Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

1.2. поняття «стратегія підприємства». необхідність її формування. предмет вивчення стратегії підприємства. cтратегічний контекст у діяльності підприємства

 

Слово «стратегія» походить від грецького strategia (стратос – військо, аго – веду), тобто за походженням це військовий термін. Там він означає військове мистецтво, що вивчає закономірності та характер війни, теоретичні основи планування, підготовки і проведення крупних військових операцій із заздалегідь сформульованими стратегічними завданнями.

 

Уперше термін «стратегія» запозичив у військових і використав у економіці для визначення одного із видів керівництва будь-яким комерційним підприємством А.Чендлер-молодший у 1962 році. Власне з того часу розпочався етап стратегічного планування на  підприємствах в умовах ринкової економіки.

 

Термін «стратегія» використовується нині в багатьох сферах суспільного життя. Щодо терміну «стратегія підприємства (фірми)», то тут існує чимало визначень. Її розуміють як:

•           систему          організаційно-економічних заходів            для досягнення довгострокових цілей підприємства;

9 обґрунтування        перспективних          орієнтирів      діяльності

підприємства на   основі   оцінювання   його   потенційних можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього середовища;

9 генеральний           напрямок        розвитку         підприємства,            який

забезпечує узгодження його цілей і можливостей та інтересів усіх суб’єктів;

 

8

9 ефективну   ділову концепцію     досягнення     конкурентних

переваг підприємством;

9 сукупність   перспективних          орієнтирів      для      роботи

підприємства;

9 план  дій,  що  визначає  пріоритети  розв’язання  проблем  і

ресурси для досягнення основної мети.

І. Ансофф під стратегією розумів один із декількох наборів правил прийняття рішень стосовно поведінки фірми в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток підприємства.

 

На  нашу  думку,  лише  в  комплексі  всі  визначення  найбільш повно відображають суть поняття «стратегія підприємства». Глибинну суть цього поняття можна зрозуміти, відповівши принаймні на чотири питання:

 

1.  У  якому  фінансово-економічному  стані  і  середовищі перебуває підприємство нині?

2.   Який стан підриємства очікують у перспективі: бажаний чи реально можливий?

3.   Які альтернативні напрямки розвитку підприємства можливі (з урахуванням його сильних і слабких сторін, загроз і можливостей середовища)?

4.  Якими методами і засобами можна реалізувати вибрану стратегію?

 

Урахування    цього  дозволяє         запропонувати          наступне,

найбільш повне визначення стратегії підприємства.

 

9

 

Стратегія підприємства – це систематичний план його потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості.

 

 

Отже, необхідність розробки підприємствами стратегії виклика-на, нестабільністю ринкового середовища, неповнотою інформації про його майбутній стан і вплив на підприємство.

 

Саме за таких умов необхідно розглядати стратегічний контекст в діяльності підприємства, яка здійснюється за двома напрямками: а) поточна, операційна діяльність, спрямована на поточну прибутковість; б) стратегічна діяльність, спрямована на майбутню прибутковість.

В умовах ринку, коли зовнішнє середовище достатньо турбулентне, слабо передбачуване і переважно не залежить від зусиль підприємства, ігнорування ним стратегічного контексту  діяльності  може  спричинити  катастрофічні наслідки. Діяльність кадрів за принципом «сьогодні – на сьогодні» без заходів, які нині не дадуть віддачі, а забезпечать успіх підприємства в майбутньому, явно веде до банкрутства.

В даному контексті, про необхідність розробки стратегії підприємства достатньо влучно висловився один із авторів вчення про стратегічний менеджмент, американський вчений Ігор  Ансофф.  Він  писав:  «...компанії,  за  відсутності планованої і керованої стратегії, приречені на вимирання, за винятком  хіба  що  монополій  і  субсидованих  компаній.  В

 

10

компа-ніях, яким вдається вижити, стратегічною поведінкою принаймні керують».

 

Не випадково „Стратегія підприємства» стала навчальною дисципліною. Необхідність даного курсу викликана невідкладною потребою у формуванні фахівця, здатного приймати оптимальні рішення, пов’язані з майбутнім функціонуванням  підприємства,  постійно  узгоджувати поточну діяльність із стратегічними цілями, забезпечити адаптацію підприємства до змінюваного зовнішнього середовища шляхом формування та реалізації ефективних стратегій діяльності.

Особливо важливим є прищеплення навичок стратегічного мислення українським студентам. Адже середовище, в якому діють  підприємства  в  Україні,  характеризується нестабільністю і непередбачуваністю. Україна стала на шлях впровадження ринкових відносин. А будь-який ринок характеризується слабкою передбачуваністю умов росту і розвитку підприємства. На Україні внаслідок суттєвих прорахунків у проведенні реформ і в зв’язку з тим, що ринок лише зароджується, непередбачуваність середовища є до певної міри навіть загрозлива. Тому екстраполяційне довгострокове  планування  (від  досягнутого  рівня)  уже  не може бути інструментом коригування росту і розвитку підприємств. На зміну приходить стратегічне планування і стратегічне управління, тобто стратегічний менеджмент.

Отже, спеціаліст з економіки, який не володіє принаймні елементами стратегічного планування і управління, сучасному підприємству не підходить. Раніше чи пізніше він змушений буде зрозуміти стратегічний контекст діяльності підприємства і дібрати форми та методи його забезпечення.

 

Метою навчального курсу «Стратегія підприємства» є надання  знань  про   теоретичні  засади,  інструментарій  та методи розроблення стратегії підприємства.

 

11

Завдання курсу: засвоєння загальних теоретико- методологічних засад розробки стратегії і вибору стратегічних альтернатив; розгляд стратегічного планування в системі менеджменту, управління підприємством; ознайомлення із сучасним станом і напрямками формування та реалізації стратегії діяльності підприємств; набуття практичних навичок формування стратегії на всіх її етапах – вивчення середовища, визначення ролі, цілей, стратегічних альтернатив, вибір і реалізація стратегій; набуття навичок стратегічного мислення.

 

Предметом дисципліни «Стратегія підприємства» є методологія розробки стратегії підприємства, тобто вивчення методів і прийомів формування його місії, мети і довгострокових цілей та вироблення раціональних шляхів їх досягнення в умовах нестабільності середовища та неповноти інформації про його майбутній розвиток.