Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Навчальний посібник (Свірко С. В.)

АнотацІя

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

Навчальний посібник  

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

ББК 65.052.21    Розповсюджувати та тиражувати

C 24       без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

Рецензенти:

В. Г. Швець, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

В. Г. Лінник, д-р екон. наук, проф. (Київський національний економічний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-2266 від 02.12.02

Свірко С. В.

С 24                       Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.

ISBN 966–574–534–4

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах в розрізі основних її об’єктів: технології облікового процесу, процесу праці працівників апарату бухгалтерської служби та інших обліковців, забезпечення системи бухгалтерського обліку та розвитку останньої. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть подані автором контрольні питання для перевірки знань.

Посібник призначено для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за програмою «Облік та контроль в управлінні бюджетними та фінансовими установами» та вивчають дисципліну «Організація обліку в бюджетних установах».

ББК 65.052.21

Навчальне видання

СВІРКО Світлана Володимирівна

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Навчальний посібник

Редактор Л. Бондаренко. Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота. Коректор А. Бородавко. Верстка Т. Мальчевської

Підп. до друку 09.09.03. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 22,08. Обл.-вид. арк. 25,2.  Наклад 500 прим. Зам. № 01-2453.

Київський національний економічний університет

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Тел./факс (044) 458-00-66;  456-64-58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua

© С. В. Свірко, 2003

ІSBN 966–574–534–4       © КНЕУ, 2003