Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

8.4. формування конкурентної стратегії: етапи і складові процесу

 

Провівши грандіозну аналітичну роботу, вивчивши середо- вище підприємства і здійснивши SWOT-аналіз, визначивши цілі і розробивши корпоративну стратегію підприємства, при- ступають до формування конкурентної або ділової стратегії для кожної стратегічної одиниці бізнесу (СОБ). Формування конкурентної  стратегії  достатньо  трудомісткий  процес.  Він має свої етапи, свою структуру, свою логіку і діалектику. Всі етапи і складові процесу перебувають у взаємозв’язку і вза- ємообумовленості (рис. 8.3).

 

Приступаючи до формування конкурентної стратегії кон- кретного підрозділу (СОБ), спочатку аналізують його тепері- шню  і  потенційну  стратегічні  зони  господарювання  (СЗГ) (див. рис. 8.3). Зокрема, скрупульозно вивчають конкурентне середовище в якому діє і буде діяти підрозділ (1), вивчають і прогнозують поведінку конкурентних сил в СЗГ: конкурентів, постачальників, покупців, потенційних конкурентів, товарів- субститутів і т.д.

Крім того, визначають можливі перспективи росту і рента- бельності (2), на основі фактичних досягнень найбільш успіш- них конкурентів в даній області бізнесу (не обов’язково дося- жних для нашої СОБ). Якщо такий аналіз зроблений в ході розробки портфельної стратегії, ним можна скористатися.

А ще, аналізуючи середовище СОБ, тобто його СЗГ, роб- лять відбір можливих видів конкурентних стратегій, які в найближчі 5-7 років можуть забезпечити успіх у даній області бізнесу (3). Це можуть бути або стратегія лідерства за витра- тами, або стратегія  оптимальних витрат,  або диференціації, або фокусування, або стратегія упередження тощо. Але при цьому слід сконцентруватись на майбутніх стратегіях успіху, а не на традиційній стратегії СОБ.

 

*

266

СЗГ підрозділу ( страте -

гічна зона господарювання)

СОБ підприємства

(стратегічна одиниця бізнесу)

 

 

 

Подпись: 1. Аналіз конку –
рентного середо –
вища СОБ
Подпись: 2. Перспективи
росту в даній СЗГ
(досяг-ня кон-тів)
Подпись: 3. Вибір можли –
вих відів конкуре-
нтних стратегій
Подпись: 4. Поточна кнку –
рентна стратегія і к/спроможність
Подпись: 5. Цілі СОБ.
-----------------------
Цілі підприємства
Подпись: 6. Можливості
СОБ і можливо –
сті підприємства
7. Екстраполяція

 

 

9. Матеріали SWOT-аналізу: загрози, можл. т.д

 

10. Поточні дії по збереженню кон- курентних переваг

 

 

8. Об’єднаний аналіз середовища і

можливостей СОБ

з використанням матричних методів: БКГ, Мак-Кінсі т.д.

11. Портфельна стратегія підприємства

 

12. Можливості функціональних служб п-ва

 

 

13. Приваблива конкурентна позиція

 

14. Формулювання конкурентної стратегії

 

15. Моделювання імовірних сценаріїв розвитку подій

 

16. Оцінювання к/спроможності СОБ за кожного сценарію щодо обраної стратегії

 

17. Обсяги інвестицій в розрізі сценаріїв

 

18а. Позитивна оцінка         18б. Негативна оцінка

 

20. Виконання           19. Функціональні стратегії

 

Рис. 8.3. Формування конкурентної (ділової) стратегії окремої СОБ

 

267

Проаналізувавши середовище СОБ, його СЗГ, діагносту- ють його позиції і можливості. Зокрема, визначають поточну конкурентоспроможність і поточну конкурентну стратегію підрозділу (4), уточнюють цілі СОБ і враховують цілі підпри- ємства в цілому (5), оцінюють сильні сторони і можливості підрозділу з врахуванням його слабких сторін та загроз зов- нішнього середовища (6). При цьому йдеться про прогнозу- вання майбутніх позицій СОБ. Коли виявиться, що поточна конкурентна стратегія (4) зможе забезпечувати успіх і на пер- спективу (3), оскільки в середовищі перерив частих змін не прогнозується, то майбутні можливості прораховуються ме- тодом екстраполяції (7).

*

Дальше аналіз середовища СОБ і його положення об’єдну- ється (8). При першому способі об’єднання, цілі СОБ накла- даються на перспективи зовнішнього середовища, щоб визна- чити наскільки привабливою буде вибрана зона господарю- вання з точки зору досягнення цілей СОБ і підприємства в цілому. При другому способі – порівнюють обрані на перспек- тиву види конкурентних стратегій (3) з поточною стратегією підприємства (4). Це робиться для того, щоб вияснити, що че- кає підрозділ в разі збереження стратегії і можливостей. Цей спосіб представляють як екстрапольована стратегічна позиція, про що вже йшлося (7). Слід відмітити, що для спільного ана- лізу ринку і позиції підрозділу, для визначення конкурентної позиції і альтернативних конкурентних стратегій, з успіхом можна застосовувати відомі матричні методи: БКГ, Мак- Кінсі, АДЛ і інші.

При проведенні об’єднаного аналізу ринкового середови- ща і конкурентної позиції підрозділу, беруться до уваги, крім названого, також матеріали SWOT-аналізу підприємства (9), поточні заходи по збереженню конкурентних переваг (10), зрозуміло – сформована уже корпоративна стратегія підпри- ємства (11), а також враховуються можливості функціональ- них служб господарства (12).

*

268

Результатом об’єднаного аналізу має стати визначення привабливої конкурентної позиції СОБ (13) і, нарешті, відбу- вається формулювання відповідної конкурентної (ділової) стратегії підрозділу (14).

Оскільки події у конкурентному середовищі можуть розви- ватися за різними сценаріями (оптимістичним, песимістиним, оптимальним), а, відтак, і результативність сформульованої конкурентної стратегії буде різною, наступним кроком має стати моделювання імовірних сценаріїв розвитку подій (15) і оцінка конкурентоспроможності СОБ за кожного сценарію щодо обраної стратегії (16). Тут же визначають потребу в інвестиціях за кожного сценарію розвитку (17).

*

Нарешті, оцінивши сформульовану конкурентну стратегію і потребу в інвестиціях на її впровадження та підтримку за різ- них сценаріїв розвитку конкурентного середовища, прийма- ють остаточне рішення (18аб). Якщо воно негативне (18б), повертаються до об’єднаного аналізу і починають повторну роботу по формуванню ділової стратегії. Якщо ж сформульо- вана стратегія  всіх і в усьому влаштовує (18а), її затверджу- ють, на основі неї і корпоративної стратегії  формують свої стратегії функціональні підрозділи (19), а конкурентна стра- тегія доводиться до виконавців і починається серйозна робота менеджерів по організації виконання, контролю і коректуван- ню (при необхідності).

**

Конкурентну стратегію ми називали діловою, вважаючи ці поняття тотожними. Однак, в економічній літературі можна зустріти заперечення цьому. Насправді все просто: з точки зо- ру мети стратегії - забезпечення конкурентних переваг – обид- ва визначення тотожні. Але з точки зору засобів досягнення мети, є певні розбіжності: ділова стратегія трішки ширша кон- курентної, оскільки включає в себе не тільки те, як організову- вати конкуренцію, але включає функціональні, організаційні та інші стратегії, направлені на досягнення ділового успіху, високої конкурентної переваги на ринку.

269

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

по темі №8

 

1. Основні поняття

 

Конкурентні стратегії. Ділова стратегія. Бізнесова стратегія. Стратегія конкурентоспроможності. Базові стратегії конкуренто- спроможності. Концепція стратегічних бізнес-центрів. Конкурентні сили. Конкурентні позиції. Базові конкурентні стратегії М.Портера. Конкурентні стратегії: лідерства за витратами, широкої диферен- ціації, оптимальних витрат, ринкової ніші або фокусування, уперед- ження. Конкурентоспроможність продукції. Конкурентоспромож- ність підприємства. Технічні, економічні і нормативні параметри конкурентоспроможності. Кількісні показники конкурентоспромож- ності. Конкурентостійкість підприємства. Етапи формування конку- рентної стратегії.

 

2. Контрольні запитання

 

1.  Поясніть основні відмінності між корпоративною і конкурентни-

ми стратегіями та їх взаємозв’язок.

2.  В чому суть конкурентної стратегії і стратегічних бізнес-центів?

3.   В чому суть поняття конкурентної сили і слабкості та їх індика-

торів?

4.  Що таке конкурентні переваги і які способи їх досягнення?

5.  Охарактеризуйте три базові конкурентні стратегії Портера.

6.   Охарактеризуйте п’ять видів конкурентних стратегій, які можна обирати відповідно до однойменної матриці.

7.   Розкрийте суть стратегії лідерства за витратами, її ризиків, кон-

цепції ланцюга цінностей.

8.                     В яких випадках доцільно застосовувати стратегію лідерства за витратами і як її використати для захисту від впливу відомих конкурентних сил?

9.         Розкрийте суть стратегії широкої диференціації і основних під-

ходів до її успішної реалізації.

10. Розкрийте суть стратегії ринкової ніші.

11. Розкрийте суть стратегії упередження.

 

270

12. Як успішно протиставити стратегію широкої диференціації п’я- тьом основним конкурентним силам, запобігти ризикам і типо- вим помилкам?

13.  Розкрийте суть конкурентоспроможності продукції і охаракте- ризуйте основні пірометри в розрізі яких розраховуються її кіль- кісні показники.

14.  Охарактеризуйте кількісні показники конкурентоспроможності продукції і методи її оцінювання.

15.  Розкрийте суть конкурентоспроможності підприємства, її фак-

тори, рівні і методи визначення.

16.  Охарактеризуйте методику визначення конкурентоспроможно-

сті підприємства запропоновану Оберемчук В.Ф.

17.  Охарактеризуйте етапи і складові процесу формування конку-

рентної стратегії.

 

3. Тести

 

8.01. Чи носить конкурентна стратегія підприємства універсальний характер, тобто чи може бути спільною для всіх його підрозділів:

1.         так;

2.         ні;

3.         так, в однобізнесових підприємствах;

4.         так, в мультибізнесових підприємствах?

8.02. Що безпосередньо передбачає конкурентна стратегія:

1.         досягнення найвищої прибутковості;

2.         досягнення довгострокових сильних позицій на ринку;

3.         розвиток функціональних служб підприємства;

4.         всі відповіді неправильні?

8.03. Стратегічний бізнес-центр це:

1.         структурний підрозділ підприємства;

2.         найменша, відносно самостійна виробничо-

управлінська одиниця підприємства;

3.         СОБ, якій делеговані права стратегічного планування;

4.         всі відповіді в комплексі характеризують СБЦ.

8.04. Які стратегії Портер вважав базовими стратегіями бізнесу:

1.         диверсифікації;

2.         диференціації;

3.         лідерства за витратами і фокусування;

4.         правильні відповіді 2 і 3?

 

271

8.05. Стратегія фокусування на витратах має місце в наступному випадку:

1.         коли стратегія лідерства за витратами використовується  по всій галузі;

2.         коли стратегія лідерства за витратами здійснюється в одному секторі ринку;

3.         коли стратегія диференціації застосовується на

вузькому сегменті;

4.         всі відповіді неправильні?

8.06. Диференціація, як конкурентна стратегія означає:

1.         зміну споживчих якостей товару порівняно з товаром конкурента;

2.         зміну іміджу фірми на тому ж ринку;

3.         звуження асортименту продукції;

4.         всі три судження характеризують дану стратегію?

8.07. Який характер повинно носити виробництво на підприємстві, що здійснює стратегію лідерства за витратами:

1.         масовий;

2.         спеціалізований;

3.         обидві відповіді правильні;

4.         обидві відповіді неправильні?

8.08. На якій стадії життєвого циклу товару найбільше дбають про його конкурентоспроможність:

1.         на стадії створення і виходу на ринок;

2.         однаково протягом усього ЖЦТ;

3.         на стадії зростання;

4.         на стадії старіння?

8.09. По яких ще параметрах, крім технічних і економічних, розраховують кількісні показники конкурентоспроможності товару:

1.         технологічних;

2.         нормативних;

3.         вартісних;

4.         ергономічних?

8.10. Що з перерахованого не враховують при відборі товару-зразка для оцінки конкурентоспроможності товару даного підприємства:

1.         стадію життєвого циклу товару;

2.         широту представлення на ринку;

3.         чи товар і товар-зразок відносяться до одного класу;

4.         чи однакові вони по вартості?

8.11. На основі яких показників розраховують інтегральний показник конкурентоспроможності продукції:

1.         групових;

2.         одиничних;

 

272

3.         групових і одиничних;

4.         комплексних?

8.12. Що найповніше характеризує поняття конкурентоспроможності підприємства:

1.         комплексна порівняльна характеристика підприємства;

2.         ступінь переваг над конкурентом;

3.         перевага на певному ринку за певний проміжок часу;

4.         всі відповіді в комплексі?

8.13. Фактори, які найбільш суттєво впливають на конкурентоспроможність підприємства:

1.         здатність пристосовуватись до умов середовища;

2.         конкурентоспроможність продукції;

3.         правильні обидві відповіді;

4.         обидві відповіді неправильні.

8.14. Що з перерахованого найменше цікавить споживача:

1.         конкурентоспроможність продукції;

2.         конкурентоспроможність підприємства;

3.         ціна і якість продукції;

4.         всі відповіді некоректні?

8.15. Що означає конкурентостійкість підприємства:

1.         це його стабільність на ринку в часі;

2.         це його потенціальні можливості з випуску конкурентноспроможної продукції;

3.         це висока конкурентоспроможність підприємства і його продукції на ринку;

4.         правильні відповіді 1 і 2?

8.16. Конкурентна стратегія головним завданням має:

1.   визначення напрямків розвитку кожної СОБ;

2.   визначення шляхів досягнення конкурентних переваг в кожній СОБ;

3.   визначення шляхів реалізації корпоративної стратегії;

4.   правильні відповіді 2 і 3?

8.17. Стратегія оптимальних витрат означає:

1.   високу корисність товару внаслідок його диференціації;

2.   низьку ціну;

3.   більше корисності покупцям за одні і ті ж гроші;

4.   всі відповіді вірні?

8.18. Що не включається в поняття стратегії ринкової ніші:

1.   оптимальні витрати;

2.   фокусування на низьких витратах;

3.   фокусування на диференціації;

 

273

4.   сегмент ринку?

8.19. Успішно здійснюючи стратегію лідерства за витратами підприємство може:

1.   отримувати вищі прибутки;

2.   розширювати частку ринку;

3.   правильні обидві відповіді;

4.   правильна відповідь 1?

8.20. Стратегія широкої диференціації означає:

1.   розширення споживчих якостей товару понад ті,

що має конкурент;

2.   збільшення обсягів випуску дешевого товару;

3.   надання споживачам більшої цінності за одні і ті ж гроші;

4.   нішу споживачів, що забезпечується диференційованим товаром?

8.21. Конкурентна перевага стратегії оптимальних витрат забезпечується:

1.   специфічними властивостями товару;

2.   низькою ціною товару;

3.   дешевим товаром для певної ніші ринку;

4.   якістю не нижчою як у конкурентів, але з нижчими витратами?

8.22. Стратегія ринкової ніші – це:

1.   глибока спеціалізація СОБ;

2.   це ніша, де підприємство чи СОБ хоче і може забезпечити конкурентну перевагу;

3.   зосередження СОБ на одному із сегментів ринку чи певній групі товарів або покупців;

4.   всі відповіді правильні?

8.23. Конкурентоспроможність товару обернено пропорційна:

1.   насиченості ринку;

2.   якості, технічному рівню і дизайну;

3.   ціні споживання;

4.   всі відповіді правильні?

8.24. Формулювання конкурентної стратегії проводиться:

1.   після моделювання імовірних сценаріїв розвитку подій;

2.   до моделювання імовірних сценаріїв розвитку подій;

3.   переважно до формулювання корпоративної стратегії;

4.   всі відповіді неправильні?

8.25. Чи тотожні поняття ділова стратегія і конкурентна стратегія?

1.   так;

2.   ні;

 

274

3.   так, з точки зору засобів досягнення мети стратегії;

4.   так, з точки зору мети стратегії?

8.26. Що знаходиться в чисельнику інтегрального показника конкурентоспроможності продукції:

1.   нормативний груповий показник;

2.   технічний груповий показник;

3.   ціна споживання;

4.   показник конкурентоспроможності підприємства?

 

4. Перелік запитань для бліцопитування

(відповідати 1-2 словами на кожне)

 

1.         Як називають стратегію, яка орієнтується на вузьку спеціаліза-

цію, зосереджується, приміром, на одному із сегментів ринку?

2.   Чи має значення для конкурентоспроможності товару час і місце його продажу?

3.                     На кому рівні конкурентоспроможності підприємство може не зважати на споживача?

4.         Що для покупця повинні знизити додаткові характеристики то-

вару, не знижуючи купівельної ціни?

5.  Метою конкурентної стратегії є досягнення в кожній СОБ чого?

6.                     Стратегія  оптимальних витрат  дає  змогу  покупцям  дешевий товар при високій ...

7.                     Моделювання імовірних сценаріїв розвитку подій проводять до чи після формулювання конкурентної стратегії?

8.         Який ще показник конкурентоспроможності товару Ви знаєте,

крім одиничних і групових?

9.   При якій конкуренції серед продавців варто застосовувати стра-

тегію лідерства за витратами?

10. До яких параметрів відноситься довговічність товару?

11.   Чим для конкурентної сили „потенційні клієнти» є стратегія лідерства за витратами?

12. Чи може бути конкурентна стратегія універсальною для всього підприємства?

13.  Чим для досягнення конкурентної переваги є продаж товару за цінами, дешевшими ніж у конкурентів або виробництво більш якісної продукції?

14.  Яким повинен бути сегмент ринку для більшості конкурентів,

щоб стати поштовхом для підприємства до розробки стратегії фокусування?

275

15. Скільки базових конкурентних стратегій виділяє Портер?

16. Що заходиться у знамениту формули інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства?

17.  Конкурентоспроможність продукції обернено пропорційна чо-

му?

18.  Як стан населення країни є орієнтиром для застосування стра-

тегії лідерства за витратами?

19. Для розробки якої стратегії створюють СБЦ?

20.  Зниження якого показника в діяльності домогосподарств може звести нанівець стратегію диференціації?

21. На скільки груп прийнято розбивати показники для розрахунку конкурентоспроможності підприємства за відомою методикою?

22.   Стратегія фокусування діяльності підприємства є його глибо-

кою ...

23.  Який покупець може допустити підміну дійсної цінності товару мнимою?

24.  Яку стратегію конкретизує і забезпечує її реалізацію бізнесова стратегія?

25.  Як слід використовувати ресурси на підприємстві відповідно до ланцюга цінностей?

26.  В розрізі яких параметрів, крім економічних і технічних, розра-

ховують кількісні показники конкурентоспроможності?

27.                   Які  можливості з  випуску конкурентоспроможної продукції характеризує конкурентостійкість?

28.   Як називають стратегію зміни споживчих якостей товару під-

приємства по відношенню до продукції конкурента?

29.  За стратегією оптимальних витрат підприємство має пропону-

вати на ринку таке ж обслуговування як і в конкурента але ...

30.  Яку за рангом стратегію здійснює підприємство, якщо при цьо- му задовольняє мінливі потреби покупців краще від конкурен- тів?

31. Конкурентоспроможне підприємство в умовах турбулентного середовища, крім пропонування конкурентоспроможної проду- кції, повинно краще за конкурентів ...

32. Як образно називають стратегію оптимальних витрат?

33.  На що в конкурентній боротьбі вказують такі індикатори як високі витрати, захоплення частки ринку підприємства конку- рентами тощо?

 

276

34.   Які матеріальні ресурси маж шукати підприємство відповідно до концепції ланцюга цінностей?

35.                   Який  метод  розрахунку  конкурентоспроможності продукції базується на використанні групових та інтегральних показни- ків?

36.   Чим для підприємства є зосередження виключно на стратегії лідерства за витратами?

37.  Скільки видів конкурентних стратегій можна виділити за Пор-

тером?

38.   Конкурентоспроможність по відношенню до конкурентів зас-

відчує про ...

39.  Силі потенційних конкурентів, при здійсненні стратегії дилере-

нціації, протистоїть трудність у чому?

40.  Чим щодо конкурентної сили виступають такі поняття як знач-

на частка ринку, зростаюча кількість покупців тощо?

41. Яким товаром, за сфокусованою стратегією диференціації, має забезпечуватись вузька ринкова ніша споживачів?

42.                   Якою стає стратегія широкої диференціації , коли виробник пропонує додаткові характеристики товару, які важко скопію- вати?

43. Як інакше називають стратегію ринкової ніші?

44. Яка конкурентна стратегія дає змогу знизити реалізаційні ціни?

45. Позитивні якості якої конкурентної стратегії, крім лідерства за витратами, вбирає в себе стратегія оптимальних витрат?

 

5. Вправи

 

Вправа № 8.01

 

Мікросередовище підприємства характеризується наступними явищами: переважна кількість споживачів товару підприємства – люди з низькими доходами, вони не зважають на незначні особливості виробів, товар у галузі переважно стан- дартний, серед продавців існує значна цінова конкуренція.

 

Завдання: Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати під-

приємству? Дайте їй характеристику.

 

Вправа № 8.02

 

Про мікро - і внутрішнє середовище підприємства відомо наступне: доб- робут і запити споживачів товару підприємства суттєво зростають, покупці почали звертати увагу на певні функціональні особливості товару і готові платити за це

 

277

гроші, стандартний дешевий товар реалізується не повністю, якісний склад персо-

налу підприємства високий, технологія гнучка.

 

Завдання: Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати під-

приємству? Дайте їй характеристику.

 

Вправа № 8.03

 

Підприємство займає міцну позицію на ринку, має можливість випускати продукцію дешевшу ніж конкуренти, до того ж добробут споживачів почав зроста- ти і значна їх чисельність вже пред’являє підвищену увагу до функціональних осо- бливостей товару; з другого боку, гнучка технологія і кваліфікація кадрів дають можливість створювати багато модифікацій товару;

 

Завдання: Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати під-

приємству? Дайте їй характеристику.

 

Вправа № 8.04

 

Підприємство громадського харчування знаходиться на території студміс- течка. Поява тут аналогічного підприємства малоймовірна. Імідж підприємства у студентів достатньо високий.

 

Завдання: Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати під-

приємству? Дайте їй характеристику.

 

Вправа № 8.05

 

Підприємства району належать до чотирьох типів. Підприємства першого типу, не мають стабільної технології, випускають товари виробництво яких легко і швидко освоюється. Вся діяльність цих підприємств ґрунтується на швидкій реак- ції на зміну ситуації на ринку.

 

Підприємства другого, найбільш поширеного типу, навпаки, використо- вують порівняно стабільні технології, які застосовують роками, дещо вдоскона- люючи. Для них існуюча система технологічних процесів є базовою. Заміна техно- логії означала б появу майже нового підприємства.

 

Два підприємства району будують свій бізнес на постійному освоєнні но- вих, невідомих товарів. Нерідко вони програють, але за рахунок освоєння новинок, мають значні конкурентні переваги і їх бізнес процвітає.

 

Нарешті одне підприємство випускає ортопедичну продукцію одного виду.

 

Завдання:  1.  До  якого  типу  базових  стратегій  конкурентноздатності можна віднести кожну виділену групу підприємств, як прийнято називати той чи інший тип? 2. Запропонуйте базову стратегію конкурентоспроможності для кожної із ви-ділених груп підприємств.

 

Вправа № 8.06

 

Серед підприємств реґіону виділено і охарактеризовано чотири групи під- приємств. Перша – підприємства життєвий цикл товарів яких перебуває на стадії насичення. Друга – підприємства, які витрачають значні засоби, щоб імітувати

 

278

поведінку передових підприємств реґіону. Третя – підприємства, які намагаються утримати попит, що вже не зростає, поступово зменшують обсяги виробництва продукції. Четверта – підприємства, які намагаються знайти способи утриматись в умовах зниження попиту і рентабельності виробництва.

 

Завдання: 1.  Визначте, до  якого  типу  підприємств належать кожна із даних груп. 2. Запропонуйте можливу базову стратегію конкурентоспроможності для кожної з виділених груп підприємств.

 

Вправа № 8.07

 

Завдання: вирахувати інтегральний показник конкурентоспроможності товару А на підприємстві «Горизонт» якщо відомі наступні параметри (всі показ- ники умовні):

 

По  товару-зразку –  всі параметри відповідають держстандарту і технічним  умовам;  ціна  продаж  10  тис.  гр.  од.,  вартість  доставки  –  0,3  тис., монтажу – 1 тис., експлуатації – 4 тис., ремонтів – 2 тис., техобслуговування – 3,5 тис., навчання пер-соналу – 0,2 тис., податки – 0.5 тис., страхові внески – 0.5 тис. гр. од.; технічні па-раметри: а) 50,         б) 200, в) 5, г) 120.

 

По товару А – всі параметри також відповідають техумовам і держстан-

дарту; технічні параметри характеризуються: а) 40, б) 150, в) 4, г) 130; ціна продаж

– 10,5 тис. гр. од., вартість: доставки – 0,5 тис., монтажу – 1,3, експлуатації – 3,

ремонтів – 2,8, техобслуговування – 3, навчання персоналу – 0,2, податки – 0,5,

страхові внески – 0,5 гр. од.

 

Вправа № 8.08

 

Виріб підприємства «Оріон» характеризується наступними параметрами:

ціна – 50 тис. гр. од., вартість доставки – 0,5 тис., монтажу – 1,3 тис., експлуатації –

10 тис., ремонтів – 4,5 тис., техобслуговування – 8 тис., навчання персоналу –

1 тис., податки і страхові платежі – 2,5 тис. гр. од. Крім того, технічні параметри виробу наступні: а) 1,8, б) 220, в) 178, г) 1,5. Всі параметри, за виключенням одно-

го, відповідають державним стандартам.

 

Аналогічний  виріб  конкурентів,  прийнятий  за  зразок,  відповідає  всім вимо-гам держстандартів, характеризується технічними параметрами: а) 1,5, б) 200, в) 130, г) 1,8; продається за ціною 55 тис. гр. од., вартість доставки 0,5 тис., монта- жу – 1,5, експлуатації – 12, ремонтів – 5, техобслуговування – 7, навчання персо- налу –1,2, податки і страхові платежі – 2,6 тис. гр. од.

 

Завдання: вирахуйте інтегральний показник конкурентоспроможності ви-

робу підприємства «Оріон», зробіть відповідні пояснення.

 

Вправа № 8.09

 

Менеджери,  вивчаючи  конкурентоспроможність  свого  підприємства,  вста-

новили наступні співвідношення вагомості груп показників, які її характеризують:

 

279

 

 

К-1

К-2

К-3

К-4

К-5

К-6

К-7

К-8

К-1

1

3/1

2/1

3/1

2/1

3/1

4/1

3/1

К-2

1/3

1

3/1

1/3

2/1

4/1

3/1

2/1

К-3

1/2

1/2

1

1/2

1/2

3/1

3/1

1/2

К-4

1/3

2/1

3/2

1

2/1

3/2

3/1

2/1

К-5

1/2

1/3

2/1

1/3

1

3/1

2/1

2/1

К-6

1/4

1/3

1/3

1/2

1/

1

2/1

1/2

К-7

1/4

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1/2

К-8

1/3

1/2

2/1

1/2

1/2

1/2

2/1

1

 

де К-1 – конкурентоспроможність продукції, К-2 – фінансовий стан підпри-ємства, К-3 – ефективність збуту товару, К-4 – ефективність виробництва, К-5 – конкурентний потенціал, К-6 – екологічність виробництва, К-7 – соціальна ефек- тивність, К-8 – імідж підприємства.

 

Завдання: Розрахуйте інтегральний показник конкурентоспроможно-

сті підприємства.

 

6. Завдання для самостійного вивчення

 

1. Поняття про концепцію СБЦ і її відмінність від концепції СОБ;

переваги і недоліки.

2. Конкурентні переваги та індикатори конкурентної сили і слабкості.

3. Стратегія упередження.

4. Базові конкурентні стратегії.

5. Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції.

6. рівні конкурентоспроможності підприємства.

7. Методи визначення конкурентоспроможності підприємства.

8 Етапи формування конкурентної стратегії.

 

7. Теми рефератів

 

1. Види конкурентних стратегій за М.Портером і їх характеристика.

2. Характеристика базових конкурентних стратегій.

3. Оцінка конкурентоспроможності продукції.

4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

 

280

8. Рекомендована література

 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер с англ. – СПб.:

«Питер». – 1999. – С. 171-173, 197-217.

2. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия. – Учебник. – М.: «Филинъ», Рилант. – 2001. – С. 53-63.

4. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. –

К.: 2002. С. 330-361.

5. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства. Курс лекцій. – К.: МАУП,

2000. С.72-100.

6. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: Навчальний посібник. – Тернопіль:

„ТАЙП». – 2003. – С.127-152.

 

281