Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

4.3. здійснення операцій за доходами бюджету

Доходи бюджету – усі податкові, неподаткові й інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (у т. ч. трансферти, дарунки, гранти).

Доходи бюджету класифікують за такими розділами:

-           податкові надходження;

-           неподаткові надходження;

-           доходи від операцій з капіталом;

-           трансферти.

До   податкових   надходжень   належать   загальнодержавні   та   місцеві податки, збори й інші обов’язкові платежі, які отримуються відповідно до чинних законодавчих актів (податок на прибуток, податок з власників транспортних засобів, плата за використання природних ресурсів, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за торговий патент та  ліцензії, митні збори, плата за оформлення документів, місцеві податки та збори тощо).

До неподаткових надходжень належать доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів і фінансових санкцій, інші неподаткові надходження (кошти від реалізації конфіскованого митними органами майна, надходження кредиторської та депонентської заборгованості, щодо яких минув строк позовної давності, доходи від операцій з іноземною валютою).

Доходи від операцій з капіталом формуються за рахунок продажу землі, нематеріальних активів і державних запасів товарів, а також надходження від продажу основного капіталу.

Трансферти  –  кошти,  одержані  від  інших  органів  державної  влади,

органів  влади  АРК,  органів  місцевого  самоврядування,  інших  держав  чи

міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі. До офіційних трансфертів належать дотації, субвенції тощо.

Доходи бюджету складаються із загального та спеціального фонду. При цьому, до спеціального фонду належать бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень, а також гранти або дарунки (вартісний вимірник), одержані на конкретну мету. Відповідно до цього всі інші надходження вважаються доходами загального фонду.

Згідно із структурою бюджетної системи України доходи бюджету розподіляються на доходи державного та місцевого бюджету.

Надходження в державний бюджет здійснюються через органи Державного казначейства України. Тобто, кошти від платників податків спершу надходять на рахунки відділень (управлінь) ДКУ, а після цього останніми перераховуються у ГУДКУ.

Операції за доходами формуються за наступною схемою:

Дт “Рахунок класу 1 “Активи”   Кт “Рахунок класу 3 “Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів”;

Дт 6911           Кт “Рахунок класу 6 “Доходи бюджету”.

Операції за доходами державного бюджету, як видно із вищеописаної кореспонденції рахунків, тісно пов’язані із класом 1 “Активи” Плану рахунків. Хоча в описаних нижче прикладах головним чином використовується лише рахунок 1111 “Єдиний казначейський рахунок”, проте це не єдиний рахунок, що може використовуватись у зазначених операціях. У таб. 4.3. “Перелік рахунків за надходженнями до державного бюджету” систематизовано рахунки,

які можливо використовувати в кореспонденції.

Таблиця 4.3.

Перелік рахунків за надходженнями до державного бюджету

 

Код рахунку

 

Назва рахунка

 

Зміст рахунку

1111

Єдиний казначейський рахунок

Для  обліку  коштів  на  рахунках  ДКУ,  які

відкриті в НБУ

1121

Рахунок          Державного

казначейства в НБУ для виплати готівкових коштів

 

Для  обліку  коштів,  які  направляються  на виплату готівки

1122

Інші    рахунки          Державного

казначейства

 

Для обліку коштів на інших рахунках у НБУ

1211

Кореспондентські     рахунки

Державного   казначейства  в інших банках-резидентах

 

Для  обліку  коштів  на  рахунках  ДКУ,  які відкриті в інших банках-резидентах

1212

Кореспондентські     рахунки

Державного   казначейства  в інших банках-нерезидентах

 

Для  обліку  коштів  на  рахунках  ДКУ,  які відкриті в інших банках-нерезидентах

 

1221

Рахунки установ та організацій,

які       утримуються   за   рахунок державного    бюджету,        в установах банків

 

Для обліку коштів розпорядників, які не знаходяться    на            казначейському обслуговуванні

1222

Інші    рахунки          Державного

казначейства в установах банків

Для  обліку  коштів  розпорядників,  які  не

перейшли на функціонування СЕП НБУ

1223

Рахунки          Державного

казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів

 

Для      обліку коштів,           що            направляються розпорядникам на виплату готівки

 

1241

Дебіторська    заборгованість            за

операціями з готівкою

Для      відображення дебіторської

заборгованості за операціями з готівкою

1242

Інша дебіторська заборгованість

за операціями з банками

Для      відображення іншої   дебіторської

заборгованості за операціями з готівкою

 

 

Крім того, операції із надходження коштів до ГУДКУ супроводжуються проведеннями із застосуванням рахунків управлінського та позабалансового обліку; в частині управлінського обліку за отриманими коштами від нижчестоящих органів ДКУ, а в частині позабалансового щодо виконання планових показників за доходами бюджету.

Нижче відображено типову кореспонденцію з обліку доходів бюджету. У таблицях  жирним  курсивом  показано  операції  із  надходження  доходів  у головне  управління  Державного  казначейства  України  від  його адміністративно-територіальних відділень (управлінь).

 

4.3.1. Здійснення операцій за доходами загального фонду державного бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

1

Файл   початкових

платежів від АРМ-

2

Надходження  доходів   до   загального   фонду

державного  бюджету  на  рахунок  управління

ДК

 

1111

6911

 

3111

6111

 

2

Меморіальний

документ        органу

ДК

 

Зарахування в кінці дня доходів на “котловий”

рахунок

 

3111

 

3112

 

3

Файл початкових платежів         від СЕП НБУ

 

Надходження  коштів  від  управлінь  ДК  до

ДКУ

1111

8921

9911

3112

8121

9311

 

4

Платіжний документ        органу

ДК

 

Повернення  зайво  або  помилково  сплачених платникам податків, зборів та платежів

 

3111

6111

 

1111

6911

 

 

5

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

Зараховано надані кошти загального фонду на

особові рахунки розпорядників

Зараховано надані кошти загального фонду на

1111

 

1111

3511

 

3513

 

 

 

зведені  особові  рахунки  розпорядників (КФК

не зазначається)

Зараховано надані кошти загального фонду на реєстраційні рахунки розпорядників (ВДК – безбалансове)

Зараховано надані кошти загального фонду на рахунки одержувачів на виконання окремих програм (ВДК – безбалансове)

 

1111

 

1111

 

9211

9213

9261

9263

 

3521

 

3523

 

9921

9921

9921

9921

 

 

6

 

 

Файл початкових платежів від СЕП НБУ

Зараховано надані кошти загального фонду на

реєстраційні рахунки розпорядників (ВДК – на балансі УДК)

Зараховано надані кошти загального фонду на рахунки одержувачів на виконання окремих програм (ВДК – на балансі УДК)

1711

 

1711

 

9211

9261

3521

 

3523

 

9921

9921

 

 

7

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

Зараховано     надані кошти на        рахунки

розпорядників,          які       не        знаходяться            на казначейському обслуговуванні

1221

9211

9261

3611

9921

9921

 

 

4.3.2. Здійснення операцій за доходами спеціального фонду державного бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

1

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

 

Надійшли       доходи            спеціального  фонду державного бюджету

 

1111

6911

 

3121

6112

 

2

Меморіальний

документ        органу

ДК

 

Зарахування в кінці дня коштів на “котловий”

рахунок

 

3121

 

3122

 

3

Файл початкових платежів         від СЕП НБУ

 

Отримано кошти ДКУ від управлінь ДК

1111

8921

9911

3122

8122

9312

 

 

4

Висновок       органу

податкової служби, платіжний

документ        органу

ДК

 

 

Повернено  зайво  або  помилково  сплачені кошти  спеціального  фонду  державного бюджету

 

 

3121

6112

 

 

1111

6911

 

 

 

5

 

 

Файл початкових платежів від СЕП НБУ

Зараховано надані кошти спеціального фонду

на особові рахунки розпорядників

Зараховано надані кошти спеціального фонду на  зведені  особові  рахунки  розпорядників (КФК не зазначається)

Зараховано надані кошти спеціального фонду

1111

 

1111

 

1111

3512

 

3514

 

3522

 

 

 

на реєстраційні рахунки розпорядників (ВДК –

безбалансове)

Зараховано надані кошти спеціального фонду на рахунки одержувачів на виконання окремих програм (ВДК – безбалансове)

1111

 

9212

9214

3524

 

9921

9921

 

 

6

 

 

Файл   початкових платежів від СЕП НБУ

Зараховано надані кошти спеціального фонду

на реєстраційні рахунки розпорядників (ВДК –

на балансі УДК)

Зараховано надані кошти спеціального фонду на рахунки одержувачів на виконання окремих програм (ВДК – на балансі УДК)

1711

 

1711

 

9212

3522

 

3524

 

9921

 

 

7

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

Зараховано     надані кошти на        рахунки

розпорядників,          які       не        знаходяться            на казначейському обслуговуванні

 

1221

9212

 

3611

9921

 

 

4.3.3.  Здійснення  операцій  щодо  повернення  бюджетних  кредитів державного бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

1

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

Надійшли       кошти від       погашення

довгострокових         бюджетних    кредитів загального фонду

1111

4421

7921

3113

1512

7131

 

2

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

Надійшли       кошти від       погашення

короткострокових     бюджетних    кредитів загального фонду

1111

4421

7921

3113

1511

7131

 

3

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

 

Надійшли відсотки за користування кредитом,

які зараховуються до загального фонду

 

1111

6911

 

3111

6111

 

4

Меморіальний

документ        органу

ДК

 

Зарахування в кінці дня коштів на “котловий”

рахунок

 

3113

3111

 

3112

 

5

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

Надійшли       кошти від       погашення

довгострокових         бюджетних    кредитів спеціального фонду

1111

4422

7921

3123

1512

7132

 

6

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

Надійшли       кошти від       погашення

короткострокових     бюджетних    кредитів спеціального фонду

1111

4422

7921

3123

1511

7132

 

7

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

 

Надійшли відсотки за користування кредитом,

які зараховуються до спеціального фонду

 

1111

6911

 

3121

6112

 

8

Меморіальний

документ        органу

ДК

 

Зарахування в кінці дня коштів на “котловий”

рахунок

 

3121

3123

 

3122

 

 

9

 

Файл початкових платежів         від СЕП НБУ

 

 

Отримано кошти ДКУ від управлінь ДК

1111

8921

9911

 

1111

3112

8121

9311

 

3122

 

 

 

 

8921

9911

8122

9312

 

 

10

Висновок       органу

податкової служби, платіжний

документ        органу

ДК

 

Повернено зайво або помилково сплачені суми щодо погашення довгострокових і короткострокових бюджетних кредитів загального фонду

 

3113

1512

1511

7131

 

1111

4421

4421

7921

 

 

11

Висновок       органу податкової

служби, платіжний документ        органу ДК

 

Повернено зайво або помилково сплачені суми щодо погашення довгострокових і короткострокових бюджетних кредитів спеціального фонду

 

3123

1512

1511

7132

 

1111

4422

4422

7921

 

 

За умов розміщення депозитів за коштами державного бюджету замість рахунка 15 “Надані бюджетні кредити” використовуватимуться субрахунки рахунка 13 “Розміщені депозити”. Так, для відображення розміщення короткострокових, середньострокових і довгострокових депозитів використовуються наступні субрахунки:

1311 – короткострокові депозити державного бюджету, розміщені в НБУ;

1312  –  середньострокові  депозити  державного  бюджету,  розміщені  в

НБУ;

 

 

1313 – довгострокові депозити державного бюджету, розміщені в НБУ;

1314 – прострочена заборгованість за депозитами державного бюджету,

розміщеними в НБУ;

1315 – депозити державного бюджету до запитання, розміщені в НБУ;

1321 – інші короткострокові депозити державного бюджету;

1322 – інші середньострокові депозити державного бюджету;

1323 – інші довгострокові депозити державного бюджету;

1324 –  прострочена заборгованість за  іншими депозитами державного бюджету;

1325 – інші депозити державного бюджету до запитання;

1326 – гарантійні депозити та грошове покриття в банках.

 

4.3.4.   Доходи,          що       розподіляються          між      загальним       і           спеціальним фондами державного бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

1

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

 

Надійшли  доходи,  які  підлягають  розподілу між загальним і спеціальним фондами

 

1111

6911

 

3131

6113

 

 

2

Меморіальний

документ        органу

ДК

 

Зарахування в кінці дня коштів на “котловий”

рахунок

 

3131

 

3132

 

3

Файл початкових платежів         від СЕП НБУ

 

Отримано кошти ДКУ від управлінь ДК

 

1111

8921

 

3132

8123

 

 

4

 

 

Меморіальний документ ДКУ

 

 

Проведено  розмежування  між  загальним  і спеціальним фондами

 

3132

 

6911

 

9911

3111

3121

6111

6112

9311

9312

 

 

5

Висновок       органу

податкової служби, платіжний

документ        органу

ДК

 

 

Повернено  зайво  або  помилково  сплачені кошти, які підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету

 

 

3131

6113

 

 

1111

6911

 

 

4.3.5.   Доходи,          що       розподіляються          між      державним     і           місцевими бюджетами

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

1

Файл   початкових

платежів від  СЕП НБУ

 

Надійшли  доходи,  які  підлягають  розподілу між державним і місцевим бюджетами

 

1111

6911

 

3311

6211

 

 

 

Меморіальний документ        органу ДК

 

Проведено розмежування між державним і місцевим  бюджетами  (здійснено  зарахування до загального фонду державного бюджету)

3311

6911

3311

6911

3111

6111

3121

6112

 

 

Меморіальний

документ органу

ДК

Проведено розмежування між державним і

місцевим бюджетами (здійснено зарахування до місцевого бюджету – виконання місцевих бюджетів здійснюється через органи ДК)

 

 

3311

 

--------

-

 

6911

 

9911

9911

3141

3151

3161

3321

6121

6122

6123

6221

 

9321

9322

 

Меморіальний

документ        органу

ДК

Проведено розмежування між рівнями бюджету

(виконання  місцевих  бюджетів  здійснюється через органи ДК)

 

3321

6911

 

3141

6121

 

3

Меморіальний

документ        органу

ДК

 

Зараховано  до  загального  фонду  державного бюджету розподілені кошти

 

3111

3121

 

3112

3122

4

Файл початкових

Отримано кошти ДКУ від управлінь ДК

1111

3112

 

 

платежів         від

СЕП НБУ

 

8921

9911

1111

8921

9911

8121

9311

3122

8122

9312

 

 

5

Висновок       органу

податкової служби, платіжний

документ        органу

ДК

 

 

Повернено  зайво  або  помилково  сплачені кошти,  які  підлягають  розподілу  між державним і місцевим бюджетами

 

 

3311

6211

 

 

1111

6911

 

 

4.3.6.  Здійснення  операцій  за  коштами,  тимчасово  віднесеними  на

доходи державного бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

Файл початкових платежів від СЕП НБУ

Надійшли       кошти,            тимчасово            віднесені        на

доходи  державного  бюджету,  що  підлягають розподілу

Надійшли інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету

 

1111

6911

1111

6911

 

3411

6411

3412

6412

 

 

 

 

Меморіальний документ        органу ДК

 

 

Проведено     розподіл         коштів,            тимчасово віднесених на доходи державного бюджету

 

3411

 

_ _ _ _

6911

3111

3121

3512

3522

6111

6112

 

 

 

Меморіальний документ        органу ДК

Проведено     розподіл      коштів,      тимчасово

віднесених на доходи державного бюджету (виконання місцевих бюджетів здійснюється через органи ДК)

 

3411

6911

 

3141

6121

 

 

3

 

Меморіальний документ        органу ДК

 

Проведено розподіл інших коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету

 

3412

 

6911

3111

3121

6111

6112

 

 

4

Висновок       органу

податкової служби, платіжний

документ        органу

ДК

 

 

Повернено     зайво   або      помилково            сплачені кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету

 

 

3411

3412

6411

 

 

1111

1111

6911

 

 

Окрім  вищезазначених видів  доходу  до  державного бюджету, можуть використовуватись ще й інші джерела його поповнення:

141 (1411) – цінні папери в активі державного бюджету;

163 “Інші активи державного бюджету”, 1631 – товарно-матеріальні цінності в активі державного бюджету. Субрахунок призначений для обліку ТМЦ зарахованих в рахунок сплати податків.

Для обліку коштів, що знаходяться в дорозі, призначено субрахунки 1611 “Кошти загального фонду державного бюджету в дорозі” та 1612 “Кошти спеціального фонду державного бюджету в дорозі”.

Для обліку зобов’язань використовуються субрахунки рахунків 167 “Зобов’язання  інших  органів  Державного  казначейства”  і  168  “Інші зобов’язання органів Державного казначейства”.

 

4.3.7. Здійснення операцій за доходами загального фонду місцевого бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

Платіжні

доручення платників податків

 

Надійшли доходи  загального фонду  місцевих бюджетів

 

1111

6911

9911

 

3141

6121

9321

 

 

2

Меморіальні

документи фінансових органів

 

Зарахування   отриманих     доходів,          які направляються на здійснення видатків

 

 

3141

 

 

3142

 

 

3

Висновок       органу

податкової служби, платіжний документ фінансового органу

 

 

Повернено     зайво   або      помилково            сплачені кошти загального фонду місцевого бюджету

 

 

3141

6121

 

 

1111

6911

 

 

 

4

Платіжні

доручення платників податків

 

Надійшли доходи загального фонду місцевих бюджетів,  які  не  знаходяться  на казначейському обслуговуванні

 

1231

6911

9911

 

3141

6121

9321

 

 

5

Меморіальні

документи фінансових органів

 

Зарахування   отриманих     доходів,          які направляються на здійснення видатків

 

 

3141

 

 

3142

 

 

6

Висновок       органу

податкової служби, платіжний документ фінансового органу

 

 

Повернено  зайво  або  помилково  сплачені кошти загального фонду місцевого бюджету, який не знаходиться на казначейському обслуговуванні

 

 

3141

6121

 

 

1231

6911

 

 

 

7

 

 

Розпорядження фінансового органу

 

Зараховано надані кошти загального фонду на особові рахунки розпорядників (ВДК – безбалансове)

Зараховано надані кошти загального фонду на реєстраційні рахунки розпорядників (ВДК – безбалансове)

Зараховано надані кошти загального фонду на рахунки одержувачів на виконання окремих програм (ВДК – безбалансове)

1111

 

1111

 

1111

 

9221

9223

9271

9273

3531

 

3541

 

3543

 

9921

9921

9921

9921

 

8

Розпорядження

фінансового органу

Зараховано надані кошти загального фонду на

особові  рахунки  розпорядників  (ВДК   –   на балансі УДК)

1711

9223

9263

3531

9921

9921

 

 

9

 

 

Розпорядження фінансового органу

Зараховано надані кошти загального фонду на

реєстраційні рахунки розпорядників (ВДК – на балансі УДК)

Зараховано надані кошти загального фонду на рахунки одержувачів на виконання окремих програм (ВДК – на балансі УДК)

1711

 

1711

 

9221

9271

3541

 

3543

 

9921

9921

 

 

10

Розпорядження

фінансового органу

Зараховано     надані кошти на        рахунки

розпорядників,          які       не        знаходяться            на казначейському обслуговуванні

1232

9221

9271

3621

9921

9921

 

 

4.3.8. Здійснення операцій за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

Платіжні

доручення платників податків

 

Надійшли доходи спеціального фонду місцевих бюджетів

 

1111

6911

9911

 

3151

6122

9322

 

 

2

Меморіальні

документи фінансових органів

 

Зарахування   отриманих     доходів,          які направляються на здійснення видатків

 

 

3151

 

 

3152

 

 

3

Висновок       органу

податкової служби, платіжний документ фінансового органу

 

 

Повернено     зайво   або      помилково            сплачені кошти спеціального фонду місцевого бюджету

 

 

3151

6122

 

 

1111

6911

 

 

 

4

Платіжні доручення

платників податків

 

Надійшли доходи спеціального фонду місцевих бюджетів,  які  не  знаходяться  на казначейському обслуговуванні

 

1231

6911

9911

 

3151

6122

9322

 

 

 

5

Меморіальні

документи фінансових органів

 

Зарахування   отриманих     доходів,          які направляються на здійснення видатків

 

 

3151

 

 

3152

 

 

6

Висновок       органу

податкової служби, платіжний документ фінансового органу

 

 

Повернено  зайво  або  помилково  сплачені кошти спеціального фонду місцевого бюджету, який не знаходиться на казначейському обслуговуванні

 

 

3151

6122

 

 

1231

6911

 

 

 

7

 

 

Розпорядження фінансового органу

Зараховано надані кошти спеціального фонду

на   особові  рахунки  розпорядників  (ВДК   –

безбалансове)

Зараховано надані кошти спеціального фонду на реєстраційні рахунки розпорядників (ВДК – безбалансове)

Зараховано надані кошти спеціального фонду на рахунки одержувачів на виконання окремих програм (ВДК – безбалансове)

 

1111

 

1111

 

1111

 

9222

9224

 

3532

 

3542

 

3544

 

9921

9921

 

8

Розпорядження

фінансового органу

Зараховано надані кошти спеціального фонду

на особові рахунки розпорядників (ВДК – на балансі УДК)

 

1711

9224

 

3532

9921

 

 

9

 

 

Розпорядження фінансового органу

Зараховано надані кошти спеціального фонду

на реєстраційні рахунки розпорядників (ВДК –

на балансі УДК)

Зараховано надані кошти спеціального фонду на рахунки одержувачів на виконання окремих програм (ВДК – на балансі УДК)

1711

 

1711

 

9222

3542

 

3544

 

9921

 

 

10

Розпорядження

фінансового органу

Зараховано     надані кошти на        рахунки

розпорядників,          які       не        знаходяться            на казначейському обслуговуванні

 

1232

9222

 

3621

9921

 

 

4.3.9. Доходи, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету, що не знаходяться на казначейському обслуговуванні

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

Платіжні

доручення платників податків

 

Надійшли  доходи,  які  підлягають  розподілу між  загальним  і  спеціальним  фондами місцевого бюджету

 

1231

6911

 

3161

6123

 

 

2

 

Меморіальний документ

 

Проведено  розподіл  коштів  між  загальним  і спеціальним фондами

3161

 

6911

3141

3151

6121

6122

 

 

 

 

9911

9321

9322

 

 

3

Меморіальні

документи фінансових органів

 

Зарахування   отриманих     доходів,          які направляються на здійснення видатків

 

3141

3151

 

3142

3152

 

 

4

Висновок       органу

податкової служби, платіжний документ фінансового органу

 

 

Повернено  зайво  або  помилково  сплачені кошти, які підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету

 

 

3161

6123

 

 

1231

6911

 

 

4.3.10. Здійснення операцій за коштами, тимчасово віднесеними на доходи   місцевого       бюджету,        що            не        знаходяться    на        казначейському

обслуговуванні

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

Платіжні

доручення платників податків

 

Надійшли       кошти,            тимчасово            віднесені        на доходи місцевого бюджету

1231

 

6911

3421

3422

6421

6422

 

 

2

 

Меморіальний документ

 

Проведено     розподіл         коштів,            тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету

3421

 

6911

3141

3151

6121

6122

 

3

Меморіальний

документ

Перераховано тимчасово утримувані кошти за

призначенням

3421

3422

 

1231

 

 

4

Висновок       органу податкової

служби, платіжний документ фінансового органу

 

 

Повернено  зайво  або  помилково  сплачені кошти, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

 

 

3421

3422

6421

6422

 

 

1231

 

6911

 

 

4.3.11.  Здійснення  операцій  щодо  повернення  наданих  з  місцевого бюджету кредитів, які не знаходиться на казначейському обслуговуванні

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

Креди т

 

1

 

Платіжні документи

Повернуто     короткостроковий    бюджетний

кредит наданий за рахунок коштів загального фонду

1231

4431

7921

3143

1521

7231

Продовження табл.

 

2

 

Платіжні документи

Повернуто     короткостроковий    бюджетний

кредит,           наданий          за         рахунок            коштів спеціального фонду

1231

4432

7921

3153

1521

7232

 

3

 

Платіжні документи

 

Повернуто довгостроковий бюджетний кредит,

наданий за рахунок коштів загального фонду

1231

4431

7921

3143

1522

7231

 

4

 

Платіжні документи

 

Повернуто довгостроковий бюджетний кредит,

наданий за рахунок коштів спеціального фонду

1231

4432

7921

3153

1522

7232

 

5

 

Платіжні документи

Надійшли відсотки за користування кредитом,

які       зараховуються           до        загального            фонду місцевого бюджету

1231

6911

9911

3141

6121

9321

 

6

 

Платіжні документи

Надійшли відсотки за користування кредитом,

які       зараховуються           до        спеціального            фонду місцевого бюджету

1231

6911

9911

3151

6122

9322

 

7

Первинні

документи

Зараховано  повернений  кредит  і  відсотки  до

загального фонду місцевого бюджету

3143

3141

 

3142

 

8

Первинні

документи

Зараховано повернений кредит та відсотки до

спеціального фонду місцевого бюджету

3153

3151

 

3152

 

 

Як і за коштами державного бюджету, за коштами місцевого бюджету можуть здійснюватись депозитні вклади, повернення яких відображатиметься аналогічно до повернення наданих кредитів. Проте для відображення таких операцій замість субрахунків рахунка 15 “Надані бюджетні кредити” використовуватимуться наступні субрахунки рахунка 13 “Розміщені депозити”:

1331 – короткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в НБУ;

1332 – середньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в НБУ;

1333 – довгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в НБУ;

1334  –  прострочена заборгованість за  депозитами місцевого бюджету,

розміщеними в НБУ;

1335 – депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в НБУ;

1341 – інші короткострокові депозити місцевого бюджету;

1342 – інші середньострокові депозити місцевого бюджету;

1343 – інші довгострокові депозити місцевого бюджету;

1344 – прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету;

1345 – інші депозити місцевого бюджету до запитання.

 

4.3.12. Здійснення операцій за міжбюджетними трансфертами за умови, що місцевий бюджет не знаходиться на казначейському обслуговуванні

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

1

 

Платіжні доручення

Надійшла       дотація,           субвенція            місцевому

бюджету з державного за коштами загального фонду

 

1231

6911

 

3141

6121

 

 

2

Меморіальні

документи фінансових органів

 

Зарахування   отриманих     доходів,          які направляються на здійснення видатків

 

 

3141

 

 

3142

 

3

Платіжні

доручення

Надійшла       дотація            місцевому            бюджету         з

державного за коштами спеціального фонду

1231

6911

3151

6122

 

 

4

Меморіальні

документи фінансових органів

 

Зарахування   отриманих     доходів,          які направляються на здійснення видатків

 

 

3151

 

 

3152

 

 

У вищеописаній кореспонденції рахунків за надходженнями до місцевого бюджету  увагу  головним  чином  зосереджено  на  операціях  за  доходами  за умови, що місцевий бюджет не знаходиться на казначейському обслуговуванні. У випадку виконання місцевих бюджетів через систему Державного казначейства виникає лише одна відмінність – надходження відображатимуться не за субрахунками рахунка 123 “Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів”, а за субрахунками, які передбачені для виконання державного бюджету через СЕП НБУ (аналогічно до виконання державного бюджету).

З метою кращої деталізації активів місцевого бюджету передбачено додатково ряд рахунків, які не відображені у прикладах:

164 “Кошти місцевого бюджету в дорозі”

1641 “Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі”

1642 “Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі”;

166 “Інші активи місцевого бюджету”

1661 “Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках”

1662 “Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету”.

Призначення їх аналогічне однойменним рахункам з виконання державного бюджету.