Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Навчальний тренІнг

по темі № 10

 

1. Основні поняття

 

Вибір стратегії підприємства. Стратегії малих підприємств. Стратегії середніх підприємств. Стратегії великих підприємств. Об’єктивні  обмеження  і  критерії  стратегічного  вибору.  Метод

„мозкової атаки». Метод Дельфі. Метод складання сценаріїв. Опера- ційна стратегія. Стратегічний план. Технологічна, соціальна і адмі- ністративна стратегії підприємства. Декомпонування стратегій підприємства.  Активна  і  пасивна  стратегії.  Стратегії  лідера  на ринку, виклику, послідовника, підприємства, що знає своє місце на

ринку. Програми та проекти реалізації стратегії. Поточна і страте-

гічна діяльність. Стратегічні організаційні структури управління. Організаційна культура і стиль управління. Стратегічні зміни. Стратегічне управління.

 

2. Контрольні запитання

 

1.   Дайте загальну характеристику поняттю стратегічний вибір і йо-

го чинникам.

2.  Розкрийте суть стратегії малих підприємств.

3.  Розкрийте суть стратегії середніх підприємств.

4.  Розкрийте суть стратегії великих підприємств.

5.  Охарактеризуйте основні чинники стратегічного вибору.

6.   Дайте коротку характеристику основним обмеженням стратегіч-

ного вибору та його критеріям.

7.                     Яка роль експертного методу „мозкової атаки» у стратегічного виборі?

8.   Розкрийте роль експертного методу Дельфі у стратегічному ви-

борі.

9.  Розкрийте значення експертного методу складання сценаріїв для стратегічного вибору.

10. В чому суть операційної стратегії підприємства?

 

350

11.  Розкрийте суть і структуру стратегічного плану підприємства, значення його технологічної, адміністративної, соціальної стра- тегій та фінансового плану.

12.   Розкрийте необхідність і суть декомпонування стратегій під-

приємства.

13. Охарактеризуйте можливі стратегії підприємства за позицією в конкурентному середовищі.

14.  В чому суть активної і пасивної стратегії підприємства на рин-

ку?

15.  Які основні завдання організації виконання стратегічного пла- ну, організації поточної і стратегічної діяльності, розробки про- ектів і програм?

16.  Які зміни в ОСУ слід провести відповідно до потреб реалізації стратегії?

17.  Які зміни в оргкультурі і стилі управління слід провести відпо-

відно до потреб реалізації стратегії?

18.   В чому суть поняття „стратегічні зміни» і як організувати їх проведення на підприємстві?

 

3. Тести

 

10.01. Що не є фактором вибору стратегії:

1.         інтереси власників;

2.         якісний склад кадрів;

3.         структура підприємства;

4.         ступінь залежності від зовнішнього середовища?

10.02. Яку стратегію може обрати за матрицею Томпсона-Стрікленда конкурентноздатна фірма, що перебуває на швидко зростаючому ринку:

1.         вертикальну інтеграцію;

2.         відмову від стратегії концентрації;

3.         скорочення;

4.         створення СП в новій галузі?

10.03. Сценарій розвитку подій при стратегічному плануванні означає:

1.         оптимістичний, песимістичний і найбільш реальний варіанти розвитку майбутнього;

2.         характеристика можливих факторів розвитку і описання наслідків їх дій;

3.         обидві відповіді правильні;

4.         обидві відповіді неправильні.

 

351

10.04. Наслідком застосування у стратегічному виборі експертного методу  «мозкової атаки» можуть бути:

1.         не регламентований список думок;

2.         найвужчий діапазон суджень;

3.         структурований список суджень;

4.         правильні відповіді 1 і 2.

10.05. Як довго проводять анкетування експертів за методом Дельфі:

1.         аж до повного збігу думок;

2.         до найвужчого діапазону суджень;

3.         до вибору альтернативної стратегії;

4.         всі відповіді неправильні?

10.06. В чому трудність вибору стратегії підприємства:

1.   у складності середовища;

2.   у чисельності варіантів стратегій;

3.   в тому, що ні один варіант не може бути кращим інших по всіх параметрах;

4.   у відсутності на Україні експертів зі стратегії?

10.07. Стратегії малих підприємств направлені:

1.  на максимальне використання переваг малого бізнесу;

2.   на мінімізацію конкурентної боротьби з великими і середніми підприємствами;

3.   правильні обидві відповіді;

4.   правильна відповідь 1?

10.08. Стратегія малого підприємства „копіювання» означає:

1.   використання „розкрученого» бренду крупної фірми;

2.   копіювання продукції іншого малого підприємства;

3.   форму існування малого підприємства „симбіоз»;

4.   всі відповіді правильні?

10.09. Стратегію середнього підприємства „вихід з ніші» вибирають:

1.   коли темпи зростання такого підприємства високі, а темпи розширення ніші на ринку помірні;

2.   коли підприємство швидко зростає у ніші, яка помітно розширяється;

3.   коли і ніша розширяється повільно, і темпи зростання

підприємства невисокі;

4.   коли ніша розширяється швидко, а темпи розвитку підприємства досить помірні?

10.10. Стратегію середнього підприємства „лідерство у ніші»

вибирають:

1.   коли темпи зростання такого підприємства високі, а темпи розширення ніші на ринку помірні;

2.   коли підприємство швидко зростає у ніші, яка

 

352

помітно розширяється;

3.   коли і ніша розширяється повільно, і темпи зростання підприємства невисокі;

4.   коли ніша розширяється швидко, а темпи розвитку підприємства досить помірні?

10.11. Що не є чинником вибору стратегії:

1.   розвиток інформаційних комунікацій;

2.   інтереси власників;

3.   фактор часу;

4.   зобов’язання щодо попередніх стратегій?

10.12. На яку рису у виборі стратегії орієнтуються залежно від місії і цілей підприємства:

1.   цілісність;

2.   оптимальність;

3.   оригінальність;

4.   всі відповіді правильні?

10.13. Рівень допустимого ризику при виборі стратегії залежить:

1.   від уподобань власників;

2.   від сильних сторін і можливостей підприємства;

3.   обидві відповіді правильні;

4.   правильна відповідь 2?

10.14. Які чинники при виборі стратегії враховують у першу чергу:

1.   виробничі витрати, стратегії конкурентів;

2.   інтереси власників, цілі, фінансові можливості і ризики;

3.   рівень кадрів, залежність від зовнішнього середовища;

4.   стадія ЖЦТ, розмір підприємства?

10.15. Операційну стратегію безпосередньо розробляють:

1.   первинні підрозділи підприємства;

2.   СОБ, СБЦ;

3.   дирекція і головні спеціалісти підприємства;

4.   служба стратегічного планування?

10.16. Операційна стратегія – це:

1.   стратегія первинного підрозділу підприємства;

2.   частини корпоративної, бізнесових, функціональних стратегій, що стосуються даного первинного підрозділу;

3.   стратегія найнижчого рівня в ієрархії стратегій;

4.   всі відповіді правильні?

10.17. Стратегічний план підприємства – це:

1.   вся система стратегічних планів підприємства;

2.   місія, цілі та програми, проекти, бюджети щодо

 

353

реалізації стратегій;

3.   обидві відповіді правильні;

4.   правильна відповідь 1?

10.18. За рівнем управління стратегії декомпонуються так:

1.   зростання, стабілізації, скорочення;

2.   корпоративна, конкурентні, функціональні,

операційні;

3.   активні, пасивні;

4.   стратегії лідера, виклику, послідовника, що знає місце на ринку?

10.19. Що не є ознакою активної стратегії за характером поведінки на ринку:

1.   проведення рецептивних і адаптивних заходів;

2.   технологічна орієнтація;

3.   диверсифікація;

4.   випереджаючий випуск нової продукції?

10.20. Що не характеризує стратегію лідера на ринку за позицією підприємства у конкурентному середовищі:

1.   наголос на інновації;

2.   конфронтаційні реакції на виклики конкурентів;

3.   захоплення тимчасово незайнятих місць на ринку;

4.   війна з конкурентами?

10.21. Що не включає в себе поняття „стратегічний проект»:

1.   основна форма реалізації стратегічного плану;

2.   основні напрямки реалізації стратегії підприємства;

3.   завдання, замисли, що характеризують стратегії з досить детальним обґрунтуванням параметрів, засобів, виконавців, побудовою графіків тощо;

4. оформлення організаційно-правових і розрахунково- фінансових документів по реалізації стратегічного плану?

10.22. Стратегічні проекти відрізняються від поточних наступним:

1.   розробляються як правило тимчасовими організаційними формуваннями;

2.   розраховані на певні календарні строки;

3.   потребують спільної розробки більшістю функціональних служб;

4.   правильні відповіді 1 і 3?

10.23. При стратегічному менеджменті в умовах України перевагу слід надавати:

1.   лінійно-функціональним ОСУ;

2.   функціональним ОСУ;

3.   застосовувати обидві;

 

354

4.   правильна відповідь 1?

10.24. Що не входить у поняття „стратегічні зміни на підприємстві»:

1.   зміни, зв’язані з освоєнням нової галузі, ринку,

відповідно до стратегії;

2.   зміни, зв’язані з освоєнням нового товару, технології,

відповідно до стратегії;

3.   зміни, зв’язані із змінами середовища підприємства;

4.   зміни, зв’язані з виконанням стратегічного плану?

10.25. Кого називають пасивними прихильниками стратегічних змін:

1.   особи, які здійснюють прихований опір змінам;

2.   особи, які приховано, але сприймають зміни;

3.   особи, які відкрито не сприймають зміни;

4.   особи, які відкрито сприймають зміни?

10.26. Суть конкурентного стилю керівництва щодо подолання опору стратегічним змінам:

1.   помірна наполегливість;

2.   кооперація з тими, хто чинить опір;

3.   самоплив;

4.   акцент на силу, примус?

 

4. Перелік запитань для бліцопитування

(відповідати 1-2 словами на кожне)

 

1.  Яку концепцію стосовно розвитку товару враховують при виборі стратегії?

2.  Який фактор при виборі стратегії береться до уваги в першу чергу, крім цілей, фінансових можливостей та інтересів власників?

3.  Яку матрицю варто використати великому підприємству при виборі стратегії з альтернативних?

4.  Якими методами переважно користуються при виборі стратегії з альтернативних вручну?

5.  У чому виграє мале підприємство перед великим, здійснюючи стратегію оптимального розміру?

6.  Якщо сильне підприємство захоплює додаткові частини ринку,

атакуючи сильні сторони лідера, то його стратегію за позицією в конкурентному середовищі декомпонують як ...

7.  Яку прибутковість має забезпечити стратегічна діяльність підрозділу підприємства?

 

355

8.  До найбільш поширених експертних методів стратегічного вибору, крім складання сценаріїв і мозкової атаки, відносять метод ...

9.  При конкурентному стилі впровадження стратегічних змін на підприємстві поряд з переможцем передбачається наявність ...

10. Що слід враховувати при виборі стратегії стосовно попередньої?

11. У якій переважно формі здійснюється співробітництво малого підприємства з великим, якщо перше проводить стратегію використання

переваг великого підприємства?

12. Чи придатна лінійно-функціональна ОСУ в умовах значної нестабільності середовища?

13. До якого діапазону думок експертів проводять анкетне опитування за методом Дельфі?

14. Чим для вибору стратегії підприємства є його розмір, цілі та стан галузі?

15. Як можна назвати стиль керівництва змінами на підприємстві, коли керівники кооперуються з тими, хто чинить опір цим змінам?

16. Адаптаційний метод управління стратегічними змінами застосовують в умовах достатнього запасу ...

17. Кризовий метод управління стратегічними змінами проводиться в умовах ...

18. Чи можна вибрати з альтернативних стратегій варіант кращий інших по всіх параметрах?

19. Як за характером поведінки фірми називають декомпоновану стратегію підприємства, що постійно диверсифікується?

20. Яким фактором вибору стратегії служить потенціал підприємства?

21. Чим для вибору стратегії підприємства є його стан фінансів,

ризики, навики, зв’язки, та протидія конкурентам?

22. Стиль керівництва стратегічними змінами, коли вони відбуваються самопливом називають ...

23. Як називають стратегічну зміну коли підприємство поділяється?

24. При якій мінімальній чисельності працюючих підприємство на

Україні відносять до великих?

 

356

25. Яким фактором при виборі стратегії є фінансові ресурси підприємства?

26. Технологічна стратегія – це симбіоз портфельної і бізнесової стратегій та стратегії ...

27. Який сценарій розвитку підприємства при стратегічному виборі найбільш прийнятний?

28. Яку конкурентну позицію повинно мати підприємство, щоб обрати стратегію диверсифікації в суміжні галузі?

29. Яку стратегію варто обрати середньому підприємству, якщо темпи його зростання високі, а темпи розширення ніші бізнесу

швидкі?

30. Якою формою реалізації є проекти?

31. Декомпонування стратегії підприємства означає розподіл цілей і стратегічних функцій на ...

32. Що ще є важливою складовою стратегічного плану підприємства, крім системи стратегій і засобів по їх реалізації?

33. Чим для вибору стратегії підприємства є її відповідність цілям і місії, можливостям, загрозам, сильним і слабким сторонам, а також її реалістичність і узгодженість?

34. Із чого вибирають стратегію підприємства?

35. Яку стратегію варто обрати середньому підприємству, якщо і темпи розширення ніші бізнесу, і темпи зростання підприємства залишаються низькими?

36. Яку перевагу мають малі підприємства перед середніми і,

особливо, великими?

37. Яку стратегію повинно обрати слабке підприємство, якщо йому не під силу стратегія покращення позицій на ринку?

38. По формі метод „мозкової атаки» нагадує ...

39. Як називають працівників підприємства, які приховано не сприймають стратегічних змін?

40. Яку стратегію варто обрати середньому підприємству, якщо темпи розширення ніші бізнесу низькі, а темпи зростання підприємства, навпаки, високі?

41. Якого підрозділу підприємства стосується операційна стратегія?

42. Баланс пріоритетів між стратегічним і оперативним плануванням залежить в першу чергу від мобільності ...

43. Мета декомпонування стратегії полягає в її ...

 

357

44. Що може зіграти вирішальну роль у виборі власником підприємства стратегії поглинання фірми конкурента, хоч з економічної точки зору це не зовсім оправдано?

45. Яка форма існування малого підприємства, якщо його товар подібний до товару великого підприємства і проводить воно стратегію використання переваг останнього?

46. Як називають стратегічні зміни, коли підприємство переходить у зовсім ншу галузь?

47. Скільки глобальних напрямків підприємства має підрозділ підприємства?

48. Який ринок з власної волі не обере жодне підприємство?

49. Як називають працівників, які приховано сприймають стратегічні зміни?

50. Які стратегії акумулює в собі операційна стратегія підрозділу?

51. Яку стратегію може обрати мале підприємство, яке є незалежним від великого, але його товар подібний до то товару великого підприємства?

52. Що ще передбачають стратегічні зміни на підприємстві, крім освоєння нового ринку і нового товару?

53. Яку прибутковість забезпечує операційна діяльність?

54. Яку якість надають вибраній стратегії місія і цілі?

55. Якої участі функціональних служб потребують проекти з реалізації стратегії?

56. Чи входять до стратегічного плану підприємства проекти реалізації стратегії?

57. Як називають декомпоновану стратегію фірми за характером поведінки підприємства, якщо воно постійно диверсифікується?

58. Суть методу Дельфі полягає в ...

59. Кому має протистояти стратегія, що обирається підприємством?

60. Що потрібно змоделювати перед тим, як вибирати одну з альтернативних стратегій?

 

5. Вправи

 

Вправа № 10.01

 

Мале підприємство „Яворина» функціонує незалежно від великих і серед- ніх підприємств і випускає оригінальну продукцію. МП „Явір» співпрацює по фра- нчайзингу з великим підприємством „Прогрес», випускаючи аналогічну продукцію під його маркою.

 

358

Завдання: Визначте, яку стратегію варто вибрати названим малим підпри-

ємствам і обґрунтуйте такий вибір.

 

Вправа № 10.02

 

Які альтернативні корпоративні стратегії може вибирати велике підпри- єм-ство згідно матриці Томпсона-Стрікленда, якщо воно знаходиться на затухаю- чому ринку і має там доволі слабку конкурентну позицію? Обґрунтуйте і охаракте- ризуйте кожну альтернативу.

 

Вправа № 10.03

 

Якими, для прикладу, показниками можна охарактеризувати песимісти- ний сценарій розвитку середовища сучасного сільськогосподарського підприєм- ства? Які загальні і специфічні положення чи правила побудови сценаріїв страте- гічного розвитку підприємства Ви знаєте?

 

6. Завдання для самостійного вивчення

 

1. Поняття про технологічну, соціальну адміністративну стратегії підприємства.

2. Зміна організаційних структур управління на підприємстві відпо-

відно до потреб реалізації стратегії.

3. Зміна організаційної культури на підприємстві відповідно до пот-

реб реалізації стратегії.

 

7. Теми рефератів

 

1. Організація вибору стратегії підприємства.

2. Декомпонування стратегії підприємства.

3. Остаточне оформлення і організація виконання стратегічного плану підприємства.

 

8. Рекомендована література

 

1. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия. – Учебник. – М.: «Филинъ», Рилант. – 2001. – С. 106-109.

2. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Стратегическое планирование на предприятии. Учеб. пособие. – М.: «Издательство ПРИОР». – 2001.- С. 86-89.

3. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. –

К.: 2002. С. 296-329, 362-396.

 

359

4. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства. Курс лекцій. – К.: МАУП,

2000. С.106-120.

5. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: Навчальний посібник. – Тернопіль:

„ТАЙП». – 2003. – С.170-194.

 

360