Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

3.1. завдання бюджетного обліку виконання бюджету у фінансових організаціях і казначействах

Основне завдання бюджетного обліку у фінансових органах і казначействах – це забезпечення повної та своєчасної інформації про виконання дохідної й розхідної частини бюджету, необхідної для контролю й управління процесом його виконання.

Для забезпечення виконання цього завдання фінансові органи і казначейства:

1)    обліковують доходи бюджету як загалом, так і за кожним видом доходу;

2)         обліковують витрати бюджету;

3)     організовують контроль за ефективним і доцільним використанням засобів бюджету на заходи, передбачені планом розвитку народного господарства і бюджетом;

4)  обліковують  грошові  засоби  бюджету,  кредити,  бюджетні асигнування, розрахунки між бюджетами, бюджетні позики, фонди і резерви;

5)    контролюють правильність зарахування і розподіл комерційними банками доходів, що надійшли в різні бюджети;

6)         складають місячні, квартальні та річні звіти про виконання бюджету;

7)     обліковують не тільки виконуваний ними бюджет, а й організовують облік виконання інших бюджетів у межах даної адміністративно-територіальної одиниці;

8)     перевіряють стан обліку і звітності в установах, які фінансуються з даного бюджету;

9) обліковують виконання бюджету за подвійною системою бухгалтерського  обліку  відповідно  до  чинного  законодавства,  Правил складання  і  виконання  Державного  бюджету  України  та  Інструкції Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку і звітності;

10)   організовують  систематичний  контроль  за  проведенням  заходів щодо централізації та автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах і нижчестоящих фінансових і казначейських органах.

Операції з виконання бюджету у фінансових і казначейських органах обліковує бухгалтерія бюджету.