Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

1.5. су ть і функції бюд ж етного облік у в процесі виконання бюджет у

Суть і функції бюджетного обліку визначаються відповідно до ролі Державного бюджету України в розвитку народного господарства, соціально- культурних заходів та інших потреб країни.

Бюджетний облік на всіх етапах розвитку суспільства спрямований на забезпечення своєчасного і повного надходження доходів до бюджету, своєчасного фінансування заходів, передбачених бюджетом, цільового скерування і ефективного використання засобів бюджету як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері.

Разом із цим, зростає значення бюджетного обліку в умовах переходу до ринкової  економіки.  Нині  очевидним  є  те,  що  засоби,  які  виділяються  з бюджету і позабюджетних фондів на утримання і розвиток охорони здоров’я, соціального захисту населення, народної освіти, культури та інших галузей невиробничої сфери, є недостатнім.

Ситуацію щодо фінансування соціальної сфери на рівні країни можна вважати критичною. В умовах економічної кризи, зменшення суспільного виробництва і під впливом інфляційних процесів гострота цієї проблеми посилюється. Разом  із  цим,  кожному члену  суспільства держава  має гарантувати мінімум засобів існування, виділяти кошти на освіту, охорону здоров’я, культуру тощо. Для задоволення цих потреб необхідні величезні кошти, які надходять від платників податків.

З огляду на це значну роль відіграє облік і контроль щодо забезпечення бюджетними ресурсами і раціонального, економічного їх використання.

Суть бюджетного обліку найбільше виявляється в його функціях, до яких належать:

1)     спостереження, відображення та узагальнення процесу виконання бюджету;

2)    управління  і  керівництва  процесом  виконання  бюджету  і забезпечення планування бюджету;

3)         контроль за процесом виконання бюджету;

4)      забезпечення   збереження   засобів   бюджету   та   власності,   що належить бюджетним установам.

Усі ці функції перебувають у взаємозв’язку і тісній єдності.

Функція  спостереження,  відображення  та  узагальнення  полягає  в тому, що з допомогою бюджетного обліку здійснюється спостереження за планомірним створенням і використанням централізованого фонду грошових засобів   країни.   За   допомогою   цієї   функції   забезпечується   безперервне

спостереження за процесом виконання бюджету, за виконанням плану за доходами бюджету як загалом, так і за надходженням кожного виду доходів, а також за виконанням плану за витратами бюджету.

Крім цього, всі фінансові операції, які відбуваються в ході виконання бюджету, відображаються в первинних бухгалтерських документах, облікових реєстрах   або   інших   носіях   облікової   інформації   та   узагальнюються   у відомостях, бухгалтерському балансі й звітності.

Таким чином, за допомогою бюджетного обліку забезпечується спостереження за кількісними і якісними показниками процесу виконання бюджету, їх відображення та узагальнення.

Функція управління і керівництва процесом виконання бюджету полягає в тому, що для забезпечення виконання плану з доходів і витрат бюджету необхідно мати інформацію про надходження доходів і податків, про фінансування заходів, передбачених бюджетом, про виробничі витрати, наявність грошових засобів, розрахунки, фонди, резерви тощо.

Інформація   про   доходи   і   витрати   бюджету   дає   змогу   визначити відхилення від плану і за допомогою цього прийняти керівним органам необхідні рішення щодо виконання плану з доходів і витрат бюджету. Надання вищезазначеної інформації про виконання бюджету забезпечує система бюджетного обліку.

Отже, з допомогою цієї функції бюджетного обліку як знаряддя управління і керівництва облік активно впливає на процес виконання бюджету. Разом із цим, бюджетний облік є засобом бюджетного планування. Бюджетне планування здійснюється на основі показників плану розвитку народного господарства. Крім цього, для бюджетного планування необхідні облікові дані, які характеризують ступінь виконання бюджету за минулі роки, а також показники очікуваного виконання бюджету поточного року. Таку інформацію забезпечує бюджетний облік.

Функція контролю дає змогу отримати інформацію про надходження доходів і податків, про витрати, стан і рух грошових засобів і матеріальних цінностей у бюджетних установах. Бюджетний облік через функцію контролю забезпечує проведення заходів, спрямованих на повне і своєчасне надходження доходів у бюджет і фінансування заходів, установ і організацій у межах асигнувань, передбачених бюджетом і відповідно до виконання виробничих і фінансових планів.

Контрольні функції взаємопов’язані зі всією обліковою роботою, оформленням, прийманням і обробкою документів. Контроль потрібно здійснювати за певною системою, яка передбачає такий порядок перевірки:

1)              виконання постанов, розпоряджень і вказівок урядових органів і вищестоящих організацій;

2)         дотримання встановлених нормативів;

3)         дотримання термінів платежів;

4)              дотримання правильності та своєчасності приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей;

5)             правильності витрачання фонду оплати праці, дотримання прийнятих штатів, посадових окладів, кошторисів витрат;

6)             збереження  майнових,  товарно-матеріальних  цінностей  і грошових засобів у місцях їх збереження і використання;

7)              дотримання  правильності  здійснюваних  у  процесі  облікової роботи обчислювальних і розрахункових операцій.

Функція забезпечення збереження засобів бюджету полягає в дотриманні державної дисципліни, режиму економії у витрачанні бюджетних коштів. Для збереження засобів бюджету велике значення має правильна організація бюджетного обліку. Це питання розглянемо в наступній темі.