Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках - Навчальний посібник (Кіндрацька Л. М.)

15.1. характеристика лізингових операцій

Лізинг основних засобів вважається фінансовим лізингом, якщо за угодою виконується одна з умов:

право власності на основні засоби переходить від лізингодавця до лізингоодержувача по закінченню дії лізингової угоди;

термін дії угоди поширюється на основну частину (не менше 60\%) корисного терміну служби основних засобів.

За інших обставин — лізинг вважається оперативним. Як при фінансовому, так і при оперативному лізингу, основні засоби впродовж терміну дії угоди залишаються власністю лізингодавця.

Об’єктом лізингу є матеріальні цінності, що входять до складу основних засобів лізингодавця або придбані на замовлення лізингоодержувача.

Умови лізингу визначаються лізинговою угодою. Зокрема, в угоді вказується:

об’єкт лізингу,

строк лізингу,

ринкова вартість основних засобів,

строк проведення платежів та їх розмір,

фактична процентна ставка лізингу (у разі, якщо ринкова вартість процентної ставки більша за теперішню вартість мінімальних лізингових платежів із урахуванням ставки, що прирощується),

процентна ставка лізингоодержувача, що прирощується (в зворотному випадку),

умови переоцінки вартості об’єкта лізингу відповідно до законодавства,

право власності на майно після закінчення строку лізингу,

інше.

У договорі з фінансового лізингу наводиться також графік лізингових платежів так, щоб сума сальдо зобов’язань лізинго- одержувача дорівнювала меншій із двох сум — теперішній вартості, яка розраховується, виходячи із процентної ставки лізингоодержувача, що прирощується, або ринковій вартості об’єкта, що зазначена у договорі:

 

Дата платежу

Сума платежу

Сума нарахованих процентів

Сума зменшення зобов’язань

Сума зобов’язань

1

2

3

4

5

 

Передача об’єкта лізингу здійснюється у строки і за умовами, зазначеними у договорі лізингу.

Термін лізингу — це незмінний термін, на який лізингоодержувач уклав угоду на лізинг основних засобів. Можливе подовження терміну лізингу, про що має бути обумовлено на початку.

За угодою лізингу ставиться також умова, що в разі, якщо лізингоодержувач забажає викупити основні засоби за ціною, яка очікується і яка буде нижча за ринкову вартість на день купівлі, то мінімальні лізингові платежі мають включати в себе і плату за викуп основних засобів, що отримані в лізинг.

Лізингоодержувач щомісяця сплачує лізингодавцю певну суму за використання майна у вигляді лізингової плати.

Лізингова плата включає в себе суму частини вартості об’єкта лізингу; суму, що сплачується як проценти за залучений кредит для придбання майна за договором лізингу; винагороду; інші витрати лізингодавця, які передбачені договором лізингу.

Лізингові платежі як у балансі лізингоодержувача, так і у балансі лізингодавця повинні поділятися на процентні платежі за позиками та платежі за основною сумою непогашеної заборгованості.

Процентні платежі розраховуються за кожний обліковий період у розмірі процентної ставки, що застосовується при лізингу, до залишкової суми активу та зобов’язання за фінансовим лізингом.