Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

8.1. фІнансова стІйкІсть та фІнансовий стан пІдприЄмства

Стійкість підприємства — основа його стабільності та посту-

пового розвитку.

 

СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Відносно

до підприємства

Залежно від факторів,

що на неї впливають

За ступенем достатності

 

 

 

загальна

внутрішня

достатня

 

 

 

фінансова

зовнішня

недостатня

 

 

 

цінова і т. д.

надлишкова

 

Рис. 8.1. Види стійкості підприємства

Внутрішня  стійкість  підприємства —  стан  і   динаміка  матеріально- речовинної та вартісної структури господарської діяльності підприємства, при якому забезпечується стабільно високий результат його функціонуван- ня; досягається активним реагуванням на зміну внутрішніх і зовнішніх фа- кторів.

 

Зовнішня стійкість підприємства — визначається стабільністю економі- чного середовища, у рамках якого здійснюється діяльність підприємства; досягається відповідною системою управління ринковою економікою в ма- сштабах усієї країни.

 

Загальна стійкість підприємства — рух грошових потоків, який забезпе- чує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачан- ням (витратами).

 

Фінансова стійкість підприємства — головний компонент загальної стій- кості, який відображає такий стан і структуру фінансових ресурсів підпри- ємства, їх розподіл і використання, здатність виконувати свої зобов’язання та забезпечувати розширений розвиток підприємства на основі зростання прибутку та капіталу без посилення залежності від зовнішніх джерел фі- нансування (тобто за умови збереження платоспроможності та кредито- спроможності в умовах припустимого рівня ризику).

 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

У широкому розумінні         У вузькому розумінні

 

 

здатність підприємства функціо- нувати в станах, щонайменше, близьких до фінансово-економіч- ної рівноваги в умовах постійних зовнішніх і внутрішніх впливів

фінансово-економічний стан підпри- ємства, при якому воно є ліквідним, платоспроможним, має достатньо коштів для нормального функціону- вання (у тому числі достатньо фі- нансово-економічних ресурсів)

Фінансова стійкість може бути статичною і динамічною.

Поняття динамічної фінансової стійкості підприємства тісно пов’язане

з утримуванням статичної фінансової стійкості, доповнюючи його фактором часу, і відображає можливість системи зберігати стійкість

протягом певного періоду часу.

 

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Платоспроможність — здатність підприємства сплачувати кошти за своїми зо- бов’язаннями, що вже настали і потребують негайного погашення, за рахунок наявних грошових коштів на банківських рахунках або готівкою

Ліквідність — здатність підприємс тва розраховуватися за своїми фінансови ми зобов’язаннями з рахунок наявних ак тивів, що можуть бу ти використані для погашення боргів

Кредитоспромож- ність — відповідний рівень фінансового стану підприємства, який дозволяє йому безпечно використо- вувати позиковий капітал

 

 

 

 

Рентабельність —

івень прибутку підприємства щодо

вкладеного капіталу або витрат підприємства

Фінансова активність — здатність підприємства здійснюва- ти фінансово-господарські опера- ції, підтримувати та збільшувати обсяги діяльності, займати досить стабільні позиції на ринку

 

 

Оцінка фінансової стійкості підприємства потребує здійснен-

ня аналізу його фінансового стану.

 

Фінансовий стан — критерій результативності господарської діяльності підприємства, що відображає реальні та потенційні можливості щодо роз- витку фінансів підприємства і характеризується обсягом і розміщенням коштів господарюючого суб’єкта, а також джерелами їх формування.

 

Якісна характеристика фінансового стану підприємства потребує здійснення оцінки умов, які визначають стан руху грошових коштів господарюючого суб’єкта (наявність, напрямки та обсяги витрачання, забезпеченість грошових витрат власними ресурсами), — тобто ос- новних умов платоспроможності.

Платоспроможність підприємства в довгостроковому періоді характе- ризується співвідношенням власного і позикового капіталу. Платос- проможність підприємства в короткостроковому періоді характери- зується ліквідністю балансу.

 

Ліквідність балансу — ступінь покриття зобов’язань підприємства такими активами, період перетворення яких на засоби платежу відповідає періоду погашення зобов’язань.

 

Ліквідність  активів —  здатність  активів  швидко  перетворюватися  на грошову форму без втрати своєї поточної вартості, забезпечуючи погашен- ня фінансових зобов’язань підприємства.

 

Оцінка ліквідності балансу відбувається шляхом зіставлення (відповідним чином упорядкованих) статей активів і пасивів ба- лансу (рис. 8.3, 8.4).

 

УМОВИ АБСОЛЮТНОЇ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА:

 

A1 ≥  П1

 

Найбільш ліквідні активи дорівнюють найбільш терміновим зобов’язанням або перекривають їх

 

 

А2 ≥  П2

Активи,  що  швидко  реалізуються,  дорівнюють короткостроковим пасивам або перекривають їх

 

 

 

 

А3 ≥  П3

Активи, які повільно реалізуються, дорівнюють довгостроковим пасивам або перекривають їх

 

 

 

 

А4 ≤  П4

Постійні пасиви дорівнюють активам, які важко реалізуються, або перекривають їх

 

 

 

 

Найбільш ліквідні А1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

Поточні фінансові інвестиції

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

Поточні активи

 

Ті, що швидко реалізуються А2

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

Інша поточна заборгованість

 

 

Векселі одержані

 

 

Ті, що повільно реалізуються А3

Запаси

 

Товари

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

 

Постійні (фіксовані) активи

 

 

Ті, що важко реалізуються А4

Основні засоби (будівлі, устаткування, транспортні засоби, земля)

 

Незавершене будівництво

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

Подпись: 174

Інші необоротні активи

 

174

 

Рис. 8.2. Класифікація активів підприємства за рівнем ліквідності

 

 

 

Найбільш термінові зобов’язання П1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

Поточні зобов’язання за розрахунками

 

 

 

Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

Позиковий капітал

Короткострокові пасиви

П2

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

 

Векселі видані

 

 

 

Довгострокові кредити банків

 

 

 

Довгострокові кредити

й позики

П3

Довгострокові фінансові зобов’язання

 

Відстрочені податкові зобов’язання

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Власний капітал

 

Постійні пасиви П4

Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Власні кошти, за винятком заборгованості перед засновниками

 

Подпись: 175

175

 

Рис. 8.3. Класифікація пасивів підприємства за строком їх сплати

 

Важлива умова платоспроможності — наявність у підприємства влас- них оборотних коштів, що забезпечують безперебійний відтворюва- льний процес, — дотримується, коли постійні пасиви перекривають активи, які важко реалізуються.

 

Діяльність підприємств є комплексом взаємозалежних госпо- дарських  процесів,  що  залежать  від  різноманітних  чинників (рис. 8.4).