Методологія системного підходу та наукових досліджень - Курс лекцій (Кустовська О. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Модуль 1. основи системного пІдходу
Читать: Лекція 1. методологІчнІ засади системного пІдходу
Читать: 1.1. системний підхід, його місце та роль у науковому пізнанні
Читать: 1.2. принципи системного підходу
Читать: 1.3. сутність системного аналізу та його предмет
Читать: 1.4. Історія розвитку системного підходу
Читать: Лекція 2. категорІальний апарат науки та системного аналІзу
Читать: 2.1. поняття системи та її властивості
Читать: 2.2. класифікація систем
Читать: 2.3. зв’язки (потоки). види зв’язків
Читать: 2.4. структура системи
Читать: 2.5. ціле (цілісність) та елемент
Читать: Лекція 3. принципи, основнІ етапи та методи системного аналІзу
Читать: 3.1. принципи системного аналізу.
Читать: 3.2. етапи системного аналізу.
Читать: 3.3. методи системного аналізу
Читать: Лекція 4. модель системи та методи моделювання
Читать: 4.1. наукове пізнання і моделювання.
Читать: 4.2. класифікація моделей.
Читать: 4.3. методи моделювання систем
Читать: Лекція 5. системний аналІз органІзацІЇ
Читать: 5.1. модель організації як відкритої системи
Читать: 5.2. аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації
Читать: 5.3. методи аналізу середовища
Читать: 5.4. системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації
Читать: Лекція 6. методологІчнІ основи наукового дослІдження
Читать: 6.1. сутність наукового пізнання
Читать: 6.2. поняття про методологію і методику наукових досліджень
Читать: 6.3. логіка процесу наукового дослідження
Читать: 6.4. типологія методів наукового дослідження
Читать: Лекція 7. технологІя та органІзацІя науковоЇ дІяльностІ
Читать: 7.1. організація творчої діяльності дослідника
Читать: 7.2. технологія наукової діяльності
Читать: 7.3. структура наукового дослідження.
Читать: Лекція 8. магІстерська робота як квалІфІкацйне дослІдження
Читать: 8.1. сутність магістерської роботи, її структура
Читать: 8.2. вимоги до магістерської роботи
Читать: 8.3. технологія підготовки магістерської роботи
Читать: Лекція 9. оформлення І захист магІстерськоЇ роботи
Читать: 9.1. загальний зміст магістерської роботи і вимоги до її оформлення
Читать: 9.2. правила подання текстового матеріалу
Читать: 9.3. правила подання ілюстрацій, таблиць і формул
Читать: 9.4. оформлення посилань і цитування. додатки
Читать: 9.5. захист магістерської роботи
Читать: ЛІтература