Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика - Монографія (Кіндрацька Л. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: ЕкономІчнІ передумови реформування облІковоЇ системи банкІв украЇни
Читать: 1.1. роль І значення господарського облІку у створеннІ ефективних механІзмІв дІяльностІ банку
Читать: 1.2. системний пІдхІд до дослІдження бухгалтерського облІку
Читать: 1.3. оцІнка методичних пІдходІв до реформування облІковоЇ системи банкІв украЇни
Читать: МетодологІя фІнансового облІку в банках
Читать: 2.2. план рахункІв як облІковий Інструмент фІнансового облІку банкІв
Читать: 2.3. науково-пІзнавальнІ елементи категорІЇ «фІнансовий облІк»
Читать: КонцепцІя управлІнського облІку в банках
Читать: 3.1. сутнІсть І значення управлІнського облІку в господарському механІзмІ банкІв
Читать: 3.2. теорема планування в загальному циклІ управлІнського облІку
Читать: 3.3. характеристика банкІвського контролІнгу у взаЄмозв’язку з управлІнським облІком
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: Додаток 6
Читать: Додаток 7
Читать: Додаток 8