Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

2.4.  на ра хо ва ні  та  касові  доходи

Основними об’єктами бюджетного обліку є доходи і видатки бюджету. Ці економічні  категорії  наявні  на  всіх  стадіях  виконання  бюджету:  від нарахування  і   надходження  доходів   до   видачі   засобів   і   їх   витрачання установами й організаціями.

Залежно від стадії функціонування в процесі виконання бюджету доходи поділяються на нараховані та касові.

Нараховані доходи бюджету – це доходи, які ще не надійшли в бюджет,

однак вони підлягають нарахуванню фінансовим органам.

До них належать: податок за користування землею, прибутковий податок тощо.  Фінансові  органи  про  нараховані  доходи  повідомляють  платників шляхом виписки платіжних повідомлень і відсилання їх платникам.

Нараховані доходи підлягають тільки оперативному обліку в фінансових органах. Значення  обліку  нарахованих доходів  зводиться до  того,  що  вони дають необхідну інформацію про суми, які мають надійти в бюджет за тим чи іншим видом доходів. Проте вони не характеризують фактичне надходження доходів у касовий орган бюджету.

Касові доходи бюджету – це доходи, які фактично надійшли в касу бюджету і зараховані установами банку в Державний бюджет України, республіканський бюджет АРК і місцеві бюджети. Касові доходи характеризують ступінь виконання дохідної частини бюджету як загалом, так і за кожним видом доходів.

Таким чином, результати виконання дохідної частини бюджету можна визначити тільки за касовими доходами.

Відокремлений  облік  нарахованих  і  касових  доходів  дає  змогу фінансовим   органам   контролювати   своєчасність   надходження   в   бюджет доходів і вживати заходи, спрямовані на забезпечення надходження кожного з видів ресурсів. Фінансові та казначейські органи отримують дані про касові доходи від установ НБУ і комерційних банків.