Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

3.2. джерела і способи діагностики.

Декомпозиція функцій та цілей

 

Джерела вихідних даних

 

З  метою  проведення  діагностики підприємства користу-

ються наступними основними джерелами вихідних даних:

 

¾  Статут підприємства;

¾  Штатний розпис;

¾  Дані про виробничу структуру;

¾  Дані про організаційну структуру управління;

¾  Всі види планів підприємства і підрозділів (стратегічні,

середньострокові, оперативні – квартальні, місячні, де-

кадні, тижневі, добові);

¾  Всі види звітності підприємства і підрозділів (опера-

тивна, статистична, податкова тощо);

¾  Діючі інвестиційні та інші проекти;

¾  Документація вищестоящих органів та вихідна доку-

ментація;

¾  Фіксовані накази і розпорядження керівників підпри-

ємства, рішення його органів;

¾  Нормативні документи, закони, підзаконні акти та інші

документи, що регламентують діяльність даного під- приємства (положення про підприємство і підрозділи, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, правила, процедури, норми і нормативи, схема доку- ментообороту, карти, діаграми та інші документи);

¾  Схеми інформаційних потоків;

¾  Первинні бухгалтерські документи і регістри;

¾  Матеріали ревізій, перевірок;

¾  Матеріали власних спостережень (опитування, анкету-

вання, фотографування тощо).

 

89

Способи діагностики.

 

Оскільки внутрішнє середовище є системою, його аналіз теж проводять системно. Адже система – не просто сума її елементів, а ціле, що має інші якості, ніж складові елементи. Отже, якщо елементи аналізувати окремо, можна прийти до непривильних висновків.

 

Звідси способи системного аналізу наступні:

 

1.   Цільовий аналіз – системний аналіз з точки зору цілей підприємства за допомогою побудованого „дерева ці- лей».

2.   Функціональний аналіз – системний аналіз з точки зору виконуваних робіт, заходів, функцій за допомогою

„дерева робіт (функцій)».

3.   Функціонально-цільовий аналіз – системний аналіз одночасно як завдань (цілей), так і заходів (функцій) щодо   їх    виконання   (досягнення)   за    допомогою побудовано-го змішаного графіка.

4.   Проблемний аналіз – системний аналіз з точки зору основних проблем, кожна з яких аналізується і подаєть- ся     в   такій   послідовності:   проблема   →   цілі   її розв’язання → функції, заходи, яких слід вжити для розв’язання проб-леми даного рівня і одночасно для розв’язання  проб-леми  вищого  (пріоритетного) рівня на „дереві проб-лем».

 

Користуватись можна будь-яким із наведених способів, залежно від ситуації. Але при цьому слід пам’ятати, що склад- ні функції і цілі необхідно декомпонувати (виділити, розкла- сти) на складові за певними правилами. Декомпозицію прово- дять доти, доки цілі і функції на останньому рівні декомпози- ції не стануть відповідати двом вимогам:

 

90

•           виконання кожної декомпонованої функції (завдання) можна доручити конкретному структурному підрозділу підприємства або виконавцю;

•           ступінь   виконання  кожної   декомпонованої  функції (завдання) можна виміряти за допомогою певного показника (критерію).

**

Як приклад, покажемо основні варіанти декомпозиції склад-

ного завдання (цілі, функції) при функціонально-цільовому аналізі.

Такими варіантами можуть бути наступні.

 

1. Декомпозиція з точки зору об’єкта управління відповідно до виробничого процесу підприємства:

•           за   рівнями   в   організаційній   структурі   підприємства (об’єд-нання – завод – цех – дільниця – бригада – робоче місце);

•           за  ресурсами  (земля,  основні  засоби,  оборотні  засоби,

трудо-вий потенціал, енергія тощо);

•           за етапами виробничого циклу (заготівлі і постачання –

ви-робництво – складування – реалізація);

•           за типом виробництва (масове – серійне – індивідуальне);

•           за етапами життєвого циклу товару (розробка і вихід на ри-нок – розвиток – зрілість – насичення і спад);

•           за  етапами  життєвого  циклу  підрозділів  підприємства (ство-рення – ріст, розширення – зрілість – спад – реорганізація або стабілізація чи банкрутство);

•           за варіантами заходів по досягненню цілей підприємства

(зниження витрат по статтях, зростання якості і т.д.);

•           за    послідовністю    заходів    по    досягненню    цілей (закладення якісних характеристик при проектуванні – формування яко-сті в процесі виробництва – підвищення якості засобами пакування тощо).

 

2. Декомпозиція з точки зору суб’єкта управління:

а) відповідно до етапів циклу управління:

9 визначення цілей управління;

9 проектування чи нормування;

9 планування;

91

9 організація виконання;

9 стимулювання;

9 облік;

9 звітність;

9 контроль;

9 аналіз;

9 регулювання;

б) відповідно до етапів економічного циклу:

9 встановлення відхилень від нормативних показників;

9 удосконалення нормативних показників;

9 коректування виробництва;

в) відповідно до рівнів суб’єктів управління:

9 виробничо-диспетчерський відділ об’єднання;

9 виробничо-диспетчерський відділ заводу;

9 виробничо-диспетчерський відділ цеху тощо.

 

Можливі і інші варіанти декомпозиції і відповідно діагностики внутрішнього стану підприємства.

 

**

 

Правило системності.

 

Надзвичайно важливим напрямом аналізу внутрішнього середовища є перевірка системності показників виконання певних функцій чи досягнення цілей. Йдеться про безумовне дотримання правила, згідно з яким показники оцінки виконан- ня певних функцій чи цілей нижчого рівня слід визначати чи змінювати таким чином, щоб вони сприяли виконанню функ- цій і досягненню цілей більш пріоритетного, вищого рівня.

 

Наприклад, якщо довести цілі виробничим цехам у певних сумах валового виробництва, транспортному цеху – у тонно- кілометрах, будівельному підрозділу – в сумі капіталовкла- день то виконання і навіть перевиконання таких цілей не зав- жди приведуть до реалізації цілі вищого порядку – високих

 

92

прибутків і міцного фінансового стану - оскільки є затратни-

ми.

Вибір способів аналізу.

 

При аналізі результатів діагностики треба мати на увазі,

що:

а) для виявлення та оцінки проблеми використовують, як правило, функціонально-цільовий аналіз;

б) для пошуку шляхів розв’язання проблеми – причинно-

наслідковий аналіз.

 

**

Методи і прийоми аналізу.

 

В цілому для діагностики і аналізу внутрішнього середови-

ща підприємства застосовують всі відомі

методи економічних досліджень: статистично-економіч- ний, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, еко- номіко-математичний, балансовий;

прийоми: статистичне спостереження, групування, порів- няння, розрахунку середніх, відносних величин та індексів, виділення головної ланки, зважування, аналогії, евристичний, графічний, використання нормативів, індукції і дедукції, ана- лізу і синтезу, сходження від абстрактного до конкретного, системно-структурний прийом, прийоми формалізації, моде- лювання, програмування, прогнозування тощо.

Крім того, застосовують специфічні методи і методоло- гічні концепції функціонального аналізу: концепцію життєво- го циклу товару, криву досвіду, модель „продукт-ринок», кон- цепцію сегментації ринку, економії на масштабах, цінову мо- дель капітальних активів, операційного та фінансового важе- лів і т.д.

Зрештою, успіх функціонального аналізу буде залежати від глибини знань, отриманих при освоєнні курсів економіко-ма- тематичних методів, економетрії, статистики, аналізу, еконо-

 

93

міки, організації і планування підприємства, маркетингу, ме-

неджменту, фінансів та інших економічних дисциплін.

**

Результати аналізу.

 

Результатом аналізу внутрішнього середовища має стати усвідомлення стратегічних проблем і слабких сторін підпри- ємства. При цьому слід мати на увазі, що дані поняття не то- тожні.

Слабкі сторони підприємства означають невідповідність його внутрішнього середовища конкурентному середовищу. Тобто слабкість підприємства визначається в порівнянні з конкурентами.

Стратегічні проблеми підприємства означають невідпо- відність між його цілями і дійсним станом справ в усіх сфе- рах, включаючи і слабкі сторони. Тобто поняття „стратегічні проблеми» значно ширше ніж „слабкі сторони».

Отже, комплексний аналіз внутрішнього середовища під- приємства передбачає, поряд з виявленням слабких сторін, діагностику стратегічних проблем в цілому, встановлення їх причин і можливостей розв’язання. Найбільш повну схему такого аналізу стратегічних проблем запропонував японсь- кий консультант Р.Омае (див. Додаток З).

 

**

Розв’язання стратегічних проблем і забезпечення таким чином стратегічних цілей та конкурентних переваг лімітуєть-

ся наявністю стратегічних ресурсів підприємства. Тобто їх діагностика займає центральне місце у вивченні внутрішнього середовища.

 

94

Стратегічні ресурси – це засоби, що становлять продуктивні сили і виробничі відносини на підприєм- стві (трудовий потенціал, предмети праці, засоби праці, природні ресурси, земля, рівень НТП, відносини влас- ності, розподілу і споживання тощо), які лімітують па- раметри стратегічного плану, зокрема, його цілі.

 

До стратегічних ресурсів, отже, відносять: кадрові, фі- нансові, технічні, технологічні, організаційні, управлінські, інформаційні та засоби виробництва (фізичні активи) і вироб- ничі відносини.

Стратегічні ресурси поділяють на матеріальні і немате- ріальні. Матеріальні – це фізичні та фінансові активи, що ві- дображаються в активі балансу підприємства (основні засоби, запаси, грошові кошти тощо). Всі інші – нематеріальні ресур- си, які, по-суті, є якісною характеристикою стратегічного ре- сурсного потенціалу: техніко-технологічний рівень виробниц- тва, кадровий потенціал, інноваційний та організаційно-інфор- маційний потенціал, навіть такі поняття як ноу-хау, торгова марка, імідж тощо.

Використовуючи найрізноманітніші методи економічних досліджень, глибоко аналізують згадані стратегічні ресурси на предмет їх відповідності стратегічним цілям і стратегії, що пропонується.

 

95