Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

2.2. діагностика і прогноз макросередовища

 

В умовах командно-адміністративної економічної системи,

коли ресурси виділялись за рознарядкою «згори»,  звідти ж

«спускались» основні показники виробництва і плани поставок, вивчати зовнішнє середовище не було потреби. До речі, в умовах державної власності на ресурси і вироблену продукцію, навіть аналіз внутрішнього середовища нерідко проводився формально.

Із впровадженням в Україні змішаної економічної системи, без діагностики і врахування динаміки впливу зовнішнього середовища навіть сильні внутрішні сторони підприємства можуть  не   реалізуватися.  Адже  в   умовах   ринку   власне фактори   зовнішнього   середовища   визначають   переважно успіх підприємства та, на жаль, вони найменше залежать від нього. В зовнішньому середовищі знаходяться ресурси. Там же перебувають клієнти і формується певна економічна атмосфера бізнесу.

 

Крім цього, зовнішнє середовище підприємства характеризується наступними особливостями:

 

¾ складністю  (факторів  безліч,  до  того  ж  вони перебувають в різних комбінаціях);

¾  взаємозв’язком і взаємообумовленістю факторів (зміна

одного із них може викликати лавину змін інших);

¾  невизначеністю    (стратегічні    рішення          приймають     в

умовах   неповноти   інформації   про   зовнішнє   середовище:

повну здобути неможливо);

¾  багатоваріантністю розвитку середовища (дуже важко

спрогнозувати дію його факторів в стратегічному періоді);

 

40

¾  динамізмом           і           мінливістю     (зміни в          зовнішньому

середовищі     відбуваються достатньо       динамічно,     з наростаючою швидкістю).

Тому-то діагностика і прогнозування зовнішнього середо- вища повинна посідати центральне місце у формуванні стра- тегії підприємства. Цього потрібно невідкладно і серйозно вчитися українським спеціалістам, причому, як кажуть, на ходу.

 

Особливо це стосується макросередовища. По-перше, в недалекому минулому на нього мало хто зважав. Отже, будь- який досвід його аналізу відсутній. По-друге, воно анітрохи не залежить від зусиль підприємства; до нього слід адаптуватися. По-третє, його значний вплив на підприємство незаперечний.

Ні для кого не є секретом, що головною причиною жалюгідного становища українських підприємств стали грубі макроекономічні  прорахунки,  повільне  і  неефективне освоєння методів та інструментів державного регулювання економіки, а на місцях – невміння враховувати дію макросередовища, його факторів і параметрів.

 

У світовій економічній науці аналіз основних факторів макросередовища називають  PEST-аналізом (від абревіатури назв основних елементів цього середовища: P – political and legal  environment  (політико-правове  середовище);  Е  – economie environment (економічне середовище); S – sociocultural environment (соціокультурне середовище); T – technological environment (технологічне середовище).

 

Зважаючи на реалії, елементи макросередовища, що діють на підприємство як фактори, слід конкретизувати. Отже, предметом діагностики і прогнозування макросередовища мають стати його наступні елементи-фактори та їх складові:

 

Елементи-фактори макросередовища, що діагностуються і прогнозуються:

41

1. Стан економіки країни. Серед факторів даного елементу макросередовища найбільш відчутний вплив на підприємство можуть справляти: а) обсяги ВНП, ВВП, національного доходу на душу населення; б) фаза економічного циклу;          в) рівень зайнятості ресурсів, безробіття; г) рівень інфляції;           д) участь у зовнішньоекономічній діяльності; е) рівень тінізації національної економіки; є) стан сукупного попиту та ін.

2.  Політико-правові  відносини.  Фактори:  а) економічна система; б) форми власності, розподілу і перерозподілу  ВВП;  в)  політична  система;  г)  законодавча база, ефективність законів і підзаконних актів у галузі економіки; д) рівень лібералізації економічного життя; е) політична стабільність тощо.

3.  Ефективність  державного  регулювання економіки. Фактори: а) уміле поєднання механізмів ринкового саморегулювання економіки з важелями її державного регулювання;     б) фіскальна політика держави, податкова система, стан держбюджету, стан державного боргу; в) монетарна  (грошово-кредитна)  політика  держави, регулювання грошової маси в обігу банківською системою, доступність кредитів, резерви і процентні ставки банків, обмінні курси, платіжний баланс країни; г) антиінфляційна політика; д) антициклічна політика; е) зовнішньоекономічна політика держави; є) контроль за дотриманням законів; ж) уміле обмежене застосування адміністративних регуляторів економіки (дозволів, заборон, обмежень, норм).

4. Розвиток НТП. Фактори: а) розвиток освіти і науки; б) рівень інновацій; в) технологічний рівень; г) технічний рівень економіки.

5. Соціальний розвиток. Фактори: а) рівень доходів населення; б) рівень поляризації населення в доходах; в) соціальний захист вразливих верств суспільства (безробітних, дітей, інвалідів, пенсіонерів, студентів, тощо); г) встановлення певних  соціальних  параметрів:  межі  бідності,  мінімальних

42

обсягів  зарплати, пенсій,  стипендій, допомог; д)  індексація доходів; е) рівень умов праці і техніки безпеки тощо.

6. Розвиток культури, ціннісні орієнтації в суспільстві. Фактори: а) рівень освіченості та професійної підготовки населення; б) розвиток всіх складових культури; в) ціннісні орієнтації населення, традиції, менталітет.

7. Природні умови, екологія. Фактори: а) запаси і використання природних ресурсів: вугілля, нафти, газу, руди, лісів, водних ресурсів тощо; б) клімат і ґрунти; в) екологічні вимоги щодо захисту повітря, ґрунту і води від забруднення внаслідок економічної діяльності.

8. Демографія. Фактори: а) чисельність і склад населення;   б) розподіл населення по території; в) рівень народжуваності, смертності і природний приріст; г) середня тривалість життя  і  середній  вік  працюючих; д) співвідношення чоловіків і жінок; е) демографічне навантаження; є) механічний рух населення, міграції.

9. Дієвість профспілок. Фактори: а) соціальне партнерство профспілок з роботодавцями і владою; б) рівень профспілкових вимог щодо рівня і умов зайнятості; в) вимоги профспілок щодо умов і захисту праці; г) робота профспілок з оздоровлення працюючих і їх сімей.

10. Міжнародне становище. Фактори: а) наявність військових конфліктів; б) рівень діяльності міжнародних організацій з врегулювання міжнародний політичних і економічних зносин; в) рівень діяльності зовнішньоекономічних відомств і вищих органів влади країни з врегулювання зовнішньоекономічної діяльності.

11. Форс-мажорні обставини. Йдеться про фактори випадку, при-родні чи техногенні катаклізми, надзвичайні ситуації,  які  мо-жуть  суттєво  вплинути  на  реалізацію стратегії: аварії, повені, пожежі, бурі, обледеніння тощо.

 

Покажемо  це  на  схемі  аналізу  макросередовища  на умовному прикладі умовного м’ясокомбінату (табл. 2.1).

 

43

У наведеному прикладі аналізу макросередовища перелік його факторів і їх можливого прояву на підприємстві подано неповно. Показано лише найсуттєвіші, щоб показати основні підходи до аналізу даного середовища.

 

 

Примірна схема аналізу макросередовища умовного підприємства (м’ясокомбінату)

Таблиця 2.1

 

 

Елементи макро - середовища

 

Фактори їх впливу на підприємство

Можливий прояв факторів впливу на підприємстві в стратегічному періоді

+

можли-

вості;

- загрози

1

2

3

4

 

 

44

 

1. Стан економіки

країни

 

2. Політико - правові відносини

 

3. Ефективність державного регулювання економіки

1.1.  Зростання ВВП і НД.

 

1.2.  Фаза економічного циклу пожвавлення і піднесення.

1.3.  Ріст зайнятості.

1.4.  Передчасна інфляція.

1.5.  Покращення ЗЕД

 

1.6.  Високий рівень тінізації економіки.

 

1.7.  Зростання сукупного попиту в країні

 

2.1. Зміцнення змішаної економічної системи.

 

2.2. Вдосконалення форм власності і розподільчих відносин

2.3. Вдосконалення політичної системи

 

2.4. Низька правова урегульованість виробництва.

2.5. Лібералізація економічного життя.

 

2.6. Політична нестабільність.

 

3.1. Низька ефективність фіскальної політики

 

3.2. Недостатній рівень грошово-кредитної політики

- Зростання попиту на

м’ясопродукти.

- Зростання витрат на ресурси.

 

- Зростання витрат на зарплату.

- Знецінення активів.

- Засилля на ринку регіону м’ясопродуктів з Європи.

- Цінові конкурентні переваги

дрібних виробників,

які працюють в тіні.

- Сприяння зростанню обсягів виробництва і прибутковості.

 

- Самостійність вибору

- Посилення конкурентної боротьби

- Зниження податкового тиску і зростання прибутковості.

 

- Тривання  вичікування інвесторів (на початку)

- Приплив інвестицій

(пізніше)

- Труднощі в управлінні,

можлива корупція.

 

- Зростання залежності результатів господарювання від керівництва підприємством

- Повільне створення економічних умов

прибутковості.

- Млявість інвестиційного процесу.

- Високі податки, відсутність держзамовлення, повільне

стимулювання попиту

- Високі процентні ставки на кредитні ресурси

- Відсутність протидії

передчасній інфляції

 

+

-

 

+-

-

 

-

 

-

 

+

 

+

 

-

 

+

 

-

 

+

 

-

 

+

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

45

 

 

 

4. Розвиток

НТП

 

5.Соціальний розвиток.

 

6. Культура, ціннісні орієнтації

 

7. Природні умови, екологія

 

8 Демографія

 

9. Дієвість профспілок

 

10. Міжна- родне становище

 

11. Форс-

Мажорні обставини

3.3. Зовнішньоекономічна

політика країни.

 

3.4. Низький контроль за дотриманням законів.

3.5. Зловживання

адміністративними регуляторами.

4.1. Комерціалізація освіти і

науки.

4.2. Повільне зростання вітчизняних інновацій.

5.1. Висока поляризація

доходів населення..

5.2. Зростання соціальних вимог населення.

6.1. Звуження ціннісних орієнтацій в суспільстві.

 

6.2. Низький рівень культури.

7.1. Сприятливі природні

умови

7.2. Посилення екологічних вимог.

8.1. Погіршення демографічної ситуації.

 

9.1. Угодовська поведінка, низькі вимоги до роботодавців.

10.1. Міжнародні конфлікти, пов’язані з переділом сфер впливу.

 

11.1. Можливість аварії через застаріле обладнання.

11.2. Можливість пожежі і підтоплення.

- Низький рівень протекціоністської

політики, значна зовнішня конкуренція, труднощі з виходом на іноземні ринки

- Правовий нігілізм, труднощі менеджменту.

- Високий рівень державних

заборон і обмежень, труднощі менеджменту.

- Низька якість кадрів і їх віддача,

неприйняття нового.

- Дефіцит вітчизняних наукових розробок.

- Недостатні темпи росту попиту, а

отже і виробництва.

- Зростання соціальних витрат за рахунок інвестиційно-іноваційних.

- Погіршення якісних характеристик персоналу внаслідок зниження творчості та ініціативи.

 

-           –//–

- Зростання потужності сировинної зони.

- Зростання витрат на екологію.

 

- Погіршення якісних параметрів пропозиції робочої сили.

 

- Низькі темпи зростання соціальних вимог, отже і витрат.

 

- Зростання цін на нафтопродукти.

- Низькі можливості зовнішньо –

економічної діяльності.

 

- Відрахування коштів на ліквідацію аварійних ситуацій.

- Зростання витрат на страхування і запобіжні заходи.

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

+-

 

-

 

-

 

+

+-

 

-

 

+-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Результатом такого аналізу є виявлення загроз підприємству, що містяться у зовнішньому середовищі і можливостей, які надає йому це середовище.

За допомогою експертів і відповідних методів (про це в наступних темах) оцінюють ступінь впливу кожного фактора- загрози  та  реальності  кожної  можливості,  їх  градацію  за важливістю. Виявляють критичні для підприємства загрози та найбільш реальні і бажані можливості.

46