Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів - Монографія (Кириленко В.В.)

ЛІтература

 

1.                                                                    Абібулаєв М. С. Фінансування інноваційної діяльності // Фінанси

України. – 2001. – № 3. – С. 111 – 116.

2.                                                                    Абовян            А.        Х.        К         вопросу          выбора                                                                       инновационно-маркетинговой стратегии // Регіональні перспективи. – 2000. – №2 – 3. – С. 68 – 71.

3.                                                                    Автоматизация управления  в  гибких  производственных системах.

Шкуркин Ю.П., Брискин А.З., Капитич Г.И. К.:Техника, 1988.– 182 с.

4.                                                                    Азаренкова     Г.         Структурна    перебудова     та         проблеми ресурсозбереження // Економіка України. – 1997. – №8. – С. 88 – 90.

5.                                                                    Александрова В.  П.  Формування державних науково  –  технічних програм та стимулювання їх реалізації // Проблеми науки. – 1998.

– № 9. – С. 8 – 10.

6.                                                                    Амоша А.И., Иванов Е.Р. Каноны рынка и законы экономики. Кн. 1.

Методология экономико-математического анализа. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 1998. – 420 с.

7.                                                                    Андрощук Г., Денисюк В. Государственная инновационная политика в США // Бизнес – Информ. – 1998. - №17-18.- С.33-40.

8.                                                                    Ансофф           И.        Стратегическое         управление:   Пер.    с                                                                       англ.    –          М.:

Экономика, 1989. – 519 с.

9.                                                                    Арсеенко         А.                    Инновационный                   процес                                                                       и           инвестирование нововведений       (экономические,                                                                       социологические                   и          социально-

психологические аспекты) // Віче. – 1995.- №7. – С. 76 – 94.

10.                                                                  Ассонов          Г.         Ф.,       Желтан           Т.         А.                                                                       Информационное      обеспечение инновационных процессов в новых условиях хозяйствования: Вып.

6. – К.: Б. И., 1990. – 60 – 62 с.

11.                                                                  Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник для вузів / Міжнародний фонд “Відродження”. – К.: Заповіт, 1996. –

240с.

12.                                                                  Бендерський  Ю.  Роль  інвестицій  та  інновацій  у  реструктуризації економіки // Економіка України. – 1998. – №9. – С. 39 – 48.

13.                                                                  Бєлєнький  П.  Ю.,  Соловйов  В.  П.,  Сенишин  М.  О.  Проблеми

розвитку  в  Україні  інноваційного  підприємництва  //  Регіональна економіка.       – 1997. – №3. – С. 47.

14.                                                                  Бик І. Реструктуризація машинобудування як фактор економічного

зростання // Економіка України. – 1997. – №11. – С. 15 – 23.

15.                                                                  Біла С. Державне управління структурно-інноваційними зрушеннями в  економіці  України  //  Вісник  Української  Академії  державного

управління при Президентові України. – 2000. – №4. – С. 66 – 78.

16.                                                                  Біла С. Структурно - інноваційні пріоритети // Віче. – 2000. –№8.

– С. 44 – 57.

17.                                                                  Битюкова    И.    Е.    Инновационный    подход    к    использованию информационных технологий с целью повышения эффективности внедрения                                                                       результатов    науки    в    производство    //    Наука    та наукознавство. – 2000. – №1 – 2. – С. 154 – 159.

18.                                                                  Богиня  Д.,  Волинський  Г.  Структурна  перебудова  економіки  і проблема інвестицій // Економіка України.– 1997.– №12.– С.41 – 50.

19.                                                                  Бойко  Є.,  Горін  М.  Активізація  інвестування  та  господарського функціонування  промисловості  регіону  //  Регіональна  економіка.

– 1997. – №4. – С. 52 – 58.

20.                                                                  Бондаренко  А.  Інвестиції  у  нововведення //  Банківська  справа.  –

1998. – №2. – С. 44 – 45.

21.                                                                  Бондаренко  А.  Ф.  Джерела  фінансування  інноваційного  бізнесу

// Фінанси України. – 1998. – №10. – С. 39 – 41.

22.                                                                  Бондаренко О. Оптимізація інвестиційного забезпечення інновацій в

Україні // Банківська справа. – 1999. – №4. – С. 32 – 35.

23.                                                                  Бондарь           О.        Проблемы      развития         инновационной                                                                       деятельности

// Бизнес – Информ. –1998. – №9. – С. 32 – 35.

24.                                                                  Борисенко  Л.И  Оценка  еффективности  применения  интегральных схем. Сб. трудов ЛИИЖТа, вып. 312. – Ленинград, 1970.

25.                                                                  Будянський     В.     Инновационная     деятельность     и     проблемы совершенствования            ее             правового            регулирования

// Предпринимательство, хозяйство, право. – 2000. - №2. – С. 7 – 10.

26.                                                                  Букіна В.  М.  Управління інноваціями //  Регіональні перспективи.

– 2000. – №2 – 3. – С. 44 – 46.

27.                                                                  Вареник М.  О.,  Музичук В.  Т.  Про  стан  і  перспективи розвитку малого підприємництва в  Україні //  Економіка, фінанси, право. –

1997.- № 7. – С. 19-34.

28.                                                                  Вашків   О.   Основні   виробничі   фонди   підприємств   вантажного автотранспорту: проблеми ефективного використання. – Тернопіль:

Економічна думка, 1999. – 172 с.

29.                                                                  Васильев Г. А., Лапаев Ю. В. Экономическая эффективность гибкой автоматизации машиностроения. – М.:Изд-во МАИ, 1990. – 108 с.

30.                                                                  Васюренко О., Пасічник І. Шляхи розвитку кредитного забезпечення інноваційної діяльності   //   Економіка України.   – 2000.   – № 2. – С.23 – 28.

31.                                                                  Введение  в  микроэлектронику. Под  ред.  Степаненко  И.П.  –  М.6

Советское радио, 1968.

32.                                                                  Власова А. М., Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч.

посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 92 с.

33.                                                                  Вовканич  С.  Й.,  Копистянська  Х.  Р.,  Цапок  С.  О.  Інноваційний розвиток                               України   як   стратегія   реалізації   її   національної   ідеї

// Регіональна економіка. – 1999. – №2. – С. 37 – 50.

34.                                                                  Водачек Л.,  Водачкова О.  Стратегия управления инновациями на предприятии. – М.: Экономика, 1989. – 168 с.

35.                                                                  Волосович С. В. Заощадження населення та інвестиційний потенціал

України // Фінанси України. – 1998. – №8. – С. 83 – 90.

36.                                                                  Волощенко     В.        Маркетингова           підтримка                                                                       інноваційного            процесу

// Підприємництво, господарство, право. – 1996. – №6. – С. 15 – 20.

37.                                                                  Волчкевич      Л.И.    Роботы           и          здравый          смысл.                                                                       –           Изобретатель и рационализатор, 1986, №4.

38.                                                                  Гаврилов С.Н. Микроэлектроника. – М.: Энергия, 1970.

39.                                                                  Геєць В. Ще раз про складові економічного піднесення в Україні

//Економіка України. – 1998. –№11. – С. 17 – 29.

40.                                                                  Гінгбург  Б.  І.  Про  управління  інноваційним  процесом  в  умовах переходу України до ринкової економіки // Наука та наукознавство.

– 1994. – №1 – 2(4). – С. 60 – 65.

41.                                                                  Глазьев С. Ю. Экономическая теория технического развития. – К.:

Наукова думка, 1990. – 232 с.

42.                                                                  Голосовский   С.        И.        Эффективность         научных                                                                       исследований в промышленности. – М.: Экономика, 1986. – 159 с.

43.                                                                  Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала: В 2-х т. – М.: МНИИПУ,

1997. –Том 2. – 736 с.

44.                                                                  Гончаров В. В. Роль организационных нововведений в ускорении

НТП промышленных фирм Западных стран.– М.:ЕКОС, 1987.– 81 с.

45.                                                                  Гончарова Н.  П.,  Перерва  П.  Г.и  др.  Маркетинг инновационного процесса: Учеб пособие. – К.: "Вира – Р", 1998. – 267с.

46.                                                                  Горемыкина Л. Е. Инновационные процессы и роль государства в их стимулировании. –М.: ВНИИСИ, 1990. –Вып.3. – 83 с.

47.                                                                  Гринев  В.  Ф.  Инновационный  менеджмент:  Учеб  пособие.  –  К.:

МАУП, 2000. – 148 с.

48.                                                                  Горнштейн      М.Ю.   Развитие         технико-экономических                                                                       основ автоматизации            управления  технологическими      и  организационно-

техническими  процессами. – Вопросы промышленной кибернетики.

– М.: Энергия, 1977, выпуск 53.

49.                                                                  Грубов В.І. Ефективність застосування АСУ ТП. – К.: Знання УРСР,

1973 – 32 с.

50.                                                                  Данько М.        Проблеми       прогнозування          інноваційно-технологічного розвитку економіки // Економіка України.– 2000. – №5. – С. 35 – 40.

51.                                                                  Демченко        В.С.,    Милета           В.И.    Системный    анализ                                                                       деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1980. – 182 с.

52.                                                                  Долішній         М.        У         пошуках         відповіді         на                                                                       інноваційний  виклик

економічного  розвитку  //  Регіональна  економіка.  –  2001.  –  №1.

– С. 236 – 240.

53.                                                                  Друкер  П.  Рынок  как  выйти  в  лидеры.  Практика  и  принцыпы.

– М.: БУК ЧЕМБЕР ИНТЕРНЕШНЛ, 1992. – 352 с.

54.                                                                  Економіка підприємств: Навч. посібник / За ред проф. Харіва П. С.

– Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 450 с.

55.                                                                  Економічна  енциклопедія: В  3–х  томах.  –  К.:  Видавничий  центр

“Академія”, 2000. – Том 1. – 864 с.

56.                                                                  Економічний і соціальний розвиток України в 1995 році. Щорічна доповідь Президента України (березень 1996 р.) // Урядовий кур'єр.

– 1996. – № 63 – 64 .

57.                                                                  Завлин П. Н., Васильева А. В. Оценка эффективности инноваций.

– С.Пб.: Издательский дом "Бизнес-Пресса", 1998. – 216 с.

58.                                                                  Загорський В. С., Вовчак О. Д. Інноваційна стратегія підприємства та напрямки її реалізації на сучасному етапі // Регіональні перспективи.

– 2000. – №2 – 3. – С. 1 – 2.

59.                                                                  Закон   України          “Про   науково-технічну      інформацію"

/ www. rada. kiev. ua.

60.                                                                  Закон України "Про власність" / www. rada. kiev. ua.

61.                                                                  Закон   України          “Про   авторське       право  та         суміжні                                                                       права”

/ www. rada. kiev. ua.

62.                                                                  Закон України "Про інформацію" / www. rada. kiev. ua.

63.                                                                  Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”

/www. rada. kiev. ua.

64.                                                                  Закон України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”

/www. rada. kiev. ua.

65.                                                                  Закон   України          “Про   охорону          прав    на                                                                       промислові     зразки”

/ www. rada. kiev. ua.

66.                                                                  Закон України “Про інноваційну діяльність” // Україна – Business.

– 2000. - № 12. – с. 8.

67.                                                                  Закон України "Про лізинг" / www. rada. kiev. ua.

68.                                                                  Закон   України          "Про    наукову          та         науково-технічну                                                                       діяльність"

/www. rada. kiev. ua

69.                                                                  Закон України “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”

№ 2623 від 11 липня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 8 серпня.

– С. 14.

70.                                                                  Захарченко      В.        И.        Инновации:   теория и          практика                                                                       реализации

// Фондовый рынок. – 2000. – №40. – С.32 – 36.

71.                                                                  Зыков  Ю.  А.  Актуальные проблемы  экономики  НТП  /  Отв.  ред.

В. П. Логинов, В. К. Даучела. – М.: Наука, 1986. – 253 с.

72.                                                                  Іванух Р. А,, Колобова Л. В., Ягодка А. Г. Інвестиційна політика держави і розвиток науково-технічного прогресу // Фінанси України.

– 1998. –№4. – С. 77 – 86.

73.                                                                  Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова,

Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой.

- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.

74.                                                                  Ілляшенко       С.        Інноваційний            розвиток         ринкових                                                                       можливостей вітчизняних підприємств в умовах перехідного періоду // Економіка,

фінанси, право. – 1999. – №9. – С. 4 – 6.

75.                                                                  Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. – К.:

КНЕУ. – 1999. – 124 с.

76.                                                                  Касич   О.А.,   Мовшиц         Б.         Й.,       Третьяков       О.        В.                                                                       Вплив  факторів конкуренції  на  організаційні  інновації  підприємств  //  Фондовый

рынок. – 2000. – №43. – С. 32 – 34.

77.                                                                  Колосов А.А.,  Горбунов Ю.И.,  Наумов Ю.Е.  Полупроводниковые твердые схемы. – М.: Советское радио, 1965.

78.                                                                  Колосов           А.Н.    Организация  и          экономика      гибкого

автоматизированного производства. – К.: Вища школа, 1991. – 167 с.

79.                                                                  Колосов   О.   Деякі   аспекти   державного   управління   залученням іноземних  інвестицій  в  економіку  України  //  Економіка  України.

– 1998. – №11. – С. 27 – 36.

80.                                                                  Консон  А.С.  Экономика  ремонта  машин.  –  Л.:  Машиностроение,

1970.

81.                                                                  Кореневский      Л.И.      Статистические      методы      определения себестоимости                       продукции  на  стадии  проектирования.  МВиССО

РСФСР Московский экономико-статистический институт. – М.,1966.

82.                                                                  Коренной А. А., Карпов В. И. Курс инновационного менеджмента.

– К.: НИИ Статистики, 1997. –336 с.

83.                                                                  Короткий статистичний довідник. Інноваційна діяльність: Україна у цифрах 2000 р. / За ред О. Г. Осауленка. – К.: Техніка, 2001. – 256 с.

84.                                                                  Кошовий         Д.        Венчурні        фонди:            позики            на                                                                       прийнятних    умовах

// Галицькі контракти. – 1999. – №10. – С.16 – 18.

85.                                                                  Коршунов   В.   И.   Роль   и   место   инновационной   стратегии   в комплексной  стратегии  предприятия  //  Регіональні  перспективи.

– 2000. – №2 – 3. – С. 18 – 21.

86.                                                                  Крупка  М.  І.  Фінансові  інструменти  державного  регулювання  та підтримки інноваційної сфери // Фінанси України. – 2001. – № 4.

– С. 77 – 85.

87.                                                                  Кузьмін  О.  Є.,  Загородній  А.   Г,   Гром'як  Л.   С.   Малі  форми підприємництва – Львів:Вид-во “Центр Європи”, 1996. – . 96 с.

88.                                                                  Кузьмін О. Є., Георгіаді Н. Г. Маркетингові дослідження в процесі

формування  організації  на   засадах  функціонального  підходу  // Вісник державного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів. – 1998. – № 353

89.                                                                  Кузьмін   О. Є., Князь С. В. Проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Науково-практичний журнал “Регіональна економіка”. – 2001. – №1. – С. 165 – 170.

90.                                                                  Курочкин    К.     Стратегический    маркетинг    и     инновационная деятельность // Бизнес – Информ. – 1999. - №9 – 10. – С. 139 –140.

91.                                                                  Кутейников    А.        А.        Искусство      быть    новатором                                                                       (Мировой        опыт

“рискового бизнеса”). – М.: Знание, 1990. – 63 с.

92.                                                                  Крыкин    М.,    Краснобаев    В.    Формирование    и    реализация инновационного  потенциала  предприятия  //  Финансовый  бизнес.

– 2001. – №1. – С. 29 – 35.

93.                                                                  Лапішко     М.     Л.     Основи     фінансово-статистичного     аналізу економічних процесів. – Львів: Світ, 1995. – 328 с.

94.                                                                  Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – К.:

Знання КОО, 2000. – 215 с.

95.                                                                  Лапко   О.   О.   Інноваційна   діяльність   як   фактор   підвищення ефективності вітчизняної економіки // Фінанси України. – 1998. –

№6. – С. 31 – 37.

96.                                                                  Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання.

– К.: ІЕП НАНУ, 1999. – 254 с.

97.                                                                  Лапко   О.   О.   Реформування   системи   управління   інноваційною діяльністю в регіонах   //  Регіональна економіка. –  1999. -   №1. – С.

65 – 74.

98.                                                                  Лапко О. Державна політика регулювання інновацій // Вісник ТАНГ.

– 2000. – Вип.7. – С. 23 – 29.

99.                                                                  Лукінов І. І. Економічні основи технологічного процесу // Наука та наукознавство. –1994. – №1 – 2(4). – С. 58 – 60.

100. Луценко Ю. В. Шлях інноваційного розвитку економіки України:

регіональні аспекти // Регіональна економіка. –1998. – №3. – С. 125 –

127.

101. Лысый И. Инвестиционный климат в Украине. // Бизнес – Информ.

– 1998. - №3. – С. 44 – 47.

102. Львов Д.С. Экономика качества продукции. – М.: Экономика, 1972.

103. Макконнел К. Экономикс: принцыпы, проблемы и политика. – М. :

ИНФРА – М, 2000. – 785 с.

104. Макаренко І.  Інновація: порятунок чи  "кризова пастка" //  Вісник

НАН України. – 1997. – №7 – 8. – С. 28 – 42.

105. Малин   Б.В.   Основы   микроэлектроники.  МВиССО   Московский ордена     Трудового    Красного    Знамени    инженерно-физический институт. – М., 1968.

106. Мальчиков                                            К.         Правове          регулювання  інноваційної  діяльності

// Предпринимательство, хозяйство, право.– 2000.– №6. – С. 72 – 74.

107. Мальчиков     К.     Економічна    оцінка     інноваційної    діяльності промислового  підприємства  //  Фондовый  рынок.  –  2001.  –  №5.

– С. 24 – 27.

108. Маскарев  Р.Ю.,  Горнштейн  М.Ю.  АСУ  ТП  в  машиностроении.

Методы обоснования. – М.: Машиностроение, 1984. – 84 с.

109. Матвеев М.Г., Гаца А.А., Якунин А.А. Эффективность АСУ. – К.:

Техника, 1989. – 152 с.

110. Махмудов О. Інвестиційна політика виходу з депресії // Економіка

України. – 1998. -№5. – С. 37 – 44

111. Медленд Г.Р. и др. Интегральные схемы. – М.: Советское радио,

1973.

112. Медынский В. Г., Ильдеменов С. В. Реинжениринг инновационного предпринимательства / Под ред проф. В. А. Ирикова. – М.: ЮНИТИ,

1999. – 414 с.

113. Медынский     В.      Г.,      Шаршукова     Л.      Г.      Инновационное предпринимательство: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 1997.

– 240 с.

114. Мельник О. О. Інвестиційний клімат в Україні // Фінанси України.

– 1998. – №8. – С. 61 – 68.

115. Методические      указания      по      определению      экономической эффективности                                                                       автоматизированных        систем        управления

дискретными                                                технологическими процессами (АСУ ДТП). – Пермь:

НИИУМС, 1985. – 91 с.

116. Микропроцессоры:                              социально-экономические    аспекты          внедрения.

Под ред. М. Уортнера. – М.: Экономика, 1989. – 223 с.

117. Микроэлектронные  схемы  и  некоторые  вопросы  их  применения.

Отделение НТИ по приборостроению, средствам автоматизации и системам управления. – М., 1965.

118. Минскер                                                И.Н.,    ИцковичА.Л. Методы          анализа           АСУ    химико-

технологическими процесами. – М.: Химия, 1990. – 120 с.

119. Михайлов В. Інноваційна діяльність в промисловості України: стан і проблеми // Цінні папери України. – 1999. – №27. – С.3.

120. Міщенко В. І., Луб'янський О. П., Слав'янська Н. Г. Основи лізингу:

Навч. посібник. – К.: Товариство “Знання” КОО, 1997. – 138 с.

121. Мосійчук В. Світова практика проведення лізингових операцій та проблеми її впровадження в Україні // Економіка України. –1995. –

№3.-С. 37 – 42.

122. Невлюдов И.Ш. Обновление производства. – К.: Знание УССР, 1989.

32 с.

123. Общая теория статистики: статистическая методология в изучении комерческой деятельности: Учебник / А. И. Харламов, О. Е Башина. В. Т. Бабурин и др. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 296 с.

124. Панасюк                                                Б.  Криза  платежів:  шляхи  її          подолання  //  Економіка

України. – 1997. – №11. –С.4 – 14.

125. Панасюк Б. Деякі підходи до прогнозування науково-технологічної та інноваційної сфер // Економіка України.– 1999.– №3. – С. 10 – 21.

126. Патон Б. Інноваційний шлях розвитку економіки України // Вісник національної Академії наук України. – 2001. – № 2. – С. 11 – 16.

127. Перлаки А. И. Нововведения в организациях: Пер. со словац.. – М.:

Экономика, 1980. – 144 с.

128. Перминов С. Б., Петров А. И. Малые научно-технические фирмы: (Зарубежный и отечественный опыт). – М.: Знание, 1990. – 63 с.

129. Підвищення    конкурентоспроможності   підприємств:    оперативна реструктуризація: Методичні матеріали базового курсу. – К., 1999.

– Частина 1.

130. Плоткин Я. Д. Методы определения себестоимости и цены приборов на стадии их проектирования. – М.: Машиностроение, 1968.

131. Плоткин                                                Я.         Д.        Технико-экономическая       эффективность

измерительных и регулирующих устройств.– К.:Техника, 1965.-202с.

132. Плоткин Я.  Д.  Экономика качества и  надежности измерительных приборов. – М.: Изд-во стандартов, 1976. –192 с.

133. Плоткин Я. Д. Экономические вопросы надежности и долговечности приборов. – М. : Машиностроение, 1971.

134. Плоткин Я. Д., Львов Д. С. Экономическая эффективность новой

техники. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львовском ун-те, 1986.

– 142 с.

135. Плотников А. Экономика Украины: затянувшееся перепутье // Віче.

– 1998. - №1. – С. 86 – 93.

136. Повышение эффективности производства: в 3-х томах. – К.: Наукова думка, 1990. – Том 2. – 232 с.

137. Покропивний                                       С.         Ф.,       Колот  В.        М.        Підприємництво:      стратегія,

організація, ефективність: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

138. Покропивный С. Ф., Савченко А. В., Сладков А. А. Эффективность инновационных процессов в машиностроении. –К.: Техника, 1988.

– 136с.

139. Положення                                           (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”

// Все про бухгалтерський облік. – 2000. – 24 травня. – С. – 11 – 18.

140. Поручник А.  М.,  Антонюк Л.  Л.  Венчурний капітал:  зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ,

2000. – 172 с.

141. Поршнев А. Об экономической базе развития инновационной сферы

//Российский экономический журнал.– 1992.–№12.–С.28– 35.

142. Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 р. № 916-ХІV “Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України” / www. rada. kiev. ua.

143. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. №471 "Про Міжвідомчу раду з координації діяльності щодо організації та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів"

/ www. rada. kiev. ua.

144. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. №549 “Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів”

/ www. rada. kiev. ua.

145. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. №1441 “Про затвердження Переліку державних науково-технічних програм

з                                                                      пріоритетних  напрямів         розвитку         науки  і           техніки”

/ www. rada. kiev. ua.

146. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1992 р. № 77 "Про        створення        Державного        інноваційного        фонду"

/ www. rada. kiev. ua.

147. Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення Української державної інноваційної компанії” // Офіційний вісник нормативних

актів з фінансів, податків та бухгалтерського обліку. – 2000. – № 17.

– С. 28 – 29.

148. Прангишвили И.В. и др. Микроэлектроника и однородные структуры для  построения  логических  и  вычислительных  устройств.  –  М.:

Наука, 1967.

149. Пригожин    А.    И.    Нововведения:    стимулы    и    препятствия: (Социальные проблемы инноватики).–М.:Политиздат, 1989.– 270 с.

150. Прилуцкий Л. Финансовый лизинг. Правовые основы, экономика,

практика. – М.: Изд-во "Ось - 89". – 1997. – 272 с.

151. Пузыня К. Ф., Запаснюк А.С. Экономическая эффективность научно- исследовательских       и       опытно-конструкторских      разработок. Л.:Машиностроение, 1980.

152. Розпорядження Кабінету міністрів України від 4 вересня 2000 р. №

342-р.                                                             Про      деякі    питання          Української    державної                                                                       інноваційної компанії. // Офіційний вісник України. – 2000. – №36. – С. 74 – 75.

153. Розпорядження      Президента      України      "Питання      створення технопарків та інноваційних структур інших типів" від 23.01. 1996 р.

№ 17/ 96-рп                                                   / www. rada.kiev.ua.

154. Савченко А. В. Экономические методы управления инновационными процессами. – К.: Выща школа, 1990. –111 с.

155. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг.. – М.: Прогрес, 1990. – 296 с.

156. Сизоненко      А.      Інформаційне      забезпечення      інноваційного підприємництва //    Державний    інформаційний    бюлетень    про приватизацію. – 2001. – №5. – С. 57 – 60.

157. Сіденко  В.  Пастка  посткомуністичних  економічних  перетворень

// Політична думка. – 1997. – №4. – С. 61 – 76.

158. Скворцов Н. Н. Экономика гибких производственных систем.  – К.:

Вища школа, 1988. – 52 с.

159. Слєпокуров О. Інновації підтримують економіку // Урядовий кур’єр.

– 2001. – 15 лютого. – С. 8.

160. Смоляр Л. Г. Управління інноваціями – вимога часу // Регіональні перспективи. – 2000. – №2 – 3. – С. 2 – 4.

161. Снигирев   М.М.   Применение   микросхем   при   конструировании электронной аппаратуры и перспективы развития микроэлектроники.

ЦНИИ                                                           информации   и          технико-економических      исследований приборостроения, средств автоматизации и систем управления. – М.,

1970.

162. Соколенко  С.  И.  Глобальные  рынки  ХХІ  столетия:  Перспективы

Украины. – К.: Логос, 1998. – 568 с.

163. Соколовська І. П. Національні джерела капіталотворення: стан та перспективи розвитку // Фінанси України.– 1998.– №8. – С. 69 – 76.

164. Справочник проектировщика АСУ ТП. Под ред. Смилянского Г.Л. –

М.: Машиностроение, 1983. – 527 с.

165. Статистичний щорічник України за 1999 р. / За ред. О. Г. Осауленка.

– К.: Техніка, 2001. – 256 с.

166. Собко О. Деякі аспекти державної підтримки інноваційної діяльності

//  Науковий  вісник  “Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду”. – Випуск 3. –Чернівці: ЧТЕІКНТЕУ. – 2001.                  –

С. 307 – 311.

167. Статистика: Підручник / А. В. Головач, А. М. Єріна, О. В. Козирєв та ін. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с.

168. Стуколов   П.М.,   Скворцов   Н.Н.   Экономическая   эффективность инженерных и плановых решений. Киев: Вища школа, 1974.

169. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр.

пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 271 с.

170. Терехов  В.І.  Інвестиційна  та  інноваційна  діяльність  промислових підприємств і  джерела їх  фінансування //  Міжгалузевий науково-

технічний журнал “Проблеми науки”. – 2000. – №11.

171. Терехов В. І. Економіко-правове забезпечення лізингових операцій в

Україні                                                          //           Міжгалузевий            науково-технічний   журнал                                                                       “Проблеми науки”. – 2001. – №4.

172. Терехов В. І. Фінансування науково-технічної та інноваційної сфер діяльності в Україні // Міжгалузевий науково-технічний журнал “Проблеми науки”. – 2001. – №11.

173. Трегуб                                                   Д.         Нову   якість  державному   регулюванню                                                                       інноваційної

діяльності // Банківська справа. – 2000. – №2. – С. 48 – 50.

174. Тканка Л. Я. Система інноваційно-інвестиційних фондів в Україні

// Фінанси України. –1999. – №1. – С. 68 – 72.

175. Ткачева  Н.  Н.,  Чернов  С.  А.  Проблемы развития инновационной деятельности в Украине // Менеджер. – 2000. – №3. – С. 66 – 71.

176. Указ                                                       Президента     України          "Про    державну        підтримку                                                                       малого

підприємництва" від 12.05.1998 р. № 456 .98. www.rada. kiev.ua

177. Указ  Президента  України  “Про  зміни  у  структурі  центральних органів виконавчої влади” від 15.12.99 р. № 1573.99./ www. rada.

kiev. ua.

178. Управленческие нововведения в США: Проблемы внедрения /Под ред. Ю. А. Ушакова. – М.: Наука, 1986. – 244с.

179. Устенко                                                 О.         Інноваційне   підприємництво        в          Україні:                                                                       стан      та

перспективи розвитку // Економіка, фінанси, право. – 1999. – №6.

– С.11 – 14.

180. Уткин  Э.  А.,  Морозова  Г.  И.,  Морозова  Н.  И.  Инновационный менеджмент. – М.: АКАЛИС, 1997. – 208 с.

181. Фалько                                                  С.         Г.         Измерение     и          оценка            эффективности                                                                       инноваций

// Вестник машиностроения. - 1998.- №6. – С.40 - 43.

182. Фасхиев  Х.   А.   Оценка  технико-экономической  эффективностти инвестиций и новой техники в рыночных условиях // Вестник машиностроения. – 1998. – №8. – С.36 – 43.

183. Ферстер  Е.,  Ренц  Б.  Методы  кореляционного  и  регрисионного анализа. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 304 с.

184. Харив                                                    П.         С.        Технико-экономическая       эффективность

радиоэлектронной                                       аппаратуры     на        интегральных            схемах.           –

Тернополь: ТКИ, 1995. –142 с.

185. Харів     П.,     Собко     О.     Активізація    інноваційної    діяльності підприємницьких структур та ефективність виробництва // Вісник

Тернопільської академії народного господарства. - 1999. – Вип. 5. –

С. 32 – 38.

186. Харів   П.,   Шпак   Н.,   Собко   О.   Фінансове   та   інформаційне забезпечення  інноваційних  процесів  в  промисловості  //  Збірник

наукових праць “Економіка: проблеми теорії та практики”. Випуск

92. – Дніпропетровськ ДНУ. – 2001. – С. 49 – 60.

187. Харів П., Собко О. Економічна ефективність інноваційної діяльності та методи її оцінювання в умовах ринку// Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск 14. – 2001. – С. 108 – 113.

188. Хауштайн Н.Д. Гибкая автоматизация. – М.: Прогресс, 1990. – 200 с.

189. Хачатуров  Т.  С.  Эффективность  капитальных  вложений.  –  М.:

Экономика, 1979. – 335 с.

190. Хокс Б. Автоматизированное проектирование и производство. – М.:

Мир, 1991. – 296 с.

191. Хмелевський Є. Амортизаційна політика й оновлення промислово-

виробничих основних фондів. // Економіка України. – 1999. – № 3.

– С. 41 – 47.

192. Хучек   М.   Социально-экономическое  содержание  инновации  на предприятии        //    Вестник    Московского    университета.    Серия

экономика. – 1995. – №1. – С. 62 – 71.

193. Циба Т. Є. Взаємозалежність ринкового та державного управління інноваційною діяльністю // Регіональні перспективи. – 2000. – №40.

– С. 32 – 36.

194. Чеботарев В. Сквозь гостернии к средствам // Капитал. – 1998. – № 7

– 8. – С. 118 – 121.

195. Черевко Г. В., Калитка Г. Б. Лізинг: реалії, проблеми, перспективи

// Фінанси України. – 1999. – №2. – С. 40 – 47.

196. Чукин      С.      А.      Расчеты      экономической      эффективности организационно-технических мероприятий в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1986.

197. Чумаченко М.Г. Проблеми регіональної науково-технічної політики

// Регіональна політика України: наукові основи, методи,механізми: Зб. Наук. праць за матеріалами доповідей міжнародної науково- практичної конференції. – Львів, 1988. – С. 319 – 327.

198. Чумаченко  Н.Г.,  Заботина  Р.И.  Теория  управленческих  решений:

Учеб. пособ. – К.: Вища школа, 1981. – 247 с.

199. Чумаченко М.Г.,  Грубіч  Т.К.,  Землякін  А.І.  Концепція державної науково-технічної  політики  України  в  перехідний  період./  Ін-т

економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 1996. – 35 с.

200. Чухно  А.А.  Постіндустріальна  економіка:  теорія,  практика  та  їх значення для України // Економіка України. – 2001. – №11 (480). – С.

42 – 50.

201. Чухрай  Н.  І.  Маркетингове  дослідження  інноваційної  діяльності промислових        підприємств    Західного    регіону    //    Регіональна

економіка. – 2000. – №3. – С. 53 – 61.

202. Швиданенко  Г.  О.,  Оголь  О.  В.,  Заїкіна  В.  В.  Обгрунтування інвестиційних  проектів  у  процесі  трансформації  форм  власності:

Навч. посібник / За заг. ред. Г. О. Швиданенко. –К.: КНЕУ, 1998.

– 172 с.

203. Шелякова  Т.  Инновационная  стратегия  –  ядро  “японского  чуда”

// Бизнес - Информ. – 1998. – №20. – С. 22 – 25.

204. Шпрыгин В.И. Цены и качество машин. – М.: Экономика, 1974.

205. Шумпетер   Й.   Теория   экономического   развития   (Исследование предпринимательской   прибыли,    кредита,    процента    и    цыкла

коньюктуры): Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 453 с.

206. Шпак     Н.О.     Економічна    оцінка     регулювання    ефективності інноваційних підприємницьких проектів //  Автореферат на здобуття

наукового ступеня кандидата економічних наук. – Львів, 1999. – 18 с.

207. ЭВМ в ускорении научно-технического прогресса. – Знание, 1988. –

48 с.

208. Экономическая                                    восприимчивость       производства к          научно-

техническим инновациям. – К.: Наукова думка, 1991. – 294 с.

209. Юрлов                                                   Ф.         Ф.        Технико-экономическая       эффективность                                                                       сложных радиоэлектронных систем. – М.: Сов. Радио, 1980. – 278 с.

210. Яковенко Е.Г. Вычислительная техника в экономике. – М.: Знание,

1987. 64 с.

211. Яковлєв  А.  І.  Соціально-економічна ефективність  нововведень  за умов ринку: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1994. –228 с.

212. Яковлєв А. І. Оцінка ефективності нововведень при імовірнісному характері економічних процесів // Фінанси України. – 1999. – №7.

– С. 10 – 21.

213. Druker P. Management: Tasks. Responsibilities. Practices. – New-York.

- 1985, - p. 783, 787-788.

214. Griffin R. Management. – Boston. – 1990. – p. 424-428.

215. Kanter R. M. The Change Masters: Corporate Entrepreneurs at Work.

– London: Allen and Unwin. – 1983. – p. 20.

216. Kimberly                                                R.  Managerial  innovation;  in  P.  C.  Nystrom  and  W.  H.

Slarbuck (Eds), – Handbook of Organizational Design. – Oxford: Oxford

University Press. – 1981. – h. 84-86, 95.

217. King N. Innovation in elderly care organizations. – Unpublished Ph.D.

Thesis, – University of Sheffield, - UK. – 1989. – p. 55-57.

218. Kreitner R. Management. – Boston Houghton Mifflin Company. – 1989.

– p. 118- 120.

219. Lovelace R. F. Stimulating creativity through managerial intervention.

R & D Managment. – 1986. – p. 161 – 174.

220. Pasiczny L., Wiechowski J. Ekonomika przedsiebiorstwa. – Warszawa.

- 1981.- p. 122 – 124.

221. Poznanski K. Innowacje w gospodarсe kapitalistycznej. - Warszawa, 1979

222. Strategic Planning in  the  Small  Business. –  Dallas:  South  –  western

Publishing co. – 1987. – p. 113 – 114.

223. Siropolis N. Small Business Management. – Boston: Houghton Miffin

Compang. - 1990. – p. 12 – 13.

224. Schiffman L., Kanuk L. Consumer Behavior. – New- York: Prentice Hall

Englewood Cliffs. - 1991. – p.514 - 518

225. The  Measurement of  Scietific and  Technological Activities. Proposed

Standard                                                        Practice            for       Surveys           of         Research          and                                                                       Experimental

Development: FRASKATY Manual. – 1993. – s. 277.

226. Zaltman G., Duncan R. and Holbeek J. Innovations and Organizations.

– London: John Wiley and Sons. – 1973. – p. 12, 40-67, 164.