Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

7.3. варіанти і критерії диверсифікації

 

Диверсифікація стосується портфельної стратегії, суттю якої є формування набору основних напрямків видів діяльно- сті підприємства (конкурентна стратегія, як відомо, шукає способи успішної діяльності в кожному із цих напрямків і видів діяльності).

Досвід ринкових країн засвідчує, що на зміну складу порт- феля бізнесів підприємства йшли не зразу і неохоче, навіть в умовах різких змін середовища. Спочатку кілька років намага- лися стабілізувати зниження прибутків і скорочення збуту при допомозі таких заходів, як звільнення значної кількості пра- цівників, скорочення запасів, зниження витрат, ведення ціно- вих війн. І оскільки це не допомагало, вдавалися врешті до модифікації бізнес-портфеля. Тобто переходили до застосува- ння диверсифікації лише тоді, коли остаточно переконували- ся, що в рамках існуючого портфеля вирішити назрілі пробле- ми неможливо. І починався важкий пошук варіантів його змі- ни. Цей досвід повинен стати уроком для українських ново- бранців ринкової економіки.

 

Отже першим поштовхом до диверсифікації стало наси- чення ринку і скорочення попиту в 1950-60-х роках XX ст. другим – поява нових технологій, приміром транзисторних, електроніки. Нарешті, ще одним поштовхом для зміни бізнес- портфеля стала можливість розширення діяльності за межі історичного бізнесу підприємства.

 

Зміна бізнес-портфеля підприємства має дві альтернати- ви: або вектором росту є перехід до нових областей бізнесу в існуючому географічному середовищі, що називається дивер- сифікацією, або ж вектором росту обирається нова географія, що називається інтернаціоналізацією бізнесу.

 

221

Варіанти диверсифікації

 

Диверсифікація може відбуватися за наступними варіан-

тами:

 

™ Перший – коли диверсифікація зв’язана з потребами споживачів. Вона являє собою освоєння нової для підприєм- ства технології з метою продовжити обслуговування тради- ційного ринку. Прикладом може служити зміна радіолампової технології на транзисторну або хіміко-молекулярної техноло- гії на біотехнологію у фармацевтиці.

Такий варіант розвитку диверсифікації може здійснюва- тись або ж шляхом купівлі уже існуючої фірми з новою тех.- нологією, або ж створення нового виробництва, спираючись на внутрішні джерела. Другий шлях – власний розвиток нової для підприємства технології – вкрай важкий і складний. Не- рідко, запровадивши продукцію з новою технологією, підпри- ємство втрачало лідерство у галузі.

 

™  Другий варіант диверсифікації зв’язаний з технологією і полягає у застосуванні традиційної технології підприємства для задоволення нових потреб. Приклад – поширення електро- ніки у машинобудуванні. Здійснюється або шляхом поглинан- ня (приміром, автомобільна кампанія поглинає електронну), або шляхом внутрішнього розвитку через вихід на нові ринки.

 

™  Третій варіант диверсифікації  - перехід в область, не пов’язану з поточним бізнесом підприємства, до нових техно- логій  чи потреб ринку. Таку диверсифікацію називають ще конгломератною диверсифікацією. Вона здійснюється, як правило, шляхом придбання фірми. Тобто створюється новий конгломерат,  який  об’єднує  підприємства  багатьох  галузей, які не пов’язані між собою технологічним ланцюгом. Ці під- приємства діють як самостійні і лише фінансово та адміністра- тивно залежать від головного офісу конгломерату.

 

222

Модифікацію (розширення) бізнес-портфеля підприємства можна зобразити наступним чином (рис. 7.1)

 

Поточний бізнес-портфель підприємства

 

 

Диверсифікація

(поточна географія)

Інтернаціоналізація

(нова географія)

 

 

 

 

Зв’язана з потребами - освоєння нових технологій для обслуговування традиційного ринку (шляхом покупки існуючої фірми або внутрішнього розвитку)

 

Зв’язана з технологією – Задоволення нових потреб із застосуванням традиційної технології (шляхом покупки фірми або внутрішнього розвитку)

Зв’язана з потребами

 

Зв’язана з технологією

 

Конгломератна

 

 

 

Конгломератна – Перехід в область не зв’язану з поточним бізнесом до нових технологій чи потреб ринку (шляхом купівлі)

 

Зв’язана і з технологією, і з потребами

 

 

 

Рис. 7.1. Способи модифікації бізнес-портфеля підприємства

 

Критерії диверсифікації

 

Приймаючи рішення про диверсифікацію підприємства, вибираючи певні її варіанти, менеджери і власники перейма- ються бажанням досягти або синергізму, або ж гнучкості.

 

223

Прихильники критерію синергізму вибирають диверси- фікацію, зв’язану або  з новими потребами, або ж з новими технологіями. Названі варіанти диверсифікації менше ніж конгломератна диверсифікація відхиляються від звичайної діяльності підприємства, від її внутрішніх можливостей, а, отже, здатні повніше використати ефект синергізму. Відповідно таку диверсифікацію називають синергетичною.

 

Прихильники критерію гнучкості підприємства вибира- ють конгломератну диверсифікацію, вважаючи, що конгломе- рат володіє вищою конкурентною стійкістю завдяки гнучко- сті.

 

Між прихильниками синергетичної і конгломератної диве- рсифікації і досі тривають суперечки. Перші стверджують, що конгломерати не оправдують себе з точки зору суспільної ефективності, оскільки не мають синергетичних ефектів, що приводили б до зниження цін, ізолюються при цьому від кон- куренції. Прихильники конгломерації, в свою чергу, стверд- жують, що синергетична диверсифікація приводить до того, що підприємства, які раніше працювали в різних галузях, піс- ля об’єднання уніфікують технологію, управління, тощо і, внаслідок перебування уже в одному середовищі, стають біль- ш стратегічно вразливими. І це дійсно нерідко має місце, ос- кільки потенційний синергізм не завжди переростає у реаль- ний внаслідок того, що окремі менеджери ігнорують додатко- ві зусилля для досягнення останнього.

 

Як прогнозує І.Ансофф, на перспективу збережуться обид- ва критерії диверсифікації. Комерційна логіка вибиратиме за критерій синергетичну диверсифікацію, а особисті амбіції стимулюватимуть конгломерацію.

 

**

Альтернативою         диверсифікації           є          інтернаціоналізація,

тобто розширення бізнесу за рамки поточної географії (див.

224

рис. 7.1). Найбільший синергетичний ефект має лише один із варіантів  інтернаціоналізації,  коли  підприємство  експортує свої традиційні товари (послуги). Однак, таке було можливим лише на ранніх етапах інтернаціоналізації (після Другої світо- вої війни). Всі інші варіанти більш ризиковані ніж диверсифі- кація, так як кожен із них є по суті двох-етапним відходом від поточного бізнесу підприємства. Приміром, інтернаціоналіза- ція, зв’язана з потребами, приводить до подвійних труднощів: входу на новий ринок і необхідності розробки нової техноло- гії.

Тобто інтернаціоналізація більш складна і дорожча ніж диверсифікація. А диверсифікація, внаслідок радикального відходу від минулого досвіду підприємства, ризикованіша.

 

225

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

по темі №7

 

1. Основні поняття

 

Стратегія диференціації товару. Стратегія диференціації ринку. Диверсифікація. Стратегія диверсифікації. Поступові зміни середо- вища. Переривчасті зміни середовища. Інтернаціоналізація бізнесу. Диверсифікація, зв’язана з потребами і з технологією. Інтернаціона- лізація, зв’язана з потребами і з технологією. Конгломератна дивер- сифікація та інтернаціоналізація.

 

2. Контрольні запитання

 

1.   Коли і чому виникла необхідність у диференціації товару і рин-

ку?

2.  Що слід розуміти під стратегією диференціації товару і ринку?

3.  Розкрийте суть диверсифікації діяльності підприємства.

4.  Що слід розуміти між під поступовими і переривчастими зміна-

ми середовища?

5.         Охарактеризуйте умови, які спонукали необхідність диверсифі-

кації.

6.  Охарактеризуйте основні групи причин диверсифікації.

7.  Розкрийте суть основних варіантів диверсифікації.

8.  Розкрийте суть основних критеріїв диверсифікації (гнучкості та синергізму) і їх взаємозв’язку.

9.   Які два основних способи модифікації бізнес-портфеля застосо-

вуються?

 

3. Тести

 

7.01. До виникнення стратегії як науки поведінку на ринку огбгрунтовували:

1.   маркетинг;

2.   макроекономіка;

3.   мікроекономіка;

4.   політекономія?

 

226

конкурентною стратегією стає диференціація товару:

1.   суспільство стало багатшим;

2.   ринки стали насиченими;

3.   незадоволення певної частини суспільства стандартним товаром;

4.   всі відповіді правильні?

7.03. Конкурентна стратегія диференціації товару означає:

1.   розширення асортименту товару і підвищення його якості;

2.   розширення ринків;

3.   зростання прибутковості;

4.   зростання обсягів виробництва?

7.04. Стратегія диференціації ринку означає:

1.   формування нових потреб;

2.   задоволення існуючих потреб;

3.   розширення асортименту товару;

4.   всі відповіді правильні?

7.05. Диверсифікація підприємства – це:

1.   диференціація товару;

2.   диференціація ринку;

3  диференціація товару і ринку одночасно;

4.   зміна технології?

7.06. Диверсифікація виробництва передбачає:

1.   розвиток маркетингу;

2.   розвиток технології;

3.   диференціацію товару;

4.   розвиток технології і маркетингу одночасно?

7.07. Головний наслідок диверсифікації підприємства:

1.   стабілізація бізнесу;

2.   зниження вразливості від несподіваних змін середовища

3.   підвищення конкурентноздатності;

4.   всі відповіді правильні?

7.08. Яким переважно фактором підвищення ефективності виробництва є диверсифікація:

1.   технологічним;

2.   організаційно-економічним;

3.   науково-технічним;

4.   соціальним?

7.09. Значення диверсифікації у розробці портфельної стратегії;

1.  забезпечує гнучкість портфеля;

2.   є одним із напрямків розвитку, що сприяє

 

227

3.   обидві відповіді правильні;

4.   правильних відповідей тут немає?

7.10. Причинами диверсифікації є:

1.   суттєві зміни на ринках чи в технологіях;

2.   різкі переривчасті зміни середовища підприємства;

3.   різка активізація маркетингової діяльності;

4.   правильні відповіді 1 і 2?

7.11. До диверсифікації вдаються тоді, коли:

1.   підприємство не досягає цілей в рамках наявного бізнес-портфеля;

2.   можливості підприємства перевищують його цілі;

3.   цілі не співставляються  з можливостями, рішення приймаються спонтанно, виходячи з амбіцій власників;

7.12. Диверсифікація є способом реалізації наступних стратегій:

1.   функціональних;

2.   конкурентних;

3.   портфельних;

4.   операційних?

7.13. Які альтернативи має зміна бізнес-портфеля:

1.   зміна технології або маркетингу;

2.   розвиток ринку або товару;

3.   диверсифікація або інтернаціоналізація;

4.   всі відповіді правильні?

7.14. Конгломератна диверсифікація – це:

1.   об’єднання підприємств багатьох галузей не поєднаних технологією;

2.   об’єднання підприємств багатьох галузей поєднаних технологією;

3.   диверсифікація пов’язана з потребами споживачів;

4.   диверсифікація пов’язана з технологією?

7.15. Яку диверсифікацію вибирають прихильники синергізму:

1.   конгломератну;

2.   зв’язану з новими потребами чи новими технологіями;

3.   конгломератну інтернаціоналізацію;

4.   всі відповіді неправильні?

7.16. У чому звинувачують прихильників синергізму прихильники конгломерації:

1.   що уніфікація виробництва приводить до втрати гнучкості і зниження конкурентостійкості;

2.   в застої;

 

228

3.   у технологічній обмеженості;

4.   у розбазарюванні ресурсів?

7.17. Інтернаціоналізація порівняно з диверсифікацією:

1.   більш складна і дорожча;

2.   дешевша, менш складна і ризикована;

3.   більш ризикована;

4.   правильні відповіді 1 і 3?

 

4. Перелік запитань для бліцопитування

(відповідати 1-2 словами на кожне)

 

1.   Як називають варіант диверсифікації, коли переходять в область не пов’язану з поточним бізнесом підприємства?

2.  Якими змінами середовища викликана диверсифікації?

3.         Що відбулось на ринку в II половині ΧΧ ст., що викликало ди-

ференціацію товару?

4.   На одночасне оновлення чого направлена стратегія диверсифіка-

ції?

5.         Що забезпечує портфелю підприємства стратегія диверсифіка-

ції?

6.                     Прихильників конгломератної диверсифікації звинувачують в ухиленні від ...

7.         Чи підуть на диверсифікацію консервативні керівники у випад-

ку, коли можливості підприємства перевищують цілі?

8.                     Що ще є основним показником переривчастості змін середови- ща, крім ступеня відходу підприємства від традиційних техно- логій, географічних, економічних, соціальних позицій? Йдеться отже про відхід від традиційного ...

9.                     Чи правда, що в I половині ΧΧ ст. єдиним критерієм поведінки покупців на ринку була ціна?

10.  Скільки в середньому галузей включають в себе диверсифікова-

ні підприємства США?

11.  Який ще варіант диверсифікації можуть обрати прихильники критерію синергізму, крім зв’язаного з потребами споживачів?

12. Який характер носили зміни середовища в I половині ΧΧ ст.?

13.  Який товар вже більше не влаштовував покупців у II половині

ΧΧ ст.?

 

229

14.  Чи може стимулювати диверсифікацію антимонопольне законо-

давство?

15.  Якщо вектор росту підприємства спрямований на розвиток рин-

ку то для досягнення успіху слід зосередитись на ...

16. Зміни середовища, які не відповідають історичній логіці розвит-

ку даного підприємства називають ...

17. Які за характером були зміни середовища в II половині ΧΧ ст.?

18.  Який з варіантів диверсифікації слід обрати, щоб досягти най-

вищого ступеня гнучкості підприємства?

19. Яким фактором є диверсифікація для зростання прибутковості підприємства?

20. Чи правда, що диверсифікація є конкурентною стратегією?

21. Яке планування зумовили переривчасті зміни середовища?

22.   Альтернативним варіантом зміни бізнес-портфеля крім дивер-

сифікації є..

23.  Чи правда, що диверсифікація означає вихід за межі основного діючого бізнесу?

24. На розширення чого направлена стратегія диференціації?

25.  Чи може впливати амбіційність власника на прийняття рішень про диверсифікацію?

26. Зміни середовища, які відбуваються логічно, називають ...

27.  Чи могли підприємства в I половині ΧΧ ст. масово створювати нові потреби, управляти перевагами споживачів?

28. Чи правда, що диференціація підвищує конкурентостійкість підприємства?

29. Конгломератна диверсифікація здійснюється шляхом ...

30.  Якщо можливості відповідають цілям підприємства але струк- тура його бізнес-портфеля не забезпечує їх досягнення то, як правило, вдаються до ..

31. На формування чого направлена стратегія диференціації ринку

32. Як впливає на бізнес диверсифікація підприємства?

33. Насичення чого стало поштовхом до диверсифікації?

34.  Якщо вектор росту підприємства спрямований на розвиток то-

вару то засобом досягнення конкурентної переваги є ...

35.  Що робить підприємство, якщо появились можливості досягти більш високих цілей?

36.                   Альтернативним критерієм диверсифікації, крім гнучкості, є критерій

 

230

5. Теми рефератів

 

1. Суть диверсифікації виробництва на підприємстві та не обхід-

ність її застосування на сучасному етапі ринкових відносин.

2. диверсифікація та інтернаціоналізація виробництва як важли-

ві шляхи зміни поточного бізнес-портфеля підприємства.

 

6. Рекомендована література

 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер с англ. – СПб.:

«Питер». – 1999. – С. 179-197.

 

2. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: Навчальний посібник. –

Тернопіль: „ТАЙП». – 2003. – С.117-126.

 

231