Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

7.3. комерцІйне кредитування пІдприЄмств

 

Комерційний кредит — економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими суб’єктами підприємницької діяльності; пов’язаний з то- рговельно-посередницькими операціями; відповідна кредитна угода між двома підприємствами — продавцем (кредитором) і покупцем (позича- льником).

 

Комерційний кредит має свої переваги і недоліки.

Комерційне кредитування

 

Переваги        Недоліки

 

 

оперативність надання коштів у товарній формі

обмежені можливості в часі та розмірах

 

 

 

технічна  нескладність  оформ-

лення угоди

 

надання підприємству ширших можливостей маневрування обо- ротними коштами

 

наявність помітного ризику для кредитора

 

 

 

 

сприяння розвитку кредитного ринку

можливість небажаного впливу банків, що дисконтують векселі

 

 

 

На практиці застосовуються різні види оформлення комерцій-

ного кредиту.

 

 

За відкритим рахунком:

 

Застосовується, коли постачання наступної партії товарів на умо- вах комерційного кре- диту здійснюється до моменту      погашення

Із відстрочкою платежу:

 

оговорюється умовами контракту на постачання товарів і не потребує спеці- альних документів на його оформлення

 

Із використанням

 

попередньої    заборго-

ваності

Комерційний кредит

векселів:

 

вид зовнішньоекономіч-

ної  комісійної  торгове-

 

У формі консигнації:

 

використовується в господарських операціях під- приємства  з  його  постійними  постачальниками при багаторазових поставках заздалегідь узгодже- ного асортименту товарів дрібними партіями

льної операції, за якою постачальник (консиг- нант) відвантажує това- ри на склад підприємства (консигнатора) з дору- ченням їх реалізації

 

 

 

Рис. 7.4. Різновиди оформлення комерційного кредиту

 

Використання  звичайних  і  переказних  векселів  є  одним  із найбільш перспективних видів комерційного кредитування.

Простий вексель — зобов’язання векселедавця сплатити за векселем век-

селедержателю, який має право на отримання платежу.

 

Переказний вексель (тратта) — наказ боржнику (трасату) про сплату в зазначений строк визначеної у векселі суми третій особі — першому утри- мувачу (ремітенту); може бути переданий одним утримувачем іншому че- рез спеціальний передаточний напис (індосамент), що виконаний індосан- том на зворотному боці векселя або, через нестачу місця для передаточних записів, на додатковому листі (алонжі).

 

Банки не тільки видають гарантії, але й забезпечують облік

(дострокове погашення) векселів.

 

Облік векселів — швидке перетворення дебіторської заборгованості постачальника на грошові кошти на його розрахунковому рахунку в банку.