Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

Вступ

 

Інтеграція економіки України до світової системи обумовлює зміну форм і методів організації діяльності на підприємстві. Ці зміни пов’язані з поглибленням фінансової самостійності підприємств, удосконален- ням методів господарювання, появою нових цільових орієнтирів, що спрямовані на підвищення конкуренто- спроможності господарюючих суб’єктів. У вирішенні складних завдань забезпечення поступового розвитку підприємства значна увага приділяється фінансам. Ви- важеність та обґрунтованість рішень з управління фі- нансами господарюючого суб’єкта — запорука досяг- нення стратегічних та оперативних цілей розвитку підприємства, підвищення його конкурентоспромож- ності та ефективності діяльності.

Навчальний посібник з дисципліни «Фінанси під- приємств» підготовлено відповідно до освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів напря- му 050100 — «Економіка і підприємництво» за спе- ціальностями 6.050103, 6.050107, 6.050108. Мета підготовки посібника — надання студентам допомо- ги в поєднанні знань із теорії та практики управління фінансами суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, орга- нізації фінансової діяльності, а також набутті нави- чок фінансових розрахунків, оволодіння методами фінансового аналізу та планування, основами фінан- сового управління щодо упередження банкрутства та санації підприємств.

Зміст навчального посібника включає основні по- няття, характеристики, класифікації, напрямки та підходи  до  проблем  фінансів  підприємств.  Кожна

 

5

 

тема посібника містить теоретичні питання, основні терміни та категорії, що є обов’язковими для ви- вчення; рекомендовану літературу до теми; стислий виклад основних питань у вигляді структурно- логічних схем, що допомагатиме засвоєнню теорети- чного матеріалу. Укінці кожної теми подані питання та тести для самостійного контролю знань, зразки завдання та приклади їх розв’язання. Така структура дає можливість розвинути логічне мислення студен- тів, забезпечити ефективне опрацювання навчально- го матеріалу в процесі самостійної роботи, застосу- вати отримані раніше знання, здатність обґрунтувати свою думку, а також самостійно визначити рівень опанування матеріалу.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів денної  та  заочної  форм  навчання  усіх  економічних

спеціальностей.