Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках - Навчальний посібник (Кіндрацька Л. М.)

12.5. облік власних боргових зобов’язань банку

Банківський вексель є цінним папером, що вільно обертається. Основною метою випуску банківських векселів є формування оптимальної структури ресурсної бази банку за рахунок альтернативних джерел надходження коштів. Оптимізація структури ресурсної бази досягається шляхом підвищення питомої ваги стро­кових зобов’язань, векселів, зокрема, які є ліквідними і привабливими для інвесторів фондовими інструментами. Окрім цього, емісія банківських векселів сприяє розширенню спектру надійних фондових інструментів.

Банк, що є емітентом векселя, засвідчує безумовне грошове зобов’язання сплати після настання терміну визначеної суми гро­шей власнику векселя (векселедержателю). Векселі можуть бути прості та переказні. Як загалом боргові цінні папери інших емітентів, банк-емітент може продавати власні боргові зобов’язання (векселі) за номіналом зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією). Тому облік здійснюється за кожною складовою векселя окремо за такими балансовими рахунками.

№ 3300 Прості векселі, емітовані банком;

№ 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банками;

№ 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком.

Підставою для оформлення банківського векселя є:

угода купівлі-продажу векселя

документ, що підтверджує факт зарахування на кореспондентський рахунок банку суми, визначеної угодою.

Аналітичний облік емітованих банком векселів ведеться в автоматизованому режимі або у спеціальному журналі за такою формою:

 

Назва ремітента

МФО банку

№ проданого векселя

Номінальна сума векселя

Дата продажу

Дата погашення

Процент за векселем

 

Облік операцій, пов’язаних з емісією векселів, оформляється сукупністю таких бухгалтерських проведень.

Оприбуткування бланків векселів:

Д-т 9820 Бланки цінних паперів

К-т 9910 Контррахунки до рахунків 96—98 групи.

Продаж векселя за номінальною вартістю:

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Д-т Поточний рахунок контрагента

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком.

Використано бланки векселів:

Д-т 9910 Контррахунок

К-т 9820 Бланки цінних паперів.

Продаж векселя з премією:

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Д-т Поточний рахунок контрагента

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком.

Щомісячна амортизація премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за ЦП власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

Продаж векселя з дисконтом:

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Д-т Поточний рахунок клієнта

Д-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком.

В усіх випадках при реалізації векселів проводиться бухгалтерський запис щодо списання використаних бланків векселів.

Д-т 9910 Контррахунок

К-т 9820 Бланки цінних паперів.

Щомісячна амортизація дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком.

Щомісячне нарахування процентів за векселем з обумовленим процентом:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком

К-т 3308 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банками.

Викуп векселів з метою їх подальшого перепродажу або зав­часного погашення за номінальною вартістю.

На суму залишку неамортизованої премії.

Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами влас­ного боргу, емітованими банком.

На суму номінальної вартості векселя:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 (1200, поточний рахунок контрагента).

Викуп векселів з метою подальшого перепродажу або завчасного погашення за ціною, що вища від номінальної:

На суму залишку неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком.

На суму залишку номінальної вартості векселів:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Поточний рахунок клієнта.

На суму різниці між ціною викупу векселя та його номінальною вартістю:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного бор­гу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Поточний рахунок клієнта.

Викуп векселів з метою подальшого перепродажу за ціною, що нижча від номінальної:

На суму неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного бор­гу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного бор­гу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком.

На суму векселя за ціною викупу:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Поточний рахунок клієнта.

На різницю між номінальною вартістю векселів і ціною їх викупу:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

При подальшому розгляді бухгалтерських записів за операціями з векселями можна обмежитися лише кодовим позначенням балансових рахунків, оскільки за попередніми записами їх назви вже запам’яталися.

Погашення векселя у терміни, визначені умовами емісії, проводиться на суму номінальної вартості:

Д-т 3300

К-т 1001

або 1200

або Поточний рахунок клієнта.

Виплата процентів за векселями, які випущені з обумовленою процентною ставкою:

Д-т 3308

К-т 1001

або 1200

або Поточний рахунок клієнта.

Знищення бланків погашених векселів:

Д-т 9910

К-т 9812 Погашені цінності.

Видача вексельного кредиту:

Д-т Рахунки виданих кредитів

К-т 3300

Погашення вексельного кредиту:

Д-т 1200 (поточний рахунок клієнта)

К-т Рахунки виданих кредитів

На суму процентів за кредит:

Д-т 1200

К-т 6026 Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність.

Погашення банком векселів, виданих в процесі вексельного кредитування:

Д-т 3300

К-т 1001 (1200 або поточний рахунок клієнта)

Одночасно Д-т 9812

К-т 9910

Далі наведено схему (рис. 12.1) кореспонденції рахунків щодо обліку операцій з емісії векселів банку.

 

 

Рис. 12.1. Облік емісії векселів банку:

1 — продаж векселів банку; 2 — відображення в обліку премії, сплаченої покупцем векселів; 3 — відображення в обліку дисконту, наданого покупцю векселів; 4 — щомісячна амортизація премії; 5 — щомісячна амортизація дисконту; 6 — нарахування процентів за векселями з обумовленим процентом; 7 — погашення векселів; 8 — сплата процентів держателям векселів з обумовленим процентом;

1200 (А) — Кореспондентський рахунок в НБУ;

3300 (П) — Прості векселі, емітовані банком;

3306 (А) — (контрпасивний рахунок) Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

3307 (П) — Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банками;

3308 (П) — Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

7050 (А) — Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

До власних боргових цінних паперів банків належать також ощадні (депозитні) сертифікати. Вони можуть випускатися як строкові (під певний договірний процент на визначений термін) або до запитання. Ощадні сертифікати бувають іменні та на пред’явника.

Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред’явлення їх для оплати у банк, що є їх емітентом.

У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше зазначеного в ньому строку, то йому виплачується знижений процент, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.

Облік ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком здійснюється за балансовим рахунком № 3320 «Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком».

Нарахування витрат проводиться щомісячно з відображенням сум за рахунком № 3328 «Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком».

З 1 січня 1999 року в діючий План рахунків за групою 332 «Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком» введено рахунки № 3326 КП «Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком» та № 3327 «Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком».

Ці зміни означають, що облік за даним видом боргових цінних паперів здійснюється в розрізі складових, тобто номіналу, дискон­ту, премії. Такий порядок, як уже зазначалося, характерний для обліку інших типів цінних паперів, що придбані банком у портфель на продаж та на інвестиції.