Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках - Навчальний посібник (Кіндрацька Л. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. роль облІку в системІ управлІння комерцІйним банком та основи його органІзацІЇ
Читать: 1.1. організація обліку в комерційних банках
Читать: 1.2. методологічні основи фінансового обліку в банках
Читать: 2. характеристика плану рахункІв бухгалтерського облІку комерцІйних банкІв
Читать: 2.1. особливості побудови плану рахунків
Читать: 2.2. структура класів плану рахунків
Читать: 3. органІзацІя аналІтичного облІку в комерцІйних банках
Читать: 3.1. характеристика параметрів аналітичного обліку
Читать: 3.2. параметри контрагентів (клієнтів) банку
Читать: 3.3. параметри документів
Читать: 4. кореспондентськІ вІдносини мІж банкІвськими установами
Читать: 4.1. порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях нбу
Читать: 4.2. організація міжбанківських розрахунків
Читать: 4.3. механізм прямих кореспондентських відносин між комерційними банками
Читать: 5. вІдкриття банками рахункІв у нацІональнІй та ІноземнІй валютІ І режим функцІонування цих рахункІв
Читать: 6. облІк касових операцІй в комерцІйних банках
Читать: 6.1. організація обліку касових операцій у комерційних банках
Читать: 6.2. облік операцій, виконуваних прибутковими касами
Читать: 6.3. облік операцій, здійснюваних вечірніми касами та касами перерахунку готівки
Читать: 6.4. облік операцій, здійснюваних видатковими касами
Читать: 6.5. облік операцій з підкріплення операційних кас комерційних банків
Читать: 7. облІк операцІй комерцІйного банку за безготІвковими розрахунками
Читать: 7.1. принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення розрахункових документів
Читать: 7.2. розрахунки із застосуванням платіжних доручень
Читать: 7.3. здійснення розрахунків чеками
Читать: 7.4. розрахунки акредитивами
Читать: 7.5. розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів
Читать: 8. облІк капІталу банку
Читать: 8.1. бухгалтерська оцінка капіталу банку
Читать: 8.2. облік операцій з формування статутного фонду банку
Читать: 9. облІк доходІв та витрат комерцІйного банку
Читать: 9.1. облік доходів (витрат) банку
Читать: 9.2. особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат
Читать: 9.3. облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість
Читать: 10. облІк кредитних операцІй
Читать: 10.1. загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
Читать: 10.2. облік операцій за овердрафтом
Читать: 10.3. облік операцій репо
Читать: 10.4. облік факторингових операцій
Читать: 10.5. облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів
Читать: 10.6. порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій
Читать: 10.7. облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики
Читать: 11.1. бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом
Читать: 11.2. облік операцій зі сплати та погашення депозиту
Читать: 12. бухгалтерський облІк операцІй з цІнними паперами установ комерцІйних банкІв
Читать: 12.1. облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком з метою продажу
Читать: 12.2. облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажу
Читать: 12.3. облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані й дочірні компанії
Читать: 12.4. облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції
Читать: 12.5. облік власних боргових зобов’язань банку
Читать: 12.6. облік операцій зі списання безнадійної заборгованості за операціями з цінними паперами
Читать: 13. облІк операцІй в ІноземнІй валютІ
Читать: 13.1. поняття валютних операцій та їх класифікація
Читать: 13.2. характеристика рахунків для запису валютної позиції
Читать: 13.3. облік операцій, що здійснюються через пункти обліку валют
Читать: 13.4. облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученнями клієнтів банку
Читать: 13.5. облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті
Читать: 13.6. облік власних операцій комерційного банку
Читать: 13.7. зміст нової редакції правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками операцій в іноземній валюті
Читать: 14.1. класифікація основних засобів, нематеріальних активів та їх вартісна оцінка
Читать: 15. облІк лІзингових операцІй
Читать: 15.1. характеристика лізингових операцій
Читать: 15.2. облік операцій із фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача
Читать: 15.3. облік операцій з оперативного лізингу
Читать: Додаток 2