Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

1.6.  пр ед м е т ,  метод  та  об ’ єкти  бюджетного  обліку

Предметом бюджетного обліку є процес виконання бюджетів, а його об’єктами – доходи, видатки, грошові засоби, розрахунки, фонди і резерви, а також матеріальні цінності бюджетних установ.

Методом бюджетного обліку є сукупність прийомів і способів, які використовуються для отримання інформації про виконання бюджету. В ході виконання бюджету здійснюється велика кількість господарських операцій. Для їх відображення необхідно організувати спостереження за рухом кожного виду засобів. У бухгалтерському обліку таке спостереження здійснюється за допомогою документації. Документація – це спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку за кожною господарською операцією. Зміст проведеної операції фіксується в конкретному документі, який надає бухгалтерським даним доказову юридичну силу.

Всі бюджетні засоби обліковується за видами, розміщенням, використанням і джерелами створення. Для відображення руху засобів необхідна система рахунків і подвійний запис, а баланс доходів і видатків відповідним чином оцінюється і перевіряється.

Отже, прийомами і способами методу бюджетного обліку є такі: документація, інвентаризація, оцінка, система рахунків, подвійний запис, балансове узагальнення, звітність.