Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

1.3.  бюджетна  система  і  контроль  за  виконанням  бюд ж етів

 

Бюджетна система України – це сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульована за нормами права.

Головним документом, який визначає засади бюджетної системи нашої України, її структуру, правову базу функціонування, основи бюджетного процесу   і   міжбюджетних   відносин   та   відповідальність   за   порушення

бюджетного законодавства є Бюджетний кодекс України, затверджений 21. 06.

01 р. за № 2542-ІІІ (зі змінами та доповненнями).

Бюджетна система України складається з державного та місцевих бюджетів. При цьому місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування (територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань).

Бюджетний процес в Україні здійснюється за такою схемою (див. табл. 1).

 

 

 

Бюджетний процес в Україні

Таблиця 1

 

 

Вид бюджету

 

Органи,

які складають проекти

Органи, що розглядають і затверджують бюджет

1

2

3

 

 

1. Місцеві бюджети

Фінансові управління (відділи)

виконавчих органів місцевих рад народних депутатів за участю інших органів виконавчої влади

 

Розглядають: виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів. Затверджують: місцеві ради народних депутатів

 

2. Республіканський бюджет АРК

Міністерство  фінансів

Автономної   Республіки            Крим,

фінансові відділи

Розглядає: уряд АРК, постійні

комісії ВР АРК.

Затверджує: ВР АРК

3.  Державний  бюджет

України                      (здійснює перерозподіл              частини фінансових                         ресупсів між      адміністративно- територіальними одиницями  України  з урахуванням                          їх економічного                                    та соціального, екологічного, природного  становища з            метою            фінансового забезпечення).

Верховна Рада України

надсилає не пізніше 15 червня Президенту України спеціальну бюджетну революцію про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Кабінет складання поекту Державного бюджету України відповідно до засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України, міжнародних відносин, визначених Верховною Радою України в бюджетній резолюції. Відхилення від вимог бюджетної резолюції та

зазначені окремо. Міністерство фінансів України на підставі основних прогнозних макропоказників економічного

Розглядають:  міністерства,

відомства та інші органи державної виконавчої влади у двотижневий термін розглядають доведені до них показники щодо проекту зведеного бюджету та

надають Міністерству фінансів України свої пропозиції з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями. Міністерство фінансів України вивчає разом з представниками міністерств і відомств представлені пропозиції та готує проекти зведеного та Державного бюджету України і до 15 серпня подає їх на розгляд КМУ. Неузгоджені питання виносяться окремо. КМУ розглядає на засіданні проект зведеного Державного

Продовження таблиці 1

1

2

3

 

і соціального розвитку України

на плановий рік та фінансових можливостей держави складає попередній проект зведеного бюджету України і доводить прогнозні показники до міністерств і відомств. Для складання зведеного проекту Державного бюджету Міністерство фінансів України бере додатково дані проектів що надходять від фінвідділів, фіну правлінь, Міністерства фінансів АРК, у тій частині,

що стосується Державного бюджету.

бюджету         України          і

представляє його для вивчення Президенту України. Затверджує:                             Президент України               вивчає                        проект                        і вносить                        зміни                         і           при загальній                    погодженості                         з КМУ вносить                       проект Державного бюджету (до 15 вересня)                  ВРУ   на       розгляд. Якщо  цей                  термін             не витримується        і                          Державний бюджет           не            затверджується ВРУ,  то  в  наступному  році виконавча влада користується показниками                                    Державного бюджету за минулий рік.

 

 

Облік і контроль за виконанням місцевих бюджетів здійснюють обласні фінансові  управління  і   відділи  при   виконавчих  комітетах  місцевих  рад народних депутатів. Вони ведуть розподіл коштів між нижчестоящими фінансовими органами. Для оперативного керування рухом коштів фінансові управління і фінансові відділи відкривають в управліннях НБУ або в комерційних банках рахунки, на які надходять гроші від платників різних податків. На основі платіжних доручень з них здійснюється розподіл коштів між бюджетними установами.

Облік  і           контроль        за         виконанням   республіканського    бюджету         АРК

покладений на Міністерство фінансів АРК і райфінвідділи.

Облік і контроль за виконанням Державного бюджету України здійснює Державне казначейство, яке є системою органів державної виконавчої влади і діє при Міністерстві фінансів.

Державне казначейство складається з Головного управління та його територіальних органів – управлінь Державного казначейства в АРК, областях, м. Києві та Севастополі, з відділеннями в районах, містах і районах у містах.

Ліміт фінансування для міністерств і відомств розробляє Міністерство фінансів. Пізніше цей ліміт затверджує Верховна Рада України. Маючи ліміт фінансування, наприклад, Міністерство освіти і науки розподіляє фінансові ресурси   між   областями   і   відомчими   установами   і   дає   розпорядження Головному управлінню Держказначейства провести відповідні розрахунки. Головне управління Держказначейства скеровує в НБУ платіжний документ для  перерахування  коштів  з  єдиного  казначейського  рахунка  на  поточний

рахунок за видатками обласних управлінь НБУ. Про проведену операцію НБУ інформує Головне управління Держказначейства випискою з рахунка. При отриманні  виписки  Головне  управління Держказначейства скеровує  до обласних управлінь Держказначейства реєстр на фінансування. Обласні управління освіти, отримавши ліміти фінансування від Міністерства освіти і науки, розподіляють кошти по районах і відомчих установах і дають вказівку обласному управлінню Держказначейства провести розрахунки за підлеглими установами. Обласне управління Держказначейства виписує платіжний документ і  надсилає його обласному управлінню НБУ. Обласне управління НБУ перераховує кошти з поточного рахунка за видатками на поточні рахунки за видатками, що відкриті в комерційних банках, і підтверджує цю операцію випискою із поточного рахунка, яку надсилає в обласне управління Держказначейства. Обласне управління Держказначейства, в свою чергу, виписує реєстр на фінансування районним відділенням Держказначейства. Всі відомості  про  ліміт  фінансування  ВНЗ,  училищ,  ПТУ  сконцентровані  в районних відділеннях Держказначейства. Вони повідомляють про величину цього ліміту організації, які вони обслуговують. Для фінансування організацій і установ районні відділення Держказначейства виписують платіжний документ комерційним банкам, щоб ті з поточних рахунків за видатками перерахували гроші на поточні рахунки аз видатками тих комерційних банків, що безпосередньо обслуговують певну організацію. В комерційні банки надходять рахунки на оплату від ВНЗ, училищ і вони покривають ці витрати.

Надходження коштів на єдиний казначейський рахунок здійснюється таким чином. Платники податків виписують платіжний документ на перерахування коштів з розрахункового рахунка в комерційних банках на рахунок  податків.  Комерційні  банки,  що  безпосередньо  обслуговують платників податків, перераховують кошти на транзитний субрахунок за доходами комерційного банку, що обслуговує районне відділення Держказначейства.  Про   надходження   коштів   на   транзитний   рахунок   за доходами комерційний банк інформує районне відділення Держказначейства випискою із субрахунка. Районне відділення Держказначейства дає розпорядження комерційному банку провести розподіл податків і перевести кошти (на підставі платіжного документа) на єдиний казначейський рахунок обласного управління НБУ. Для підтвердження цієї операції районне відділення Держказначейства подає звіт щодо доходів в обласне управління Держказначейства. Обласне управління НБУ, окрім того, скеровує обласне управління Держказначейства виписку з рахунка, що свідчить про надходження грошей.    Далі    відбувається    звірка    даних    між    обласним    управлінням

Держказначейства, і обласним відділенням НБУ. За дорученням обласного управління Держказначейства обласне управління НБУ перераховує кошти на єдиний казначейський рахунок у НБУ і повідомляє про це обласне управління Держказначейства випискою з єдиного казначейського рахунка. НБУ повідомляє, в свою чергу, Головне управління Держказначейства про надходження коштів на єдиний казначейський рахунок випискою. Підтверджує перерахунок коштів обласне управління Держказначейства шляхом представлення звіту про доходи. Далі відбувається звірка даних між Головним управлінням Держказначейства і НБУ.

Після цього починається процес трансфертів, тобто нагромаджені кошти розподіляються і скеровують у зворотному напрямку. Додаткове фінансування можливе в тому разі, коли головний контролер Міністерства фінансів, права і обов’язки якого встановила Верховна Рада України, дасть на це дозвіл. Загалом інформаційно-технологічна  взаємодії  органів  державного  казначейства  та банківської системи з доходів та видатків Держбюджету подано на схемах 1 та 2.