Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

4.2. цілі підприємства, їх класифікація та рангування

 

110

 

 

4.1. Місія підприємства.

 

Після діагностики, аналізу та прогнозування змін середови- ща підприємства приступають до наступного етапу розробки стратегії: визначають головні орієнтири його діяльності – мі- сію і цілі. Іноді формування місії та цілей передує аналізу се- редовища. Це має місце в тих випадках, коли підприємство щойно створене з певними цілями і місією або ж сам факт іс- нування підприємства передбачає певну місію і цілі, які вип- ливають з причини його появи (див. Додаток О і П).

 

Місія – найбільш загальні орієнтири функціонування підприємства,  як  правило,  зовнішнього  спрямування, що відображають зміст його існування, його філософію, бачення свого місця в даному бізнесі, в регіоні, в сус- пільстві.

 

Необхідність формування місії

 

Необхідність формування місії викликається наступним. В ринковому середовищі підприємство має постійно заявляти про себе, формувати, насамперед у клієнтів, заінтересованість, певний імідж. З другого боку, воно повинно об’єднати дії пер- соналу в обраному напрямку, консолідувати трудовий колек- тив. І в першому, і в другому випадках напрошується висно- вок про необхідність оголошення конкретних цілей підприєм- ства. Однак цього робити не можна з огляду на конкурентів.

 

111

Йдеться про  виробничо-комерційну таємницю фірми. Тому і формують місію підприємства, яка в загальному відображає цілі, не розкриваючи згадану таємницю.

 

Принципи формування місії

 

Саме тому, виходячи з необхідності місії, головними принципами її формування на підприємстві є:

1.         Стислість і декларативність формулювання (інколи одним ємним реченням, гаслом). В ньому відсутні конкретні цифри росту і розвитку підприємства, засоби досягнення успіху.

2.         Зовнішня переважно спрямованість, в першу чергу на потенційного споживача.

 

Адже останнього зовсім не цікавить одна із корінних цілей підприємства – максималізація прибутку. Зате він ще й як ін- тересується ціною, якістю, умовами продаж і обслуговування. А без споживача, без його високого і постійного інтересу до продукції підприємства, мріяти про високі прибутки пробле- матично. Тому то первинне в діяльності підприємства не при- буток, а попит споживачів. Прибуток – вторинне, функція по- питу. Споживачі ж і їх попит знаходяться у зовнішньому сере- довищі. Туди і повинна спрямовуватися місія підприємства. Якщо підприємство, як відкрита система, здатне сформувати і забезпечити таку місію, яка задовольнятиме і стимулюватиме попит, воно одночасно буде і з прибутком.

 

Ось приклади формулювання місії підприємства, де враховано названі принципи. Приміром, Г.Форд місію своєї кампанії сформу- лював  так:  „Ми  постачаємо  людям  дешевий  транспорт».  Місія фірми „Соні» подається наступним чином: „Здійснюючи прогрес, служити всьому світу». Ще приклади: „Що добре для країни, то добре для фірми», „До миру через світову торгівлю», „Споживачі – джерело сили нашої фірми», „Смакує по-домашньому („Верес»)» тощо. Разом з тим, місія може формулюватися і дещо ширше.

 

112

Параметри змісту місії

 

В цілому ж, зміст місії може включати наступні парамет-

ри:

¾  опис, (характеристика) товарів і послуг, які пропонува-

тиме підприємство;

¾  характеристику ринків – визначення основних спожи-

вачів, на яких розрахована продукція підприємства;

¾  основні цілі підприємства, подані через певні якісні ха-

рактеристики, зокрема, в  термінах: порівняння, зрос-

тання, згортання, стабілізації тощо;

¾  декларативну характеристику технологій та інновацій в

термінах:        найпрогресивніші     інноваційні    технології,

найновіші досягнення науки тощо;

¾  філософію підприємства – основні погляди і цінності,

що визнаються всіма членами трудового колективу і які є основою мотивації дій даного колективу;

¾  внутрішню концепцію підприємства, тобто  враження

про себе: конкурентоспроможність продукції і підпри-

ємства, свої сильні сторони тощо;

¾  зовнішню концепцію підприємства, її імідж – проголо-

шення відповідальності перед споживачами, регіоном,

суспільством.

 

Фактори-джерела місії

 

Фактори, що впливають на формулювання місії і є її дже-

релами наступні (за Котлером):

1. Стан середовища підприємства.

2. Ресурси підприємства.

3. Історія підприємства, за час якої сформувалась його філософія.

4. Стиль діяльності власників і менеджерів.

5. Специфічні особливості підприємства.

 

Крім запропонованих Ф.Котлером, до факторів місії варто, на

 

113

наш погляд, також віднести:

6.  Інтереси:  а)  власників,  б)  колективу,  в)  менеджерів, г) споживачів, д) конкурентів, е) стейкхолдерів, є) влади, ж) громадськості.

7. Основоположні внутрішні правила дій всього колективу

(часто неписані, сформовані роками):

а) принципи підприємства – довготривалі, незмінні, об΄єктивні залежності і вимоги: до продукції і ринку, до упра- вління (прийняття рішень, контроль, мотивація, оцінка досяг- нень тощо), до співробітників (творче мислення, самостій- ність, мотиви, відповідальність, оцінка т.д.), до зовнішнього середовища (до споживачів, конкурентів, поставників, стейк- холдерів, місцевої влади, держави);

б) етика підприємства – мораль ділових відносин на основі совісті бізнесмена, дотримання таких етичних цінно- стей як відмова від обману, чесна поведінка з усіма учасни- ками ринку, повага до них, дотримання слова, довіра тощо. Принципи і етика – фундаментальні джерела місії;

в) основні ціннісні орієнтації – внутрішні спонуки, внутрішня мотивація діяльності членів колективу: теоретичні (істина, знання, раціональне мислення); економічні (прибут- ковість, корисність, практичність); політичні (влада, визнання, інтереси); соціальні (безконфліктність); естетичні (гармонія); релігійні тощо;

г) культура підприємства – сукупність типових для підприємства принципів, цінностей, етичних норм, ідей, які формують його імідж (репутацію, марку). Культура проявля- ється: в поведінці підприємства (єдиних принципах поведінки всіх працівників), в комунікаціях підприємства (стилі і спосо- бах передачі інформації тощо),  в засобах наочного представ- лення (фірмовий знак, оформлення, дизайн продукції, тара і ін

 

Значення місії

 

Місія має суттєве значення. Вона, зокрема, є базою:

-           для розробки і узгодження цілей;

 

114

-           для розробки всієї системи планів на підприємстві;

-           для об’єднання дій персоналу в обраному напрямку;

-           для відносин із зовнішніми учасниками ринку.

 

4.2.Цілі підприємства, їх класифікація та рангування

 

Цілі підприємства – це його бажаний стан, конкретні межі, яких воно має досягнути в усіх сферах діяльності в кінці стратегічного періоду і на проміжних етапах.

 

Значення цілей

 

Значення цілей важко переоцінити. За свідченням Ансоф- фа, в США 98 \% всіх невдач в бізнесі пов’язані з відсутністю у бізнесменів зрозумілих, чітких цілей. Враховуючи разючу не- стабільність зовнішнього середовища українських підприєм- ств, відсутність у них навиків стратегічного мислення, вели- чезна мобілізуюча роль цілей для них очевидна.

 

Функції цілей

 

Важливість цілей визначається функціями, які вони вико-

нують:

-           критеріїв для прийняття рішень;

-           ініціативи або мотиву дій персоналу;

-           інструменту управління (вимоги до дій персоналу, виз-

начення напрямків розвитку підприємства);

-           координації  (забезпечення  безконфліктності осіб,  які приймають рішення, узгодження дій підрозділів);

-           контролю (порівняння оперативних показників стану підприємства з цільовими).

 

115

Цілі конкретизують місію, виступають орієнтиром і моти- вом поведінки всіх членів колективу. І, навпаки, місія є інте- граційним декларативним виразником цілей.

Різниця між ними в наступному (табл. 4.1).

 

 

 

Різниця між місією і цілями підприємства

Таблиця 4.1.

 

 

Критерії

Місія

Цілі

Часовий

критерій

Направлена в майбутнє, але не має

часових визначень і не залежить від поточного стану

Завжди передбачає строки

виконання (досягнення)

Направленість

інформації

На зовнішнє середовище п-ва, на

споживачів, на суспільство, на регіон, на їх інтереси, цінності, очікування і пріоритети, на задоволення попиту

Частіше мають внутріфірмову

орієнтацію і направлені на покращення використання ресурсів і резервів

Особливості

формулювання

Виражається в загальних термінах і

висвітлює образ підприємства, його марку, стиль

Частіше мають конкретне

вираження бажаних результатів

Вимірюваність

Переважають якісні характеристики

і відносний масштаб вираження

В основному кількісно

вимірювані і можуть бути однозначними і багатозначними

 

Оскільки цілей у підприємства багато, до того ж вони різ-

номанітні, виникає необхідність в їх класифікації (табл. 4.2)

 

 

 

Класифікація цілей підприємства

Таблиця 4.2.

 

 

Ознаки класифікації

Групи цілей

За змістом (за

предметом, сферами діяльності під-тв)

а) економічні; б) соціальні; в) виробничі; г) організаційні;

д) технологічні; е) політичні; є) наукові; ж) естетичні;

з) психологічні; к) екологічні.

За спрямованістю на

середовище

а) зовнішні; б) внутрішні.

За розміром

а) максимальні; б) мінімальні.

За горизонтом

планування (часовим)

а) довгострокові (стратегічні); б) середньострокові (тактичні);

в) короткострокові (оперативні).

За сферою дії

а) глобальні; б) регіональні; в) вищі; г) проміжні; д) національні;

е) локальні.

За ієрархією

а) цілі підприємства; в) цілі структурних підрозділів і

функціональних служб.

За сумісністю

а) сумісні, взаємодоповнюючі; б) індиферентні (незалежні);

в) конкурентні.

За вимірюваністю

а) а)переважно кількісні; б) якісні.

116

 

За відношенням до

бізнесу

а) комерційні; б) некомерційні (суспільні).

За персоніфікацією

а) індивідуальні (особисті); б) групові.

За характером

діяльності

а) цілі функціонування; б) цілі розвитку.

За стадіями життєвого

циклу

а) цілі створення; б) цілі розвитку; в) цілі згортання.

**

Крім місії і цілей є ще одне поняття, яке характеризує кін- цевий стан підприємства, виступає могутнім мобілізуючим началом всього колективу – мета підприємства.

 

Мета – це група найважливіших цілей, які найбільш адекватно відображають бажаний кінцевий стан підпри- ємства на досягнення якого направлені всі інші цілі.

 

**

Цілі встановлюються в усіх сферах діяльності підприєм- ства: щодо позиції на ринку, по обсягах виробництва і асорти- менту, по доходах і рентабельності, по фінансах, по інноваці- ях, по постачальниках, клієнтах, стейкхолдерах, по збуту, по виробничих і трудових ресурсах, по менеджменту, маркетин- гу, по організації виробництва і оплаті праці, у соціальній сфе- рі тощо.

 

Приклади формулювання цілей:

 

-           досягти лідируючого положення в галузі шляхом збільшен-

 

ня частки ринку до

\% (така ціль може виступати метою);

 

-           забезпечити випуск наступних товарів в наступних обсягах_

-           досягти наступних показників якості        ;

-           скоротити нормативні строки обслуговування клієнтів на днів;

-           вийти на наступні нові ринки до наступних дат  ;

-           знизити витрати на одиницю продукції на           ;

-           освоїти такі нові види товарів і послуг      ;

-           джерела, об’єкти і обсяги інвестування наступні ;

117

-           напрямки і обсяги інновацій           ;

-           динаміка грошових поступлень і прибутковості  ;

-           досягти наступних фінансових коефіцієнтів         ;

-           змінити мережу збуту продукції наступним чином         ;

-           освоїти такі технології в наступних обсягах         ;

-           перейти до наступної організаційної системи управління          ;

-           змінити систему оплати праці наступним чином ;

 

-           поновити статутний фонд на

за рахунок      ;

 

-           збудувати наступні об’єкти, придбати наступну техніку

-           і так далі.

 

Вимоги до формування цілей

 

Цілі мають бути:

 

1.   Науково-обгрунтованими;

2.   Конкретними (виражати конкретні цифри і факти);

3.   Реальними, досяжними (нереальні приводять до демо-

тивації виконавців);

4.   Такими, що не суперечать законам країни, підзаконним актам та іншим офіційним регулятивним документам;

5.   Зрозумілі виконавцям (в такому разі вони будуть про-

являти ініціативу);

6.   Вимірюваними (щоб можна було оцінити виконання);

7.   Гнучкими (корегуватись залежно від змін середовища);

8.   Адекватними зовнішньому і  внутрішньому середови-

щу;

9.  Сумісними, взаємо погодженими (щоб не суперечили одна одній, крім того, щоб з місії випливали довгостро- кові, а з неї - короткострокові цілі);

10. Коректними (сформульованими економічно грамотно,

відповідали дійсності);

11. Прийнятними (щоб по можливості максимально влаш-

товували всіх: і об’єктів, і суб’єктів впливу);

12. Деталізованими по структурних підрозділах і функціо-

нальних службах підприємства;

13. Однозначні для сприйняття, чіткі.

118

Цілі формуються, змінюються і досягаються в певній пос-

лідовності, за наступними етапами (фазами):

 

Етапи процесу формування, змін і досягнення цілей

 

1.   Аналіз тенденцій середовища і пошук цілей.

2.   Вибір і встановлення цілей для підприємства в цілому та аналіз їх реалізуємості і відповідності іншим вимо- гам.

3.   Побудова ієрархії цілей (дерева цілей).

4.   Перегляд і уточнення цілей в процесі реалізації страте-

гії:

а) корегування відповідно до змін середовища (тобто цілі набувають ситуаційного характеру);

б) спосіб перегляду: на базі довгострокових формуються короткострокові цілі; при досягненні короткостроко- вих, коригуються чи переглядаються довгострокові з урахуванням змін середовища. Внаслідок, початкові довгострокові цілі, як правило, повністю не досягають- ся, оскільки регулярно змінюються в ході виконання короткотермінових і змін середовища.

**

З метою узгодження цілей, доведення до різного рівня виконавців і забезпечення виконання, особливу увагу слід приділити такому важливому етапу їх формування як побудова ієрархії (дерева) цілей.

 

Ієрархія цілей означає конкретизацію цілей більш ви- сокого рівня в цілі нижчого рівня та доведення їх до кожного виконавця. Тобто йдеться про рангування, де- композицію цілей.

 

119

Співвідношення цілей різних рівнів в ієрархії таке: а) цілі вищого рівня завжди мають ширший характер і більший часо- вий інтервал для досягнення; б) цілі нижчого рівня є засобом досягнення цілей вищого рівня. В цілому, якщо ієрархія цілей побудована правильно, то кожний підрозділ, досягаючи своїх цілей, робить внесок у досягнення цілей підприємства в ціло- му.

Ієрархія, рангування проводяться за допомогою декомпози-

ції цілей, яка вимагає побудови „дерева цілей».

 

Побудова дерева цілей

 

„Дерево цілей” – це графічне зображення взаємозв’я- зку і підпорядкованості цілей, що відображає розподіл місії і мети на цілі, підцілі, завдання та окремі дії.

 

Схема побудови „дерева цілей» підприємства показана на рисунку 4.1.

 

Вимоги до побудови „дерева цілей» наступні:

 

а) на кожному рівні сукупність цілей, підцілей, завдань по- винна відповідати обсягам і вкладатися в строки виконання цілей вищого рівня;

б) відсутність суперечностей між цілями що знаходяться на різних рівнях „дерева цілей»;

в) декомпозиція місії і мети на всіх рівнях повинна прово-

дитись за одним і тим же методологічним підходом;

г) цілі усіх рівнів мають бути виражені в конкретних обся- гах, строках з визначенням конкретних виконавців (відпові- дальних).

 

Одним з найважливіших вимог до побудови „дерева цілей»,

що забезпечує найвищу результативність їх досягнення, є за-

 

120

безпечення узгодженості, зв’язку між цілями різного поряд- ку. При цьому слід враховувати наявність двох видів зв’язків між цілями – горизонтальних і вертикальних. Схему зв’язків і узгодженості цілей показано на рисунку 4.2.

 

Вища ціль - мета

 

Створення високорентабельного підприємства по виробництву конкурен- тоздатної продукції світового рівня якості на основі постійного підвище ння особистої заінтересованості працівників, власників і менеджерів

 

 

1-й рівень

(по змісту)

Матеріальні цілі

2. Соціальні цілі

3. Духовні цілі

 

і інші →

 

 

2-й рівень

(функц-ний)

 

1.1.

Менеджмент

 

2.1.

Маркетинг

 

3.1.

Фінанси

 

 

 

 

3-й рівень

по струк. підр

 

4-й рівень

по роб. місця

 

1.11     1.12     2,11     2,12     3,11     3,12

 

 

 

Рис. 4.1. Дерево цілей підприємства

 

Дерево цілей можна побудувати і за методом забезпечення необхідних умов для досягнення мети. Спочатку, як і на попе- редній схемі подається головна мета. Нижче – цілі першого рівня або  головні умови досягнення мети: економічні, матері- ально-технічні, організаційні, соціальні тощо. Ще нижче йду- ть цілі другого рівня або заходи (роботи) по забезпеченню умов, зазначених на першому рівні. Дальше подаються цілі-

 

121

заходи третього рівня, які створюють сприятливі умови для виконання цілей другого рівня і т.д.

 

Види зв’язків між цілями

 

Горизонтальні           Вертикальні

 

 

Незалежні цілі

(індиферентні)

Ієрархія цілей

 

 

 

 

Взаємосприяючі цілі

(гармонічні)

Диференціація вищої стратег.цілі

Дерево цілей

 

 

 

 

Ідентичні – реалізація однієї реалізує другу

 

Конфліктні цілі

Тактична ціль

 

Оперативна

(нижча) ціль

Рівні:

1.         р-1

 

2.    р-1.1         р-1..2

 

3.р1.11 р1.12-р1.21р1.22

 

 

 

 

Конкурентні  Антагоністич

н

Оптимізація (узгодження цілей)

 

Цілі нижчих рівнів служать засобом досягнення вищих цілей

 

 

Рис. 4.2. Схема зв’язків і узгодженості цілей

 

Цілі підприємства не бувають незмінними. Зміна середови- ща, неточна його оцінка при формуванні цілей, порушення вимог їх формування, виявлена практикою невірна постановка окремих цілей, закладений при формування чи породжений зміною середовища конфлікт цілей – все це вимагає постійно- го перегляду цілей, розв’язання їх конфлікту. При цьому, слід підкреслити, що перегляду і уточненню підлягають не всі цілі

 

122

відразу. Частковий же перегляд і уточнення називають корек-

туванням цілей.

Примірна  схема   узгодження  і   коректування  цілей  та розв’язання їх конфлікту зображена на рис. 4.3.

 

 

 

Причини коректування цілей

Система цілей

і

 

Способи розв’язання конфлікту цілей

 

 

 

 

Зміна окремих факторів зовнішнього чи внутрішнього середовища

Домінування – одна ціль стає головною, друга - вторинною

 

 

 

 

Порушення вимог формування цілей

 

Неточна оцінка середовища при формулюванні цілей

 

Злиття – інтеграція двох цілей в одну

 

 

 

Виявлена практикою невірна постановка окремих цілей

 

Компроміс – впорядкування цілей по значенню

 

 

 

 

Виявлений конфлікт цілей

Розведення цілей по часу і сферах

 

 

 

Узгодження (оптимізація) цілей

 

Цілі функціональних служб та структурних підрозділів і при коректуванні, і при розв’язанні конфлікту цілей повинні забезпечувати досягнення мети підприємства (системність цілей)

 

Рис. 4.3. Примірна схема коректування, узгодження та розв’язання конфлікту цілей

 

123

 

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

по темі №4

 

1. Основні поняття

 

Місія підприємства. Цілі підприємства. Мета підприємства. Ієрархія цілей. Дерево цілей. Декомпозиція цілей. Коректування цілей.

 

2. Контрольні запитання

 

1.  Розкрийте поняття місії підприємства, її значення, необхідність і принципи формування.

2.  Що може включатися у зміст місії підприємства?

3.  Охарактеризуйте чинники, що впливають на формування місії підприємства.

4.  Розкрийте поняття цілей підприємства, їх функцій і різницю між цілями і місією фірми.

5.  Як класифікуються цілі підприємства?

6.  Поняття мети підприємства.

7.  Назвіть вимоги до формування цілей та приведіть деякі прикла-

ди їх формулювання.

8.  Охарактеризуйте етапи процесу формування, змін і досягнення цілей.

9.  Розкрийте поняття ієрархії цілей і „дерева цілей».

10. Охарактеризуйте види зв’язків між цілями, причини їх коректу-

вання і способи розв’язання конфлікту цілей.

 

3. Тести

 

4.01. Місія підприємства розрахована в першу чергу:

1.         на зовнішнє середовище;

2.         на внутрішнє середовище;

3.         на конкурентів і постачальників;

 

124

4.         на персонал підприємства?

4.02. Що з названого не може бути місією підприємства:

1.         «Людям – дешеве взуття»;

2.         «Смакує по-домашньому»;

3.         «Найвищий прибуток – запорука успіху»;

4.         Висока якість – наш девіз»?

4.03. В чому найвище призначення місії підприємства;

1.         бути базою для відносин з партнерами;

2.         служити базою для розробки взаємоузгоджених цілей і всіх планів підприємства;

3.         служити об’єднуючим фактором дій персоналу;

4.         всі відповіді правильні?

4.04. Що найповніше характеризує цілі підприємства:

1.         майбутній бажаний стан підприємства;

2.         орієнтир поведінки всіх працівників;

3.         конкретний бажаний кінцевий стан всіх сфер діяльності;

4.         всі характеристики в комплексі?

4.05. В чому різниця між місією і цілями підприємства:

1.         в конкретності строків виконання і спрямованості інформації на зовнішнє чи внутрішнє середовище;

2.         в конкретності визначень і вимірюваності кількісними чи якісними параметрами;

3.         обидві відповіді правильні;

4.         обидві відповіді неправильні?

4.06. В яких сферах не встановлюються цілі підприємства:

1.         в сфері податків;

2.         в сфері доходів і позиції на ринку;

3.         в сфері менеджменту;

4.         в соціальній сфері?

4.07. Яку функцію з названих не можуть виконувати цілі:

1.         критерію для прийняття рішень;

2.         рекламування товару;

3.         контролю;

4.         координуючу і мотивуючу?

4.08. Побудова ієрархії цілей означає:

1.         формування «дерева цілей», рангування;

2.         етап процесу формування цілей;

3.         конкретизація цілей більш високого рівня в цілі нижчого рівня;

4.         всі відповіді правильні.

4.09. На якому рівні на «дереві цілей» знаходяться цілі функціональних підрозділів:

 

125

1.         на першому;

2.         на другому;

3.         на третьому;

4.         на четвертому?

4.10. До яких видів зв’язків між цілями підприємства відносяться конфліктні цілі:

1.         горизонтальні;

2.         вертикальні;

3.         оперативні;

4.         тактичні?

4.11. Чим викликана необхідність розробки місії підприємства:

1.   потребою формування іміджу у клієнтів;

2.   потребою об’єднати і скоординувати дії персоналу;

3.   наявністю виробничо-комерційної таємниці;

4.   всі відповіді у сукупності найбільш повно відобража-

ють необхідність розробки місії?

4.12. Чому не може служити місією підприємства його висока прибутковість:

1.   бо прибуток – функція попиту;

2.   бо основне джерело прибутку знаходиться у зовнішньому середовищі;

3.   бо прибуток споживача не цікавить;

4.   всі відповіді правильні?

4.13. Чи може місія включати основні цілі підприємства:

1.   так;

2.   ні;

3.   так, але подані через якісні характеристики;

4.   так, але лише найважливіші?

4.14. Цілі підприємства порівняно з його місією повинні:

1.   мати конкретні вираження бажаних результатів і строків

2.   бути кількісно вимірюваними;

3.   направлені на покращання використання ресурсів;

4.   всі відповіді правильні?

4.15. Мета підприємства – це:

1.   найважливіші цілі, які найбільш точно відображають бажаний кінцевий стан підприємства;

2.   місія і цілі підприємства у їх єдності;

3.   кінцевий стан підприємства;

4.   всі відповіді правильні?

4.16. Початкові довгострокові цілі підприємства, як правило:

1.   досягаються;

2.   не досягаються;

 

126

3.   досягаються у сприятливих умовах;

4.   правильні відповіді 1 і 3?

4.17. Ієрархія цілей – це:

1.   їх рангування;

2.   конкретизація цілей вищого рівня в цілі нижчого рівня;

3.   побудова „дерева цілей»;

4.   всі відповіді правильні?

4.18. Під коректуванням цілей підприємства розуміють:

1.   їх частковий перегляд і уточнення;

2.   усунення конфлікту цілей;

3.   перегляд всіх цілей у зв’язку з різкою зміною середовища підприємства;

4.   уточнення цілей у новій ситуації?

4.19. Способи розв’язання конфлікту цілей:

1.   злиття або домінування;

2.   компроміс або розведення їх по часу і сферах;

3.   обидві відповіді правильні;

4.   правильна відповідь 2?

4.20. Що не відноситься до горизонтальних зв’язків між цілями:

1.   декомпозиція цілей;

2.   індиферентні цілі;

3.   гармонічні або ідентичні цілі;

4.   конфліктні цілі?

 

4. Перелік запитань для бліцопитування

(відповідати 1-2 словами на кожне)

 

1.  На якому рівні дерева цілей визначаються завдання функціональним службам підприємства?

2.   Який ще принцип формування місії Ви знаєте, крім зовнішньої переважно спрямованості?

3.   Як ще називають проранговані цілі?

4.   Які в першу чергу орієнтири діяльності підприємства відображає місія:

зовнішні чи внутрішні?

5.   Яка переважно направленість інформації у цілей підприємства?

6.  За якою ознакою цілі поділяються на цілі підприємства, структурних підрозділів і функціональних служб?

7.   До яких цілей за горизонтальними зв’язками відносяться конкурентні цілі?

8.  Чим для розробки місії є культура підприємства?

 

127

9.   Що для цілей підприємства є їх здатність узгоджувати дії підрозділів?

10.  Чи можна вважати місією підприємства отримання максимального прибутку в перспективі?

11.  У чому переважає відносний масштаб вираження бажаних результатів:

у місії чи в цілях підприємства?

12.  Що не має часових визначень: місія чи цілі?

13.  Чи можна включати в зміст місії характеристику інновацій?

14.  Чи можна сформулювати ціль підприємства наступним чином:

«Збільшити долю ринку підприємства»?

15.  Як називається спосіб розв’язання конфлікту цілей коли одну із конфліктних цілей роблять головною, а другу їй підпорядковують?

16.  Чи правда, що довгострокові цілі повністю ніколи не виконуються?

17.  Які порівняно з місією напрямки діяльності підприємства виражають цілі?

18.  Чим для розробки місії є ціннісні орієнтації підприємства?

19.  Чи потрібно включати у формулювання місії підприємства найбільш суттєві цифрові показники?

20.  Сукупність чого (типових для підприємства) становить переважно культуру підприємства?

21.  Чи правда, що цілі мають переважно конкретне вираження бажаних результатів?

22.  Якими повинні бути цілі, щоб максимально влаштовувати всіх?

23.  В якій сфері діяльності, крім названих (позиція на ринку, клієнти, ме-

неджмент, доходи, соціальна сфера), встановлюють цілі підприємства?

24.  Для розв’язання конфлікту цілей їх розводять за сферами і ще за чим?

25.  За якою ознакою цілі поділяються на виробничі, соціальні,

економічні?

26.  Що головне при визначенні місії: попит чи прибуток?

27.  З огляду на кого чи на що принципи п-ва формулюються не конкретно

28.  До якого виду зв’язків між цілями відноситься ієрархія цілей?

29.  Які цілі не приводять до демотивації колективу?

30.  Що повинно задовольняти підприємство, щоб бути з прибутком?

31.  Чим для досягнення цілей вищого рівня є цілі нижчого рівня?

32.  Яку функцію, крім названих (контролю, критерію для прийняття рішень, мотивації, інструменту управління), виконують цілі?

33.  На кого завжди зорієнтована місія підприємства?

34.  Що ще, крім визначення кола клієнтів, слід визначити підприємству при формулювання місії?

35.  Якими повинні бути цілі, щоб постійно відповідати змінам середовища?

36.  До якого виду зв’язків між цілями відносяться конфліктні цілі?

37.  Чим для дій колективу є філософія підприємства?

 

128

38.  До якого виду ціннісних орієнтацій відноситься відсутність конфліктів на підприємстві?

39. Чим для розробки місії є ресурси підприємства?

40. Що роблять з цілями, внаслідок чого вони набирають ситуаційного характеру?

41.  Якщо кажуть, що місія – це база для розробки всіх планів на підприємстві то що цим підкреслюють?

42. Скільки рівнів має дерево цілей підприємства?

43. Чи може проявлятись культура підприємства в т.ч. і через фірмовий знак?

44. Чим для розробки місії є інтереси колективу?

45. Як називають ділові відносини, що знаходяться під впливом совісті підприємців?

46. Що є базою для об’єднання дій персоналу в обраному напрямку?

47. Який майбутній стан підприємства являють собою його цілі?

48. Що треба зробити з місією підприємства, щоб отримати його цілі?

 

5. Вправи

 

Вправа № 4.01

 

Оформіть таблицею примірну класифікацію цілей вибраного Вами виду підприємства. Графи таблиці наступні: 1. Ознаки класифікації цілей підприємства (за змістом, за спрямованістю, за вимірюваністю тощо). 2. Групи цілей (за змістом

– економічні, організаційні тощо; за спрямованістю – зовнішні, внутрішні і т.д.).

3. Формулювання конкретної цілі (примірні 1-2 цілі вибраного Вами підприємства по кожній групі).

 

6. Завдання для самостійного вивчення

 

1. Класифікація цілей підприємства.

2. Приклади формулювання цілей підприємства.

3. Види зв’язків між цілями.

4. Способи розв’язання конфлікту цілей.

 

7. Теми рефератів

 

1. Роль місії у формуванні стратегії і діяльності підприємства.

2. Роль цін у формування стратегії і діяльності підприємства.

 

129

8. Рекомендована література

 

13.Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер с англ. – СПб.:

«Питер». – 1999. – С. 69-121.

14.Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия пре-

дприятия. – Учебник. – М.: «Филинъ», Рилант. – 2001. – С. 76-89.

15.Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Стратегиче- ское планирование на предприятии. Учеб. пособие. – М.: «Изда- тельство ПРИОР». – 2001.- С. 41-46.

16.Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. пос.

– К.: 2002. С. 456-461.

17.Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства. Курс лекцій. – К.: МА-

УП, 2000. С.50-54.

18.Саєнко  М.Г.  Стратегія  підприємства: Навчальний посібник.  –

Тернопіль: „ТАЙП». – 2003. – С.61-70.

 

130