Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках - Навчальний посібник (Кіндрацька Л. М.)

АнотацІя

 

Міністерство освіти УКраїни

Київський національний економічний університет

 

Л. М. Кіндрацька

 

Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

Київ 2000

ББК 65.052            Розповсюджувати та тиражувати

К 41       без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

Рецензенти:

В. Г. Лінник, д-р екон. наук, проф. (Київ. нац. екон. ун-т)

В. І. Ричаківська, заст. директора департаменту бух. обліку НБУ

І. Д. Фаріон, д-р екон. наук, проф. (Терноп. акад. нар. госп-ва)

 

Кіндрацька Л. М.

К 41                       Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с.

ІSBN 966–574–128–4

 

У навчально-методичному посібнику наведено програму дисципліни «Бухгалтер­ський облік і прийняття рішень в банках», стисло схарактеризовано кожну її тему, подано розгорнутий тематичний план викладу матеріалу з розподілом його в часі та за видами занять (лекційні, практичні, самостійні, індивідуальні).

До кожної теми вміщено головні теоретичні відомості з тлумаченнями ключових понять, запропоновано комплекс різноманітних дидактичних матеріалів: теми для рефератів і дискусій, добірки вправ для самоконтролю, список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів, які самостійно вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках».

 

ББК 65.052

 

Навчальне видання

 

КІНДРАЦЬКА Любомира Максимівна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В БАНКАХ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

 

Редактор О. Бондаренко

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Н. Анікєєнко

Комп’ютерна верстка Н. Мишко

 

Підписано до друку 3.02.2000. Формат 60 ´ 84/16. Папір офсет № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 23,48.

Умовн. фарбовідб. 23,59. Обл.-вид. арк. 28,73. Наклад 3000 прим. Зам. № 9-1659

 

Видавництво КНЕУ 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 тел. (044) 458–00–66; тел./факс (044) 446–64–58

E-mail: publish@kneu.kiev.ua

 

                ã Л. М. Кіндрацька, 2000

ІSBN 966–574–128–4       ã КНЕУ, 2000