Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

6.3. багатофакторна портфельна матриця „мак-кінсі» „привабливість- конкурентоспроможність»

 

На відміну від двофакторної матриці БКГ, матриця Мак- Кінсі є її більш детальним варіантом і вже багатофакторною матрицею. Її запропонували консультативна кампанія „McKin- sey» і кампанія „General Electric» у США. В матриці Мак-Кінсі фактор „Відносна частка ринку», що   знаходиться у матриці БКГ, перетворюється на багатофакторне поняття „Конкурен- тоспроможність підприємства» або по-іншому „Стратегічне становище  підприємства»  (горизонтальна  вісь).  А  фактор

„Темп зростання ринку» – на „Привабливість галузі (ринку)» (вертикальна вісь). Як наслідок, матриця складається уже не з чотирьох, а з дев’яти квадрантів і характеризує довгостроко- ву привабливість ринку (галузі) та конкурентну позицію СОБ підприємства на ньому. Її так і називають: „привабливість – конкурентоспроможність» (рис. 6.2).

 

Чіткі характеристики можна дати позиціям бізнесу підпри- ємства, які знаходяться в кутових квадрантах матриці (АБВГ). Вони, між іншим, нагадують за характеристиками і стратегі- ями квадранти матриці БКГ: „Знаки питання», „Зірки», „Коро- ви»,  „Собаки». Проміжні  ж  позиції  середніх  квадрантів на обох осях інтерпретувати важче, оскільки частина ознак дано- го квадранту можуть наближатися до вищих показників при- вабливості чи конкурентоспроможності, а частина – до ниж- чих. Або ж усі ознаки матимуть середні оцінки.

 

І все ж матриця Мак-Кінсі враховує дію значно більшої кількості чинників ніж БКГ. Зокрема, для характеристики при- вабливості ринку і конкурентної позиції на ньому підприєм- ства можна розглядати наступні чинники або ключові фак- тори успіху (КФУ) (табл.. 6.2).

 

182

Подпись: Привабливість ринку (галузі)Подпись: ВисокаА         1          2          Б          2

 

 

Селективне зростання

 

Агресивне зростання

 

 

Подпись: Середня4          5          6

 

 

Подпись: НизькаГ          7

 

Деінвесту -

вання

8          В         9

 

Низька активність

 

 

 

Низька            Середня          Висока

 

Конкурентоспроможність підприємства

 

Рис. 6.2. Матриця Мак-Кінсі

„привабливість-конкурентоспроможність”

 

При аналізі, по кожному ринку спочатку виділяють чинни- ки, що найбільшою мірою відповідають його специфіці, об’єк- тивно оцінюють їх, використовуючи три рівні – високий, сере- дній і низький – а потім, по кожному, за цими ж рівнями вияв- ляють чинники, що характеризують конкурентну позицію під- приємства.

 

Порядок (етапи) побудови матриці „Мак-Кінсі»

 

I. На першому етапі оцінюють привабливість галузі

(ринку).

Для цього виконують такі процедури:

1. Вибирають найбільш істотні критерії оцінки даного галу- зевого ринку (індикатори, чинники, КФУ)(табл. 6.2, ліва гра- фа).

 

183

 

 

Чинники (критерії, індикатори) привабливості ринку і конкурентної позиції на ньому підприємства

Таблиця 6.2

 

Чинники (критерії, індикатори)

привабливості ринку (галузі)

Чинники (критерії, індикатори)

конкурентної позиції підприємства

Чинники параметрів

1. Розмір ринку

2. Темп зростання ринку

3. Чутливість ринку до цін, їх динаміки

4. Географічні переваги ринку

5. Циклічність ринку (щорічні коливання продаж)

6. Розміри ключових сегментів ринку

7. Інші можливості і загрози зовнішнього середовища галузі

 

Чинники

1. Рівень конкуренції на ринку

2. Тенденції зміни числа конкурентів

3. Переваги лідерів галузі

4. Чутливість до товарів-замінників

 

Фінансово –

1. Технологічний рівень галузі

2. Бар’єри входу і виходу з галузі

3. Рівень завантаження виробничих потужностей галузі

4. Рівень рентабельності галузі

5. Структура галузевих витрат

 

Соціально –

1. Законодавчі обмеження бізнесу галузі

2. Соціальне середовище галузі

ринку (галузі)

1. Частка ринку, що контролюється СОБ

підприємства

2. Темпи зростання СОБ підприємства

3. Конкурентноздатність підприємства

4. Характеристика номенклатури підприємства

5. Ефективність маркетингу

6. Інші сильні і слабкі сторони підприємства

 

конкуренції

1. Відносна частка ринку до трьох головних конкурентів підприємства

2. Конкурентні переваги підприємства,

його конкурентний потенціал

 

економічні чинники

1. Технологічний рівень підприємства

2. Рівень завантаження потужностей підприємства

3. Рівень рентабельності підприємства

4. Структура витрат підприємства

 

психологічні чинники

1. Компетентність персоналу

2. Корпоративна культура

3. Імідж підприємства

 

2. Відібрані чинники (критерії) поміщають в окрему табли- цю (табл. 6.3) і кожному в числі інших привласнюють певну вагу, яка відповідає його значущості у світлі цілей підприєм- ства. В сумі вага всіх чинників рівна одиниці.

3. Дають оцінку галузевому ринку по кожному з вибраних критеріїв від одиниці (непривабливий) до п’яти (дуже приваб- ливий).

4. Нарешті, перемножують вагу на оцінку по кожному кри- терію і в сумі отримують зважену оцінку галузі (ринку) даної СОБ, або рейтинг привабливості даного ринку (галузі) як стратегічної зони господарювання (СЗГ).

 

184

Такі рейтинги розраховують для ринку (СЗГ) кожного підроз- ділу підприємства (СОБ). Вони (рейтинги) рангуються від одиниці (дуже низька привабливість) до п’яти (дуже висока привабливість), де „три» виставляють для середніх зважених оцінок індикаторів (чинників). Рангування у даному випадку відкладається на верти- кальній осі матриці.

Таблиця 6.3

Примірна оцінка і визначення рейтингу привабливості ринку (галузі)

для певної СОБ підприємства

Критерії (чинники)

Вага

Оцінка

Зважена

оцінка

Розмір ринку

0.15

3

0.45

Темп зростання

0.20

4

0.80

Чутливість до цін

0.15

2

0.30

Чутливість до інфляції

0.10

2

0.20

Галузева рентабельність

0.25

3

0.75

Соціальне середовще

0.15

4

0.60

Сумарна зважена оцінка

(рейтинг)

 

1.00

 

Х

 

3.10

 

II. На другому етапі оцінюють конкурентну позицію

(конкурентоспроможність) СОБ підприємства.

 

При цьому можна скористатись методикою, висвітленою в характеристиці першого етапу. Отримаємо рейтинги конку- рентоспроможності кожної СОБ підприємства, які прорангу- ємо на горизонтальній осі матриці.

 

**

Для позиціонування груп товарів на матриці можна скористатись ще одним методом, застосовуючи його як для оцінки привабливості ринку, так і для оцінки конкурентоспроможності.

Привабливість ринку підприємства визначають за формулою:

 

m

Пр = ∑ b j E j

j =1

 

де Пр – інтегральний показник привабливості ринку;

m – число критеріїв оцінки;

 

185

m

b – вага j -го критерію оцінки, ∑ b j

j =1

 

= 1;

 

E – експертна оцінка – j-го критерію оцінки привабливості.

 

При розрахунку Еj і Еi (оцінка привабливості і конкурентноздат- ності) зручно скористатись решітками експертних оцінок. Приклади решіток експертних оцінок приведені в табл. 6.4 і 6.5. Експертні оцінки Еj і Еi виставляються в інтервалі від 1 до 5.

 

 

 

Індикатори привабливості ринку

Таблиця 6.4

 

 

Критерії

Вагомість

(разом -1)

Діапазон оцінок

низька

середня

висока

1          2          3          4          5

Доступність

ринку

експертно

експертно

експертно

експертно

Темп зростання

експертно

< 5 \%

5-10 \%

> 10 \%

Тривалість

життєвого циклу

 

експертно

 

< 2 років

 

2-5 років

 

> 5 років

Потенціал

прибутку

 

експертно

 

< 15 \%

 

15-25 \%

 

> 25 \%

Гострота

конкуренції

 

експертно

структурована

олігополія

неструктурована

конкуренція

розпорошена

конкуренція

Можливість

нецінової кон-ії

 

експертно

товар

стандартизований

товар слабо

диференційований

товар сильно

диферен -ний

Концентрація

клієнтів

 

експертно

 

< 2000

 

2000 - 5000

 

>5000

 

 

 

Індикатори конкурентноздатності

Таблиця 6.5

 

 

Критерії

Вагомість

(разом -1)

Діапазон оцінок

низька

середня

висока

1          2          3          4          5

Відносна доля

ринку

 

експертно

 

< 1/ 3 лідера

 

> 1/ 3 лідера

 

лідер

Витрати

експертно

> конкурента

= конкуренту

< конкурента

Особливі

властивості

 

експертно

стандартизований

товар

товар слабо

диференційований

унікальний

товар

Ступінь осво -

єння технології

 

експертно

освоюється

важко

освоюється  легко

освоєна

повністю

Метод продаж

 

експертно

посередники не

контролюються

посередники

контролюються

прямі

поставки

Імідж

експертно

відсутній

середній

сильний

 

186

**

III. На третьому етапі всі СОБ, що складають корпора-

тивний портфель і проранговані на попередніх двох етапах

позиціонують по квадрантах матриці.

При цьому кожну СОБ можна позначити на матриці колом різного діаметру залежно від обсягів продаж. Побудована та- ким чином матриця характеризує поточний стан корпоратив- ного портфеля і його аналіз можна вважати завершеним.

 

IV. На четвертому етапі порівнюють стан портфеля з місією і цілями підприємства, оцінюють і враховують вплив можливих змін середовища на майбутню привабливість галузі і конкурентоспроможність кожної СОБ.

Якщо розриви не вимагають коректування чи перегляду місії та цілей підприємства, то для кожної СОБ вибирають певну стратегію залежно від її позиції на матриці Мак-Кінсі.

 

Альтернативні стратегії за матрицею Мак-Кінсі.

 

Відповідно до того в якому квадранті матриці позиційну-

ється та чи інша СОБ, вибирають для неї наступні стратегії:

 

¾  Квадрант А (висока привабливість ринку – слабка кон- курентоспроможність) за своїми ознаками відповідає „знакам запитання» на матриці БКГ. Тобто йдеться про СОБ, які вихо- дять на ринок з новим товаром. Застосовують стратегію се- лективного тобто вибіркового зростання. Іншими словами

– інвестування перспективного бізнесу, чи виходу з ринку, як- що новий товар не має майбутнього з точки зору конкуренто- спроможності.

 

¾  Квадрант Б (висока привабливість ринку – сильна кон- курентоспроможність) означає найвигідніше становище бізне- су, яке відповідає „зіркам». Стратегія – агресивне зростан- ня, тобто інвестування та оптимізація бізнесу.

 

187

¾  Квадрант В (низька привабливість ринку – висока кон-

курентоспроможність) відповідає „дійним коровам» і означає, що слід обирати стратегію низької активності, „збирання врожаю», захист своєї позиції без додаткових витрат.

 

¾  Квадрант Г (низька привабливість ринку – низька кон- курентоспроможність) означає  найгірше становище бізнесу, що відповідає „собакам». Відповідно обирають стратегію де- інвестування, тобто продовження діяльності у формі „збиран- ня врожаю» без інвестицій або ж ліквідації бізнесу, якщо він стає збитковим.

 

В цілому ж, з меншою точністю обирають наступні стра-

тегії для наступних квадрантів:

 

а) для квадрантів 2,3,6 – інвестувати, зростати;

б) для квадрантів 4,7,8 – не інвестувати, „збирати врожай»

або відмовитись від бізнесу;

в) для квадрантів 1,5,9 – інвестувати обмежено. Зокрема для бізнесу в квадрантах: 1 – закріпити стратегічні позиції, 5 – захищати і використовувати досягнутий стан, 9 – використо- вувати досягнутий стан.

 

Переваги матриці Мак-Кінсі:

 

9 Глибина. Тому що використання не приводить до спро- щених висновків, як у випадку з БКГ, оскільки розглядається істотно більше число чинників, тобто факторів середовища, що впливають як на привабливість ринку, так і на конкуренто- спроможність підприємства (табл.. 6.2).

9 Гнучкість. Тому що згадані чинники вибираються са-

мостійно, залежно від конкретної ситуації, що склалась в тій чи іншій СОБ.

9 Широта застосування. Тому що даний метод не вихо-

дить з якоїсь приватної гіпотези.

 

188

Недоліки, „вузькі місця» матриці Мак-Кінсі:

 

ƒ   Можуть проявитися труднощі і суб’єктивізм при визна- ченні відносної важливості (ваги) кожного чинника оцінки привабливості і конкурентоспроможності, як і його оцінки (табл. 6.3). щоправда, труднощі і суб’єктивізм можна подола- ти, залучаючи до цієї роботи експертів.

 

ƒ   Відсутній логічний зв’язок між показниками конкурен- тоспроможності і грошовими потоками, як це має місце у мат- риці БКГ.

 

ƒ  Рекомендації мають загальний характер і вимагають уточнень.

 

ƒ  Недоліки, що стосуються всіх методів портфельного аналізу: складність вимірювання великого числа чинників, статичний характер матриці, суб’єктивність оцінок, загальний характер і труднощі вибору стратегій з багатьох можливих варіантів.

 

189