху визначається за формулою (7.20):

.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1. Визначити виробничу потужність цеху з випуску чотирьох виробів: А, Б, В, Г. Розрахункова програма річного випуску виробів (за планом): А — 500 шт., Б — 1000 шт., В — 1500 шт., Г — 700 шт. Провідна ланка обладнання в цеху — токарна.

Ефективний фонд робочого часу роботи одного верстата — 3900 годин на рік. У цеху встановлено 20 токарних верстатів. Трудомісткість обробки вказаних виробів на токарних верстатах — 80 850 нормо-годин, плановий коефіцієнт виконання норм — 1,1.

Відповідь для самоперевірки: А — 530 шт.; Б — 1060 шт.; В — 1590 шт.; Г — 742 шт.

Задача 2. На дільниці працюють 30 верстатів. Норма часу на обробку виробу — 0,5 години, коефіцієнт виконання норм — 1,15. Режим роботи — двозмінний, кількість робочих годин у зміні — 8, кількість робочих днів протягом року — 250. Простої обладнання у ремонті складають 5\% режимного фонду часу. Кое­фіцієнт використання потужності виробничої дільниці — 0,8.

Визначити виробничу потужність дільниці й обсяг випуску продукції.

Відповідь для самоперевірки: П = 265116 шт.; N = 212093 шт.

Задача 3. Визначити виробничу потужність складального цеху і коефіцієнт її використання.

Загальна площа цеху 6 тис. м2. Габарити виробу 12 ´ 2 м. Робоча зона для складання виробу — 30\% площі, яку займає виріб. Цикл складання одного виробу 20 робочих днів. Кількість робочих днів у плановому році — 250. Допоміжна площа складає 40\% загальної площі цеху. Протягом року складають 1300 виробів.

Відповідь для самоперевірки: П — 1442 шт.; Квикор. — 0,9.

Задача 4. Визначити річну виробничу потужність механічної дільниці у машино-комплектах. Норми часу на виготовлення деталей наведені у табл. 7.8.

Таблиця 7.4

ВИХІДНІ ДАНІ

Деталі

Кількість деталей у комплекті, шт.

Час, хв.

Коефіцієнт виконання норм

Вал

1

28

1,2

Втулка

3

15

1,15

Вісь

2

22

1,3

На дільниці 12 верстатів, режим роботи двозмінний, тривалість зміни — 8 годин, необхідний час на ремонт обладнання — 5\% режимного фонду часу.

Відповідь для самоперевірки: П = 2375 комплектів.

Задача 5. На дільниці встановлені токарні та фрезерні верстати. Визначити їхню завантаженість за даними, що наведені у табл. 7.5.

Таблиця 7.5

ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

№ з/п

Показник

Вид верстатів

токарні

фрезерні

1

Кількість верстатів, шт.

110

101

2

Норма часу на виготовлення 1 виробу, нормо-годин:

 

 

 

редуктор — 25

25

25

 

редуктор — 35

30

42

 

редуктор — 40

34

40

 

редуктор — 50

80

56

 

Запасні частини на 1 тис. грн

350

350

3

Простої верстатів у ремонті, \%

5

6

4

Кількість змін

2

2

5

Плановий відсоток виконання норм, \%

130

120

Задача 6. Визначити кількість деталей А, які можна виготовити протягом місяця на токарних верстатах цеху понадпланово. Місячна пропускна спроможність токарних верстатів — 9000 станко-годин.

Планове завантаження по токарних роботах 10 700 нормо-годин. Плановий коефіцієнт виконання норм — 1,25. На виготовлення однієї деталі потрібно 1,8 нормо-години, при її обробці норма перевиконується на 20\%.

Відповідь для самоперевірки: 293 шт.

Задача 7. Номінальний фонд часу роботи одиниці обладнання при двозмінному режимі роботи — 3900 год. На основі даних, наведених у табл. 7.7 і 7.8, розрахуйте пропускну спроможність і завантаження обладнання механообробних цехів.

Визначте виробничу потужність підприємства, прийнявши за ведучу ланку групу фрезерних верстатів, виявіть невикористані фонди часу роботи груп обладнання.

Таблиця 7.6

ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ПОРТФЕЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ

Універсальні верстати, шт.:

У-1

450

У-2

410

У-3

400

У-4

200

Спеціальні верстати, шт.:

С-1

60

С-2

10

С-3

60

С-4

9

С-5

5

С-6

25

С-7

2

С-8

35

Таблиця 7.7

ТРУДОМІСТКІСТЬ ОДНОГО ВИРОБУ ЗА ВИДАМИ РОБІТ

Виріб

Трудомісткість за технологічними групами обладнання

Усього по механічній обробці

Тривалість складання виробів

Норма площі для складання виробів

Трудомісткість складання одного виробу

Загальна трудомісткість одного виробу

Токарна

Багаторізцева

Револьверна

Фрезерна

Свердлильна

Стругальна

Волочильна

Зубофрезерна

Зубозакруглююча

Зубошліфувальна

Шліфувальна

Інші

Подпись: 112У1

40,0

21,5

8,4

18,0

19,1

2,0

3,0

5,7

4,5

0,9

22,0

9,0

155,1

9

24

120,0

275,1

У2

40,0

21,5

8,4

19,0

19,1

2,0

3,1

5,7

4,8

0,9

23,1

9,0

156,6

9

24

121,2

277,8

У3

42,0

22,1

8,4

19,5

19,3

2,7

4,1

5,9

4,9

0,9

23,4

10,1

163,6

9

24

137,2

300,5

У4

69,0

48,0

15,1

31,5

31,0

3,1

3,8

6,0

5,0

1,2

24,5

12,1

250,3

10

24

161,2

411,5

С1

280,0

219,0

69,0

170,4

189,0

10,8

12,7

10,1

9,6

2,1

40,0

18,3

1031,0

25

48

208,9

1239,9

С2

308,0

168,1

68,0

210,0

168,4

12,7

12,8

10,3

9,7

2,3

47,0

19,7

1037,0

40

45

213,2

1250,2

С3

178,0

83,5

33,2

73,0

58,1

8,1

9,1

9,5

9,4

2,0

30,1

16,8

510,8

30

30

187,3

697,3

С4

223,4

112,0

41,2

81,0

67,2

10,6

9,8

10,2

9,6

2,1

32,0

17,1

616,2

20

32

191,4

807,6

С5

237,5

119,4

58,1

89,0

81,0

9,2

10,0

10,5

9,4

2,1

32,0

18,0

676,5

40

45

195,8

872,3

С6

173,0

80,5

28,3

72,3

49,2

9,1

10,1

8,3

7,0

1,9

30,0

17,0

486,7

25

28

179,0

665,7

С7

161,0

75,4

24,3

70,2

43,2

9,2

10,1

7,1

6,3

1,8

27,0

16,1

451,7

20

25

173,4

625,1

С8

58,0

30,0

14,1

30,4

29,0

3,1

4,3

6,9

4,9

0,9

24,1

8,0

213,7

10

24

162,1

375,8

Таблиця 7.8

РОЗРАХУНКИ ЗАВАНТАЖЕННЯ І ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗА ГРУПАМИ УСТАТКУВАННЯ

Подпись: 113№ з/п

Технологічна група обладнання

Кількість верстатів у групі

Втрати часу на ремонт

Корисний фонд часу роботи обладнання

Завантаження обладнання, нормо/ год

Плановий коефіцієнт виконання норм

Завантаження обладнання з урахуванням коефіцієнта виконання норм

Пропускна здатність групи обладнання у відсотках до планового завантаження

Недовикористаний фонд часу роботи групи обладнання, год.

одиниці

групи

1

Токарна

30

4

 

 

 

1,15

 

 

 

2

Багаторізцева

17

4

 

 

 

1,15

 

 

 

3

Револьверна

17

4

 

 

 

1,10

 

 

 

4

Фрезерна

14

4

 

 

 

1,15

 

 

 

5

Свердлильна

15

3

 

 

 

1,10

 

 

 

6

Стругальна

2

3

 

 

 

1,20

 

 

 

7

Волочильна

3

4

 

 

 

1,20

 

 

 

8

Зубофрезерна

3

4

 

 

 

1,20

 

 

 

9

Зубозакруглююча

3

3

 

 

 

1,15

 

 

 

10

Зубошліфувальна

1

3

 

 

 

1,20

 

 

 

11

Шліфувальна

12

4

 

 

 

1,20