Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

Тема 8

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА,

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ

 

Питання для теоретичної підготовки

 

8.1. Фінансова стійкість та фінансовий стан підприємства.

8.2. Характеристика інформаційної бази щодо оцінки фінан-

сового стану підприємства.

8.3. Сутність і види фінансового аналізу. Методи та інстру-

ментарій фінансового аналізу.

 

Рекомендована до вивчення теми література: [4], [16,

т. 1, с. 52—99], [18, с. 281—322], [22, Ч. 1, с. 5—70], [24, с. 291—

323], [25, с. 207—225], [26, с. 302—314].

 

Основні терміни та поняття: стійкість підприємства, види стійкості підприємства, фінансова стійкість підприємства, фі- нансовий стан підприємства, платоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність, рентабельність, рівень ризику, чинники впливу на фінансову стійкість; вимоги, що висуваються до ін- формації; інформаційна база фінансового менеджменту, фінан- совий аналіз, трендовий фінансовий аналіз, структурний фінан- совий аналіз, порівняльний фінансовий аналіз, аналіз фінан- сових коефіцієнтів, інтегральний фінансовий аналіз.