Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

3.3. оцінка середовища підприємства в цілому.

SWOT-аналіз.

 

Оцінивши елементи-фактори макро-  мікро- і внутрішньо- го середовища окремо, проводять їх спільну оцінку. Для цього доцільно спочатку встановити градацію впливу на підприєм- ство виявлених в процесі попереднього аналізу можливостей і загроз та сильних і слабких сторін. З цією метою можна ско- ристатись методом складання профілю середовища.

 

Метод складання профілю середовища

 

За допомогою даного методу експертним шляхом оціню- ють відносну значущість для підприємства кожного окремого фактора середовища. Оцінка проводиться у спеціальній таб- лиці (табл. 3.2.).

 

Кожному із факторів в розрізі всіх трьох середовищ (перша графа)експерти дають оцінку за певною шкалою (у графах АБВГ). А саме:

 

Графа А – „Важливість для галузі»: велика – 3; середня – 2;

слабка – 1.

Графа Б. –„Вплив на підприємство»: відчутний – 3;

середній – 2; слабкий – 1; відсутній – (-).

Графа В. –„Спрямованість впливу»: позитивний – (+);

негативний – (-).

 

96

Графа Г. –„Ступінь значущості фактора для підприємства»

– це  добуток експертних оцінок АБВ. Він, цей добуток, власне і є інтегральною оцінкою сту- пеня важливості кожного фактора для дано- го підприємства.

Тобто за графою „Г» можна всі фактори в розрізі середо- вищ ранжувати за значущістю для підприємства – від най- більш до найменш значущого.

 

Таблиця 3.2.

Складання і оцінка профілю середовища підприємства

(м’ясокомбінату)

 

 

Середовища і їх фактори

Оцінка за шкалою

Ступінь

значущості фактора для підприємства

Важливість

для галузі

Вплив на

підприємство

Спрямованість

впливу

(+ -)

А

Б

В

Г

 

I. Макросередовище

1.1. Ріст ВВП, а отже і

попиту

1.2. Низька правова урегульованість

виробництва

1.3. Погіршення демографічної ситуації

і т.д.

 

II. Мікросередовище

2.1. Постачальники

енергоносіїв підвищили тарифи

2.2. Зниження цін на худобу

2.3. Можливий ріст чисельності міні-цехів

і т.д.

 

III. Внутрішнє середовище

3.1. Застаріле

обладнання

3.2. Зростання фінансової стабільності

3.3. Низький рівень кадрового потенціалу

і т.д.

 

 

 

 

97

Склавши, таким чином, профіль середовища, зробивши градацію факторів по значущості для підприємства, можна відібрати найсуттєвіші для нього можливості і загрози зовніш- нього середовища та сильні і слабкі сторони внутрішнього Тобто отримати результати аналізу макро-, мікро- та внут- рішнього середовища підприємства в цілому (табл. 3.3.). Ви- користовується для цього графа „Г» попередньої таблиці.

Таблиця 3.3.

Результати аналізу середовища підприємства

(найбільш значущі для нього можливості і загрози, сильні і слабкі сторони, відповідно до профілю його середовища)

 

Можливості

Сильні сторони

 

 

Загрози

Слабкі сторони

 

 

 

**

Використання матриці Дж. Вільсона для відбору впливових чинників середовища підприємства.

 

Відбір найбільш впливових чинників середовища можна також провести іншим способом – за допомогою матриці Дж. Вільсона (табл. 3.4.).

Таблиця 3.4.

Оцінка впливу чинників середовища на підприємство

(за Дж. Вільсоном)

 

Вплив чинника на

підприємство

Ймовірність посилення впливу чинника

на підприємство:

висока

середня

низька

Високий

Поле ВВ

Поле ВС

Поле ВН

Середній

Поле СВ

Поле СС

Поле СН

Низький

Поле НВ

Поле НС

Поле НН

 

98

Чинники середовища, що попали на поля матриці ВВ, СВ, і ВС, вважаються суттєвими і їх в першу чергу враховують при розробці стратегії. Не можна ігнорувати і чинниками на полях НВ, СС, і ВН.

**

SWOT-аналіз середовища підприємства

 

Відбором найсуттєвіших для підприємства можливостей, загроз, сильних і слабких сторін (табл. 3.3) аналіз середовища не завершується. Оскільки середовище є системою, то наступ- ним кроком буде визначення зв’язків між можливостями, загрозами, сильними і слабкими сторонами.

 

З метою встановлення таких зв’язків, формують SWOT- матрицю (табл. 3.5.) і виконують SWOT-аналіз, який є скла- довою стратегічного аналізу.

 

SWOT-аналіз – це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами) і слабко- стями, результати якого в подальшому можуть бути ви- користані для формулювання і вибору стратегій підпри- ємства.

 

SWOT – це початкові літери англійських слів, ідентичних українським - сила, слабкість, можливості, загрози.

 

 

 

SWOT-матриця

Таблиця 3.5.

 

 

 

Можливості

1.         3.

2.         4.

Загрози

1.         3.

2.         4.

Сильні сторони

1.         3.

2.         4.

Поле 1.

Сила і можливості

Поле 2.

Сила і загрози

99

Слабкі сторони

1.         3.

2.         4.

Поле 3. Слабкість та можливості

Поле 4. Слабкість та загрози

 

 

SWOT-аналіз – широке поняття. Він починається із вияв- лення та відбору найсуттєвіших, найвпливовіших можливос- тей і загроз, зовнішнього середовища та сильних і слабких сторін внутрішнього. Встановлення зв’язків між ними – зак- лючний, дуже важливий, етап SWOT- аналізу.

На кожному з чотирьох полів SWOT-матриці (табл.. 3.5.) розглядають всі можливі парні комбінації між сильними, слаб- кими сторонами підприємства, його можливостями і загроза- ми. Наприклад, формуючи поле №1 SWOT-матриці, Почерго- во співставляють сильну сторону підприємства №1 з можли- востями зовнішнього середовища №№1.2.3.4; аналогічно спів- ставляють з даними чотирма можливостями сильну сторону

№2 потім №№ 3 і 4. (Відібраних чинників може бути значно більше ніж по чотири, як це показано на матриці). В результа- ті, на полі №1 відбираються сильні сторони підприємства, які найбільш повно можна використати для реалізації сприятли- вих можливостей зовнішнього середовища і сформувати пев- ну стратегію. Приміром, зростання сукупного попиту населен- ня країни в поєднанні з низькою собівартістю продукції м’ясо- комбінату може спричинитися до вибору ним стратегії зрос- тання (при сприятливих для цього інших чинниках).

Аналогічним чином формують і інші поля матриці. На полі

№2 вишукують способи нейтралізації загроз сильними сторо- нами підприємства. На полі №3, відповідно, - способи мінімі- зації слабких сторін підприємства, використовуючи сприятли- ві можливості його зовнішнього середовища. І, нарешті, на полі №4 вишукують способи мінімізації впливу слабких сто- рін та загроз зовнішнього середовища на розвиток підприєм- ства в стратегічному періоді.

Матеріали SWOT-аналізу за SWOT-матрицею використо- вуються для стратегічного аналізу і формування стратегій підприємства. При цьому зважають на дві суттєві обставини.

 

100

По-перше, можливості і загрози можуть переходити у свою протилежність: заздалегідь помічена загроза може стати для підприємства перевагою, якщо її не усунули конкуренти і, навпаки, нереалізована можливість може стати загрозою, як- що нею скористається конкурент.

По-друге, при проведенні SWOT-аналізу, використовуєть- ся інформація, отримана переважно методом експертних оці- нок, застосування якого може дати суттєві похибки.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

по темі №3

 

1. Основні поняття

 

Внутрішнє середовище. Діагностика внутрішнього середовища. Підприємство як система. Підсистема. Елемент підсистеми. Деком- позиція підсистеми. Декомпозиція елементів підсистеми. Сильні сторони підприємства. Слабкі сторони підприємства. Цільовий аналіз. Функціональний аналіз. Функціонально-цільовий аналіз. Проблемний аналіз. Системність показників. Методи і прийоми аналізу внутрішнього середовища. Специфічні методи функціональ- ного аналізу. Стратегічна проблема. Стратегічні ресурси. Профіль середовища. Матриця Дж. Вільсона. SWOT-матриця. SWOT-аналіз.

 

2. Контрольні запитання

 

1.   Розкрийте поняття внутрішнього середовища підприємства і не-

обхідність його аналізу як системи.

2.   В чому суть декомпозиції системи внутрішнього середовища і її критеріїв.

3. Охарактеризуйте коротко аспекти внутрішнього середовища фір-

ми.

4.  Приведіть порядок (методику) діагностики внутрішнього стану підприємства на умовному прикладі.

5.         Назвіть джерела і охарактеризуйте способи діагностики внутрі-

шнього середовища підприємства.

6.  В чому суть декомпозиції складних функцій і цілей і доки її слід

 

101

проводити?

7.   Назвіть основні методи досліджень внутрішнього середовища та різницю між слабкими сторонами і стратегічними проблемами.

8.         Охарактеризуйте методику складання профілю середовища під-

приємства.

9.         Охарактеризуйте методику SWOT- аналізу середовища підпри-

ємства.

10. Розкрийте методику побудови SWOT – матриці.

 

3. Тести

 

3.01. Що є метою діагностики внутрішнього середовища:

1.         можливості і загрози;

2.         рівень виробництва і збуту;

3.         рівень прибутковості;

4.         сильні і слабкі сторони?

3.02. Що з названого не є сильною стороною внутрішнього середовища:

1.         низька собівартість;

2.         відсутність довгострокових боргів;

3.         помпезне приміщення офісу;

4.         значне енергомістке виробництво?

3.03. Профіль середовища це:

1.         оцінка кожного фактора внутрішнього і зовнішнього середовища за певною шкалою;

2.         оцінка кожного фактора макро і мікросередовища в балах;

3.         оцінка внутрішнього середовища за певною шкалою;

4.         всі відповіді правильні?

3.04. За допомогою SWOT-матриці встановлюють:

1.    зв’язки між сильними сторонами і можливостями середовища;

2.    зв’язки між слабкими сторонами і загрозами середовища;

3.    зв’язки між сильними, слабкими сторонами,

можливостями і загрозами середовища?

4.   зв’язки між можливостями і слабким сторонами

3.05. Діагностика внутрішнього середовища підприємства означає:

1.   взаємодію підсистем і елементів цього середовища;

2.   оцінку стану підсистем і елементів середовища;

3.   системний вплив підсистем і елементів на рівень і

 

102

ефективність виробництва та конкурентоспромож-

ність;

4.   всі відповіді характеризують поняття діагностики.

3.06. Чим викликана необхідність системної діагностики внутрішнього середовища:

1.         важливістю даного середовища;

2.         взаємопов’язана дія факторів має в результаті інші якості ніж якщо б фактори діяли ізольовано;

3.         складністю внутрішнього середовища;

4.         всі відповіді невірні?

 

3.07. Результатом діагностики внутрішнього стану мають стати уявлення про:

1.   сильні і слабкі сторони;

2.   сильні сторони і загрози;

3.  можливості і слабкі сторони;

4.  можливості і загрози?

3.08. Як називають процес виділення в складі підприємства, як системи,

підсистем (аспектів) і елементів (факторів):

1.         диверсифікацією;

2.         диференціацією;

3.         аналізом;

4.         декомпозицією?

3.09. Що не є джерелом вихідних даних про стан внутрішнього середовища:

1.   схеми інформаційних потоків;

2.   штатний розпис;

3.   накази директора;

4.   дані про партнерів і постачальників?

3.10. Якщо проаналізувати вплив всіх факторів внутрішнього середовища зокрема то в результаті отримаємо:

1.   цілісну картину стану внутрішнього середовища;

2.  можливість зробити неправильні висновки;

3.  обидві відповіді правильні;

4.  обидві відповіді неправильні?

3.11. Проблемний аналіз внутрішнього середовища підприємства означає:

1.   мету розв’язання проблеми і заходи по її досягненню;

2.   цільовий аналіз;

3.   функціональний аналіз;

4.   функціонально-цільовий аналіз?

3.12. Функціонально-цільовий аналіз внутрішнього середовища – це:

1.   побудова „дерева цілей»;

2.   побудова „дерева робіт»;

 

103

3.   побудова „дерева проблем»;

4.   спосіб діагностики?

3.13. Складні цілі і функції декомпонуються доти, доки:

1.   не будуть реалізовані;

2.   не забезпечать реалізації стратегії;

3.   їх не можна буде виміряти і доручити конкретному виконавцю;

4.  всі відповіді правильні?

3.14. Правило системності зміни чи визначення показників цілей та функцій  гласить:

1.         усім цілям повинні відповідати функції по їх реалізації;

2.         показники цілей і функцій нижчого порядку слід змінювати так, щоб максимально сприяти реалізації

цілей та функцій вищого порядку;

3.         функції і цілі повинні бути взаємообумовлені;

4.         всі відповіді правильні?

3.15. Чому ціль, доведена виробничим цехам у обсягах валового виробниц- тва не сприятиме цілі вищого порядку – отримання максимальних прибутків:

1.         тому, що вона розпорошується;

2.         тому, що стилі управління у різних цехах різні;

3.         тому, що дані показники не співмірні;

4.         тому, що ціль нижчого порядку затратна?

3.16. Слабка сторона підприємства означає:

1.   невідповідність внутрішнього середовища конкурентному середовищу;

2.   невідповідність між цілями і станом внутрішнього середовища;

3.   невідповідність конкурентного середовища цілям;

4.   невідповідність внутрішнього середовища можливостям підприємства?

3.17. Яке співвідношення між поняттями „слабка сторона» і „стратегіч-

на проблема»:

1.   поняття „слабка сторона» включає поняття

„стратегічна проблема»:

2.   це тотожні поняття;

3.   поняття „стратегічна проблема» включає поняття

„слабка сторона»;

4.   ці поняття ідентиферентні?

3.18. Стратегічні ресурси – це:

1.   засоби виробництва підприємства, що забезпечують його стратегію;

 

104

2.  основні засоби підприємства, що забезпечують його стратегію;

3.   засоби виробництва та персонал, які лімітують реалізацію стратегічного плану і цілей підприємства;

4.   всі відповіді правильні?

3.19. За допомогою методу складання профілю середовища підприємства визначають:

1.         потребу у стратегічних ресурсах;

2.         слабкі сторони і проблеми підприємства;

 

3.         проводять SWOT-аналіз;

4.         відносну значущість кожного окремого фактора?

3.20. SWOT-аналіз – це:

1.   виявлення вагомості кожного фактора середовища;

2.   встановлення зв’язків між важливими можливостями,

загрозами,  сильним і слабкими сторонами;

3.   порівняння можливостей і сильних сторін зі слабкими сторонами і загрозами;

4.         всі формулювання в цілому дають правильну відповідь?

3.21. Причиною, що викликає необхідність  SWOT-аналізу є:

1.   складність середовища;

2.   непередбачуваність середовища у ринкових умовах;

3.   існування середовища як системи;

4.   всі відповіді правильні?

3.22. На кожному з квадрантів SWOT-матриці записують:

1.   перелік сильних і слабких сторін та можливостей і загроз;

2.   їх парні комбінації;

3.   можливі стратегії підприємства;

4.   всі відповіді неправильні?

3.23. Заздалегідь відстежена загроза може:

1.   перерости у свою протилежність;

2.   стати перевагою;

3.   перерости у слабкість підприємства;

4.   правильні відповіді 1 і 2?

 

4. Перелік запитань для бліцопитування

(відповіді 1-2 словами на кожне)

 

1.   До якої підсистеми внутрішнього середовища відноситься фактор

 

105

мотивація?

2.   Що виявляють стосовно факторів середовища і підприємства згідно методики діагностики його внутрішнього стану?

3.   Внутрішнє середовище підприємства в значній мірі визначає що?

4.   Як слід провести діагностику підприємства, щоб отримати найточніший діагноз внутрішнього середовища?

5.   До якого аспекту внутрішнього середовища відносяться наступні його фактори: потужність, вік обладнання, собівартість, прибутковість т.д.?

6.   Внутрішнє середовище , як система, складається з підсистем,

факторів і ...

7.    До якого аспекту внутрішнього середовища відносяться наступні його фактори: активи, доходи, джерела грошових поступлень і інші?

8.   Діагностика внутрішнього середовища означає оцінку його стану чи розвитку?

9.   Елементи внутрішнього середовища безпосередньо відносяться до ...

10. Чим є сильні сторони внутрішнього середовища підприємства для конкурентної боротьби та для розробки і реалізації стратегії?

11.  До якого аспекту внутрішнього середовища відносяться наступні показники прояву його факторів: тип технології, фондовіддача, продуктивність праці тощо?

12.  Які якості є результатом взаємодії всіх складових внутрішнього

середовища, як системи, порівняно із сумою якостей цих складових:

підсистем і елементів?

13.  Що по відношенню до середовища складають експерти, коли оцінюють в балах ступінь  значущості для підприємства кожного фактора середовища?

14.  Чим для декомпозиції підсистеми є вимога відображати інтегральний

вплив своїх елементів?

15.  Що встановлюють стосовно можливостей, загроз, сильних і слабких сторін середовища?

16.  До якої підсистеми внутрішнього середовища підприємства відносяться наступні фактори: координація, інформація, зв’язок?

17.  Як називають процес виділення у складі внутрішнього середовища підприємства, як системи, підсистем і елементів?

18.  До якого аспекту внутрішнього середовища відносять умови праці,

проживання і дозвілля?

19   Як називається стратегічний аналіз, коли встановлюють зв’язки між загрозами, можливостями, сильними і слабкими сторонами середовища?

20.  Від чого в першу чергу залежить декомпозиція внутрішнього середовища підприємства, як системи, крім типу системи і методики аналізу?

21.  Як називають матрицю за допомогою якої встановлюють зв’язки між

 

106

основними характеристиками середовища?

22.  До якої підсистеми внутрішнього середовища відносяться аспекти:

техніко-технологічний рівень і можливості для нововведень?

23.  Що формує умови внутрішнього середовища?

24.  Чим для декомпозиції елементів підсистеми є вимога відповідати властивостям, що характеризують підсистему?

25.  До якої підсистеми внутрішнього середовища підприємства відноситься фактор – організаційно-майновий стан?

26.  В порівнянні з ким підприємства виявляють сильні і слабкі сторони внутрішнього середовища?

27.  До якого аспекту внутрішнього середовища відноситься наступний показник прояву його певного фактора - власна частка ринку?

28.  Чим для діагностики внутрішнього стану підприємства є дані про його статут, бухгалтерський облік, штатний розпис тощо?

29.  Який аналіз проводять для пошуку шляхів розв’язання проблем

внутрішнього середовища?

30.  Як називають аналіз середовища підприємства, побудований на виявленні зв’язків між загрозами і можливостями, слабкими і сильними сторонами?

31.  Скільком головним вимогам повинні відповідати декомпоновані функції та цілі?

32.  Як називають градацію значущості для підприємства сильних і слабких сторін, загроз і можливостей?

33.  Як називають результат діагностики внутрішнього середовища, коли

виявлено його невідповідність конкурентному середовищу?

34.  Які ще способи системного аналізу Ви знаєте, крім функціонального,

цільового і функціонально-цільового?

35.  За допомогою якої матриці можна відібрати найважливіші чинники середовища, враховуючи рівень сучасного і потенційного їх впливу на підприємство?

36.  Правило перевірки системності аналізу внутрішнього середовища гласить, що показники оцінки функцій та цілей певного рівня повинні відповідати показникам ...

37.  Як називають системний аналіз внутрішнього стану підприємства з точки зору виконуваних робіт?

38.  Які сильні і слабкі сторони, можливості і загрози відбирають для

SWOT-аналізу після складання профілю середовища?

39.  Як називають методи аналізу внутрішнього середовища з використанням кривої досвіду, моделі ЖЦТ тощо?

40.  Як називають системний аналіз внутрішнього стану підприємства за допомогою „дерева цілей»?

41.  Як називають засоби, що лімітують цілі і параметри стратегічного плану підприємства?

 

107

42.  Який аналіз проводять для виявлення і оцінки проблем внутрішнього середовища?

43.  Як називають декомпозицію функцій та цілей в розрізі основних і оборотний засобів, землі, трудового потенціалу тощо?

44.  Як називають результат діагностики внутрішнього середовища, коли виявлено невідповідність цілей дійсному стану підприємства?

45.  Скільки квадрантів включає в себе SWOT-матриця?

 

 

5. Вправи

 

 

Вправа № 3.01

 

 

Встановлено  наступні         ознаки            внутрішнього            середовища    пивзаводу

«Корифей»: 1. Переведено котельню на опалення газом (опалювалась вугіллям). 2. Висока пи-тома вага енергетичних затрат. 3. Не сформовано поки що стабільного кадрового складу. 4. Обладнання застаріле. 5. Етикетки і пляшки примітивні. 6. Постачаль-ники стабільні. 7. Низький обсяг прибутків. 8. Не вистачає коштів на впровадження досягнень науки. 9. Склад спеціалістів досвідчений. 10. Висока собівартість про-дукції. 11. Завод постійно штрафується за стічні води. 12. Сортимент продукції ши-рокий. 13. Важкі умови праці. 14. Ціни на продукцію порівняно низькі. 15. Якість продукції контролюється добре. 16. Довгострокові боргові зобов’язання відсутні. 17. Сорок відсотків асортименту не поступається по якості фірмі «Оболонь». 18.-Низька фондовіддача. 19. Відсутня база і система підготовки  кадрів  масових  про-фесій.  20.  Завод  є  співвласником  санаторію  і утримує власний дитсадок. 21. Від-сутня система інформування про зовнішнє середовище. 22. Майже 60 відсотків асо-ртименту поступаються кращим вітчизняним зразкам.  23. Продуктивність праці стабільна, але не зростає. 24. Завод достатньо платоспроможний. 25. Маркетингові дослідження не ведуться. 26. Директор авторитету в районі не має. 27. Завезено імпортну лінію, що дозволить випускати 10\% продукції по прогресивній техноло-гії. 28. Приміщення заводоуправління в занедбаному стані. 29. Відгуки про пиво заводу «Корифей» схвальні. 30. Дитсадок і санаторій прибутку не приносять.

 

Завдання: 1. Класифікуйте названі ознаки внутрішнього середовища на сильні і слабкі сторони в розрізі кожного аспекту середовища (виробництво, фінанси, збут і т.д.). 2. Відповідь оформіть таблицею.

 

Вправа № 3.02

 

Зведена оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища цукрозаводу «Про- мінь» характеризується наступним чином: 1. Можливості: а) закріплення ринкових відносин новими прогресивними законами, б) зростання сукупного попиту, в) до- говір з Росією і Білоруссю про зниження митного збору на цукор. 2. Загрози: а) значний податковий тиск, б) звуження сировинної зони і врожайності цукросиро- вини, в) завезення дешевого цукру з тростини. 3. Сильні сторони: а) нове прогре- сивне обладнання, б) висококваліфікований кадровий потенціал, в) висока якість продукції. 4. Слабкі сторони: а) відсутність інвестиційних можливостей, б) висока собівартість продукції, в) низький рівень маркетингу.

 

108

Завдання: 1. Сформуйте із наведених даних SWOT-матрицю і на кожному із чоти- рьох її полів розгляньте і запишіть окремо всі можливі парні комбінації. 2. Дайте їм оцінку. 3. Вкажіть на ті, які слід врахувати при розробці стратегії. 4. В кожне поле помістіть стислий опис стратегії, яку слід проводити.

 

Вправа № 3.03

 

За даними вправи № 3.01: а) складіть профіль внутрішнього середовища пивзаводу

«Корифей», б) уявіть, що Ви уособлюєте групу  експертів і оцініть на власний розсуд ступінь важливості кожного фактора для галузі, ступінь і спрямованість

впливу на підприємство.

 

6. Завдання для самостійного вивчення

 

1. Освоїти структуру таблиці 3.1, сформувати за нею навики діагно-

стики і прогнозування внутрішнього середовища підприємства.

2. Засвоїти приведений приклад декомпозиції цілей і функцій при функціонально-цільовому аналізі.

3. Традиційні методи економічних досліджень на підприємстві.

4. Матриця Дж. Вільсона.

 

7. Теми рефератів

 

1. Діагностика і прогнозування сильних та слабких сторін внутріш-

нього середовища підприємства.

2. Стан і прогноз середовища підприємства в цілому та його вплив на формування стратегії підприємства.

3. Методика SWOT-аналізу середовища підприємства.

 

8. Рекомендована література

 

7.  Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер с англ. – СПб.:

«Питер». – 1999. – С. 139-152.

8.  Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия пре-

дприятия. – Учебник. – М.: «Филинъ», Рилант. – 2001. – С. 37-48.

9.  Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Стратегиче- ское планирование на предприятии. Учеб. пособие. – М.: «Изда- тельство ПРИОР». – 2001.- С. 91-113.

10.Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. пос.

– К.: 2002. С. 73-210, 420-455.

 

109

11.Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства. Курс лекцій. – К.: МА-

УП, 2000. С.43-50.

12.Саєнко  М.Г.  Стратегія  підприємства: Навчальний посібник.  –

Тернопіль: „ТАЙП». – 2003. – С.44-60.