Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

3.2. функції бухгалтерських служб у фінансових органах і казначействах

Дії бухгалтерських служб у фінансових органах і казначействах зводяться до виконання таких функцій:

1)         ведення обліку операцій з виконання бюджету;

2)         організації оперативного обліку розрахунків з платниками податків;

3)      підтримування постійних зв’язків з податковими адміністраціями та інспекціями для повноти сплати податків;

4)      проведення інструктажів і контролю з питань організації, порядку і методики ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в нижчестоящих фінансових органах, управліннях і відділеннях казначейства, у головних розпорядників кредитів і в центральних бухгалтеріях;

5)      проведення контролю за станом обліку і звітності про виконання бюджету і кошторисів витрат шляхом здійснення перевірок і оглядів на місцях;

6)      здійснення контролю за проведенням заходів щодо централізації та автоматизації облікових процесів;

7)   організації  бухгалтерського  обліку  відповідно  до  чинних нормативних актів;

8)     здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю операцій.

 

3. 3. Права та обов’язки головних бухгалтерів у фінансових органах і казначействах

Головний бухгалтер зобов’язаний забезпечити:

1)     правильну і раціональну організацію бюджетного обліку на основі максимальної централізації, що відповідає вимогам оперативного керівництва процесами поступлення і витрачання бюджетних коштів;

2)     впровадження  передових  форм  і  методів  бюджетного  обліку  на основі широкого застосування вичислювальної техніки;

3)         правильний і своєчасний облік грошових засобів і доходів бюджету,

асигнувань, фінансування і витрат бюджету;

4)    правильне документальне оформлення і відображення на рахунках бюджетного обліку операцій, пов’язаних із рухом усіх бюджетних ресурсів;

5)         достовірний   і           своєчасний    облік   розрахунків    між      бюджетами,

бюджетних позик, фондів і результатів виконання бюджету;

6)         своєчасний і точний облік цільових бюджетних резервів;

7)  контроль  за   правильним  і   своєчасним  нарахуванням  і перерахуванням державних податків;

8)         суворе дотримання касової та розрахункової дисципліни;

9)  своєчасне і правильне результування інвентаризації грошових засобів і розрахунків між бюджетами;

10) своєчасне оформлення матеріалів за  нестачами, розтратами, крадіжками грошових засобів і товарно-матеріальних цінностей, а також, за потреби, контроль за передачею цих матеріалів судово-слідчим органам;

11)   складання звітності про виконання бюджету на основі достовірних бухгалтерських документів;

12)  здійснення економічного аналізу діяльності фінансових органів і казначейств;

13) необхідну   допомогу   нижчестоящим   фінансовим   органам, управлінням  і  відділенням  казначейства  з  питань  використання  облікових даних для економічної роботи;

14) своєчасне проведення документальних ревізій у підвідомчих установах;

15)  своєчасну розробку вказівок з організації та ведення бюджетного обліку для нижчестоящих ланок;

16)       перевірку звітів і балансів, що подають нижчестоящі організації;

17)       організацію архівної справи і відповідне її збереження;

18)       розробку процесів бюджетів і їх виконання.

Головний бухгалтер має право:

1)         підпорядкувати діяльність робітників, які займаються обліком;

2)         встановлювати обов’язки для робітників апарату бухгалтерії;

3)    вимагати  виконання  розпоряджень  щодо  обліку  виконання бюджетів від галузевих установ;

4)    зобов’язувати  бухгалтерії  нижчестоящих  установ  своєчасно подавати всі документи і дані, необхідні для роботи вищестоящої ланки;

5)      вимагати від  інших відділів установи необхідні для бюджетного обліку і контролю документи, накази, постанови, розпорядження, кошториси, нормативи, річний розпис доходів бюджету з поквартальною розбивкою, витрати  розпису, довідки-повідомлення про  зміну  розмірів  фінансування та інші документи, пов’язані з виконанням бюджету;

6)         звільняти з роботи і переміщати матеріальновідповідальних осіб;

7)     другого підпису бухгалтерських звітів і балансів про виконання бюджетів, а також документів про приймання і видачу грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, здійснення розрахункових і кредитних операцій;

8)    відмовлятися приймати та оформляти документи, складені з відхиленням від чинних норм і правил або які порушують законодавство;

9)      вимагати від керівника установи письмового підтвердження даного ним розпорядження, якщо воно не відповідає чинному законодавству. Якщо головний бухгалтер повідомив головного бухгалтера вищестоящої ланки про порушення, а останній не вжив заходів, то він несе відповідальність перед законом нарівні із керівником нижчестоящої ланки;

10)    має  право  брати  участь  у  веденні  розрахунків  при  складанні проектів бюджетів і контролювати їх виконання.

Всі протиріччя між головним бухгалтером установи і керівником розглядаються на рівні вищестоящих установ.