Політологія - Навчальний посібник (Цимбал П.В.)

Передмова

Однією із характерних тенденцій сучасності є зростання інтересу до політичного життя, пізнання його закономірностей, норм політичної культури. І це не дивно, тому що ряд країн знаходяться в стадії формування своїх політичних систем, розбудови правових держав та громадянського суспільства, а інші вступають в стадію інформаційного суспільства чи уже є на етапі суспільства знань. Але, незважаючи на стан і рівень розвитку, знання механізмів прийняття політичних рішень і управління, усвідомлення складності динамічних процесів, що розгортаються у суспільно-політичній сфері, культура політичної поведінки потрібні кожній людині, яка прагне ефективно працювати і бути здатною вести діалог і взаємодіяти із різноманітними групами, партіями, суспільними організаціями, державою та її структурами. У зв’язку з цим учбові заклади приділяють значну увагу такій міждисциплінарній і одночасно системній науці, як політологія. В загальноприйнятому значенні — це наука про політику та її взаємовідносини і взаємозв’язки з людиною та суспільством. Додамо, що політичні знання є важливою частиною загальної культури людства.

Курсанти стаціонарної форми навчання та слухачі заочної форми навчання мають оволодіти теорією політики, засвоїти головні закономірності розвитку суспільно-політичної сфери, міжнародних відносин та навчитися проводити  політологічний аналіз явищ і процесів. Підкреслимо, що принцип єдності теорії і практики є одним із найважливіших в процесі формування громадянської позиції правоохоронців.

Для юристів, аналітиків високої кваліфікації необхідною умовою є опанування демократичною політичною освітою, підґрунтям якої є такі цінності, як дотримання прав людини, повага до закону, поважання свободи вибору політичного устрою, ідей і переконань, терпимість до інших поглядів і т. ін. Важливими є усвідомлення  процесу переходу суспільства від однієї політичної системи до іншої, та розуміння проблем, пов’язаних із формуванням правової держави і розбудови громадянського суспільства.

Одним із завдань політології є формування особистості, громадянина як активного учасника процесу відродження української держави, громадянського суспільства та утвердження демократії і прав людини.

Автори навчально-методичного посібника керувалися вимогами Міністерства освіти і науки України щодо обов’язкового мінімуму засвоєних знань з навчальної дисципліни  “Політологія”, які, в свою чергу, відповідають рекомендаціям з політичної науки ЮНЕСКО для обов’язкового вивчення у ВНЗ (1948 р.).

Таким чином, навчаючись за модульно-рейтинговою системою, курсанти і слухачі мають засвоїти основоположні  проблеми політології, а зокрема:

предмет і метод політичної науки;

головні напрямки світової та української  політологічної    думки;

світові політико-ідеологічні доктрини;

взаємовідносини людини, суспільства і політики;

політична влада та її сутність;

політичне управління і рішення;

держава у політичній системі суспільства;

політичні режими та їх типологія;

політичні партії та громадські об’єднання;

політична еліта і політичне лідерство;

етнонаціональна політика;

політична культура і політична свідомість;

сучасний світ і тенденції міжнародних відносин;

зовнішня політика України;

проблеми національної безпеки: теорія і практичне здійснення;

демократія і права людини та ін.

Засвоєння вище означених тем з курсу політології сприятиме підготовці висококваліфікованих працівників правоохоронних органів і безпосередньо відповідає вимогам Болонського процесу та засадам Конституції України. Зокрема, в Конституції. зазначається, що “Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державною як обов’язкова” (Конституція України, ст. 15). Тож завдання політології полягає в тому, щоб дати курсантам поглиблене наукове розуміння суспільно-політичного життя сучасного світу, процесів демократизації та прав людини.

Якщо звернутися до програми, то вона передбачає підготовку фахівців, які були б здатні здійснювати науковий аналіз тенденцій, закономірностей розвитку сучасних суспільств та міжнародних відносин і на високому інтелектуальному рівні змогли б протидіяти організованій злочинності, що перетворюється на одну із реальних загроз національній безпеці. Одночасно спостерігається зростання головних груп міжнародних злочинів: проти миру, стабільності міжнародних відносин, національного економічного і соціально-політичного розвитку, посягання на права людини тощо. Швидкими темпами відбувається підпільна інтеграція організованої злочинності, яка  стає транснаціональною і перетворюється на одну із загроз основам сучасної цивілізації. Тому перед працівниками правоохоронних органів стоять складні завдання щодо вивчення і здійснення політики  боротьби зі злочинністю, забезпечення умов для стабільного розвитку та дотримання законності й правопорядку у суспільстві.

Запропонований навчальний посібник з політології допомагає слухачам очної і заочної форми навчання посилити самостійне вивчення найбільш складних тем з політології і підготуватися до практичних занять за кредитно-модульною системою. Посібник має оригінальну структуру , по-перше, у вступі до кожної теми  визначається  актуальність проблеми, зв‘язок з політикою протидії організованій злочинності та підкреслюється її практичне значення для діяльності правоохоронців; по-друге, система контрольних запитань націлюють слухачів на самостійний пошук відповідей та  навчають методиці проведення політологічного аналізу; по-третє, навчальний матеріал до кожної теми дозволяє пізнати їх теоретичні підвалини та може бути використаним під час практичних занять і дискусій. Підкреслимо, що до посібника додаються “Тести з політології” в комп’ютерному варіанті, розроблені авторами. Вони містять тестові завдання по кожній із тем, що дозволяє перевірити рівень і ефективність засвоєних  знань.

            Отже, навчальний посібник лекцій з політології створений з урахуванням переходу на модульно-рейтинговий метод навчання та передбачає активізацію самостійного пошуку слухачів і усвідомлення ними нерозривного зв‘язку теоретичних знань, практичного здійснення політики, яке може бути раціональним,  а часто і нераціональним (хаотичним) та діяльності правоохоронних органів у реалізації правоохоронної політики держави, забезпечення прав і свобод людини, зокрема під час виборчого процесу. Застосування цього підходу приносить гарні результати: ефективно закріплює знання з політології; формує теоретико-пізнавальні та прогностичні навички; раціонально-гуманістичну мотивацію діяльності; активно впливає на формування демократичного правового світогляду майбутніх правоохоронців та сприяє зростанню їх соціально-політичної компетенції.

До запропонованої першої частини навчального посібника з політології включені теми, які містяться у першому і другому навчальних модулях.

Авторський колектив:

Передмова – канд.іст. наук, доцент Цимбал П.В.

Витоки науки про політику – д. філос. наук, проф. Тягло О.В.

Лекція 1. Політологія: предмет, метод та структура – Цимбал П.В.

Лекція 2. Світова політична думка – канд.філософ. наук, доцент Сошников А. О.

Лекція 3. Українська політична думка –  канд.філософ. наук, доцент Сошников А.О.

Лекція 4. Політична ідеологія - канд.філософ. наук, доцент Сошников А.О

Лекція 5. Політична система – канд.політ. наук, доцент Шаповаленко М.В.

Лекція 6. Політичний процес – канд.іст. наук, доцент Калиновський В.Б.