Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

3.6. план рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих бюджетів

План рахунків – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання Державного та місцевих бюджетів зі стислим викладом  їх   змісту,  за   допомогою  якого  ці   операції  відображаються  у фінансовій звітності.

План рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання Державного та місцевих бюджетів розроблений відповідно до принципів, прийнятих у міжнародній практиці бухгалтерського обліку з виконання Державного та місцевих бюджетів, і є обов’язковим для застосування фінансовими органами.

Його основою є облікові та економічні поняття, що використовуються в умовах ринкової економіки.

Будова плану рахунків базується на класифікації рахунків за економічним змістом з метою отримання інформації про виконання бюджетів і здійснення контролю за цим процесом.

Кожна операція бюджетного процесу документально фіксується і відображається на рахунках.

Розрізняють два види рахунків: активні та пасивні. Активні рахунки призначаються для обліку ресурсів бюджету за їх складом та розміщенням, а пасивні – для обліку джерел бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

Обидва види рахунків мають однакову структуру – це таблиця, ліва сторона якої називається дебет, а права – кредит. Для кожного рахунка характерна наявність залишку (сальдо) на початок і кінець місяця та оборотів за місяць за дебетом і кредитом. Незважаючи на однакову структуру рахунків, призначення сторін (дебету і кредиту) в активних і пасивних рахунках різне, що видно із наведених нижче схем.

 

Схема активного рахунка

 

Дебет  Кредит

Залишок (сальдо) на початок місяця

Операції, що супроводжуються змен-

шенням ресурсів бюджету в звітному місяці (–)

Операції, що супроводжуються збіль- шенням ресурсів бюджету у звітному місяці (+)

Сума (підсумок) операцій (оборот за де-

бетом рахунка за звітний місяць)

 

Залишок на кінець місяця (дорівнює за- лишку на початок місяця плюс оборот по дебету і мінус оборот по кредиту)

Сума (підсумок) операцій (оборот за

кредитом рахунка за звітний місяць)

 

 

Схема пасивного рахунка

 

Дебет  Кредит

 

Операції, що супроводжуються зменшенням джерел бюджетних ресурсів у звітному місяці (–)

Залишок (сальдо) на початок місяця джерел бюджетних ресурсів

Операції,        що       супроводжуються збільшенням              джерел            бюджетних

ресурсів у звітному місяці (+)

Сума (підсумок) операцій (оборот за де-

бетом рахунка за звітний місяць)

Сума (підсумок) операцій (оборот за кредитом рахунка за звітний місяць)

 

Залишок на кінець місяця (дорівнює залишку на початок місяця плюс обо- рот за кредитом і мінус оборот по дебету)

Залежно від змісту операції, її сума записується двічі: за дебетом одного рахунка і кредитом іншого. Такий спосіб запису операцій називається методом подвійного запису.

План рахунків, наведений у цьому параграфі, поділяється на три логічні частини: баланс, бюджетні рахунки (доходи і видатки), меморандні та позабалансові рахунки. Кожна з частин формується із таких класів:

Балансові рахунки:

1 клас – “Активи”;

2 клас – “Зобов’язання”;

3 клас – “Кошти бюджетів і розпорядників бюджетних коштів”;

4 клас – “Розрахунки”.

Бюджетні рахунки:

5 клас – “Результат виконання бюджету”;

6 клас – “Доходи бюджету”;

7 клас – “Видатки бюджету”.

Меморандні та позабалансові рахунки:

8 клас – “Управлінський облік”;

9 клас – “Позабалансовий облік”.

Кожен клас поділяється на:

•           рахунки ІІ порядку;

•           рахунки ІІІ порядку;

•           рахунки IV порядку.

Номер рахунка ІІ порядку (двохзначний) складається з номера класу рахунків, на який відводиться один знак, та коду рахунка другого порядку, на який також відводиться один знак.

Номер рахунка ІІІ порядку (трьохзначний) складається з номера класу рахунків (1 знак), коду рахунка другого порядку (1 знак) та коду рахунка третього порядку, на який також відводиться один знак.

Номер рахунка ІV порядку (чотирьохзначний) складається з номера класу рахунків (1 знак), коду рахунка другого порядку (1 знак), коду рахунка третього порядку  (1   знак)  та   коду   рахунка  четвертого  порядку,  на   який  також відводиться один знак.

Перший клас Плану рахунків визначає активи бюджетів. Він містить кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ, кошти бюджетів в інших банках, розміщені депозити, цінні папери, надані бюджетні кредити, інші активи (кошти в дорозі та заблоковані на рахунках, товарно-матеріальні цінності), субкореспондентські рахунки, відкриті в органах державного казначейства. Всі рахунки першого класу активні.

Другий клас Плану рахунків визначає зобов’язання за операціями виконання бюджетів. Це зобов’язання, пов’язані з випуском в обіг цінних паперів, отриманням кредитів та депозитів, за іншими зобов’язаннями. Всі рахунки другого класу пасивні.

У третьому класі Плану рахунків відображені зобов’язання за операціями Державного казначейства за коштами бюджетів і розпорядників бюджетних коштів. Це операції за коштами: Державного бюджету, місцевих бюджетів; які підлягають розподілу між рівнями бюджетів; тимчасово віднесеними на доходи бюджету; на рахунках розпорядників бюджетних коштів, органів Державного казначейства. Рахунки третього класу пасивні.

У четвертому класі Плану рахунків відображаються рахунки, які виникають між бюджетами в процесі їх виконання, розрахунки за векселями, позицією Держаного казначейства щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки. Всі рахунки четвертого класу активно-пасивні.

П’ятий клас Плану рахунків визначає результат виконання бюджетів. Він передбачає результат виконання загального та спеціального фондів бюджетів. Рахунки п’ятого класу активно-пасивні.

У шостому класі Плану рахунків відображаються доходи: державного та місцевих бюджетів, які підлягають розподілу; кошти, тимчасово віднесенні на доходи бюджетів. Усі рахунки шостого класу пасивні, крім рахунка 6911 “Контрахунок за видатковими операціями”, який є активно-пасивним.

У сьомому класі Плану рахунків відображаються видатки державного та місцевого бюджетів. Усі рахунки сьомого класу активні за винятком рахунків:

713 групи “Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашень”,

723 групи “Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашень”, які є активно-пасивні, та 7911 “Контррахунок за видатковими операціями”, який є контрактивний, і 7922 “Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашень”, який є активно-пасивний.

Восьмий клас Плану рахунків містить меморандні (технічні) рахунки, які є елементом управлінського обліку і не входять у баланс про виконання бюджету. Це кошти передані та отримані органами Державного казначейства в процесів виконання бюджетів. Рахунки 81 розділу “Кошти отримані” пасивні, рахунки 82 та 83 розділів – активні, а рахунок 8911 “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами” – контрактивний і рахунок 8921 “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами” – контрпасивний.

У дев’ятому класі Плану рахунків відображають позабалансові статті. Це тимчасові планові показники та інші; кошторисні призначення; асигнування;

планові показники за доходами бюджету; зобов’язання розпорядників бюджетних коштів; розрахункові документи, неоплачені в термін; нараховані доходи і витрати; зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій. Рахунки 90, 91, 92, 94, 95 розділів – пасивні, рахунки 93 розділу – активні. Рахунки 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” – контрактивний і 9921 “Контрахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” – контрпасивний.

 

План   рахунків         бухгалтерського        обліку виконання      Державного   та місцевого бюджетів

 

РОЗДІЛ І. Балансові рахунки

 

Клас 1. АКТИВИ

 

11 Кошти бюджетів у НБУ

111 Кошти в НБУ до запитання

1111 Єдиний казначейський рахунок

112 Інші рахунки ДК у НБУ

1121 Рахунок ДК у НБУ для виплати готівкових коштів

1122 Інші рахунки ДК

12 Кошти бюджетів в інших банках

121 Кошти бюджетів в інших банках до запитання

1211 Кореспондентські рахунки ДК в інших банках-резидентах

1212 Кореспондентські рахунки ДК в інших банках-нерезидентах

122 Інші рахунки за коштами Державного бюджету в банках

1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету, в установах банків

1222 Інші рахунки ДК в установах банків

1223 Рахунки  ДК  в  установах  банків  для  виплати  готівкових коштів

123 Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів у банках

1231 Рахунки місцевих бюджетів в установах банків

1232 Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, в установах банків

124 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1241 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

13 Розміщені депозити

131 Депозити Державного бюджету, розміщені в НБУ

1311 Короткотермінові депозити Державного бюджету, розміщені в

НБУ

1312 Середньотермінові депозити Державного бюджету, розміщені в

НБУ

1313  Довготермінові депозити Державного бюджету, розміщені в

НБУ

1314 Протермінована           заборгованість           за         депозитами    Державного бюджету, розміщеними в НБУ

1315 Депозити Державного бюджету до запитання, розміщені в НБУ

132 Інші депозити Державного бюджету

1321 Інші короткотермінові депозити Державного бюджету

1322 Інші середньотермінові депозити Державного бюджету

1323 Інші довготермінові депозити Державного бюджету

1324    Протермінована        заборгованість           за         іншими           депозитами

Державного бюджету

1325 Інші депозити Державного бюджету до запитання

1326 Гарантійні депозити та грошове покриття в банках

133 Депозити місцевого бюджету, розміщені в НБУ

1331 Короткотермінові депозити  місцевого  бюджету,  розміщені  в

НБУ

1332 Середньотермінові депозити місцевого бюджету, розміщені в

НБУ

1333 Довготермінові депозити місцевого бюджету, розміщені в НБУ

1334                Протермінована        заборгованість           за         депозитами    місцевого бюджету, розміщеними в НБУ

1335 Депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в НБУ

134 Інші депозити місцевого бюджету

1341 Інші короткотермінові депозити місцевого бюджету

1342 Інші середньотермінові депозити місцевого бюджету

1343 Інші довготермінові депозити місцевого бюджету

1344 Протермінована           заборгованість           за         іншими           депозитами місцевого бюджету

1345 Інші депозити місцевого бюджету до запитання

14 Цінні папери

141 Цінні папери в активі Державного бюджету

1411 Цінні папери в активі Державного бюджету

142 Цінні папери в активі місцевого бюджету

1421 Цінні папери в активі місцевого бюджету

15 Надані бюджетні кредити

151 Кредити, надані з Державного бюджету

1511 Короткотермінові кредити, надані з Державного бюджету

1512 Довготермінові кредити, надані з Державного бюджету

152 Кредити, надані з місцевого бюджету

1521 Короткотермінові кредити, надані з місцевого бюджету

1522 Довготермінові кредити, надані з місцевого бюджету

16 Інші активи

161 Кошти Державного бюджету в дорозі

1611 Кошти загального фонду Державного бюджету в дорозі

1612 Кошти спеціального фонду Державного бюджету в дорозі

162 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками

1621 Активи загального фонду Державного бюджету за взаємними розрахунками

1621 Активи  спеціального  фонду Державного   бюджету         за взаємними розрахунками

163 Інші активи Державного бюджету

1631 Товарно-матеріальні цінності в активі Державного бюджету

164 Кошти місцевого бюджету в дорозі

1641 Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі

1642 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі

165 Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками

1651 Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

1652 Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

1653 Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

1654 Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

166 Інші активи місцевого бюджету

1661 Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках

1662 Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету

167 Зобов’язання інших органів Державного казначейства

1671 Зобов’язання     інших  органів           Державного   казначейства  за коштами загального фонду Державного бюджету

1672 Зобов’язання     інших  органів           Державного   казначейства  за коштами спеціального фонду Державного бюджету

1673 Зобов’язання     інших  органів           Державного   казначейства  за іншими коштами

168 Інші зобов’язання органів Державного казначейства

1681 Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

1682 Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

1683 Інші зобов’язання органів Державного казначейства за іншими коштами

17 Субкореспондентські рахунки

171      Субкореспондентські           рахунки,         відкриті          в          органах           Державного казначейства

1711 Субкореспондентський           рахунок,         відкритий       в          органі

Державного казначейства Клас

 

Клас 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

21 Цінні папери, випущені в обіг

211 Зобов’язання за векселями Державного бюджету

2111 Казначейські векселі видані

212 Облігації Державного бюджету

2121 Короткотермінові облігації Державного бюджету

2122 Середньотермінові облігації Державного бюджету

2123 Довготермінові облігації Державного бюджету

213 Зобов’язання Державного бюджету за іншими цінними паперами

2131 Інші цінні папери Державного бюджету

214 Зобов’язання за векселями місцевого бюджету

2141 Векселі органів місцевого самоврядування видані

215 Облігації місцевого бюджету

2151 Короткотермінові облігації місцевого бюджету

2152 Середньотермінові облігації місцевого бюджету

2153 Довготермінові облігації місцевого бюджету

216 Зобов’язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами

2161 Інші цінні папери місцевого бюджету

22 Кредити отримані

221 Внутрішнє фінансування Державного бюджету

2211 Кредити, не віднесені до інших категорій

2212 Інші зобов’язання

222 Зовнішнє фінансування Державного бюджету

2221 Кредити, не віднесені до інших категорій

2222 Інші зобов’язання

223 Внутрішнє фінансування місцевого бюджету

2231 Кредити, не віднесені до інших категорій

2232 Інші зобов’язання

23 Депозити отримані

231 Депозити, отримані Державним бюджетом

2311 Депозити, отримані Державним бюджетом

2312 Депозити,   отримані   розпорядниками   коштів   Державного бюджету

232 Депозити, отримані місцевим бюджетом

2321 Депозити, отримані місцевим бюджетом

2322 Депозити,    отримані    розпорядниками    коштів    місцевого бюджету

24 Інші зобов’язання

241 Зобов’язання Державного бюджету за взаємними розрахунками

2411 Зобов’язання   загального   фонду   Державного   бюджету   за взаємними розрахунками

2412 Зобов’язання спеціального фонду Державного бюджету за взаємними розрахунками

242 Зобов’язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками

2421 Зобов’язання   загального   фонду   місцевого   бюджету   за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

2422 Зобов’язання   спеціального   фонду   місцевого   бюджету   за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

2423 Зобов’язання   загального   фонду   місцевого   бюджету   за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

2424 Зобов’язання   спеціального   фонду   місцевого   бюджету   за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

243 Зобов’язання перед іншими органами Державного казначейства

2431 Зобов’язання      перед      іншими      органами      Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

2432 Зобов’язання      перед      іншими      органами      Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

2433 Зобов’язання     перед  іншими           органами        Державного казначейства за іншими коштами

244 Інші зобов’язання органів Державного казначейства

2441 Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

2442 Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

2443 Інші зобов’язання органів Державного казначейства за іншими коштами.

 

Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

 

31 Кошти бюджетів

311 Кошти загального фонду Державного бюджету

3111 Надходження до загального фонду Державного бюджету

3112 Загальний фонд Державного бюджету

3113 Рахунок  для  зарахування  повернення  бюджетних  кредитів,

наданих за рахунок загального фонду Державного бюджету

312 Кошти спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

3121 Надходження    коштів            спеціального  фонду Державного бюджету, спрямованих на спеціальні видатки

3122 Кошти спеціального фонду Державного бюджету, спрямовані на спеціальні видатки

3123 Рахунок для зарахування до спеціального фонду Державного бюджету повернення бюджетних кредитів

313 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету

3131  Надходження  коштів,  що  розподіляються між  загальним  та спеціальним фондами Державного бюджету

3132 Кошти,  що  розподіляються  між  загальним  та  спеціальним фондами Державного бюджету

314 Кошти загального фонду місцевих бюджетів

3141 Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

3142 Кошти загального фонду місцевих бюджетів

3143 Рахунок для      зарахування   до        загального      фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

315      Кошти            спеціального  фонду місцевих         бюджетів,       спрямовані     на спеціальні видатки

3151 Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів,

спрямованих на спеціальні видатки

3152 Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовані на спеціальні видатки

3153  Рахунок  для  зарахування до  спеціального фонду  місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

316 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

3161  Кошти,  які  розподіляються  між  загальним  і  спеціальним фондами місцевого бюджету

33 Кошти, які підлягають розподілу

331  Кошти,  які  підлягають  розподілу  між  державним  і  місцевими бюджетами

3311 Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами

332 Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

3321 Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

34 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету

341  Кошти,  тимчасово  віднесені  на  доходи  бюджету,  що  підлягають розподілу

3411 Кошти,  тимчасово      віднесені        на        доходи            бюджету,        що підлягають розподілу

3412 Інші       кошти,            тимчасово      віднесені        на        доходи            Державного бюджету

342  Кошти,  тимчасово  віднесені  на  доходи  місцевого  бюджету,  що підлягають розподілу

3421 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету,

що підлягають розподілу

3422 Інші       кошти,            тимчасово      віднесені        на        доходи            місцевого бюджету

35  Рахунки  розпорядників  та  одержувачів  бюджетних  коштів  в

Державному казначействі України

351      Особові          рахунки          розпорядників,          які       утримуються  за         рахунок

Державного бюджету

3511 Особові  рахунки  розпорядників  за  коштами,  отриманими  із загального фонду Державного бюджету

3512 Особові  рахунки  розпорядників  за  коштами,  отриманими  із спеціального фонду Державного бюджету

3513 Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами,

отриманими із загального фонду Державного бюджету

3514 Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами,

отриманими із спеціального фонду Державного бюджету

352  Рахунки  розпорядників  та  одержувачів  за  коштами  Державного бюджету

3521 Реєстраційні  рахунки  розпорядників  за  коштами  загального фонду Державного бюджету

3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету

3523 Рахунки  одержувачів  коштів  за  коштами  загального  фонду

Державного бюджету

3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду

Державного бюджету

353      Особові          рахунки          розпорядників,          які       утримуються  за         рахунок місцевого бюджету

3531 Особові  рахунки  розпорядників  за  коштами,  отриманими  із загального фонду місцевого бюджету

3532 Особові  рахунки  розпорядників  за  коштами,  отриманими  із спеціального фонду місцевого бюджету

354      Рахунки          розпорядників           та         одержувачів   за         коштами         місцевого

бюджету

3541  Реєстраційні  рахунки  розпорядників  за  коштами  загального фонду місцевого бюджету

3542 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

3543  Рахунок  одержувачів  коштів  за  коштами  загального  фонду місцевого бюджету

3544 Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

355 Кошти розпорядників коштів бюджетів у розрахунках

3551  Кошти загального фонду  Державного бюджету на  рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

3552 Кошти спеціального фонду Державного бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

3553 Кошти загального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

3554 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

36 Рахунки розпорядників бюджетних коштів, які не перебувають на казначейському обслуговуванні

361 Рахунки розпорядників бюджетних коштів Державного бюджету, які не перебувають на казначейському обслуговуванні

3611 Рахунки   розпорядників   бюджетних   коштів   Державного бюджету, які не перебувають на казначейському обслуговуванні

362      Рахунки          розпорядників           коштів            місцевого       бюджету,        які       не перебувають на казначейському обслуговуванні

3621 Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, які не перебувають на казначейському обслуговуванні

37 Рахунки інших клієнтів і банків

371 Рахунки інших клієнтів

3711 Інші кошти розпорядників коштів Державного бюджету

3712 Рахунки інших клієнтів Державного казначейства

3713 Кошти    одержувачів    коштів    Державного    бюджету    в розрахунках

3714 Кошти     інших     клієнтів     Державного     казначейства     в розрахунках

3715 Рахунки для зарахування дотацій бюджету АРК, обласним бюджетам та бюджетам м. Києва і Севастополя

3716 Рахунки для      зарахування   дотацій           районним,      міським,

селищним та сільським бюджетами

3717 Рахунки державних позабюджетних фондів

372 Рахунки інших банків

3721 Кореспондентські рахунки інших банків

3722 Гарантійні депозити та грошове покриття банків

38        Рахунки          за         нез’ясованими           надходженнями,        несквитованими дебетовими сумами та інші транзитні рахунки

381 Рахунки за нез’ясованими надходженнями

3811 Нез’ясовані надходження на рахунках в органах Державного казначейства

3812  Нез’ясовані  надходження  на  рахунках  місцевих  фінансових органів, що не перебувають на казначейському обслуговуванні

382 Несквитовані дебетові суми

3821 Несквитовані дебетові суми

389 Інші технічні транзитні рахунки

3891 Інші технічні транзитні рахунки

39 Рахунки органів Державного казначейства

391 Субкореспондентські рахунки органів Державного казначейства

3911 Субкореспондентські рахунки, відкриті для органів Державного казначейства

392 Інші рахунки органів фінансової системи

3921 Інші рахунки органів Державного казначейства

3922 Інші рахунки фінансових органів

399 Інші транзитні рахунки органів Державного казначейства

3991 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами

3992 Внутрішній транзитний рахунок РП ДКУ

3993 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені

РРП СЕП

 

РП ДКУ.

 

 

3994 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені

 

 

Клас. 4. РОЗРАХУНКИ

 

 

 

фонду

41 Взаємні розрахунки з виконання Державного бюджету

411 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального

 

4111  Розрахунки  з  місцевими  бюджетами  за  надходженнями  до

загального фонду Державного бюджету

4112 Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками загального фонду Державного бюджету

412      Взаємні           розрахунки    з           місцевими      бюджетами    за         коштами спеціального фонду

4121  Розрахунки  з  місцевими  бюджетами  за  надходженнями  до спеціального фонду Державного бюджету

4122 Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками спеціального фонду Державного бюджету

42 Розрахунки з виконання місцевих бюджетів

421 Взаємні розрахунки з Державним бюджетом

4211  Розрахунки з  Державним бюджетом за  надходженнями до загального фонду місцевого бюджету

4212 Розрахунки з Державним бюджетом за видатками загального фонду місцевого бюджету

422 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами

4221 Розрахунки місцевих бюджетів за надходженнями до загального

фонду

 

фонду

 

 

4222    Розрахунки    місцевих         бюджетів  за   видатками      загального

 

4223    Розрахунки    місцевих         бюджетів        за         надходженнями         до

спеціального фонду

4224  Розрахунки  місцевих  бюджетів  за  видатками  спеціального

фонду

 

 

423 Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами

4231    Розрахунки    сільських        і           селищних       бюджетів        за

надходженнями до загального фонду

4232  Розрахунки  сільських  і  селищних  бюджетів  за  видатками загального фонду

4233    Розрахунки    сільських        і           селищних       бюджетів        за надходженнями до спеціального фонду

4234  Розрахунки  сільських  і  селищних  бюджетів  за  видатками спеціального фонду

424 Розрахунки управлінь Державного казначейства

4241    Розрахунки    управлінь       Державного   казначейства  за надходженнями до загального фонду місцевих бюджетів

4242 Розрахунки управлінь Державного казначейства за видатками загального фонду місцевих бюджетів

4243    Розрахунки    управлінь       Державного   казначейства  за надходженнями до спеціального фонду місцевих бюджетів

4244 Розрахунки управлінь державного казначейства за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів

425 Розрахунки відділень Державного казначейства

4251    Розрахунки    відділень        Державного   казначейства  за надходженнями до загального фонду місцевих бюджетів

4252 Розрахунки відділень Державного казначейства за видатками загального фонду місцевих бюджетів

4253    Розрахунки    відділень        Державного   казначейства  за надходженнями до спеціального фонду місцевих бюджетів

4254 Розрахунки відділень Державного казначейства за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів

43 Розрахунки за векселями

431 Розрахунки за векселями Державного бюджету

4311    Розрахунки    векселями      за         коштами         загального      фонду

Державного бюджету

4312    Розрахунки    векселями      за         коштами         спеціального  фонду державного бюджету

432 Розрахунки за векселями місцевого бюджету

4311 Розрахунки векселями за коштами загального фонду місцевого

бюджету

 

 

4312    Розрахунки    векселями      за         коштами         спеціального  фонду

місцевого бюджету

44 Інші розрахунки

441 Розрахунки за централізованими проплатами Державного бюджету

4411    Розрахунки    централізованими     проплатами    за         коштами загального фонду Державного бюджету

4412    Розрахунки    централізованими     проплатами    за         коштами спеціального фонду Державного бюджету

442 Розрахунки за операціями з кредитами Державного бюджету

4421  Розрахунки  за  операціями  з  кредитами  загального  фонду

Державного бюджету

4422  Розрахунки  за  операціями  з  кредитами  спеціального  фонду

Державного бюджету

443 Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету

4431  Розрахунки  за  операціями  з  кредитами  загального  фонду місцевого бюджету

4432  Розрахунки  за  операціями  з  кредитами  спеціального  фонду місцевого бюджету

444 Розрахунки за децентралізованими проплатами Державного бюджету

4441    Розрахунки    децентралізованими проплатами    за         коштами загального фонду Державного бюджету

4442    Розрахунки    децентралізованими проплатами    за         коштами спеціального фонду Державного бюджету

445 Інші розрахунки за коштами Державного бюджету

бюджету бюджету

4451  Інші  розрахунки  за  коштами  загального  фонду  Державного

 

4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду Державного

446 Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету

4461  Інші  розрахунки  за  коштами  загального  фонду  місцевого

бюджету

 

бюджету

 

 

4462  Інші  розрахунки  за  коштами  загального  фонду  місцевого

46  Розрахунки  за  бюджетними  кредитами,  наданими  за  рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету

461 Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти

4611 Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти

4612 Еквівалент позиції Державного казначейства щодо іноземної

валюти

49 Інші технічні розрахунки

499 Інші технічні розрахунки

4999 Інші технічні розрахунки. Розділ ІІ. Бюджетні рахунки.

 

Клас 5. РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 

51 Результат виконання бюджету

511 Результат виконання Державного бюджету

5111 Результат виконання загального фонду Державного бюджету

5112 Результат виконання спеціального фонду Державного бюджету

512 Результат виконання місцевого бюджету

5121 Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

5122 Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

59 Контррахунок за результатом виконання бюджету

591 Контррахунок за результатом виконання бюджету

5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету.

 

Клас 6. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

 

61 Доходи бюджету

611 Доходи Державного бюджету

6111 Доходи загального фонду Державного бюджету

6112 Доходи спеціального фонду Державного бюджету

6113  Доходи  Державного  бюджету,  що  підлягають  розподілу  між загальним та спеціальним фондами

6114 Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету

612 Доходи місцевого бюджету

6121 Доходи загального фонду місцевого бюджету

6122 Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, спрямовані на спеціальні видатки

6123    Доходи           місцевого       бюджету,        що       підлягають     розподілу       між загальним та спеціальним фондами

6124 Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

62 Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами

621  Доходи,  які  підлягають  розподілу  між  Державним  і  місцевими бюджетами

6211 Доходи, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами

622 Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

6221 Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

64 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів

641 Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету

6411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу

6412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету

642 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

6421 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

6422 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

69 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

691 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів.

 

Клас 7. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

 

71 Видатки Державного бюджету

711 Видатки загального фонду Державного бюджету

7111 Видатки загального фонду Державного бюджету

712 Видатки спеціального фонду Державного бюджету

7121 Видатки спеціального фонду Державного бюджету

713 Кредитування Державного бюджету за вирахуванням погашення

7131    Кредитування            загального      фонду Державного   бюджету         за вирахуванням погашення

7132  Кредитування  спеціального  фонду  Державного  бюджету  за вирахуванням погашення

72 Видатки місцевого бюджету

721 Видатки загального фонду місцевого бюджету

7211 Видатки загального фонду місцевого бюджету

722 Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

7221 Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

723 Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення

7231    Кредитування            загального      фонду місцевого       бюджету         за вирахуванням погашення

7232    Кредитування            спеціального  фонду місцевого       бюджету         за вирахуванням погашення

79 Контррахунок за операціями за видатками бюджету

791 Контррахунок за видатковими операціями

7911 Контррахунок за видатковими операціями

792      Контррахунок           за         операціями     з           кредитування            за         вирахуванням погашення

7921 Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення. Розділ ІІІ. Меморандні та позабалансові рахунки.

 

Клас 8. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 

81        Асигнування та         кошти,            отримані         від       органів           Державного казначейства

811      Асигнування Державного   бюджету,        отримані         від       вищестоящих органів Державного казначейства

8111 Асигнування загального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

8112    Асигнування спеціального  фонду Державного   бюджету,

отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

812 Кошти державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів

Державного казначейства

8121 Кошти загального фонду Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

8122 Кошти спеціального фонду Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

8123 Кошти Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

8124 Кошти тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

813  Асигнування  Державного  бюджету,  отримані  від  інших  органів

Державного казначейства

8131 Асигнування загального фонду Державного бюджету, отримані від інших органів Державного казначейства

8132    Асигнування спеціального  фонду Державного   бюджету,

отримані від інших органів Державного казначейства

814 Кошти місцевого бюджету, отримані від інших органів Державного казначейства

8141 Кошти загального фонду місцевого бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

8142 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

82        Асигнування та         кошти,            передані         органам          Державного казначейства

821      Кошти            Державного   бюджету,        передані         вищестоящим            органам

Державного казначейства

8211 Кошти загального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства

8212 Кошти спеціального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства

8213 Кошти Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним  і  спеціальним  фондами  Державного  бюджету,  передані вищестоящим органам Державного казначейства

8124 Кошти тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають  розподілу,  передані  вищестоящим  органам  Державного казначейства

822 Асигнування Державного бюджету, передані нижчестоящим органам

Державного казначейства

8221 Асигнування загального фонду Державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства

8222 Асигнування спеціального фонду Державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства

824      Асигнування Державного   бюджету,        передані         іншим органам

Державного казначейства

8241 Асигнування загального фонду Державного бюджету, передані іншим органам Державного казначейства

8242    Асигнування спеціального  фонду Державного   бюджету,

передані іншим органам Державного казначейства

825  Кошти  місцевого  бюджету,  передані  іншим  органам  Державного казначейства

8251 Кошти загального фонду місцевого бюджету, передані іншим органам Державного казначейства

8252 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, передані іншим органам Державного казначейства

83 Кошти, передані іншим бюджетам

831      Кошти,           передані         органами        Державного   казначейства  місцевим бюджетам

8311 Кошти, передані органами Державного казначейства з загального   фонду   Державного   бюджету   місцевим   бюджетам   АР   Крим, областей, м. Києва та Севастополя

8312 Кошти, передані органами Державного казначейства з спеціального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

84 Розрахунки, отримані від органів Державного казначейства

841      Розрахунки,   отримані         від       вищестоящих органів           Державного казначейства

8411 Розрахунки за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

8412 Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

842      Розрахунки,   отримані         від       нижчестоящих           органів           Державного казначейства

8411 Розрахунки за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

8412 Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

85 Розрахунки, передані органам Державного казначейства

851      Розрахунки,   передані         вищестоящим            органам          Державного казначейства

8511 Розрахунки за коштами загального фонду Державного бюджету,

передані вищестоящим органам Державного казначейства

8512    Розрахунки    за         коштами         спеціального  фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства

852      Розрахунки,   передані         нижчестоящим          органам          Державного казначейства

8521  Розрахунки  за  асигнуваннями  загального  фонду  Державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства

8522 Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства

86        Кошти            державних     цільових         (позабюджетних)      фондів,           які обслуговують органи Державного казначейства

861      Кошти,           отримані         державними   цільовими      (позабюджетними)

фондами

 

 

фондами

8611  Кошти,  отримані  державними        цільовими  (позабюджетними)

862 Кошти, спрямовані на здійснення видатків державними цільовими

(позабюджетними) фондами

8621    Кошти,           спрямовані     на        здійснення     видатків         державними цільовими (позабюджетними) фондами

863 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

8631 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

864 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

8641 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

865      Кошти            державних     цільових         (позабюджетних)      фондів,           передані вищестоящим органам Державного казначейства

8651 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані вищестоящим органам Державного казначейства

866      Кошти            державних     цільових         (позабюджетних)      фондів,           передані нижчестоящим органам Державного казначейства

8661 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані нижчестоящим органам Державного казначейства

89 Контррахунок за операціями управлінського обліку

891 Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами

8911    Контррахунок           за         операціями     управлінського          обліку за переданими коштами

892 Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими

коштами

8921    Контррахунок           за         операціями     управлінського          обліку за отриманими коштами.

 

Клас 9. ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

 

90        Тимчасові       планові           показники,     пропозиції      та         інші     планові показники

908 Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами Державного бюджету

9081    Узагальнені    зведені            бюджетні        призначення  головних розпорядників за коштами загального фонду Державного бюджету

9082    Узагальнені    зведені            бюджетні        призначення  головних розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету

909 Пропозиції про виділення коштів

9091 Пропозиції про виділення коштів загального фонду Державного

бюджету

 

 

9093 Узагальнені пропозиції про виділення коштів загального фонду

Державного бюджету

91 Кошторисні призначення

911 Кошторисні призначення за коштами Державного бюджету

9111 Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду

Державного бюджету

9112  Поточні  кошторисні  призначення  за  коштами  спеціального фонду Державного бюджету

9113    Зведені           поточні           кошторисні    призначення  за         коштами загального фонду Державного бюджету

9114    Зведені           поточні           кошторисні    призначення  за         коштами спеціального фонду Державного бюджету

9115 Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду Державного бюджету

9116 Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету

9117    Затверджені   зведені            кошторисні    призначення  за         коштами загального фонду Державного бюджету

9118    Затверджені   зведені            кошторисні    призначення  за         коштами спеціального фонду Державного бюджету

912 Кошторисні призначення з місцевих бюджетів

9121 Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

9122    Поточні          кошторисні    призначення  за         коштами         спеціального фонду місцевих бюджетів

9123 Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

9124    Зведені           поточні           кошторисні    призначення  за         коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

9125  Затверджені  кошторисні  призначення  за  коштами  загального фонду місцевих бюджетів

9126 Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

9127    Затверджені   зведені            кошторисні    призначення  за         коштами загального фонду місцевих бюджетів

9128    Затверджені   зведені            кошторисні    призначення  за         коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

913 Призначення з державного бюджету за планом асигнувань

9131    Поточні          призначення  з           Державного   бюджету         за         планом асигнувань

9132 Зведені поточні призначення з Державного бюджету за планом асигнувань

9133  Затверджені  призначення  з  Державного  бюджету  за  планом асигнувань

9134  Затверджені  зведені  призначення  з  Державного  бюджету  за планом асигнувань

914 Призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань

9141 Поточні призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань

9142 Зведені поточні призначення з  місцевого бюджету за  планом асигнувань

9143    Затверджені   призначення  з           місцевого       бюджету         за         планом асигнувань

9144 Затверджені зведені призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань

92 Асигнування

921 Бюджетні призначення з Державного бюджету

9211    Поточні          бюджетні        призначення  за         загальним       фондом

Державного бюджету

9212    Поточні          бюджетні        призначення  за         спеціальним   фондом

Державного бюджету

9213 Зведені поточні бюджетні призначення за загальним фондом

Державного бюджету

9214 Зведені поточні бюджетні призначення за спеціальним фондом

Державного бюджету

9215    Затверджені   бюджетні        призначення  за         загальним       фондом

Державного бюджету

9216  Затверджені  бюджетні  призначення  за  спеціальним  фондом

Державного бюджету

9217    Затверджені   зведені            бюджетні        призначення  за         загальним фондом Державного бюджету

9218  Затверджені  зведені  бюджетні  призначення  за  спеціальним фондом Державного бюджету

922 Бюджетні призначення з місцевих бюджетів

9221 Поточні бюджетні призначення за загальним фондом місцевих

бюджетів

 

 

9222    Поточні          бюджетні        призначення  за         спеціальним   фондом

місцевих бюджетів

9223 Зведені поточні бюджетні призначення за загальним фондом місцевих бюджетів

9224 Зведені поточні бюджетні призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів

9225    Затверджені   бюджетні        призначення  за         загальним       фондом місцевих бюджетів

9226  Затверджені  бюджетні  призначення  за  спеціальним  фондом місцевих бюджетів

9227    Затверджені   зведені            бюджетні        призначення  за         загальним фондом місцевих бюджетів

9228  Затверджені  зведені  бюджетні  призначення  за  спеціальним фондом місцевих бюджетів

923 Асигнування на взяття зобов’язань з Державного бюджету

9231    Асигнування на        взяття  зобов’язань    за         загальним       фондом

Державного бюджету

9232  Асигнування  на  взяття  зобов’язань  за  спеціальним  фондом

Державного бюджету

924 Асигнування на взяття зобов’язань з місцевих бюджетів

9241    Асигнування на        взяття  зобов’язань    по        загальному     фонду місцевих бюджетів

9242  Асигнування  на  взяття  зобов’язань  за  спеціальним  фондом місцевих бюджетів

925 Ліміти за видатками Державного бюджету

9251 Ліміти за видатками загального фонду Державного бюджету

926 Бюджетні призначення із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

9261 Бюджетні призначення із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

9262    Затверджені   бюджетні        призначення  із          загального      фонду

Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

9263 Зведені бюджетні призначення із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

9264 Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду

Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

927 Бюджетні призначення із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

9271 Бюджетні призначення із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

9272    Затверджені   бюджетні        призначення  із          загального      фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

9273 Зведені бюджетні призначення із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

9274 Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

93 Планові показники за доходами бюджету

931 Планові показники за доходами Державного бюджету

9311  Поточні            планові           показники      за  доходами  загального      фонду

Державного бюджету

9312  Поточні  планові  показники  за  доходами  спеціального  фонду

Державного бюджету

9313 Затверджені планові показники за доходами загального фонду

Державного бюджету

9314  Затверджені     планові  показники  за  доходами  спеціального фонду Державного бюджету

932 Планові показники за доходами місцевого бюджету

9321  Поточні  планові  показники  за  доходами  загального  фонду місцевого бюджету

9322 Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

9323 Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

9324  Затверджені     планові  показники  за  доходами  спеціального фонду місцевого бюджету

94 Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

941      Зобов’язання  розпорядників           бюджетних    коштів            за         коштами

Державного бюджету

9411  Зобов’язання  розпорядників  бюджетних  коштів  за  коштами загального фонду Державного бюджету

9412  Зобов’язання  розпорядників  бюджетних  коштів  за  коштами спеціального фонду Державного бюджету

9413 Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету

9414 Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду Державного бюджету

942      Зобов’язання  розпорядників           бюджетних    коштів            за         коштами місцевого бюджету

9421  Зобов’язання  розпорядників  бюджетних  коштів  за  коштами загального фонду місцевого бюджету

9422  Зобов’язання  розпорядників  бюджетних  коштів  за  коштами спеціального фонду місцевого бюджету

9423 Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

9424 Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

9499 Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів до з’ясування

95 Розрахункові документи, не оплачені в термін

951      Розрахункові документи      за         коштами         Державного   бюджету,        не оплачені в строк

9511    Розрахункові документи      за         доходами        загального      фонду

Державного бюджету, які підлягають оплаті

9512    Розрахункові документи      за         видатками      загального      фонду

Державного бюджету, не оплачені в термін

9513    Розрахункові документи      за         доходами        спеціального  фонду

Державного бюджету, які підлягають оплаті

9514    Розрахункові документи      за         видатками      спеціального  фонду

Державного бюджету, не оплачені в термін

9515 Розрахункові документи за доходами, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету

952 Розрахункові документи за коштами місцевих бюджетів, не оплачені

в термін

9521 Розрахункові документи за доходами загального фонду місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

9522    Розрахункові документи      за         видатками      загального      фонду місцевих бюджетів, не оплачені в термін

9523    Розрахункові документи      за         доходами        спеціального  фонду місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

9524    Розрахункові документи      за         видатками      спеціального  фонду місцевих бюджетів, не оплачені в термін

9525 Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

953 Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між

Державним та місцевими бюджетами, які підлягають оплаті

9531 Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між Державним та місцевими бюджетами, які підлягають оплаті

954  Розрахункові  документи  за  коштами,  тимчасово  віднесеними  на доходи бюджету, які підлягають оплаті

9541 Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу, які підлягають оплаті

9542    Розрахункові документи      за         іншими           коштами,        тимчасово віднесеними на доходи Державного бюджету, які підлягають оплаті

9543 Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, які підлягають оплаті

9544    Розрахункові документи      за         іншими           коштами,        тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, які підлягають оплаті

96 Нараховані доходи і витрати

961 Нараховані доходи

9611 Нараховані доходи за коштами до запитання в НБУ

98 Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій

9811 Гарантії, надані банкам

9812 Підтверджені акредитиви

9821 Контргарантії, отримані від банків

9891 Акредитиви до сплати

99 Контррахунки до рахунків груп

91–98

991 Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку

9911 Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

992 Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку

9921 Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку