Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

6.2. матриця бостонської консультаційної групи (бкг) „зростання-частина ринку»

 

Матриця портфельного аналізу БКГ, одна із найвідоміших та найпростіших, розроблена в 60-х роках ΧΧ ст. Бостонською консультаційною групою. В ній розглядаються лише два чин- ники, дві змінні: відносна частка ринку і темп зростання рин- ку (рис. 6.1).

 

1.   Відносна частка ринку – це відношення між часткою ринку, яку займає кожен продукт підприємства (СОБ) і загальним обсягом ринку, на якому він представлений. Відкладається ця змінна на горизонтальній осі і свід- чить про рівень конкурентоспроможності або рентабе- льності. Названа частка ринку вимірюється обсягом аналогічної продукції, реалізованої лідером. Тобто, якщо підприємство продає даного товару менше ліде- ра, то його бізнес попадає в праву половину матриці (<1), якщо більше – то в ліву (>1). Горизонтальна вісь („частка ринку») варіюється від 0.1 до 10, розподіли наносяться за логарифмічною шкалою.

 

2.   Темп  зростання  ринку  –  це  його  динаміка,  річний темп зростання продукції даної галузі, можливість дальшого розширення ринку. Відкладається названа змінна на вертикальній осі, де вона варіює від 0 до до

20 \% і більше; 10 \% розділяє на осі швидкий і повіль-

ний ріст.

 

Якщо частка ринку (положення на горизонтальній осі) зас- відчує про отримання грошей підприємством, то темп зроста- ння ринку (вертикальна вісь) вимагає від підприємства певно- го рівня грошових витрат на його освоєння.

 

177

Висока   Конкурентоспроможність (рентабельність)   Низька

 

 

Високий

 

20

 

Зірки   Знаки питання

(важкі діти)

Висока

 

 

Зростання

 

 

Подпись: Темп росту ринкуЗрілість

 

Зростання

 

Подпись: Потреба у фінансахВхід

 

 

10

 

 

Дійні корови

 

Зрілість

Собаки

 

 

 

Скорочення

 

 

Низький

 

0

 

Висока

 

Відносна частка ринку

 

Вибуття

 

Низька

 

 

Низька

 

 

Рис. 6.1. Матриця БКГ „зростання – частка ринку”

 

Матриця БКГ, таким чином, визначає чотири основні пози- ції в яких може перебувати бізнес (товари) підприємства (ква- дранти матриці), які отримали загальновизнані нині марке- тингові назви: „знаки питання», „зірки», „дійні корови», „со- баки».

 

В залежності від того, яку позицію займає той чи інший бізнес підприємства (СОБ), тобто в якому квадранті матриці він перебуває, вибирається відповідна стратегія даного бізнесу (табл.. 6.1).

 

Альтернативні стратегії за матрицею БКГ

 

Таким чином, на основі матриці БКГ можна сформувати наступні альтернативні стратегії:

178

Таблиця 6.1

Аналіз портфеля бізнесів підприємства за матрицею БКГ

і вибір стратегії

Позиція

бізнесу

Характеристика позиції

Можливі стратегії

бізнесу

Маркетингові

стратегії

Знаки питання

(важкі діти,

дикі кішки)

 

Зірки

 

Дійні корови

 

Собаки (неудачники мертвий вантаж)

Бізнес, що не має стійких

конкурентних позицій (низька частка продукції підприємства на

ринку), але діє на швидко –

зростаючих перспективних ринках. Потребує значних

вкладень, щоб перетворити

„знаки питання» на „зірки».

Тобто майбутнє такого бізнесу ще не визначене. Він стає або

„зіркою», або „собакою» і знімається з виробництва.

Стадія ЖЦТ – зростання.

 

Високо конкурентний бізнес (висока частка продукції підприємства на ринку) на швидко зростаючих ринках. Це товари –лідери, потребують певних засобів для створення і підтримання лідерства. Завдяки конкурентноздатності дає значні прибутки і по мірі дозрівання ринку перетв. на „дійних корів» Стадія ЖЦТ – зростання.

 

Високо конкурентний бізнес (висока частка продукції підприємства на ринку) на зрілих, схильних до застою ринках. Перспектива незначна, але такий бізнес дає грошей значно більше ніж їх потрібно для підтримання власної долі ринку. Є джерелом фінансових засобів для науково-дослідних робіт і диверсифікації виробництва („важким дітям»). Стадія ЖЦТ – зрілість

 

Низько конкурентний бізнес на зрілих, часто застійних ринках. Збереження такого бізнесу потребує значних фінансів при малій надії на покращення, а частіше веде до зниження іміджу п-ва. Його краще ліквідувати. Стадія ЖЦТ – скорочення

- Збільшення

частки ринку.

Ризикувати.

Перетворити на

„зірку».

- Збирання врожаю для безперспективного бізнесу.

- Деінвестування, ліквідація нежиттєздатного

бізнесу.

 

- Збільшення частки ринку і оптимізація.

 

- Збереження частки ринку.

- Збирання врожаю для

слабких „корів», що не мають майбутнього.

- Отримання

максимальної вигоди.

 

- Збирання врожаю.

- Піти з ринку

(ліквідація бізнесу).

- Стратегія

підсилювання:

активізація маркетингових зусиль на просування, пошук нових каналів збуту, поліпшення якості, зниження цін або вихід з ринку.

 

- Стратегія втримування: активізація реклами, зниження цін, модифікація товару, його широке розповсюджу- ння.

 

- Стратегія підтримування: реклама – нагадування, цінові знижки, стимулювання збуту, підтримування каналів розподілу.

 

- Стратегія скорочування: мінімізація витрат

179

Стратегія 1. «Збільшення частки ринку» – перетворення

„знаків питання» на „зірок». А для „зірок» – утримання, даль- ше збільшення і оптимізація долі ринку. Дана стратегія, особ- ливо бізнес, що займає позицію „знак питання» потребує знач- них інвестицій.

 

Стратегія 2. „Збереження частки ринку» – це стратегія для СОБ, які перебувають в позиції „дійні корови», причому сильні „дійні корови», що знаходяться на ринках, які ще роз- виваються хоч і не швидкими темпами. Зберігаючи значну частку  ринку,  великі  кошти  від  „доїння»  направляються  в СОБ з товаром, що виходить на ринок і розвивається („знаки запи-тання»), а також на інновації.

 

Стратегія 3. „Збирання врожаю» – отримання коротко- строкового прибутку в максимально можливих розмірах на- віть за рахунок скорочення частки ринку. Таку стратегію зас- тосовують в першу  чергу для слабких „корів», що не мають майбутнього і для таких же „знаків питання» та „собак».

 

Стратегія 4. „Ліквідація бізнесу» – застосовується для СОБ, що перебувають в позиції „собак» і „знаків питання», не приносять до-ходу і немає надії, що колись будуть його при- носити. Ліквідаційні засоби направляються в СОБ, які розви- ваються („знаки питання», „зірки»).

 

**

В основі матриці БКГ лежать дві гіпотези (рис. 6.1):

 

1.   Висока доля ринку означає наявність конкурентної пе- реваги, зв’язаної з низькими витратами виробництва, тобто високою його рентабельністю.

 

2.   Присутність на зростаючому ринку вимагає певних ін-

вестицій для обновлення і розширення виробництва.

 

180

Переваги матриці БКГ:

¾  Простота, доступність, наочність;

¾  Можливість збалансувати портфель бізнесів в плані фі-

нансування, поєднати види діяльності;

¾  Можливість використання як у рамках підприємства в

цілому так і по його підрозділах з виходом на окремі

СЗГ;

¾  Використання об’єктивних критеріїв привабливості та

конкурентоспроможності СОБ, зменшення рівня суб’є-

ктивізму.

 

Недоліки матриці БКГ:

•           Увага акцентується лише на фінансових потоках, роз- поділі інвестицій між СОБ відповідно до їх позиції на матриці. Рівень же віддачі інвестицій зрозуміти із мат- риці неможливо;

•           Надто приблизно оцінюються можливості СОБ. Примі- ром, за матрицею „собаки» повинні піти з ринку, тоді як значну їх кількість ще можна довший час „доїти». Аналогічно, „знаки питання» повинні збільшувати частку  ринку,  хоча  окремі  з  них  перетворюються  в

„собак» і вибувають;

•           Можуть бути труднощі, пов’язані з оцінкою і визначен- ням масштабів ринку, ринкової частки підприємства і темпів зростання ринку;

•           Надмірна спрощеність, а тому більшість чинників, які слід враховувати при виборі стратегії, залишаються за межами аналізу.

*

Зважаючи на недоліки матриці БКГ, вона в даний час пос- тійно вдосконалюється. Крім того, розробляються нові матри- ці. Так, по-суті, матриці Мак-Кінсі та АДЛ являють собою удосконалений варіант матриці БКГ, хоча при цьому вони є вже багатофакторними матрицями на відміну від двофактор- ної БКГ.

 

181