Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

7.2. порядок надання банкІвського кредиту

 

Процес визначення потреби в банківському кредиті проходить низку етапів (рис. 7.2).

 

Потреба підприємства в кредитах для формування оборотних коштів визначається з урахуванням потреби в оборотних коштах у цілому й за окремими напрямками, наявності власних оборотних коштів на початок періоду, можливості поповнення оборотних коштів за рахунок прибутку підприємства та зменшення кредиторської забор- гованості.

 

Потреба підприємства в кредитах під інвестиційні проекти визна- чається на основі інвестиційної програми за окремими етапами її реа- лізації та з урахуванням власних джерел фінансування (амортизаційні відрахування, частина прибутку, яка спрямовується на реконструкцію, технічне переоснащення, нове будівництво).

 

Порядок отримання банківського кредиту підприємством та-

кий (рис. 7.3).

 

 

Визначення основних цілей залучення кредитних ресурсів

 

 

Поповнення необхідного обсягу обо-

ротних активів оборотних активах:

— формування виробничих запасів;

— формування незавершеного вироб-

ництва;

— формування готової продукції

Формування необхідного обся-

гу необоротних активів:

— фінансування        відтворення

основних фондів;

— фінансування  інших  інвес-

тиційних проектів

Забезпечення соціально- побутових потреб працівників

Забезпечення інших тимчасових потреб

 

Подпись: 153

 

Розрахунок потреби в коштах за визначеними цілями в цілому та за окремими напрямками

 

Визначення необхідного розміру залучення банківських кредитів

на покриття збільшення потреби в оборотних активах, необоротних активах,

забезпеченні соціально-побутових потреб працівників та інших тимчасових потреб підприємства

 

Вибір форм залучення банківського

кредиту виходячи із цілей і специфіки господарської діяльності підприємства

 

Рис. 7.2. Процес визначення потреби в банківському кредиті

153

 

для формування активів та забезпечення інших потреб підприємства

Попередні переговори підприємства з банком щодо надання кредиту

 

Надання підприємством в банк заяви та документів:

Основні документи, необхідні для визначення його юридичного статусу, фінансово-

го стану, оцінки проекту, аналізу можливості його успішної реалізації, забезпечення

кредиту (кредитна заява, копії засновницьких документів, бізнес-план проекту, ба-

ланси та звіти про фінансові результати, перелік та розрахунок вартості майна, що

передається в заставу).

Інші документи, необхідні для проведення поглибленого аналізу фінансового стану

позичальника).

 

Оцінка вибору банком

 

Вивчення інформації щодо підприємства, оцінка його ділової репутації та імі- джу, аналіз кредитоспроможності, поглиблене обстеження його фінансового ста- ну, вимірювання ступеня ризику, прогнозування перспектив розвитку підприєм- ства та перевірка наявності джерел і гарантій погашення кредиту.

 

Оцінка кредитоспроможності підприємства

 

Визначення на основі системи показників класу кредитоспроможності підприєм- ства-позичальника, виходячи з якого визначають умови надання кредиту. Елементи оцінки кредитоспроможності позичальника: правоздатність, фінансо- ва стійкість, платоспроможність, ефективність використання майна.

На основі показників і їх відносної оцінки визначається клас кредитоспроможно- сті підприємства-позичальника, виходячи з якого визначають умови надання кредиту.

 

Прийняття банком рішення щодо доцільності видачі підприємству кредиту та укладання з ним кредитного договору

 

Позичальники вищого класу — відкриття кредитної лінії, кредитування за кон- токорентним рахунком, видача в разовому порядку бланкових кредитів без за- безпечення із стягуванням зниженої відсоткової ставки.

Позичальники  середнього  класу  — кредитування  відбувається  за  звичайних умов (за наявності відповідних форм забезпечення).

Позичальники нижчого класу — розмір кредиту не перевищує величини стату- тного капіталу підприємства, відсоткова ставка за кредит встановлюється на ви- щому рівні.

 

Надання кредиту підприємству

 

Контроль за виконанням підприємством умов кредитування

 

Рис. 7.3. Порядок отримання банківського кредиту підприємством

 

З урахуванням оцінки кредитоспроможності позичальника банк при- ймає рішення щодо доцільності видачі підприємству кредиту та укла- дає з ним кредитний договір, зміст якого визначається підприємст- вом і банком самостійно.

 

Зміст кредитного договору

 

 

Мета кредитування

 

Умови, сума й порядок надання та погашення кредиту

 

Спосіб забезпечення кредиту

 

— граничний розмір кредиту;

— термін залучення кредиту;

— умови сплати основної суми боргу;

— рівень, форма та вид ставки відсотків, умови її сплати;

— форма забезпечення кредиту;

— інші умови, пов’язані з оде-

ржанням кредиту.

 

 

Права та відповідальність сторін

 

Наглядова функція банку в про-

цесі кредитування

 

Відсоткова ставка

 

 

Критерій забезпечення ефе- ктивного використання кре- дитних ресурсів

різниця між періодом використання кредиту та періодом обігу активів, на формування яких він залучався.

 

 

 

Чим вище позитивне значення цієї різниці, тим ефективніше викори- стання залученого кредиту та вище можливості прискорення його по- вернення.

 

На фінансовий стан суб’єктів господарювання суттєво впли-

вають умови погашення кредитів.

 

Порядок погашення кредиту — спосіб погашення основної його су-

ми і нарахованих відсотків.

Види кредитів за характером погашення

 

 

 

Позики,

які погашаються поступово

частина основної суми кредиту виплачуєть- ся рівними внесками протягом його строку, більша частина сплачується після закінчен- ня строку кредитування.

 

 

 

 

Позики, які погаша- ються одноразовим платежем після закінчення терміну

підприємство одночасно сплачує банку суму основного боргу та нарахованих відсотків.

 

 

 

 

 

Амортизаційні позики

виплата основної суми боргу та відсотків здійснюється регулярно рівномірними вне- сками.

 

 

 

 

Дисконтні позики

передбачають утримання позикового відсо-

тка (дисконту) під час видачі кредиту.

 

 

 

 

Інші способи пога- шення, що зазначені в кредитному договорі

надання підприємству пільгового періоду кредитування (відстрочки погашення кре- диту та ін.).