Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

5.3. складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства

 

Місячна звітність про виконання державного бюджету у 2002 році органами Державного казначейства складається відповідно до “Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства місячної звітності про виконання державного бюджету у 2002 році”, затвердженої наказом ДКУ від

31.01.2002 р. №20.

Згідно з цією інструкцією, метою складання місячної звітності є отримання узагальнених підсумкових даних, що характеризують виконання державного бюджету за відповідний звітний період. Звітність має бути обґрунтована обліковими та статистичними даними.

Місячна звітність органів казначейства охоплює такі основні форми:

Форма №1мдб “Сальдовий баланс рахунків” складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-7 класу рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Перед заповненням балансу проводиться звірка між даними синтетичного і аналітичного обліку станом на 1-е число місяця, наступного за звітним. Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

Термін подання форми №1мдб – до 10-го числа місяця, наступного за звітним.

Форма №2мдб “Звіт про виконання державного бюджету” охоплює два розділи:

– Розділ I “Доходи” складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з виокремленням негрошових  операцій  на  підставі  даних  аналітичного  обліку  доходів,  що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

– Розділ II “Видатки” складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2мд “Звіт про виконання кошторису установи”, №4-1мд. “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, №4-2мд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”, №4-3мд “Звіт про надходження і використання інших надходжень

спеціального фонду”. Цей розділ охоплює такі підрозділи:

•  “Видатки загального фонду бюджету” складається в розрізі кодів програмної й економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства звірених із даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою №2мд “Звіт про виконання кошторису установи”.

•   “Видатки спеціального фонду бюджету” складається в розрізі кодів програмної й економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених із даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №4-1мд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, №4-

2мд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”, №4-3мд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.

Термін подання звіту форми №2мдб “Звіт про виконання державного бюджету” до Державного казначейства України – до 8-го числа місяця, наступного за звітним.

Форма №2-валюта “Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні” складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма №2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України”) головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.

Термін            подання          звіту    форми №2-валюта     –          до        8-го     числа  місяця,

наступного за звітним.

Форма  №7мдб  “Звіт  про  бюджетну  заборгованість”  передбачає  2

розділи:

• Розділ І “Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників” складається органами Державного казначейства окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету;

• Розділ  II  “Звіт  про  фінансові  зобов’язання  розпорядників бюджетних коштів” складається лише по загальному фонду державного бюджету.

Звіт  форми  №7мдб  складається  щомісячно,  станом  на  перше  число місяця, наступного за звітним, у розрізі кодів програмної й економічної класифікації  видатків  на  підставі  звітів  розпорядників  бюджетних  коштів

(форма №2мд “Звіт про виконання кошторису установи”, №7мд “Звіт про заборгованість бюджетних установ” та 8мд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”), звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства.

Термін подання звіту форми №7мдб – до 25-го числа місяця, наступного за звітним.

Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету, складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з виокремленням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів, наданих з державного бюджету за рішенням уряду в минулі роки. Сума заборгованості за цими кредитами обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 “Короткострокові кредити, надані з державного бюджету” та

1512 “Довгострокові кредити, надані з Державного бюджету”, Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Термін подання зазначеної форми – до 8-го числа місяця, наступного за звітним.

Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету.

Заповнюється в розрізі кодів програмної й економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету, згідно зі ст. 21 Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік”.

Термін подання зазначеної форми – до 15-го числа місяця, наступного за звітним.

Звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України складається органами Державного казначейства тільки на центральному рівні на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом програмної  класифікації  3511030  “Резервний  фонд  Кабінету  Міністрів України”.

Термін подання зазначеної форми – до 8-го числа місяця, наступного за звітним.

Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році

складається  органами  Державного  казначейства, як  додаток  до  відповідних

частин розділу 2 звіту форми №2мдб, за умови перерахування залишку, що склався на кінець року, в поточному році (ліквідовано бюджетну установу, як розпорядника; приєднано до іншого розпорядника) у розрізі кодів програмної й економічної класифікації видатків.

Термін подання довідки – до 8-го числа місяця, наступного за звітним.

У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Розпорядники бюджетних коштів, які не переведені на казначейське обслуговування (СБУ, розвідка), подають до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України місячну звітність у тому ж обсязі і у ті ж терміни, що й інші розпорядники бюджетних коштів.

Весь  пакет  місячної  звітності  надається  вищестоящому  органу Державного  казначейства  на  електронних  носіях  у  повному  обсязі  та  в паперовій формі за скороченою формою.

Квартальна звітність про виконання Державного бюджету складається і подається органами Державного казначейства відповідно до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства квартальної звітності про виконання Державного бюджету у 2002 році, затвердженої наказом Державного казначейства від 29.03.2002 року №61.

Згідно з даною інструкцією метою складання квартальної звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень та отримання узагальнених підсумкових даних, що характеризують виконання державного бюджету за відповідний звітний період.

Квартальна звітність містить такі форми:

•  Форма 1кдб “Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України  (баланс)”  (додаток  24)  складається  органами  Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

•   Форма №1к “Сальдовий баланс рахунків” (додаток 25) складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. До заповнення балансу проводиться звірка між даними синтетичного й аналітичного обліку. Баланс складається щоквартально, станом на 1 число місяця, наступного за звітним кварталом.

Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

•           Форма №2кдб “Звіт про виконання Державного бюджету”(додаток

26) містить три розділи:

•         Розділ     І     “Доходи”     складається     органами     Державного казначейства по загальному та спеціальних фондах державного бюджету з виокремленням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів,  що  повинні  бути  звірені  з  даними  органів  Державної  податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

•        Розділ II “Видатки” складається в розрізі кодів програмної й економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених  з  даними  синтетичного  обліку  видатків  державного  бюджету  та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, №4-1кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, №4-2кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”, №4-3кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.

•         Розділ  III  “Фінансування  Державного  бюджету  України  за типом боргового зобов’язання” складається лише на центральному рівні. Цей розділ охоплює підрозділи “Внутрішнє фінансування” та “Зовнішнє фінансування” в розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання загального та спеціального фондів Державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.

•  Форма №2-валюта “Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні” складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма № 2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України” головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.

•           Форма  №3кдб  “Звіт  про  рух  грошових  коштів”  (додаток  27)

містить чотири розділи:

•         Розділ І “Операційна діяльність” звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України (в частині доходів) по загальному і спеціальну фондах Державного бюджету.

•       Розділ II “Інвестиційна діяльність” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

•        Розділ III  “Нерозподілені видатки” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

•         Розділ IV “Фінансова діяльність” складається в розрізі боргових зобов’язань  загального  та  спеціального  фондів  Державного  бюджету,  на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.

•           Форма №7кдб “Звіт про  бюджетну заборгованість” (додаток 28)

передбачає 2 розділи:

•        Розділ І “Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників” складається органами Державного казначейства окремо по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету.

•        Розділ II “Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів”, складається лише по загальному фонду Державного бюджету.

Звіт форми 7кдб складається щоквартально, станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом, у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів (форми №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, №7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ” та №8кд “Звіт про  фінансові  зобов’язання  бюджетних  установ”),  звірених  за  окремими даними з обліком Державного казначейства

Довідка про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету, складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальну фондах  Державного  бюджету  із  виокремленням  негрошових  операцій  на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства за коштами, що надійшли в рахунок повернення бюджетних коштів.

Довідка про погашення кредитів, наданих з Державного бюджету за рішенням Уряду в минулі роки, складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих з Державного бюджету за рішенням уряду в минулі роки, сума заборгованості за якими обліковується органами Державного казначейства, на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 “Короткострокові кредити, надані з державного

бюджету” та 1512 “Довгострокові кредити, надані з Державного бюджету”, Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету за кодом програмної класифікації 3511030 “Резервний фонд”.

Інформація про стан державного боргу складається Державним казначейством України лише на центральному рівні по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов’язань, які виникли та погашені в поточному періоді, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань складається Державним казначейством України лише на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках відкриття за рахунком позабалансового обліку 9811 “Гарантії, що надані банкам”, Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів за  кредитами  та  операціями,  що  стосуються  державних  гарантійних зобов’язань, у т. ч. у валюті кредиту.

Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році складається органами Державного казначейства, як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми №2кдк. Зазначена довідка складається за умови перерахування у поточному році залишку, що склався на кінець минулого року на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів (ліквідовано бюджетну установу, як розпорядника; приєднано до іншого розпорядника, перераховано до місцевих бюджетів).

Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків фонду державного бюджету, згідно зі ст.21 Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік”.

Розшифровка надходжень по коду 24121000 “Плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального

фонду  Державного  бюджету  мають  відповідати  даним  на  рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Держаного бюджету”, Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Розшифровка надходжень по коду 24122000 “Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального фонду  Державного  бюджету  мають  відповідати  даним  на  рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету”, Плану рахунків.

Пояснювальна записка подається органами Державного казначейства, в разі необхідності надані роз’яснення проблемних питань, що виникли в ході складання форм звітів, передбачених інструкцією. У пояснювальній записці надаються обґрунтовані пояснення за всіма відхиленнями від затверджених показників за доходами і видатками з викладенням причин цих відхилень.

Квартальні звіти про виконання державного бюджету складаються в тисячах гривень з трьома знаками після коми.

Термін подання форм квартальної звітності – до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Дані квартальної звітності органів Державного казначейства України повинні дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків.

Весь    пакет   квартальної    звітності         надається        вищестоящому          органу

Державного казначейства на електронних носіях та в паперовій формі.

Річні   звіти   про   виконання   Державного   бюджету,   які   складаються органами Державного казначейства, поділяються на фінансові та статистичні.

Порядок складання та подання річних звітів регламентовано Інструкцією про порядок складання органами Державного казначейства річного фінансового звіту про виконання Державного бюджету за 2001 рік та Інструкцією про порядок складання органами Державного казначейства річного статистичного звіту про виконання Державного бюджету за 2001 рік, затвердженими наказом Державного казначейства України від 28.12.2001 р. №228.

Річні фінансові та статистичні звіти про виконання Державного бюджету складаються в тисячах гривень з трьома знаками після коми.

Терміни подання Державному казначейству України річних звітів про виконання Державного бюджету встановлюються Міністерством фінансів України. Управління Державного казначейства встановлюють терміни подання річних звітів своїм підвідомчим органам та установам, які вони обслуговують з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне їх подання Державному казначейству України. Відділення Державного казначейства встановлюють терміни подання звітності бюджетними установами, організаціями та іншими одержувачами коштів, яким вони перераховують кошти та/або здійснюють оплату рахунків, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання фінансової звітності управлінням Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

Річні звіти подаються до вищестоящого органу Державного казначейства у паперовому вигляді та електронною поштою у вигляді файлів із набором значень економічних показників. Зведені звітні дані органів Державного казначейства України повинні дорівнювати аналогічним даним зведеної фінансової звітності міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів (установи та організації, які повністю переведено на казначейське виконання кошторисів).

При несвоєчасному поданні або неподанні розпорядниками бюджетних коштів фінансової та статистичної звітності, органи Державного казначейства можуть припинити бюджетні асигнування та/або здійснення оплати рахунків відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та п.2 постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2000р №419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”.

Річна фінансова звітність містить такі форми:

• Форма №1 “Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України” (баланс) складається органами Державного казначейства на підставі даних   синтетичного   обліку,   звірених   з   даними   аналітичного   обліку   за рахунками 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

•           Форма №2 “Звіт про результати виконання державного бюджету”

включає три розділи:

– Розділ І “Операційний доход” звіту складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з  даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України по загальному і спеціальному фондах державного бюджету. Цей розділ складається з наступних підрозділів: податки;  збори,  штрафи,  пеня   та   плата   за   ліцензії;  трансферти;  інший

операційний доход; прибутки від продажу основних засобів. Заповнюється на підставі даних аналітичного обліку доходів органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку доходів в розрізі доходів по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

– Розділ II “Операційні витрати” звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України в розрізі кодів функціональної класифікації видатків  по  загальному  і  спеціальному  фондах  Державного  бюджету.  Цей розділ охоплює наступні підрозділи: державне управління; судова влада; міжнародна діяльність; фундаментальні дослідження і сприяння науково- технічному прогресу; національна оборона; правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави; освіта; охорона здоров’я; соціальний захист і соціальне забезпечення; житлово-комунальне господарство; культура і мистецтво; засоби масової інформації; фізична культура і спорт; промисловість та енергетика; будівництво; сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство; транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика; інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю;  заходи,  пов’язані  з  ліквідацією  наслідків  Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека; попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха; поповнення державних запасів і резервів; обслуговування державного боргу; цільові фонди; видатки не віднесені до основних груп. Заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального  фондів  державного  бюджету  на  підставі  даних  аналітичного обліку  органів  Державного  казначейства,  звірених  з  даними  синтетичного обліку видатків. Кошти від повернення інших бюджетних позичок (крім погашення  позичок,  наданих  з  Державного  бюджету  в  1998-2001  рр.  за рішенням уряду) відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків.

– Розділ III “Фінансування” заповнюється тільки на центральному рівні на  підставі  даних  аналітичного  обліку  органів  Державного  казначейства  в розрізі боргових зобов’язань загального та спеціального фондів Державного бюджету, містить два підрозділи: внутрішнє фінансування та зовнішнє фінансування.

•           Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів” містить чотири розділи:

– Розділ І “Операційна діяльність” звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного  казначейства  України  та  Державної  податкової  адміністрації

України (у частині доходів) по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету за попередній і звітний періоди. Цей розділ складається з підрозділу “Операційні доходи”, який охоплює: податки; збори, штрафи, пеня та плата за ліцензії;   трансферти;   інший   операційний   доход;   прибутки   від   продажу основних засобів і заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку доходів, звірених з даними синтетичного обліку доходів. Підрозділ “Операційні видатки” охоплює: поточні видатки; кредитування з вирахуванням погашення. Заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку видатків, звірених з даними синтетичного  обліку  видатків.  Кошти  від  повернення  інших  бюджетних позичок (крім погашення позичок, наданих з Державного бюджету в 1998-2001 рр. за рішенням уряду) відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків за відповідними КЕКВ.

– Розділ II “Інвестиційна діяльність” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету за попередній і звітний періоди на підставі бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з  даними  Державного казначейства України. Цей розділ складається з підрозділу “Інвестиційні доходи”, де проставляються нульові  показники, він  складається в  розрізі  видатків загального  та  спеціального  фондів  Державного  бюджету  за  розділом “Капітальні  видатки”,  на  підставі  даних  аналітичного  обліку  органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

– Розділ III “Нерозподілені видатки” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній та звітний періоди на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного   казначейства,   звірених   з   даними   Державного   казначейства, України, в розрізі видатків загального і спеціального фондів Державного бюджету за розділом “Нерозподілені видатки”, на підставі даних аналітичного обліку  органів  Державного  казначейства,  звірених  з  даними  синтетичного обліку видатків.

– Розділ IV “Фінансова діяльність” складається в розрізі боргових зобов’язань загального та спеціального фондів Державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України (центральний рівень).

У пояснювальній записці наводяться основні фактори, що вплинули на виконання Державного бюджету за доходами та видатками.

Потреби окремих користувачів (Державного казначейства України, Міністерства фінансів України тощо) можуть бути задоволені шляхом встановлення інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського  обліку  Державного  казначейства  та  можуть  бути класифіковані як фінансова звітність.

Річна статистична звітність містить такі форми:

•   Форма №1 “Сальдовий баланс рахунків за 2001 рік” складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. До заповнення балансу проводиться звірка між даними синтетичного й аналітичного обліку на кінець року. Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

•           Форма №2 “Звіт про виконання державного бюджету за 2001 рік”

містить три підрозділи:

– Розділ І “Доходи” складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету з виокремленням негрошових  операцій  на  підставі  даних  аналітичного  обліку  доходів,  що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

– Розділ II “Видатки” складається в розрізі кодів відомчої, функціональної й економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2 “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)”, №4-1 “Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”, №4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями”, №4-4 “Звіт про рух інших власних надходжень”, №4-5 “Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших  бюджетів”  та  №4-6  “Звіт  про  надходження  і  використання  інших доходів” (спеціальний фонд).

– Розділ III “Погашення кредитів, наданих з державного бюджету в минулі роки за рішенням уряду” складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих з Державного бюджету в минулі роки за рішенням Уряду, сума заборгованості за якими обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за  балансовими рахунками 1511  “Короткострокові кредити,  надані  з  Державного  бюджету”  та  1512  “Довгострокові  кредити, надані  з   Державного  бюджету”,  Плану  рахунків  бухгалтерського  обліку

виконання державного та місцевих бюджетів.

• Форма  №2-валюта  “Звіт  про  використання  асигнувань державного бюджету з міжнародної діяльності України за 2001 рік” складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма №2- валюта  “Звіт  про  використання коштів  загального  фонду  бюджету  з міжнародної діяльності України”) головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.

•   Форма  №4  “Звіт  про  депозитні  суми  за  2001  рік”  складається органами Державного казначейства на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів за формою №4-3 “Звіт про депозитні суми”.

•           Форма №7 “Звіт про бюджетну заборгованість за 2001 рік” містить

2 розділи:

–          Розділ І           “Дані   про      наявність        дебіторської   та         кредиторської заборгованості розпорядників”;

–  Розділ  II  “Звіт  про  фінансові  зобов’язання розпорядників коштів бюджету”.

Звіт форми №7 складається у розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників коштів бюджету (форма №2 “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи” (загальний фонд), №7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ” та №8 “Звіт про зобов’язання бюджетних установ”, звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства. Звіт складається окремо по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету. Відповідно до розпорядження Державного казначейства України від 23.03.2001 р. №23 до форми звіту за спеціальним фондом не включаються дані власних надходжень розпорядників (спеціальні кошти, суми за дорученнями, інші власні кошти) та субвенціях, одержаних розпорядниками коштів з бюджетів інших рівнів.

Інформація про надходження та використання коштів державних цільових фондів, які не належать до складу державного бюджету за 2001 рік складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку надходжень цих фондів (в частині надходжень). В частині видатків заповнюється Державним казначейством України на підставі поданих зведених квартальних звітів про виконання кошторисів відповідних фондів.

Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету за

2001 рр., складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету із виокремленням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.

Довідка про перераховані кошти державного бюджету транзитними управліннями Державного казначейства на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів за 2001 рр. складається базовими управліннями Державного казначейства окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету та за ст. 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік”. Зазначені довідки складаються на підставі даних бухгалтерського обліку в розрізі типів операцій (грошові кошти тощо). Для забезпечення своєчасного складання Державним казначейством України річної звітності, зазначена довідка подається засобами електронного зв’язку в термін до 12.01.2002 рр. з обов’язковим підтвердженням у письмовій формі.

Довідка про звірку доходів державного та місцевих бюджетів між органами Державного казначейства, фінансовими органами та органами Державної податкової адміністрації за 2001 р. складається відділом розмежування  та  оперативно-аналітичного  обліку  доходів  окремо  по загальному та спеціальному фондах, на підставі даних обліку доходів в органах Державного казначейства та податкових органах. Державне казначейство України консолідує інформацію, наведену в довідках управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь і звіряє її з Державною податковою адміністрацією України.

Інформація про виконання захищених статей видатків державного бюджету України за 2001 р. складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету, які повинні бути звірені з даними Державного казначейства України.

Звіт про використання коштів з резервного фонду України за 2001 р. складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів відомчої та економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом функціональної класифікації

250101 “Резервний фонд Кабінету Міністрів України”.

Інформація про стан державного боргу складається Державним казначейством України лише на центральному рівні по загальному та спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов’язань, які виникли та погашені в поточному бюджетному періоді, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань за 2001 р. складається Державним казначейством України лише на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках за рахунком позабалансового обліку 9811 “Гарантії, що надані банкам”, Плану

рахунків, по  кредитах  та  операціях, що  стосуються державних  гарантійних зобов’язань, в т.ч. у валюті кредиту.

Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім’я органів Державного казначейства за 2001 р. підтверджує залишки коштів на рахунках 257 групи, що склались на 1.01.2002 р. на цих рахунках, та обов’язково додається до річного звіту про виконання державного бюджету.

У пояснювальній записці наводиться інформація окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету:

•   дані  про  кількість  розпорядників коштів  бюджету,  одержувачів  та інших клієнтів; кількість відкритих реєстраційних, спеціальних реєстраційних та особових рахунків в органах Державного казначейства;

•   дані про наявність відмов в оплаті рахунків (кількість відмов та на яку суму), причини відмов;

• дані про наявність випадків несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення помилково та/або зайво сплачених до державного бюджету платежів, відшкодування сум ПДВ і сплачених штрафних санкцій.

Потреби окремих користувачів (Державного казначейства України, Міністерства фінансів України тощо) можуть бути задоволені шляхом встановлення інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства та можуть бути класифіковані як статистична звітність.