Бухгалтерський облік - Навчальний посібник (Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: РоздІл 1
Читать: Тема 1. предмет І метод бухгалтерського облІку
Читать: Тема 2. бухгалтерський баланс
Читать: Тема 3. система рахункІв бухгалтерського облІку та подвІйний запис
Читать: Тема 4. документацІя та ІнвентаризацІя
Читать: Тема 5. облІковІ регІстри та форми бухгалтерського облІку
Читать: 2.1. оцінка і класифікація основних засобів
Читать: 2.2. облік надходження основних засобів
Читать: 2.3. нарахування та облік амортизації
Читать: 2.4. облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів
Читать: 2.5. облік вибуття основних засобів
Читать: 2.7. облік витрат від зменшення корисності основних засобів
Читать: 2.8. облік оренди
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.1. нематеріальні актчиви, критерії їх визнання, класифікація і оцінка
Читать: 3.2. ояблік надходження нематеріальних активів
Читать: 3.3. облік амортизації нематеріальних активів
Читать: 3.4. облік переоцічнки нематеріальних активів
Читать: 3.5. облік вибуття нематеріальних активів
Читать: РоздІл 4
Читать: 4.1. фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку
Читать: 4.2. облік інвестицій, які засвідчують відносини позики
Читать: 4.3. облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні підприємств
Читать: РоздІл 5
Читать: 5.1. запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація
Читать: 5.2. облік надходження виробничих запасів
Читать: 5.3. облік витрат виробничих запасів
Читать: 5.4. облік виробництва (облік залишків незавершеного виробництва)
Читать: 5.5. облік виробн ичого браку
Читать: 5.6. облік напівфабрикатів
Читать: 5.7. облік готової продукції
Читать: 5.8. облік переоцінки запасів і результатів їх інвентаризації
Читать: РоздІл 6
Читать: 6.1. облік грошових коштів на рахунках у банку
Читать: 6.2. облік безготівкових розчрахунків при різних їх формах
Читать: 6.3. облік касових операцій
Читать: 6.4. дебіторська заборгованість, критерії її визнання та види
Читать: 6.5. облік розрахунків з покупцями і замовниками
Читать: 6.6. облік розрахунків з підзвітними особами
Читать: 6.7. облік резерву сумнівних боргів
Читать: РоздІл7
Читать: 7.1. власний капітал, критерії визнання та види
Читать: 7.2. облік формування статутного капіталу
Читать: 7.3. облік додаткового капіталу
Читать: 7.4. облік резервного капіталу
Читать: 7.5. облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). облік використання прибутку звітного року
Читать: 7.6. облік неоплаченого та вилученого капіталу
Читать: РоздІл 8
Читать: 8.1. зобов’язання, критерії визнання та класифікація
Читать: 8.2. облік довгострокових зобов’язань
Читать: 8.3. облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками
Читать: 8.4. облік короткострокових кредитів банків
Читать: 8.5. облік праці і розрахунків з оплати праці
Читать: 8.6. облік розрахунків зі страхування
Читать: 8.7. облік забезпечень
Читать: 8.8. облік розрахунків з бюджетом
Читать: 8.9. облік розрахунків з допомогою векселів
Читать: РоздІл9
Читать: 9.1. витрати підприємства, критерії визнання, класифікація
Читать: 9.2. облік витрат за елементами
Читать: 9.3. облік витрат за видами діяльності
Читать: РоздІл 10
Читать: 10.1. доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація
Читать: 10.2. облік доходів від основної та іншої операційної діяльності
Читать: 10.3. облік доходів від іншої звичайної діяльності
Читать: 10.4. облік доходу від надзвичайних подій
Читать: 10.5. облік доходів від фінансових операцій
Читать: 10.6. порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами діяльності
Читать: РоздІд 11
Читать: 11.1. суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови
Читать: 11.2. склад та елементи фінансової звітності, порядок її складання і подання
Читать: 11.3. мета, структура і техніка складання фінансового звіту «баланс»
Читать: 11.4. мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати
Читать: 11.5. мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів
Читать: 11.6. мета, структура, методика і техніка складання звіту про власний капітал
Читать: РоздІл 12
Читать: РоздІл 13
Читать: Рекомендована лІтература