Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

1.2. фІнансовІ вІдносини І фІнансова дІяльнІсть пІдприЄмств

 

Фінанси, як і будь-яка економічна категорія, виражають певні економічні відносини. Порівняно з іншими економічними відносинами фінансові від- носини мають певні особливості:

— є грошовими відносинами;

— є розподільними відносинами;

— пов’язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів дер-

жави та господарюючих суб’єктів.

 

Система фінансів підприємства опосередковує відповідні грошові відноси- ни господарюючого суб’єкта. Фінансові відносини формуються в межах окремих господарюючих суб’єктів та залежать від форми власності та ор- ганізаційно-правової форми функціонування підприємства, його галузевої належності, складу майна та капіталу, структури фінансових ресурсів тощо.

 

Внутрішні фінансові відносини суб’єкта господарювання

 

Між окремими структурними підрозділами підприємства

 

з приводу:

— внутрішньофірмових розрахунків;

— виплати премій тощо.

 

Із засновниками підприємства

 

з приводу:

— розподілу чистого прибутку на виплату дивідендів;

— додаткового залучення коштів для збільшення власно-

го капіталу і т. ін.

 

Із персоналом

 

з приводу:

— виплат зарплати, премій, допомоги, компенсацій;

— виплати матеріальної допомоги;

— застосування штрафних санкцій.

Зовнішні фінансові відносини суб’єкта господарювання

 

Із державою

 

з приводу:

— виплати податків, зборів й інших обов’язкових платежів у бю-

джет і в позабюджетні фонди всіх рівнів;

— фінансових вкладень підприємств у державні цінні папери;

використання інвестиційного податкового кредиту;

— бюджетного фінансування на поворотній і безповоротній основі

 

З установами фінансової інфраструктури

 

із комерційними банками

 

з приводу:

— одержання й погашення кредиту;

— надання різних банківських послуг;

— функціонування рахунків підприємств, у тому числі розраху- нкового, поточного, бюджетного, депозитного, валютного, пози- чкового й інших;

— інкасації готівки й інших операцій із касового обслуговування

 

із фінансовими інститутами

 

з приводу:

— надання депозитарних, трастових, лізингових, факторингових

послуг;

— надання послуг з обслуговування біржового й позабіржового оборотів цінних паперів, що вільно обертаються;

— із страхування комерційних і фінансових ризиків

 

З органами виробничої інфраструктури

 

з приводу надання транспортних послуг, послуг зв’язку

 

З іншими господарюючими суб’єктами

(продавцями й покупцями продукції)

 

з приводу:

— розрахунків за поставлену продукцію (товари);

— надання товарних (комерційних) кредитів; погашення забор-

гованості тощо

Усі перелічені види фінансових відносин виражені у грошовій формі і являють собою сукупність виплат і надходжень грошових коштів підприємства.

 

Загальним елементом фінансових відносин є те, що вони виникають як ре- зультат певних господарських операцій, що ініційовані самим підприємст- вом або іншим учасником економічного процесу. Тому стан фінансів під- приємства визначається насамперед станом факторів виробництва.

З іншого боку, правильна й раціональна організація фінансів підприємства є визначальним фактором його успішної виробничо-господарської діяльно- сті. Раціональне розміщення коштів, ефективне їх використання й пошук додаткових джерел для фінансування господарської діяльності значною мі-

рою визначають конкурентоспроможність підприємства в умовах ринкової економіки.

 

Сутність фінансів як економічної категорії проявляється у фу-

нкціях, що виконуються ними.

 

Функції фінансів підприємства

 

відтворювальна         розподільна    контрольна

 

Відтворювальна функція

 

 

 

 

Зміст

Забезпечення збалансованості між рухом матеріаль- них і фінансових ресурсів на всіх стадіях кругообігу капіталу в процесі простого та розширеного відтво- рення на підприємствах і в комерційних організаціях

 

 

 

 

Прояв

Проявляється в прибутковості та ліквідності активів підприємства

 

 

 

 

Спрямування

Стимулювання нагромаджень

Розподільна функція

 

 

 

Зміст

Формування та використання грошових фондів, підтри- мка ефективної структури капіталу підприємства і ко- мерційної організації

 

 

 

 

Прояв

Проявляється у:

— розподілі  виручки  від  реалізації  продукції

(первинний розподіл);

— розподілі  фонду  оплати  праці  та  прибутку

(вторинний розподіл)

 

 

 

 

 

Спрямування

— створення фондів коштів, що забезпечу- ють фінансування прийнятих до реалізації програм;

— підтримка оптимальної структури капіталу;

— зведення до мінімуму ризику банкрутства

 

 

 

Контрольна функція

 

 

 

Зміст

Контроль за реальним грошовим обігом (за виробни- цтвом, розподілом і використанням створеного про- дукту)

 

 

 

 

 

 

Прояв

Проявляється у:

— формі контролю за зміною фінансових показ-

ників, станом платежів і розрахунків;

— або у формі контролю за реалізацією стратегії фінансування шляхом виявлення ступеня відпо-

відності  отриманих  доходів,  структури  фондів грошових коштів наміченим завданням із розши-

рення обсягів виробництва та продажів

 

 

 

 

Спрямування

Сприяння підвищенню ефективності викори- стання коштів у підприємствах шляхом мобі- лізації внутрішніх ресурсів і їх цільового ви- користання

Результативність діяльності господарюючого суб’єкта обумо- влена упорядкуванням його фінансових відносин та здійсненням ефективної фінансової діяльності.

 

Фінансова діяльність — діяльність, яка пов’язана з організацією фінансів підприємства та здійснюється відповідно до цілей і завдань стратегії еко- номічного розвитку господарюючого суб’єкта.

 

Враховуючи функціональну спрямованість, фінансова діяльність під- приємства пов’язана з формуванням активів та фінансової структури капіталу відповідно до завдань розвитку господарюючого суб’єкта, забезпеченням ефективного використання фінансових ресурсів в про- цесі господарювання, а також прибуткової діяльності за умов мінімі- зації фінансових ризиків та забезпечення фінансової стійкості і плато- спроможності господарюючого суб’єкта.

 

Здійснення ефективної фінансової діяльності пов’язане з ви- значеною системою фінансового управління. Успішне управлін- ня фінансами на підприємстві залежить від ефективного поєд- нання двох підсистем, які складають його суть: підсистеми, що управляє, і підсистеми, якою управляють.

 

Фінансове управління на підприємстві має систему конкретних об’єктів, відповідно до яких виділяють основні напрямки, характерні для підприємств усіх типів і форм власності.

 

 

Формування активів

Формування фінансової структури капіталу

Управління оборотними активами

 

 

 

 

Управління фінансовими ризиками

Напрямки фінансового управління на підприємстві

Управління необоротними активами

 

 

 

 

Управління залученням позикових фінансових коштів

Управління формуванням власних фінансових ресурсів

 

Управління інвестиціями

 

 

виявлення реальної потреби в окремих видах активів і ви- значення їхньої суми в цілому виходячи з обсягів діяль- ності підприємства, що передбачаються;

 

оптимізація складу активів з позицій ефективності ком-

плексного їх використання;

 

оптимізація складу активів з позицій ліквідності для за-

безпечення постійної платоспроможності

 

 

Формування активів

 

визначення загальної потреби в капіталі для фінансуван-

ня активів підприємства, що формуються;

 

 

 

Формування фінансової структури капіталу

вивчення  й  аналіз  альтернативних джерел  формування фінансових ресурсів;

 

вибір найбільш доцільних для кожного етапу розвитку підприємства джерел фінансування його діяльності;

 

 

формування цільової фінансової структури капіталу, що забезпечує найнижчу його вартість і достатню фінансову стійкість у процесі розвитку

 

аналіз і прогнозування тривалості окремих циклів оборо-

ту робочого капіталу;

 

забезпечення прискорення обороту окремих видів активів;

 

підвищення  ефективності  комплексного  використання оборотних активів;

 

вибір форм і джерел фінансування оборотних активів

 

аналіз ефективності використання окремих видів основ-

них засобів;

 

 

Управління оборотними активами

 

 

 

 

Управління необорот- ними активами

визначення потреби в поточному й капітальному ремонті окремих видів основних засобів, а також заміни у зв’язку з фізичним і моральним зносом;

 

формування системи заходів щодо підвищення фондовід-

дачі діючих основних засобів;

 

 

оптимізація структури джерел фінансування основних за-

собів

формування найважливіших напрямків інвестиційної дія-

льності підприємства;

 

 

 

 

Управління інвестиціями

оцінка інвестиційної привабливості окремих реальних проектів і фінансових інструментів та відбір найбільш ефективних з них;

 

формування інвестиційного портфеля й оперативне управління ним

 

 

вибір форм і джерел фінансування інвестиційної діяльності;

 

оптимізація складу джерел інвестиційних ресурсів

 

 

 

 

Управління формуванням власних фінансових ресурсів

визначення потреби у власних фінансових ресурсах для реалізації економічної стратегії підприємства, підтримки його фінансової стійкості та досягнення цільової фінансо- вої структури капіталу;

 

підвищення розміру чистого прибутку, що спрямовується на виробничий розвиток;

 

 

формування ефективного потоку амортизаційних відрахувань

 

 

 

 

Управління залученням позикових фінансових коштів

визначення загальної потреби в позикових фінансових коштах; оптимізація співвідношення короткострокової й довгострокової заборгованості;

 

оптимізація форм і джерел залучення позикових фінансо-

вих коштів;

 

визначення вартості залучення позикових фінансових ко-

штів з окремих джерел і по підприємству в цілому;

 

 

підготовка проектів окремих кредитних договорів

 

виявлення складу основних фінансових ризиків, власти- вих оперативній господарській та інвестиційній діяльнос- ті даного підприємства;

 

 

 

Управління фінансовими ризиками

оцінка рівня ризиків і їх несприятливих фінансових наслідків у розрізі окремих операцій і по господарській діяльності в цілому;

 

формування системи заходів щодо профілактики й мінімі- зації окремих фінансових ризиків, а також їх внутрішньо- му й зовнішньому страхуванню;

 

розробка системи завчасної діагностики банкрутства під-

приємства