Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Додаток ж

Процес оцінювання конкурентоспроможності продукції

 

Конкурентне середовище

 

 

Комплексне вивчення ринку

Збирання даних про покупців

Збирання даних про конкурентів

 

 

 

Аналіз результатів маркетингових досліджень

 

Формування вимог до виробу

 

Визначення мети аналізу конкурентоспроможності

 

Визначення переліку та порівнюваності параметрів виробу, що підлягають оцінюванню

 

Аналіз нормативних параметрів

 

Формування групи аналогів

 

Формування базових зразків

 

 

Аналіз ціни споживання. Розрахунок одиничних та групових показників

Аналіз технічного рівня.

Розрахунок одиничних та групових показників

Аналіз організаційно-

комерційних показників

 

 

 

Розрахунок інтегральних показників

 

Висновок про конкурентоспроможність виробу порівняно з базовими зразками

 

 

Розробка техніко-економічних рішень підвищення конкурен- тоспроможності продукції

Рішення про виробництво та вихід  на ринок з пробним продажем

 

 

370

 

 

 

 

 

Рентабель- ність виробни- цтва товару А можливо збіль- шити ? Прибуток

= У(Ц-С)

 

Прибуток від вироб- ництва товару А

на ринк-му сегменті М

 

Собівар- тість про- дукції (С)

 

Збільшення обсягу продаж (V)

 

Підвищення продажної ціни (Ц)

 

Конструкція дорога?

 

Ні

 

Постійні витрати великі?

 

Так

 

Відповідність товару ринко- вому сегменту

 

Інші сегменти

 

Перспективи росту ринкового сегменту М

 

Підвищення ринкової ціни

 

Зменшення тор-

гової націнки

 

Канали збуту Зміна цін Споживчі смаки Ріст всього ринку

Ріст долі сегменту

М на ринку

 

Підвищення цін

 

Зміна модифікації товару А

 

Прямий збут

 

Інтеграція з торгівлею

 

Так

 

Так

Додаток З

 

Зміна постійних затрат

 

Нерентабельні закупки

 

 

Схема діагностики Омае

 

Ні

 

Змінні витра-

ти великі?

 

Споживачі     Ні обирають якість

 

Так

 

371

 

 

Зміна конструкції

 

Облік якості стратегії

 

Устаткування робочих місць. Обслуговування

Ні                    виробничого процесу. Каліфі- кація і майстер-

ність робітників