Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках - Навчальний посібник (Кіндрацька Л. М.)

3.2. параметри контрагентів (клієнтів) банку

Параметри контрагентів (клієнтів) банку — це обов’язкові параметри, які деталізують інформацію про контрагентів. Вони заповнюються під час таких операцій:

відкритті аналітичного рахунка для обліку операцій з клієн­тами;

відкриття рахунка новому клієнтові в даному банку.

Параметри контрагента включають код контрагента; іденти­фікаційний код; резидентність; код держави; ознаку інсайдера; інституційний сектор економіки; вказівку про форму власності; галузь економіки; вид економічної діяльності.

Код контрагента — перший параметр являє собою іденти­фікатор контрагента у внутрішньому списку контрагентів банку. Цей параметр є кодом власника рахунка і, як правило, набуває значення порядкового номера клієнта згідно з реєстром контрагентів, який веде банк.

Ідентифікаційний код є другим і визначає персональний номер суб’єкта господарської діяльності — резидента згідно з Єди­ним Державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або зазначений номер фізичної особи — платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб. ЄДРПОУ затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 за № 118.

Третій параметр — резидентність — може набувати таких значень: резидент (1), нерезидент (2). Визначення параметра подано в Інструкції НБУ до форми № І-ПБ «Звіт банку про фінан­сові операції з нерезидентами України».

Код держави — це четвертий параметр, який містить код краї­ни — контрагента (клієнта) згідно з Класифікатором країн світу (ДК 007—96). Цей параметр є дуже важливим за умови мультивалютності Плану рахунків. Саме код держави, як обов’язковий параметр контрагента, вказує на країну — учасника розрахунків. Україна має код 804. Окрім того, у класифікаторі зазначено групу країн (це потрібно для формування звітності): Україна — група 1; країни СНД та Балтії — 2; країни ОЕСР — 3; інші країни — 9.

Параметр «код держави» має три цифри. Усього у класифіка­торі наведено коди 231 держави світу.

П’ятий обов’язковий параметр контрагента — ознака інсай­дера — містить інформацію про належність клієнта до інсай­дерів або споріднених осіб згідно з Інструкцією «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків». Інсай­дер — це особа (юридична або фізична), споріднена щодо ко- мерційного банку. В Інструкції докладно характеризується озна­ка інсайдера.

Інституційний сектор економіки — шостий параметр — вказує на належність суб’єктів господарської діяльності до секторів економіки за видом діяльності, яку вони здійснюють. Параметр визначається за основним видом діяльності згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, які затверджені Наказом Мінстату України від 25.07.94 за № 172.

Для цього параметра формат визначається за допомогою п’яти цифр.

Усі інституційні сектори економіки є складовою частиною узагальнених секторів економіки. Це такі сектори:

Нефінансовий державний                11

Нефінансовий недержавний            12

Фінансовий банківський  21

Фінансовий небанківський               22

Центральні органи державного управління               31

Місцеві органи державного управління      32

Фізичні особи       41

Домашні господарства     42

Некомерційні організації, що обслуговують

домашні господарства      50

Наприклад, Національний банк належить до узагальненого сектора економіки (код параметра 21) — фінансовий банківський. Зрозуміло, що до цього сектора відносяться й комерційні банки. Щодо параметра інституційних секторів економіки, то Національ­ний банк має код 12100, а комерційні банки — 12212 (інституцій­ний сектор — національні приватні депозитні грошові корпорації).

Форма власності — сьомий параметр контрагентів — вказує на їх поділ за формами власності. Визначення параметра наведено в Державному класифікаторі України ДК—001—94 «Класифікація форм власності», що затверджений наказом Держстандарту України від 22.11.94 № 288. Визначений формат параметра має дві цифри, а саме:

Приватна власність           10

Колективна власність       20

Державна власність           30

У тому числі

загальнодержавна             31

комунальна          32

власність інших держав    40

власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав                  50

Галузь економіки — восьмий параметр визначає належність суб’єктів господарської діяльності до конкретних галузей народного господарства. При заповненні цього параметра до уваги береться та галузь економіки, яку зазначено в довідці реєстрації Держкомстату першою. Визначення параметра подано в Класи­фікації видів економічної діяльності. Встановлено формат параметра в п’ять цифр, і заповнюється він лише для контрагентів — суб’єктів господарської діяльності.

Загальний класифікатор галузей дуже великий за обсягом. Так само як інституційні сектори економіки, що деталізують узагальнені її сектори, класифікатор галузей народного господарства деталізує узагальнені коди галузей. Так, узагальнена галузь економіки, наприклад машинобудування — код 140, — включає 145 галузей економіки; легка промисловість — код 170 — охоплює 36 галузей.

Дев’ятий параметр — вид економічної діяльності — вказує на поділ суб’єктів за видами економічної діяльності. Визначення параметра подано в Класифікаторі видів економічної дія­льності.

Цей параметр, а також параметри інституційний сектор економіки, форма власності і галузь економіки для клієнтів-нере­зидентів не заповнюються. Код параметра є обов’язковим для суб’єктів господарської діяльності — резидентів і зазначається у довідці реєстрації Держкомстату.

Наведені дев’ять обов’язкових параметрів дають підстави сформувати аналітичну картку клієнтів. Наведемо, наприклад, сформовану картку двох контрагентів: банку і господарського товариства (назви умовні).

 

 

АКБ «Менатеп»

ТОВ «Альфа»

1.

Код контрагента                –

МФО      321 466

422

2.

Ідентифікаційний код

(код ЕДРПОУ)     19 020 301

 

21 645 557

3.

Резидентність (резидент) 1

1

4.

Код держави (Україна)    804

804

5.

Ознака інсайдера              –

2

6.

Інституційний сектор економіки   12 212

11 002

7.

Форма власності                20

20

8.

Галузь економіки               96 120

51121

9.

Вид економічної діяльності            96 120

60 230