Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

5.2.   порядок складання та подання звітності бюджетними установами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та “Про Державний бюджет  України  на  2002  рік”,  інших  нормативно-правових  актів  форми місячної фінансової звітності, порядок їх заповнення та подання встановлюється згідно з інструкцією “Про порядок складання у 2002 р. місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримали кошти державного  та/або  місцевих  бюджетів”,  затвердженою  наказом  ДКУ  від

31.01.2002 р. №18.

Центральні органи виконавчої влади й інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти державного бюджету, місячний звіт про виконання кошторисів подають у такому обсязі за формами:

•           №2мд “Звіт про виконання кошторису установи”;

•   №2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України”;

•   №4-1мд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

•   №4-2мд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

•  №4-3мд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”;

•           №7мд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

•           №8мд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”.

Установи й організації, які отримують кошти місцевих бюджетів, місячний звіт про виконання кошторисів у 2002 р. подають у такому обсязі за формами:

•           №2мм “Звіт про виконання кошторису установи”;

•   №4-1мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

•   №4-2мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

•           №4-Змд “Звіт про надходження і використання інших надходжень

•           спеціального фонду”;

•           №7мм “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

•           №8мм “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”.

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань складають і подають Державному казначейству України зведену звітність про виконання кошторисів відповідних фондів за формою №2мд “Звіт про виконання кошторису установи”.

Госпрозрахункові  підприємства  й  організації  складають  місячну фінансову звітність про використання отриманих бюджетних коштів за відповідними формами №2мд “Звіт про виконання кошторису установи” або

№2мм “Звіт про виконання кошторису установи”, а про отримані кошти спеціального фонду за відповідними формами №4-Змд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” або №4-Змм “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”. Крім цього підприємства та організації, що не мають статусу бюджетної установи, за отримані бюджетні кошти загального фонду, подають до органів Державного казначейства  України  форми  №8мд  “Звіт  про  фінансові  зобов’язання бюджетних установ” або №8мм “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”.

Форма №2мд “Звіт про виконання кошторису установи” складається установами, що отримують кошти загального фонду Державного бюджету України,  за  кожною  програмою  у  розрізі  кодів  економічної  класифікації видатків (додаток 19).

Форма №2мм “Звіт про виконання кошторису установи” складається установами, що отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів, за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

У цих формах План асигнувань відображається за скороченою економічною класифікацією видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробітну плату”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”,

5000 “Інші видатки”.

У разі прийняття скорочення (обмеження) видатків загального фонду заповнюється відповідна графа.

Касові видатки за звітний період відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду бюджету, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) за будь-якими

видами операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні

(поточні) рахунки на відновлення касових видатків.

Залишок коштів на кінець звітного періоду відображається в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Форма №2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти загального фонду державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Перерахунок здійснюється відповідно до наказу Державного казначейства України від 24.07.2001 р. №126 “Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті”.

У цій формі звітності План асигнувань на звітний період відображається тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробітну плату”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки”.

Звіти  форми  №4мд  про  надходження  і  використання  коштів спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти державного бюджету в розрізі кодів програмної класифікації видатків; звіти форми №4мм про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти місцевих бюджетів в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Форми            №4-1мд           “Звіт    про      надходження і           використання            коштів,

отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” та №4-

1мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складаються установами, що отримують  плату  за  послуги,  які  надаються  бюджетними  установами відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер, обов’язково плануються у кошторисі та використовуються за цільовим призначенням.  Форми  №4-1мд  та  №4-1мм  охоплюють  плату  за  послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій і завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або  виробничої  діяльності;  плату  за  оренду  майна  бюджетних  установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

Форми            №4-2мд           “Звіт    про      надходження і           використання            коштів,

отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” та

№4-2мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” складаються установами, що отримують гранти та дарунки (благодійні внески), а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також належать інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи, в т. ч. на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках попереднього укладення угод або за календарними планами проведення централізованих заходів.

Форми №4-1мд та №4-1мм, а також №4-2мд та №4-2мм складаються за кодами економічної класифікації видатків лише за касовими видатками.

Форма №4-Змд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” та Форма №4-Змд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” складаються установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

Касові видатки спеціального фонду бюджету відображаються за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), за будь-якими видами операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків.

Бюджетні установи складають і подають лише ті форми №4мд та №4мм звітів про кошти спеціального фонду за відповідними джерелами надходжень, для яких в органах Державного казначейства відкриті реєстраційні рахунки.

Зведені місячні звіти за формами №2мд “Звіт про виконання кошторису установи”, №2мм “Звіт про виконання кошторису установи”, за відповідними формами №4мд або №4мм та за формами №7мд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”, №7мм “Звіт про заборгованість бюджетних установ” головними розпорядниками коштів до Державного казначейства України не подаються.

Форма №7мд “Звіт про заборгованість бюджетних установ” (додаток 20)

складається установами, що отримують кошти державного бюджету.

Форма №7мм “Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається установами, що отримують кошти місцевих бюджетів.

Ці форми звітностей складаються на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла у зв’язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіти складаються в розрізі кодів економічної та тимчасової класифікації видатків бюджетів, містять інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Дебіторська заборгованість відображає суму дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату складання звіту. При цьому, прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату із загальної суми кредиторської заборгованості установи виокремлюється.

Заборгованість з простроченим терміном оплати – це заборгованість, яка залишилась на обліку після терміну, встановленого для оплати. Якщо термін оплати не встановлено, то заборгованість вважається простроченою після 30 днів з дня оформлення рахунка на оплату.

Звіти форм №7мд та №7мм складаються окремо за загальним і спеціальним фондами.

Форми  №8мд  “Звіт  про  фінансові  зобов’язання  бюджетних  установ”

№8мм “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” складаються всіма установами, що отримують кошти загального фонду відповідно до державного та місцевих бюджетів, форми №8мд – за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків (додаток 21), форми №8мм – за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків. У звітах відображається сума фінансових зобов’язань, які зареєстровані протягом поточного року в органі Державного казначейства.

Квартальна фінансова звітність складається і подається згідно з інструкцією про порядок складання у 2002 р. квартальної фінансової звітності установ та організацій, що отримують кошти державного та/або місцевого бюджету,   затвердженої   наказом   Державного   казначейства   України   від

29.03.2002 р. № 59.

Форми  квартальної  фінансової  звітності,  порядок  їх  заповнення  та подання встановлюються згідно з цією інструкцією відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та “Про Державний бюджет України на 2002 рік”, Постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2002 р. №228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ”, наказів Міністерства фінансів України №604

від 27.12.2001 р. “Про бюджетну класифікацію та її запровадження” та №57 від

28.01.2002  р.  “Про  затвердження  документів,  що  застосовуються в  процесі виконання бюджету”, інших нормативних актів.

Центральні органи виконавчої влади й інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти державного бюджету, квартальний звіт про використання кошторисів у 2002 р. подають у такому обсязі за формами:

•           №1 “Баланс”;

•           №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”;

•   №2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України”;

•           №3 “Звіт про виконання плану по штатах та контингентах”;

•   №4-1кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

•   №4-2кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

•  №4-Зкд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”;

•           №7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

•           №8 “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”;

•           довідка про депозитні операції;

•           пояснювальна записка до квартального звіту.

Установи й організації, які отримують кошти місцевих бюджетів, квартальний звіт про використання кошторисів у 2002 р. подають у такому обсязі за формами:

•           №1 “Баланс”;

•           №2км “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”;

•   №2-1  валюта  “Звіт  про  використання  коштів  загального  фонду бюджету з міжнародної діяльності України”;

•           №3 “Звіт про виконання плану по штатах та контингентах”;

•   №4-1км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

•   №4-2км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

•  №4-Зкм “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”;

•           №7км “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

•           №8 “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”;

•           довідка про депозитні операції;

•           пояснювальна записка до квартального звіту.

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України складають і подають Державному казначейству України зведену квартальну звітність про виконання кошторисів відповідних фондів за формою №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” та формою фінансового звіту “Баланс”, який подається за зразками, визначеними цими фондами.

Госпрозрахункові підприємства й організації про отримані кошти загального фонду державного та/або місцевих бюджетів складають квартальну звітність за формами №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, №2км “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, а при отримані кошти спеціального фонду – за відповідними формами №4-3кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” або №4-3км “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”. Крім того, госпрозрахункові підприємства й організації, що отримують бюджетні кошти загального фонду, подають до органів Державного казначейства України форми №8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” або №8км “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”.

Громадські об’єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє утримання,  а  на  окремі  програми,  про  використання  бюджетних  коштів подають відповідні форми №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” чи №2км “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” та №8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” чи-№8км “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”.

Форма №1 “Баланс” (додаток 22) складається на підставі звірених даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку на кінець кварталу. Залишки на рахунках обліку на початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року в Балансі за попередній рік. Кожна установа складає єдиний  Баланс  за  всіма  рахунками,  про  всі  операції  за  всіма  коштами загального і спеціального фондів, за всіма видами бюджетів.

Активна частина форми №1 “Балансу” містить три розділи:

•   у розділі І “Необоротні активи” відображається вартість матеріальних і  нематеріальних  активів  установи,  отриманих  для  довготривалого використання і не призначених для реалізації або витрачання протягом одного

року;

 

 

•           розділ II “Оборотні активи” відображаються грошові кошти та їхні

еквіваленти, призначені для реалізації або використання протягом року;

•   у   розділі   III   “Доходи”   відображаються   всі   доходи   бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги. При цьому до доходів включаються “Грошові кошти в дорозі”.

Пасивна частина форми №1 “Балансу” містить наступні розділи:

•   у розділі І “Власний капітал” відображаються суми фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за минулі бюджетні роки. Фонди бюджетних установ складаються із фонду необоротних активів і фонду малоцінних та швидкозношуваних предметів;

•   у розділі II “Зобов’язання” відображаються поточні та довгострокові зобов’язання бюджетних установ.

•  У розділ III “Витрати” відображаються фактичні видатки і витрати бюджетних установ, проведені протягом бюджетного року.

Форма №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” (додаток 23) складається установами, що отримують кошти загального фонду Державного бюджету України і витрачають їх згідно з кошторисом, за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Крім того, складається зведений звіт форми №2кд за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету.

Форма №2км “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” (додаток 3)  складається установами, що  отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів, за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Крім того, складається зведений звіт форми №2км за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Головні розпорядники коштів, що мають у своєму підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства й організації, які отримують кошти загального фонду бюджету, до зведеного квартального фінансового звіту подають два зведених звіти форми №2кд за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету або №2км за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів щодо бюджетних установ і госпрозрахункових підприємств та організацій.

Госпрозрахункові підприємства й організації, громадські об’єднання у формі №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” та

№2км “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” у графі 10 “Фактичні видатки” проставляють суму фактичних видатків на звітну дату, але не більшу, ніж затверджена у кошторисі на поточний рік.

Форма №2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти загального фонду Державного бюджету в іноземній валюті, за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України.

Перерахунок здійснюється відповідно  до  наказу  Державного казначейства України від 24.07.01 р. №126 “Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті”.

Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують установи  у  національній  валюті  України,  у  формі  №2-валюта  не відображаються.

Форма №3 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах” відображає показники про мережу, штати і контингенти установи. Установи подають звіт за встановленими для них формами.

Звіти форми №4кд та №4км про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти відповідно до державного та місцевих бюджетів, в розрізі кодів програмної класифікації видатків.

Форми №4-1кд і №4-1км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складаються установами, що отримують плату за послуги, які надаються  бюджетними  установами  відповідно  до  чинного  законодавства. Вони  мають  постійний  характер  та  обов’язково  плануються  у  кошторисі. Форми охоплюють плату за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій і завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

Використовують  ці  кошти  за  цільовим  призначенням  згідно  з кошторисом.

Крім того, складаються зведені звіти форм №4-1кд і №4-1км за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Форми №4-2кд і №4-2км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” складаються установами, що  отримують гранти та  дарунки, благодійні внести, а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також належать інвестиції, що згідно із чинним законодавством України отримують бюджетні установи, у т. ч. на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру  та   плануються  лише   у   випадках,  що   попередньо  обумовлені рішенням Кабінету Міністрів України, або за вже укладеними угодами, або за календарними планами проведення централізованих заходів.

Крім того, складаються зведені звіти форм №4-2кд і №4-2км за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Форми  №4-3кд  і  №4-3км  “Звіт  про  надходження  і  використання інших надходжень спеціального фонду” складаються установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету. За такими ж формами відображаються кошти, які надходять безпосередньо на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ за іншими надходженнями спеціального фонду бюджету. При перерахуванні коштів, відповідно до визначеного порядку, установою нижчого рівня установі вищого рівня або навпаки (крім операцій із централізованого постачання матеріальних цінностей) ці кошти установа, що їх перераховує, відображає як зменшення доходів у звітах форм №4кд і №4км залежно від джерела утворення коштів спеціального фонду.

Установою-отримувачем коштів вони відображаються як надходження доходів  і  використання  згідно  з  кошторисами  за  формами  №4кд  і  №4км залежно від джерела утворення коштів спеціального фонду.

Кожна бюджетна установа складає та подає у квартальному фінансовому звіті лише ті форми №4кд та №4км звітів про кошти спеціального фонду за відповідними джерелами надходжень, які є в цій установі.

Форми №7кд і №7км “Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається установами, що отримують кошти державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла у зв’язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки, в розрізі кодів економічної та програмної класифікації видатків і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Форми №8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” і

№8км “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” складаються всіма

установами, що отримують кошти загального фонду відповідно до державного та місцевих бюджетів. Звіт форми №8кд складається за кожною програмою у розрізі  кодів  економічної класифікації видатків, форми  №8км  –  за  кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Довідка про депозитні операції, де відображаються суми залишку депозитних коштів на рахунках бюджетних установ, відкритих в органах Державного казначейства.

У пояснювальній записці відображаються:

•           основні фактори, що вплинули на виконання кошторису;

•           установи;

•           зміни у фінансовому стані установи за звітний період;

•  заборгованість з виплат допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

•           реструктуризована заборгованість і підстави для неї;

• анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків і відмінені та відновлені векселі минулих періодів (головними розпорядниками у зведених квартальних звітах така інформація подається у вигляді довільних таблиць, де вказуються дата і номер протоколу (векселя), загальна сума, підприємство – учасник, у рахунок якої заборгованості проведено);

•   розшифровка поточних рахунків в установах банків (для установ, що згідно з чинним законодавством України переведені на казначейське обслуговування), підстави для наявності цих рахунків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів;

•   сума коштів спеціального фонду, що була спрямована на погашення заборгованості із соціальних виплат загального фонду або на інші цілі;

•           надходження гуманітарної допомоги та її використання;

•   у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну установу контрольними органами, – сума виплат, підстава, винні особи.

Відповідно до Бюджетного Кодексу України та інших нормативно- правових актів з питань бюджетних відносин за 2001 р. установлюються форми річної фінансової звітності для установ та організацій, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, порядок їх заповнення та подання згідно з Інструкцією “Про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установ та організацій, які отримують кошти Державного та/або місцевого бюджетів”,  затвердженою  наказом  Державного  казначейства  України  від

27.12.2001 р. №225.

Річні фінансові звіти про виконання кошторисів доходів і видатків центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів, установ та організацій, що отримують кошти державного та/  або   місцевих  бюджетів  складаються  за   такими  формами  фінансової звітності:

•           №1 “Баланс”;

•   №2  “Звіт  про  виконання  загального  фонду  кошторису  доходів  і видатків установи” (загальний фонд);

•   №2-валюта “Звіт про використання бюджетних коштів з міжнародної діяльності України”;

•           №3 “Звіт про виконання плану по штатах та контингентах”;

•           №4-1 “Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”;

•           №4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями”;

•           №4-3 “Звіт про депозитні суми”;

•           №4-4 “Звіт про рух інших власних надходжень”;

•   №4-5 “Звіт    про    використання   субвенцій,   одержаних   з    інших бюджетів”;

•           №4-6   “Звіт    про      надходження і           використання            інших  доходів

(спеціальний фонд)”;

• №4-1 зведена “Зведений звіт про надходження і використання спеціальних фондів”;

•           №4-4 зведена “Зведений звіт про рух інших власних надходжень”;

•           №5 “Звіт про рух необоротних активів”;

•           №6 “Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування”;

•           №7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

•           №8 “Звіт про зобов’язання бюджетних установ”;

•           №9 “Звіт про результати фінансової діяльності”;

•   №15 “Звіт    про    недостачі    та    крадіжки    грошових    коштів    та матеріальних цінностей в бюджетних установах”;

•           пояснювальна записка до річного фінансового звіту.

У такому ж обсязі складаються і зведені річні фінансові звіти про виконання кошторисів доходів і видатків головними розпорядниками бюджетних коштів та бюджетними установами, що мають підвідомчі установи.

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань складають і подають Державному казначейству  України  зведену  річну  звітність  про  виконання  кошторисів

відповідних фондів за формою №2 “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)” та формою фінансового звіту “Баланс”, який подається за зразками, визначеними цими фондами.

Госпрозрахункові підприємства й організації, що отримують кошти загального фонду бюджету, складають річну фінансову звітність про використання   отриманих   бюджетних   коштів   за   формою   №2   “Звіт   про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)”. Підприємства й організації, що отримують кошти спеціального фонду, складають річну фінансову звітність за формою №4-6 “Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)”. При цьому в поданих звітах форми №2 та №4-6 графа “Фактичні видатки” заповнюється в сумах, що дорівнюють касовим видаткам. Крім того, госпрозрахункові підприємства й організації, громадські об’єднання, що отримують бюджетні кошти загального фонду, подають до органів Державного казначейства України форму №8 “Звіт про зобов’язання бюджетних установ”.

Громадські об’єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє утримання,  а  на  окремі  програми,  про  використання  бюджетних  коштів подають річну фінансову звітність за формами №2 “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)” та №8 “Звіт про зобов’язання бюджетних установ”.

Установи, що  проводять видатки, які  становлять державну таємницю,

фінансові звіти подають за окремим порядком.

Бюджетні установи, які для виконання певного доручення отримують кошти з державного бюджету, але не від свого головного розпорядника коштів, а від іншого, подають форму №4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями” установі, що надали ці кошти.

Бюджетні установи, що отримують кошти з різних бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування або інших функцій, визначених законодавством, і використовують їх згідно з кошторисом доходів і видатків, складають форму

№4-5 “Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів”.

Форма  №1  “Баланс”  складається  на  підставі  звірених  даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку станом на кінець року. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Дані статей балансу на початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року в Балансі за попередній рік.

Установи складають єдиний Баланс за всіма рахунками про всі господарські операції за всіма коштами загального і спеціального фондів, за всіма   видами   бюджетів.   Баланс,   який   не   містить   результатів   за   всіма операціями, вважається недійсним.

Форма №1 “Баланс” складається з наступних розділів:

– Розділ “Витрати” призначений для відображення фактичних видатків і витрат бюджетних установ, проведених протягом бюджетного року, у річному фінансовому звіті він не заповнюється (крім рядка 260). Оскільки всі видатки (крім окремих операцій за виробничими витратами) повинні бути списані на результати виконання кошторису за рік, то записів у графі 4 “На кінець кварталу” не повинно бути. Списання проводиться за Порядком, визначеним Державним казначейством України.

–  Розділ  “Доходи”  призначений для  відображення всіх  доходів бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису доходів і видатків, у річному фінансовому звіті він не заповнюється (крім рядка 397). Оскільки  всі  доходи  (крім  доходів  за  витратами майбутніх періодів) заключними оборотами у кінці року списуються на результат виконання кошторису за рік, то записів у графі 4 “На кінець кварталу” не повинно бути. Списання проводиться за Порядком, визначеним Державним казначейством України.

До річного балансу додається Довідка органу Державного казначейства України або установи банку про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) і поточних рахунках бюджетної установи. За даними Довідок складається Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) і поточних рахунках установи.

До  зведених  річних  фінансових  звітів  головних  розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають підвідомчі установи, додаються Реєстри про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) і поточних рахунках підвідомчих бюджетних установ, складеними за даними довідок органів Державного казначейства України або установ банків.

Форма №2 “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)” складається розпорядниками бюджетних коштів і одержувачами коштів на підставі даних про отримані і витрачені, згідно з кошторисом доходів і видатків, асигнування із загального фонду бюджету, в розрізі  кодів  економічної  класифікації  видатків  окремо  за  кожним  кодом

функціональної класифікації видатків.  Крім  того,  складається зведений  звіт форми №2 за всіма кодами функціональної класифікації видатків.

Головні розпорядники коштів, що мають у своєму підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства й організації, які отримують асигнування загального фонду бюджету, до зведеного річного фінансового звіту додають два зведених звіти форми №2 за всіма кодами функціональної класифікації видатків:

•           щодо бюджетних установ;

•           щодо госпрозрахункових підприємств та організацій.

Форма №2-валюта “Звіт про використання бюджетних кошів з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти з державного бюджету в іноземній валюті. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Перерахунок здійснюється за вимогами наказу Державного казначейства України від 24.07.2001 №126 “Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті”.

Звіт форми №2-валюта складається окремо за загальним і спеціальним фондами і є складовою частиною при складанні зведеного звіту.

Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують бюджетні установи у національній валюті України, у формі №2-валюта не відображаються.

Форма №3 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах” відображає показники про мережу, штати і контингенти установи. Окремі установи подають звіт за спеціально для них затвердженими формами:

•  форма №3-1 “Звіт про виконання плану щодо штату і контингенту органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ”;

•  форма №3-2 “Звіт про виконання плану щодо штату і контингенту закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів” (складається за кожним кодом функціональної класифікації 070201, 070301, 070305, 070501, 070502,

070601,  070602,  070701,  070702  окремо  за  державним  замовленням  і  за контрактами);

•  форма №3-4 “Звіт про виконання плану щодо штату і контингенту закладів охорони здоров’я і соціального забезпечення”;

•  форма №3-5 “Звіт про виконання плану щодо штату і контингенту початкових, неповних середніх (дев’ятирічних) і середніх вечірніх (змінних), заочних  середніх  загальноосвітніх  школах,  школах-інтернатах,  спеціальних

школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах”;

•   форма №3-8 “Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах”;

•   форма №3-9 “Звіт про виконання плану щодо штату і контингенту інших закладів і заходів”;

•           форма №3-дс “Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів”.

Звіти форми №4 про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються за формами в розмірі видатків коштів.

•   Форма №4-1 “Звіт про надходження і використання спеціальних коштів” складається бюджетними установами, що отримують доходи від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється відповідно до діючих нормативно-правових актів, і використовують їх за цільовим призначенням, визначеним самостійно розпорядником бюджетних коштів згідно з кошторисом доходів та видатків установи.

• Форма №4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями” складається бюджетними установами, що отримують кошти від юридичних, фізичних осіб і благодійних фондів для виконання окремих доручень, а також благодійні внески та пожертви, отримані згідно із затвердженими кошторисами.

•  Форма №4-3 “Звіт про депозитні суми” складається бюджетними установами, на ім’я яких відповідно до чинного законодавства надходять кошти фізичних чи юридичних осіб для тимчасового зберігання і які з настанням відповідних умов перераховуються за призначенням. Форма №4-3 складається без розбивки за кодами економічної класифікації видатків.

•   Форма №4-4 “Звіт про рух інших власних надходжень” складається бюджетними  установами,  які  отримують  доходи,  що  належать  до  інших власних надходжень, і використовуються згідно із затвердженими кошторисами доходів і видатків.

•   Форма  №4-5  “Звіт  про  використання  субвенцій,  одержаних  з інших бюджетів” складається установами, котрі для забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на них функцій отримують додаткові кошти з інших бюджетів або місцевих бюджетів інших рівнів-субвенції.

•   Форма №4-6 “Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)” складається установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що належать до інших доходів спеціального фонду бюджету.

При  перерахуванні  коштів,  відповідно  до  визначеного  порядку, установою нижчого рівня установі вищого рівня або навпаки (крім операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей), ці кошти установа, що перераховує їх, відображає як зменшення доходів у звіті форми №4 за видом коштів залежно від джерела утворення.

Установою-отримувачем коштів вони відображаються як надходження доходів і використання згідно з кошторисами, за формою №4, за видом коштів спеціального фонду, залежно від джерела утворення.

Кожна бюджетна установа складає та подає у річному фінансовому звіті лише ті форми №4 звітів про кошти спеціального фонду за видами, які має установа.

Звіти форми №4 про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються в розрізі кодів функціональної класифікації видатків.

Звіт форми №4-1-зведена “Зведений звіт про надходження і використання  спеціальних  коштів”  складається  загальний  за  всіма функціями, але в розрізі кожного виду спеціальних коштів, а звіт форми №4-4- зведена “Зведений звіт про рух інших власних надходжень” – загальний за всіма функціями, але в розрізі кожного виду інших власних надходжень.

Звіти форми№4-1-зведена та №4-4-зведена складаються за касовим принципом відображення видатків. При цьому підсумок граф “Всього” форм

№4-1-зведена, №4-4-зведена повинен відповідати касовим видаткам форм №4-1

чи №4-4.

Звіти форм №4-1-зведена та №4-4-зведена в річному фінансовому звіті подаються установі вищого рівня і не подаються до органів Державного казначейства України.

Форма №5 “Звіт про рух необоротних активів” відображає вартість необоротних активів бюджетної установи на початок і кінець року, їхній рух протягом звітного року. Результати щорічної індексації та переоцінки необоротних активів (якщо переоцінка проводилася протягом звітного року) відображаються також у звіті форми №5.

Головні розпорядники бюджетних коштів складають і додають до форми

№5 зведених річних фінансових звітів “Дані про наявність і рух необоротних активів установ, що перебувають на державному бюджеті України за звітний

рік”

Форма №6 “Звіт про рух матеріальних коштів і продуктів харчування” відображає рух протягом року матеріалів і продуктів харчування та їхні залишки на початок і кінець року. При проведенні переоцінки матеріалів і продуктів харчування її результати відображаються у звіті.

Форма №7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську заборгованість та фактичну кредиторську заборгованість на підставі даних бухгалтерського обліку, що виникла в установі при виконанні кошторису звітного року та минулих років і яка на кінець звітного періоду залишилась на обліку або списана. Звіти подаються за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів кошторису за всіма кодами бюджетної класифікації видатків.

Форма №8 “Звіт про зобов’язання бюджетних установ” складається всіма бюджетними установами, госпрозрахунковими підприємствами й організаціями, громадськими об’єднаннями, що отримують кошти Державного бюджету України. Звіт призначений для контролю відповідно до даних обліку зобов’язань в органах казначейства і даних обліку у розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які перебувають на обслуговуванні в органах Державного казначейства України відповідно до наказу Державного казначейства України від 19.10.2000 №103 зі змінами та доповненнями. Звіт складається за кожною функцією у розрізі кодів економічної класифікації видатків лише розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які обслуговуються в органах Державного казначейства України.

Форма №9 “Звіт про результати фінансової діяльності” складається бюджетними установами для відображення результату їхньої фінансової діяльності за звітний рік. Результат фінансової діяльності бюджетної установи визначається шляхом списання заключними оборотами доходів і видатків за звітний рік за Порядком, встановленим Державним казначейством України.

У звіті відображаються операції, проведені за доходами або видатками бюджетної установи, або операції, наслідками яких є збільшення чи зменшення доходів та/або видатків бюджетної установи. Так результат переоцінок (наприклад,   курсові   різниці)   може   впливати   як   на   збільшення   доходів бюджетної установи, так і на збільшення видатків.

Форма №15 “Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах” відображає нестачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі заходів, що були проведені для їх усунення.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей”, зі змінами та доповненнями та постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року

№116 “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”, зі змінами та доповненнями.

До наведених форм звітності додається пояснювальна записка, яка повинна відображати:

•           короткий опис діяльності бюджетної установи;

•           основні фактори, що вплинули на виконання кошторису;

•           зміни у фінансовому стані бюджетної установи за звітний рік;

•   результати проведення щорічної інвентаризації активів і зобов’язань (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, із змінами та доповненнями);

•   стан дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець звітного року, причини проведення попередньої оплати та отримання товарів, робіт, послуг без здійснення платежів за них;

•   суму списаної протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув за вимогами наказу Головного управління Державного казначейства України від 30.01.1998 р. №90 “Про  затвердження  Інструкції  з  інвентаризації  основних  засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу та наказу Державного казначейства України від 08.05.2001 р. №73 “Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув”. У разі невиконання вимог цих наказів невиконання наводяться у пояснювальній записці окремо;

•   стан прийняття бюджетною установою зобов’язань протягом звітного року і залишок їх на кінець звітного періоду, у т. ч. небюджетних;

•   реструктуризовану заборгованість  бюджетної  установи  та  підстави для неї;

•   у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну установу контролюючими органами, – суму виплати, підставу, винних осіб;

• анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків і відмінені та відновлені векселі минулих періодів (головними розпорядниками у зведених фінансових  звітах  така  інформація  подається  у  вигляді  таблиць  довільної форми, де вказується дата і номер протоколу (векселя), загальна сума, підприємство-учасник, у рахунок якої заборгованості проведено);

•   суму коштів спеціального фонду, що була спрямована на погашення заборгованості із соціальних виплат загального фонду, або на інші цілі;

•           надходження гуманітарної допомоги та її використання;

•   суми  отриманих  позик,  грантів  та  інвестицій  у  національній  та іноземній   валюті,   підстави   та   мету   їх   отримання,   номер   розпорядчого документа, назву юридичної особи і термін погашення;

•  стан отримання та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1317 “Про порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями”;

• кошти,  які  надійшли,  при  отриманні  бюджетною  установою додаткових коштів з інших бюджетів чи місцевих бюджетів інших рівнів (субвенцій) дата і номер рішення, на якому рахунку органу Державного казначейства України (установи банку) вони зберігаються;

•   розшифровку поточних рахунків, що перебувають в установах банків, підстави для наявності цих рахунків із зазначенням залишків на них і виду коштів   (для   бюджетних   установ,   що   згідно   з   чинним   законодавством переведені на казначейське обслуговування кошторисів).

Крім того, у пояснювальній записці до річного фінансового звіту обов’язково повинні бути викладені роз’яснення про розбіжності між даними різних форм звітності, а також між показниками звітності на кінець і початок звітного року (якщо такі розбіжності мали місце).

Операції з надходження і використання бюджетних коштів за звітний період, проведені в натуральній формі чи в іноземній валюті (крім тих, для яких передбачена форма №2-валюта), відображаються за окремими формами фінансової звітності, складеними за певним видом коштів. Такі форми подаються до органів Державного казначейства України для врахування даних у зведених звітах за територією і візуються органами Державного казначейства України,  але  відповідальність  за  законність  і  правильність  відображення  у звітах зазначених вище операцій несуть розпорядники бюджетних коштів.

Форми фінансової звітності про операції в натуральній формі повинні бути складені в національній валюті, а показники форми фінансової звітності про операції, проведені в іноземній валюті, повинні бути перераховані в національну  валюту  за  Порядком,  визначеним  наказом  Державного казначейства України від 24.07.2001 р. №126 “Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті”. Тобто форми фінансової звітності про такі операції повинні містити дані про надходження і касові видатки в рівному обсязі, з метою урахування їх у консолідованому звіті про виконання державного бюджету.

Кошти, які надходять на ім’я установ згідно з чинним законодавством України,  відносяться  на  відновлення  касових  видатків  (за  телефонні переговори, помилково перераховані), відображаються у відповідних формах фінансової звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені.

При складанні форм фінансової звітності у 2002 році коди бюджетної класифікації України застосовуються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. №604 “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”.

Звіти складаються в гривнях, а зведені фінансові звіти головних розпорядників бюджетних коштів – у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Форми звітності повинні заповнюватися за всіма передбаченими статтями (графами, рядками), за відсутності даних незаповнені статті перекреслюються або заповнюються нулями.

Правильність складання річних фінансових звітів визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у відповідних формах звітів.

Органи Державного казначейства України та розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за достовірність даних у формах фінансової звітності відповідно до норм чинного законодавства України.

При казначейській формі виконання кошторисів фінансові звіти перевіряються і візуються органами Державного казначейства України (в яких відкриті реєстраційні рахунки установи) на відповідність даних казначейського обліку з проставленням підпису, печатки або штампа.

Зведена   фінансова   звітність   обласних   державних   адміністрацій   до подання   Державному   казначейству   України   повинна   бути   перевірена   і завізована відповідним обласним управлінням Державного казначейства (з проставленням підпису, печатки або штампа).

Зведена фінансова звітність центральних органів виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів, установи та організації яких повністю переведені на казначейське виконання кошторисів, повинна відповідати аналогічним зведеним звітним даним органів Державного казначейства України за кодами відомчої класифікації видатків цих головних розпорядників бюджетних коштів.