Планування діяльності підприємства - Навчальний посібник (М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. навчальна програма
Читать: 2. тематичний план навчальноЇ дисциплІни «планування дІяльностІ пІдприЄмства» І час на ЇЇ вивчення
Читать: 3. навчально-методичне забезпечення кожноЇ теми дисциплІни
Читать: Розділ І. системна характеристика планування
Читать: Тема 1. сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві
Читать: Тема 2. система планів підприємства
Читать: Розділ ІІ. планування виробництва І збуту продукцІЇ
Читать: Тема 3. маркетингові дослідження і планування збуту продукції
Читать: Тема 4. виробництво продукції
Читать: Тема 5. оперативно-календарне планування
Читать: Розділ ІІІ. планування ресурсного забезпечення операцІйноЇ дІяльностІ
Читать: Тема 6. матеріально-технічне забезпечення виробництва
Читать: Тема 7. забезпечення операцІйноЇ дІяльностІ виробничою потужнІстю
Читать: Тема 8. персонал І оплата працІ
Читать: Тема 9. виробнича Інфраструктура
Читать: Розділ Іv. планування витрат І фІнансІв
Читать: Тема 10. витрати виробництва
Читать: Тема 11. фІнансове планування на пІдприЄмствІ
Читать: Розділ v. планування розвитку пІдприЄмства
Читать: Тема 12. оновлення продукції
Читать: Тема 13. організаційно-технічний розвиток
Читать: Тема 14. бізнес-планування
Читать: ПрактичнІ завдання
Читать: КритерІЇ оцІнювання знань студентІв