Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Додаток Є

Базові стратегії конкурентоспроможності підприємства

 

Підприєм-

ства

Характеристика типу підприємств

Можливі базові стратегії конкуренто

спроможності

Техно- логічного типу

Функціонують на основі системи базових технологічних процесів, заміна яких призвела б до зміни профілю підприємства і по суті до організації нового підприємства

Стратегія лідерства за витратами, сфоку- сована стратегія низьких затрат

Кон’юнктур ного типу

Базуються на реактивній взаємодії з ринком, не мають стабільної технології і випускають вироби, які не потребують складного освоєння виробництва

Стратегія оптимальних витрат

Маркетинго-

вого типу

Орієнтуються на поточні потреби ринку, намагаються вчасно підготувати технологію до майбутніх вимог ринку, активно впливають на ринковий попит майбутніх періодів

Стратегія "парти- занської війни", стра- тегія запобіжного удару

«Технологіч-

ної атаки»

Еволюційно змінюють технологію виробництва під впливом НТП, самостійно чи раніше за інших роблять стрибкоподібні зміни технологи

Наступальна стратегія

Віоленти

Фірми-гіганти, на яких виробництво стандартних товарів можна налагодити ефективніше і з меншими витратами, ніж виробництво невеликих партій диференційованих товарів

Віолентна стратегія - ставка на зниження витрат виробництва

Патієнти

Вузькоспеціалізовані фірми, що виготовляють особливу продукцію для певного кола споживачів

Патієнтна стратегія - випуск обмеженої кількості вузько- спеціалізованої продукції високої якості. Стратегія фокусування

Комунанти

Малі неспеціалізовані підприємства

Комунантна страте- гія - гнучке задово- лення локальних потреб ринку

Експлеренти

Фірми, що займаються ризикованим бізнесом і перші виходять на ринок з новим продуктом

Експлерентна страте- гія -орієнтація на радикальні нововведення

3 моно- сегментним ринком пос- тачальників

Співробітництво з одним (однією групою) постачальником і закупівля в нього 90 \% ресурсу певного виду

Стратегія вертикальної диверсифікації

 

 

368

 

3 домінантно сегментним ринком постачаль- ників

На одного постачальника припадає 70-90 /о обсягу закупівлі ресурсу певного виду

Стратегія вертикальної диверсифікації, стратегія якості ресурсів

3 полісегмен тним ринком постачальни ків

Підприємство співробітничає з великою кількістю постачальників

Стратегія якості ресурсів

Лідер

Фірма посідає провідне місце, розвиває нові технології,

пропонує ринку нові продукти

Стратегія оборони і закріплення

Що йде за лідером

Копіювання дій лідера, витрачання великих коштів на адаптацію виробництва до номенклатурної динаміки лідера

Наступальна стратегія, стратегія імітації, стратегія

«партизанської війни»

Аутсайдер

Працює на "хвостах" життєвого циклу виробів

Стратегія "збирання врожаю», стратегія відступу

Функціонує на насиче- ному ринку

Зменшує обсяги виробництва, стимулює попит

Стратегія експорту, стратегія скорочення витрат виробництва і реалізації продукції, стратегія використання конкурентних

переваг

Діє на ненасиченом у ринку

Складність у виборі найефективніших технологій та переваг у властивостях товару

Стратегія інноваційного підходу до марке- тингу, стратегія стимулювання торгівлі

Діє на застійному ринку

Функціонування в умовах послаблення попиту та зниження рентабельності продукції

Стратегія виокрем- лення перспективних напрямків бізнесу, фокусування

 

 

369