Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

9.2. фІнансовий контроль на пІдприЄмствІ

 

У системі забезпечення ефективності фінансової діяльності господарюючого суб’єкта значне місце посідає організація внут- рішнього фінансового контролю.

 

Види фінансового контролю

 

 

Зовнішній фінансовий контроль

Внутрішній фінансовий контроль

 

 

 

спрямований на перевірку відпо- відності напрямків фінансової ді- яльності та окремих фінансових операцій господарюючого суб’єкта діючим правовим нормам

спрямований на перевірку ви- конання й забезпечення реалі- зації управлінських рішень в області фінансової діяльності підприємства, а також попере- дження кризових ситуацій

 

 

 

1. Побудова системи стандартів фінансової діяльності підприємства

 

2. Зіставлення досягнутих результатів фінансової діяльності з діючими стандартами

 

3. Підготовка необхідних рішень

із поточного коригування фінансової діяльності

 

Рис. 9.3. Процедура внутрішнього фінансового контролю

Основні елементи системи внутрішнього фінансового контролю

 

 

Суб’єкти

контролю       Об’єкти контролю

Технологія контролю

 

 

 

 

структурні підрозділи

фінансові плани

процедури контролю

 

 

 

Умови ефективної організації внутрішнього фінансового контролю:

 

Спрямованість на реалізацію фінансової стратегії підприємства

 

Відповідність специфіці методів фінансового аналізу й планування

 

Орієнтація на кількісні стандарти

 

 

Економічність

Простота

 

 

 

 

Своєчасність

Гнучкість

 

 

 

Організація внутрішнього фінансового контролю базується на побудові системи моніторингу фінансової діяльності підприємства.

 

Моніторинг фінансової діяльності — розроблений на підприємстві ме- ханізм здійснення постійного спостереження за найважливішими поточни- ми результатами цієї діяльності в умовах постійно змінюваної кон’юнктури фінансового ринку.

 

Цілі моніторингу фінансової діяльності:

— своєчасне виявлення відхилень фактичних результатів фінансової

діяльності від  передбачених, що  викликають зниження її  ефектив-

ності;

— виявлення причин, що викликали це відхилення, і розробка пропо-

зицій  з  відповідного  коригування  окремих  напрямків  фінансової

діяльності з метою її нормалізації та підвищення ефективності.

Таблиця 9.2

ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Назва принципу

Реалізація принципу

1. Вибір для спостереження най- більш важливих напрямків і ці- льових показників фінансової ді- яльності

Базується на раніше сформованих цільових стратегічних фінансових нормативах і найваж- ливіших показниках фінансових планів і бю- джетів, які визначають пріоритетні напрямки внутрішнього фінансового контролю

2. Побудова  системи  інформати- вних (первинних) звітних показ- ників за кожним напрямком фі- нансової діяльності

Заснована на даних фінансового й управлінсько-

го обліку

3. Розробка  системи  узагальнюю- чих оціночних (аналітичних) пока- зників, які відображають фактичні результати фінансової діяльності в розрізі різних її аспектів

Побудова алгоритмів розрахунку окремих оці- ночних показників із використанням первинної інформаційної бази контролю та методів фінан- сового аналізу

4. Встановлення      періодичності формування звітної бази даних (інформативних і оціночних по- казників)

Визначення періодичності «терміновістю реагу- вання», тобто своєчасністю здійснення внутріш- нього контролю за окремими аспектами фінан- сової діяльності (оперативне зведення, місячний звіт, квартальний звіт)

5. Встановлення  розмірів  відхи- лень фактичних результатів фі- нансової діяльності від передба- чених

Розрахунок розмірів відхилень в абсолютних і відносних показниках

6. Аналіз  основних  причин,  які викликали відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених

Виділення  показників,  за  якими  спостерігаються

«критичні відхилення» вид цільових нормативів і показників фінансових планів та бюджетів, по кож-

ному з яких виявляються причини, які їх викликали

7. Визначення  системи  дій  при встановлених відхиленнях фак- тичних результатів фінансової ді- яльності від передбачених

Система дій полягає в алгоритмах:

а) «нічого не вживати» —  використовується в

тих випадках, коли розмір відхилень значно ни-

жче за встановлений критичний критерій;

б) «усунути відхилення» — передбачає розробку

заходів щодо забезпечення виконання нормати-

вних або планових показників;

в) «змінити систему нормативних або планових

показників» —  використовується  в  тих  випад-

ках, коли виконання встановлених нормативних

або планових показників нереально

8. Виявлення резервів нормаліза- ції фінансової діяльності та під- вищення її ефективності

Реалізація цього принципу пов’язана з викорис-

танням алгоритму «усунути відхилення»

9. Обґрунтування  пропозицій  по зміні окремих цільових фінансо- вих нормативів і планових показ- ників

Реалізація цього принципу пов’язана з викорис- танням алгоритму «змінити систему норматив- них або планових показників», якщо можливості нормалізації окремих аспектів фінансової діяль- ності обмежені або взагалі відсутні

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Визначте сутність фінансового планування та його види.

2. Визначте взаємозв’язок та послідовність реалізації основних видів

фінансового планування.

3. Дайте визначення фінансовій стратегії підприємства.

4. Охарактеризуйте основні етапи формування фінансової стратегії

підприємства.

5. Визначте сутність фінансової політики підприємства.

6. За якими аспектами фінансової діяльності формується фінансова

політика господарюючого суб’єкта?

7. За якими параметрами здійснюється оцінка фінансової стратегії,

що розроблена?

8. Визначте мету та зміст поточного планування фінансової діяльно-

сті підприємства.

9. Охарактеризуйте основні показники плану доходів і витрат під-

приємства. Визначте методи їх розрахунку.

10. Які методи застосовують при розрахунку основних показників

балансового плану?

11. Визначте методи розрахунку основних показників плану форму-

вання і використання фінансових ресурсів.

12. У  чому  специфічність  бюджету  підприємства?  Які  завдання

розв’язуються під час формування бюджету?

13. Визначте мету та зміст капітального бюджету.

14. Які існують методи фінансового контролю?

15. Дайте характеристику основним етапам організації внутрішньо-

го фінансового контролю.

16. Визначте сутність та мету організації моніторингу фінансової ді-

яльності.

17. Яких принципів слід дотримуватися під час організації моніто-

рингу фінансової діяльності?

 

        ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Процес розробки системи фінансових планів за окреми-

ми аспектами фінансової діяльності є:

а) фінансова стратегія;

б) фінансовий контроль;

в) фінансове планування;

г) фінансовий моніторинг.

2. Формування фінансової стратегії та фінансової політики підприємства лежить в площині завдань:

а) прогнозування фінансової діяльності;

б) поточного планування фінансової діяльності;

в) оперативного планування фінансової діяльності.

 

3. Поточне  планування  фінансової  діяльності  передбачає формування:

а) фінансової стратегії підприємства;

б) фінансових планів за окремими аспектами фінансової діяльності;

в) бюджету капітальних витрат та надходжень;

г) бюджету поточних грошових витрат та надходжень.

 

4. Оперативне планування фінансової діяльності передба-

чає формування:

а) фінансової стратегії підприємства;

б) фінансових планів за окремими аспектами фінансової діяльності;

в) балансового плану підприємства;

г) системи бюджетів.

 

5. Фінансова стратегія, як система довгострокових цілей фінансової діяльності господарюючого суб’єкта, за інших рі- вних умов має забезпечувати:

а) постійне зростання ринкової вартості підприємства;

б) постійне зниження ринкової вартості підприємства;

в) постійне зростання середньозваженої вартості капіталу підприємства;

г) постійне зростання капіталомісткості продукції.

 

6. Фінансова політика, як форма реалізації цільової функ- ції загальної стратегії фінансового розвитку підприємства, формується:

а) для здійснення окремого проекту реального інвестування;

б) для перевірки виконання окремих управлінських рішень у сфері

фінансової діяльності;

в) для здійснення окремої господарської операції;

г) для  визначення  та  упорядкування  діяльності  господарюючого

суб’єкта по окремих аспектах його фінансового розвитку.

 

7. У процесі поточного фінансового планування на підпри-

ємстві формують:

а) бюджет капітальних витрат та надходжень;

б) поточний бюджет;

в) балансовий план;

г) стратегічну фінансову модель підприємства.

8. У процесі оперативного планування фінансової діяльно-

сті на підприємстві формують:

а) поточний бюджет;

б) балансовий план;

в) стратегічну фінансову модель підприємства;

г) план формування та використання фінансових ресурсів.

 

9. Основними показниками цього плану є: обсяг виробни- цтва та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), сума ви- трат,  рівень  та  сума  податкових  платежів,  сума  прибутку. Цей документ:

а) балансовий план;

б) план доходів та витрат за основною господарською діяльністю;

в) план формування та використання фінансових ресурсів;

г) бюджет капітальних витрат та надходжень.

 

10. Основними показниками цього плану є: необоротні ак- тиви, оборотні активи, власний капітал, позиковий капітал. Цей документ:

а) план доходів та витрат за основною господарською діяльністю;

б) план формування та використання фінансових ресурсів;

в) балансовий план;

г) бюджет капітальних витрат та надходжень.

 

11. Для формування означеного плану необхідна інформа- ція щодо: залишку коштів на початок періоду, джерел фор- мування та напрямів використання коштів впродовж плано- вого періоду. Цей документ:

а) балансовий план;

б) бюджет капітальних витрат та надходжень;

в) план доходів та витрат за основною господарською діяльністю;

г) план формування та використання фінансових ресурсів.

 

12. Цей документ формується на етапі реального інвесту-

вання:

а) бюджет капітальних витрат та надходжень;

б) план доходів та витрат за основною господарською діяльністю;

в) балансовий план;

г) план формування та використання фінансових ресурсів.

 

13. Внутрішній фінансовий контроль передбачає:

а) перевірку виконання та забезпечення реалізації бюджету капіта-

льних витрат та надходжень;

б) перевірку виконання та забезпечення реалізації балансового пла-

ну підприємства;

в) перевірку відповідності напрямів фінансової діяльності господа-

рюючого суб’єкта діючим правовим нормам;

г) перевірку виконання та забезпечення реалізації всіх управлінсь-

ких рішень у сфері фінансової діяльності підприємства.

 

14. Зовнішній фінансовий контроль передбачає:

а) перевірку відповідності напрямів фінансової діяльності господа-

рюючого суб’єкта діючим правовим нормам;

б) перевірку виконання та забезпечення реалізації всіх управлінсь-

ких рішень у сфері фінансової діяльності підприємства;

в) перевірку виконання та забезпечення реалізації бюджету капіта-

льних витрат та надходжень;

г) перевірку виконання та забезпечення реалізації балансового пла-

ну підприємства.

 

15. Механізм постійного спостереження за найважливіши-

ми поточними результатами фінансової діяльності:

а) зовнішній фінансовий контроль;

б) внутрішній фінансовий контроль;

в) моніторинг фінансової діяльності;

г) аналіз фінансової діяльності.

 

              ЗРАЗКИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

 

Завдання 9.1

На основі плану формування та використання фінансових ре- сурсів підприємства визначте необхідний розмір залучення пози- кових коштів (кредити банків). Щодо планів підприємства на на- ступний період відомо: а) інвестиції в приріст обігових активів передбачені у розмірі 12,0 тис. грн, реконструкцію та модерніза- цію діючих основних фондів — 7,0 тис. грн; інноваційні інвести- ції — 10,0 тис. грн; б) інші напрямки використання фінансових ресурсів — 4,0 тис. грн; в) чистий прибуток, що направлений на виробничий розвиток підприємства — 11,3 тис. грн; г) амортиза- ційні відрахування — 10,0 тис. грн; д) залучення власних фінан- сових ресурсів з інших джерел передбачено у розмірі 3,5 тис. грн;

є) залишок  коштів  на  початок  періоду —  2,0  тис.  грн,  на  кі-

нець — 1,8 тис. грн.

 

Розв’язання

 

На підставі вихідної інформації складемо план формування і використання фінансових ресурсів підприємства (табл. 9.3).

 

 

 

 

ПЛАН ФОРМУВАННЯ

Таблиця 9.3

 

І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Джерела формування

 

Сума,

тис. грн

 

Напрямки використання

 

Сума,

тис. грн

Залишок коштів на поча-

ток періоду

2,0

Інвестиції в  приріст обі-

гових активів

12,0

 

Чистий прибуток на ви- робничий розвиток під- приємства

11,3

 

Інвестиції в реконструк- цію і модернізацію дію- чих основних фондів

7,0

Амортизаційні            відраху-

вання

10,0

Інноваційні інвестиції

10,0

 

Залучення власних фі- нансових ресурсів з ін- ших джерел

3,5

 

Інші напрямки викорис- тання фінансових ресур- сів

4,0

 

Залучення коштів за ра- хунок банківських кре- дитів

визна-

чити

 

Залишок коштів на кінець періоду

1,8

 

За розрахунками загальний розмір фінансових ресурсів у пла-

новому періоді в цілому по підприємству має скласти

12,0 + 7,0 + 10,0 + 4,0 + 1,8 = 34,8 тис. грн.

 

Враховуючи можливості підприємства щодо формування фі- нансових ресурсів із власних джерел, кошти, залучені за рахунок банківських кредитів, мають становити

34,8 − (2,0 + 11,3 + 10,0 + 3,5) = 8,0 тис. грн.

 

Висновок: обсяг коштів, що мають бути залучені за рахунок банківських кредитів, складатиме 8,0 тис. грн.

Завдання 9.2

На підставі вихідної інформації (табл. 9.4) визначте, яким чи-

ном зміниться абсолютна платоспроможність підприємства порі-

вняно з початком року? Щодо руху грошових коштів впродовж

планового періоду відомо наступне: надходження грошових кош-

тів від реалізації продукції — 471,2 тис. грн, інші надходження

грошових коштів  в  процесі  операційної  діяльності —  22,3 тис.

грн, витрати грошових коштів на виробництво й реалізацію про-

дукції (без амортизаційних відрахувань) — 283,4 тис. грн, подат-

ки та збори, що сплачуються за рахунок доходів — 90,0 тис. грн,

податки  та  збори,  що  сплачуються  за  рахунок  прибутку —

15,3 тис. грн, надходження грошових коштів від реалізації основ-

них засобів та нематеріальних активів — 18,1 тис. грн, витрати

грошових коштів на придбання необоротних активів — 5,2 тис. грн,

приріст незавершеного капітального будівництва — 80,2 тис. грн,

погашення боргу за короткостроковими позиками — 10,4 тис. грн.

 

 

 

 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ, тис. грн

Таблиця 9.4

 

 

 

Показники

На початок планового періоду

На кінець планового періоду

АКТИВ

 

 

1. Необоротні активи

189,6

285,0

2. Оборотні активи, усього

216,6

?

у тому числі: запаси

184,0

160,8

дебіторська заборгованість

20,5

22,1

грошові кошти та їх еквіваленти

12,1

?

інші оборотні активи

3. Витрати майбутніх періодів

БАЛАНС

406,2

?

ПАСИВ

 

 

1. Власний капітал

320,4

?

2. Забезпечення наступних витрат

3. Довгострокові зобов’язання

4. Поточні зобов’язання

85,8

88,6

5. Доходи майбутніх періодів

БАЛАНС

406,2

?

Розв’язання

 

На підставі вихідної інформації складемо план надходження й витрачання грошових коштів підприємства та визначимо залиш- ки грошових коштів на кінець планового періоду (табл. 9.5).

 

 

 

 

ПЛАН НАДХОДЖЕННЯ

Таблиця 9.5

 

ТА ВИТРАЧАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Надходження грошових коштів

Сума,

тис. грн

Витрачання грошових коштів

Сума,

тис. грн

Залишок коштів на поча-

ток періоду

12,1

Витрати грошових кош- тів на виробництво й реа- лізацію продукції (без амортизаційних відраху- вань)

283,4

Надходження грошових коштів від реалізації про- дукції

471,2

Податки та збори, що сплачуються за рахунок доходів

90,0

Інші надходження гро- шових коштів в процесі операційної діяльності

22,3

Податки та збори, що сплачуються за рахунок прибутку

15,3

Надходження грошових коштів від реалізації ос- новних засобів та нема- теріальних активів

18,1

Витрати грошових кош- тів на придбання необо- ротних активів

5,2

 

 

Приріст            незавершеного капітального будівництва

90,2

 

 

Погашення боргу за ко- роткостроковими пози- ками

30,4

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

визна-

чити

 

Визначимо загальну суму надходжень грошових коштів

 

471,2 + 22,3 + 18,1 = 511,6

тис. грн.

 

Визначимо загальну суму витрачання грошових коштів

283,4 + 90,0 + 15,3 + 5,21 + 90,2 + 30,4 = 514,5 тис. грн.

Залишок коштів на кінець планового періоду становитиме

 

12,1 + 511,6 − 514,5 = 9,2

тис. грн.

За вихідних умов та за результатами розрахунків визначимо коефіцієнт абсолютної платоспроможності. Він становить:

 

 

на початок планового періоду

12,1 = 0,14 ,

85,8

 

 

на кінець планового періоду

9,2

88,6

= 0,12 .

 

Висновок: за результатами розрахунків можна зробити висно- вок щодо зниження коефіцієнта абсолютної платоспроможності на 0,02 пункта.

 

                      ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ

 

Завдання 9.3

На  підставі  вихідної  інформації  визначте  планові  показни-

ки доходу  від  реалізації  та  собівартості  реалізованої  продукції

(табл. 9.6, 9.7).

 

 

 

 

ПЛАН ВИПУСКУ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Таблиця 9.6

 

 

 

Найменування виробу

 

Кількість, од.

 

Собівартість, грн

 

Відпускна ціна, грн

Виріб А

15800

4,8

7,8

Виріб Б

<\/a>") //-->