Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

2.1. загальні поняття про середовище підприємства

 

Кожне підприємство функціонує у певному середовищі. В ринковій економіці середовище переважно і забезпечує ефективність діяльності підприємства, навіть, значною мірою, детермінує його існування. Саме тому розробка стратегії і починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій.

Розглядаючи структуру середовища, виявляємо його елементи, тобто складові. Ці ж елементи, з точки зору впливу на підприємство, є факторами. Середовище підприємства поділяють на такі групи елементів-факторів:

9 зовнішнє середовище:

макросередовище;

мікросередовище;

9 внутрішнє середовище.

 

Макросередовище складається з елементів-факторів непрямої дії, тобто вони переважно прямо не пов’язані з конкретним підприємством, зате створюють певне сприятливе або несприятливе середовище для його господарсько-бізнесової діяльності.

 

При розробці стратегії варто враховувати вплив наступних факторів макросередовища: а) стану економіки країни; б) по- літико-правових відносин; в) ефективності державного регу- лювання економіки;  г) рівня НТП; д) рівня соціального роз- витку; ж) стану культури, ціннісних орієнтацій в суспільстві; з) дієвості профспілок, партій і громадських організацій; е) де- мографії; к) природних умов, екології; л) міжнародного стано-

 

36

вища;  м)  надзвичайних обставин, яким  не  могли запобігти керівники (форс-мажорних).

 

Мікросередовище – це середовище безпосереднього впливу на підприємство, тобто це учасники ринку, які безпосередньо контактують з підприємством.

 

Фактори мікросередовища: а) конкуренти і конкурентне середовище в цілому; б) покупці; в) постачальники; г) партне- ри; д) місцеві органи профспілок, партій, громадських органі- зацій; ж) місцеві органи влади тощо.

 

Внутрішнє середовище – це елементи та фактори, що визначають внутрішній стан, сильні і слабкі сторони і, значною мірою, ефективність діяльності підприємства.

 

Фактори  внутрішнього  середовища  підприємства:  а) його виробничий потенціал; б) кадрово-управлінський потенціал; в) конкурентоспроможність продукції і конкурентний потенціал; г) організація маркетингу і збуту; д) фінансовий стан; е) ефективність виробництва; є) стратегія, місія і цілі; ж) організаційна структура і культура; з) організація виробництва і праці; к) мотиваційні механізми; л) екологічність  виробництва;  м)  соціальна  ефективність;  н) імідж підприємства тощо.

 

Середовище підприємства можна зобразити наступним чи-

ном (рис. 2.1).

 

Логіка вивчення середовища підприємства наступна:

а) спочатку визначають (роблять перелік) факторів макро-,

мікро- і           внутрішнього            середовища,   що       впливають     на

 

37

підприємство і           будуть справляти       вплив  на        нього  в стратегічному періоді;

б) потім отримують про ці фактори максимальну інформа-

цію;

 

 

Стан економіки країни

 

Демографія

 

 

 

 

Подпись: ПостаччальникиПолітико- правові відносини

 

Подпись: КлієнтиЕфективність ДРЕ Розвиток НТП

Соціаль- ний розвиток

 

Підприємство

 

Внутрішнє середовище:

- стратегія (діюча)

- виробничий потенціал;

- кадровий потенціал;

- конкурентний потенціал

- фінансовий потенціал;

- рівень маркетингу;

- рівень організації вир-ва

- ефективність вироб-ва;

- організаційна культура;

- мотиваційні механізми;

- соціальна ефективність;

- імідж, екологічність

Природні умови екологія

 

Подпись: Місцеві орг. влади,
партій, профспілок
Подпись: ПартнериРозвиток культури, ціннісні орієнтації

 

Міжна- родне становище

 

Дієвість проф- спілок

 

 

Конкурентне середовище

 

Форс-мажор

 

Рис. 1.1.  Схема середовища підприємства

 

в) далі оцінюють отриману інформацію про кожний фактор впливу середовища на підприємстві і прогнозують величину можливого впливу;

г) результатом оцінювання величини впливу кожного фактора на підприємство в стратегічному періоді є визначення

 

38

можливостей і загроз зовнішнього середовища та сильних і слабких сторін – внутрішнього;

д) як підсумок отримуємо базу для стратегічного аналізу і визначення альтернативних стратегій.

 

Пошук інформації про фактори середовища здійснюють переважно за допомогою таких форм і методів:

 

9 Сканування    середовища    (процес    збирання    уже сформованої інформації (статистичні збірники, наукові статті та ін.).

9 Моніторингу середовища (постійне регулярне збирання

поточної і нової інформації).

9 Прогнозування середовища (створення інформації про

майбутній стан підприємства).

 

Методи   сканування   і   моніторингу:  а)   спостереження,

б) опитування (анкетування) – метод Дельфі, в) експеримент.

 

Методи прогнозування: а) екстраполяції (прогнозування від досягнутого рівня); б) мозкового штурму (спільного прогнозування  майбутнього  групою  експертів);  в) статистично-математичне моделювання; г) побудова сценаріїв та інші методи.

 

39