Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Додаток м

Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства

 

Критерії та показники

конкурентоспроможності

Роль показників

в оцінці

Правила розрахунку

показників

I. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ЕП)

1.1. Відносний показник

витрат на одиницю продукції (В)

Відображає ефективність

витрат при випуску продукції

В = Валові витрати / Обсяг

випуску продукції

1.2. Відносний показник

фондовіддачі (Ф)

Характеризує ефективність

використання основних виробничих фондів

Ф = Обсяг випуску

продукції / Середньорічна вартість основних фондів

1.3. Відносний показник

рентабельності товару

(Рт)

Характеризує ступінь

прибутковості товару

Рт = Прибуток від реалізації

/ Повна собівартість

продукції × 100 \%

1.4. Відносний показник

продуктивності праці

(Пп)

Відображає ступінь організації

виробництва та використання робочої сили

Пп. = Обсяг випуску

продукції / Середньо спис-

кова чисельність робітників

II. Фінансове становище підприємства (ФП)

2.1. Коефіцієнт

автономії (КА)

Характеризує незалежність

підприємства від зовнішніх джерел фінансування

(КА) = Власні засоби

підприємства / Загальна сума джерел фінансування

2.2. Коефіцієнт

платоспроможності (КП)

Відображає здатність підпри-

ємства виконувати свої фінан-

сові зобов’язання та визначає ймовірність банкрутства

КП = Власний капітал /

Загальні зобов’язання

2.3. Коефіцієнт

абсолютної ліквідності

(КЛ)

Показує якісний склад засобів,

котрі є джерелами покриття поточних зобов’язань

КЛ = Грошові засоби та

швидкореалізовувані цінні папери / Короткострокові

зобов’язання

2.4. Коефіцієнт

обіговості обігових засобів (КО)

Відображає ефективність

використання обігових засобів. Дорівнює часу, протягом якого  обігові засоби проходять всі стадії виробництва та обігу

КО = Виручка від реалізації

/ Середньорічний залишок обігових засобів

III. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ)

3.1. Рентабельність

продаж (РП)

Характеризує ступінь прибут-

ковості роботи підприємства на ринку, правильність встановлення цін

РП = Прибуток від

реалізації / Обсяг продаж ×

100 \%

3.2. Коефіцієнт

затовареності готовою продукцією (КЗ)

Відображає ступінь затоваре-

ності готовою продукцією.

Зростання показника свідчить про падіння попиту

КЗ = Обсяг нереалізованої

продукції / Обсяг продаж

3.3. Коефіцієнт

завантаженості вироб-

ничих потужностей (КМ)

Показує ділову активність

підприємства, ефективність роботи служби збуту

КМ = Обсяг випуску

продукції / Виробнича потужність

3.4. Коефіцієнт ефектив-

ності реклами та засобів стимулювання збуту(КР)

Показує економічну

ефективність реклами та засобів стимулювання збуту

КР = Витрати на рекламу та

стимулювання збуту / При-

ріст прибутку від реалізації

 

373

Продовження додатку

IV. Конкурентоспроможність товару (КТ)

4.1 Якість товару

Характеризує здатність товару

задовольняти потребу у відповідності з його призначенням

Комплексний метод оцінки

 

 

 

Додаток Н

 

Нове піднесення

 

 

 

Стадія зрілості (оптимального функціонування)

 

Стадія спаду

Реорганізація

 

Стабілізація, зміна видів бізнесу, нове піднесення

 

 

 

Стадія росту,

розширення

 

Нове піднесення

 

 

 

 

 

 

Створення підприємства

 

Банкротство

Санація, (оздоровлення)

 

Ліквідація підприємства

 

 

 

Стадії життєвого циклу підприємства

 

374

 

 

Стан соціаль-

ної сфери

 

 

Нова ідея:

– місія

– цілі

 

Стан ринку-

товару