Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

1.3. Ієрархія та етапи формування стратегії підприємства

 

Ієрархія стратегій

 

Стратегія підприємства має кілька рівнів декомпонування, кожному з яких відповідає стратегія певного рангу, тобто, стратегія підприємства має ієрархічну будову.

 

Ієрархія стратегій означає ранжування, взаємозв’я- зок і підпорядкованість різних стратегій, які становлять стратегію підприємства.

 

12

У мультибізнесовому підприємстві (багатопрофільному, диверсифікованому, що виробляє різнотипну продукцію) застосовують чотирирівневу стратегію, до якої входять:

1.   Корпоративна (загальна) стратегія, що одночасно є портфельною.

2.   Конкурентні (ділові, бізнесові) стратегії.

3.   Функціональні стратегії.

4.   Операційні стратегії.

 

У однобізнесовому підприємстві (вузькопрофільному, що виробляє однотипну продукцію) застосовують трьохрівневу стратегію, до якої входять:

1.   Корпоративна стратегія, що одночасно є конкурентною

(діловою, бізнесовою).

2.   Функціональні стратегії.

3.   Операційні стратегії.

 

Корпоративна (загальна, портфельна) стратегія займає в ієрархії найвищий рівень. Вона визначає загальний напрямок діяльності підприємства, один із наступних: або стратегію зростання, або стабілізації, або скорочення.

 

Конкурентні  (ділові,  бізнесові)  стратегії підпорядковуються корпоративній, вказують шляхи досягнення вибраного нею напрямку в кожній СОБ (стратегічній одиниці бізнесу) і являють собою план завоювання сильних довгострокових конкурентних позицій (переваг). Дані  стратегії називають ще  стратегіями бізнесу, або стратегіями конкурентоспроможності.

 

Функціональні стратегії розробляють для кожного функціонального напрямку діяльності: стратегія виробництва, маркетингу, фінансова стратегія, стратегія науково-дослідних робіт, стратегія управління персоналом тощо. Функціональні стратегії конкретизують, доводять корпоративну і конкурентні стратегії до функціональних служб господарства. Одночасно

13

функціональні підрозділи помітно впливають на формування корпоративної і конкурентних стратегій.

 

Операційні стратегії – це вузькі стратегії для основних структурних підрозділів підприємства, що не є самостійними: заводів, що входять до складу підприємства, цехів, бригад, відділів, дилерів тощо. Це найнижчий рівень стратегії підприємства, з яким пов’язані стратегії, що займають вищий рівень  за  ієрархією:  корпоративна,  конкурентні, функціональні.

 

Кожен з названих вищих рівнів утворює стратегічне середовище для нижчого рівня і обмежує його в чомусь.

 

Ієрархію стратегій підприємства зображено на рис. 1.1.

 

Етапи формування стратегії підприємства

 

Формування стратегії підприємства є процесом, який проходить певні етапи. Найпростіша схема етапів формування стратегії підприємства зображена на рис. 1.2.

На першому етапі розробки стратегії підприємства здійснюють аналіз середовища, прогнозують його майбутній розвиток, виявляють можливості і загрози, сильні і слабкі сторони, оцінюють конкурентоспроможність і прогнозують її зміни.

На другому етапі або паралельно (на новоствореному підприємстві – на першому) визначають місію, мету і цілі підприємства.

На третьому етапі здійснюють стратегічний аналіз, який полягає в порівнянні мети і цілей з результатами аналізу середовища,  виявленні  і   усуненні  розривів  між  ними  і, головне, у виробленні альтернативних стратегій – варіантів стратегічного розвитку.

 

14

На четвертому етапі моделюються варіативні сценарії розвитку подій (оптимістичний, песимістичний та найбільш вірогідний) і досліджується вплив кожного на сформульовані альтернативні  стратегії.  Визначається конкурентоспроможність підприємства у разі реалізації тієї чи іншої стратегії за певним сценарієм.

На п’ятому етапі здійснюється вибір найбільш прийнятної стратегії з альтернативних.

На шостому – готується кінцевий варіант стратегічного плану підприємства.

На  сьомому  етапі  на  базі  стратегічного  плану розробляються тактичні середньострокові плани.

Нарешті,  на  восьмому  етапі  розробляються  оперативні плани та проекти, і на цьому процес стратегічного планування завершується. Розпочинається процес реалізації стратегічного плану, тобто процес стратегічного управління. Він передбачає не лише організацію реалізації стратегії (9-й етап) але і її практичну оцінку, контроль за виконанням (10-й етап) і зворотний

 

15

Ієрархія стратегії підприємства

 

Перший рівень          Корпоративна стратегія

 

1.         Розвиток підприємства в цілому

2.         Стратегічні напрямки розвитку кожної складової

3.         Розподіл ресурсів між підрозділами (СОБ)

4.         Довгострокові цілі підприємства і підрозділів

5.         Зміна структури підприємства (можлива)

6.         Злиття, розподіл або входження в об’єднання (можливі)

7.         Докорінна реорганізація: зміна номенклатури, ринків, технології, місії підприємства (можлива)

 

Другий рівень           Конкурентна стратегія

 

1.         Конкурентні переваги підрозділів на ринку відповідних товарів

2.         Цінова політика по продукції, що випускається

3.         Рекламна політика

4.         Цілі діяльності цехів, бригад, дільниць та ін.

5.         Принципові положення бізнес-планів

6.         Способи конкуренції підрозділів на ринку

7.         Конкретні форми кооперації праці та інші заходи

 

Третій рівень Функціональні стратегії

 

1. Розподіл ресурсів служби за напрямками діяльності і підрозділами підпр-ва

2. Місце функціональної служби в загальній стратегії підприємства

3. Стратегія поведінки в своїй сфері діяльності

 

Операційний рівень

 

Рис. 1.1. Ієрархія стратегії підприємства

 

зв’язок, якщо виявляються помилки, недоробки у формуванні стратегічного плану на будь-якому із етапів. Інколи такий зворотний  зв’язок  передбачає  часткові  зміни  місії  і  цілей, якщо вони виявилися до певної міри нереальними. До речі, зворотний зв’язок можливий на будь-якому з етапів формування  стратегії.  Все  це  свідчить  про  те,  що  і формування, і реалізація стратегії становлять єдиний процес.

 

16

Причому він є безперервним, оскільки середовище, а, значить, і          умови   діяльності   підприємства   постійно   змінюються, стратегічний план регулярно коригується.

 

Подпись: Стратегічний аналізПодпись: Моделювання
сценаріїв імовірних подій
Подпись: Кінцевий варіант
стратегічного плану
Аналіз і оцінка макро-

Подпись: Вибір стратегії1    мікро- та внутрішнього середовища підпр-ва

 

 

3

Визначення місії і цілей

2    підприємства

4          5          6

 

 

 

7

 

 

 

Модель стратегічного менеджменту

 

Середньострокове планування (тактичне)

 

8

 

 

Подпись: Зворотний
зв’язок
Короткострокове планування (оперативне)

 

9

 

 

Контроль за реалізацією

стратегії та її результатами  10

 

Реалізація стратегії

 

 

 

Рис. 1.2. Етапи стратегічного планування і управління

 

Складнішу схему формування стратегічного плану підприємства запропонував І. Ансофф (рис. 1.3).

 

17