Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

5.2. полІтика формування активІв пІдприЄмства. визначення потреби в окремих видах активІв

 

Формування активів підприємства пов’язане з основними ета-

пами його розвитку.

 

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Створення нового підприємства:

Процес первісного формування активів

 

Розширення, реконструкція

та модернізація діючого підприємства

 

Розширення й заміна активів діючого підприємства здійснюється відповідно до його стратегічних і тактичних завдань та можливо- стей формування інвестиційних ресурсів

 

Формування нових структурних одиниць діючого підприємства

 

Здійснюється шляхом формування нових активів або придбання наявної їх сукупності у формі цілісного майнового комплексу

 

Рис. 5.5. Основні етапи формування активів підприємства

З метою забезпечення ефективної діяльності підприємства в майбутньому періоді, процес формування його активів здійсню- ється відповідно до певної фінансової політики.

 

Політика формування активів — частина загальної фінансової стратегії підприємства, яка полягає у виявленні та задоволенні потреби в окремих видах активів і оптимізації їх складу.

 

1. Урахування перспектив розвитку виробничої дія-

льності і її регіональної диверсифікації

 

2. Забезпечення відповідності обсягу й структури ак- тивів, які формуються, обсягу й структурі виробниц- тва й збуту продукції

 

 

 

Політика формування активів підприємства

3. Вибір найбільш прогресивних видів активів з по- зицій формування прибутку й забезпечення підви- щення ринкової вартості підприємства

 

4. Забезпечення оптимальності складу активів з по-

зицій їх сукупної оборотності

 

 

5. Забезпечення  оптимальності  структури  активів  з позицій їх достатньої ліквідності

 

6. Забезпечення оптимальності структури активів з по-

зицій мінімізації ризику їх втрат у процесі використання

 

Процес формування активів підприємства проходить низку етапів.

 

Визначення потреби в окремих видах необоротних активів, розрахунок загальної потреби в них, оптимізація внутрішньої структури необоротних активів

 

Визначення потреби в окремих видах оборотних активів, розрахунок загальної потреби в них, оптимізація внутрішньої структури оборотних активів

 

Оптимізація співвідношення необоротних і оборотних активів

 

Рис. 5.6. Процес формування активів підприємства

Визначення потреби в активах нового підприємства здійс- нюється в процесі розробки бізнес-плану проекту його ство- рення.

 

Відмінності у складі активів новостворюваного підприємства

 

необоротних активів            оборотних активів

 

 

— практично повністю відсу- тні довгострокові фінансові вкладення

— повністю   відсутня   дебі-

торська заборгованість;

— до мінімуму зведені коро-

ткострокові  фінансові  вкла-

дення

 

 

 

Розрахунок потреби в активах підприємства здійснюється в розрізі окремих їх видів методом прямих розрахунків і непрямим методом (рис. 5.11).

 

Прямий метод розрахунку потреби в окремих видах устаткування

 

П ус  =

Оп ⋅ Рв  + У ПРе

 

де: Пус — потреба в устаткуванні (у вартісному виразі); Oп — плано- ваний обсяг виробництва продукції (у натуральних одиницях виміру); ПРе — експлуатаційна продуктивність виду устаткування, що розгля- дається (у натуральних одиницях виміру); Рв — ринкова вартість оди- ниці виду устаткування, що розглядається; У — вартість установки даного виду устаткування.

 

Усереднений метод розрахунку загальної потреби в основних засобах

 

Оп

Поз =

Фм

де: Поз — загальна потреба в основних засобах (у вартісному вира- зі); Оп — планований обсяг виробництва (реалізації) продукції (у вартісному виразі); Фм — фондомісткість виробництва (реалізації) продукції.

Подпись: 90

 

 

 

Розрахунок потреби в необорот- них акти- вах

 

 

Потреба в основних засобах

Метод прямих розрахунків

 

по кожному виду та різновиду

Непрямий метод розрахунків

 

на основі показника фондомісткості

 

Потреба в нематеріальних активах

Метод прямого ра-

хунку

 

по окремих різновидах

 

Потреба в інших необоротних активах

 

Метод прямого ра-

хунку

по окремих різновидах з урахуван- ням особливостей створюваного підприємства

 

 

Розрахунок потреби в оборотних активах

 

 

Потреба в запасах то- варно- матеріаль- них цінно- стей

в оборотному капіталі, що авансується в запаси сировини й матеріалів

На підставі нор-

мування

на  основі  нормативу  запасів  сиро-

вини й матеріалів

в оборотному капіталі, що авансується в запаси готової продукції (для промисло- вих підприємств)

 

На підставі нор-

мування

 

на основі нормативу запасів готової продукції

в оборотному капіталі, що авансується в запаси товарів (для торговельних підпри- ємств)

 

На підставі нор-

мування

 

на основі нормативу запасів товарів

в оборотному капіталі, що авансується в незавершене виробництво (для промис- лових підприємств)

 

На підставі нор-

мування

 

на основі нормативу незавершеного виробництва

 

 

Потреба в грошових активах

 

Метод прямого ра-

хунку

визначення їх майбутніх витрат на розрахунки по оплаті праці, по ава- нсових і податкових платежах, по маркетинговій діяльності і т. д.

 

Потреба в інших оборотних активах

 

Метод прямого ра-

хунку

по окремих різновидах із урахуван- ням особливостей створюваного підприємства

 

90

 

Рис. 5.7. Схема розрахунку потреби в активах підприємства

 

Оренда, будівництво або придбання будинків (приміщень)

 

Придбання готових технологічних рішень (у формі нематеріальних активів) або їх самостійна розробка

 

Формування більшого або меншого розміру запасів товарно- матеріальних цінностей

Альтернативні рішення, що обумовлюють розрахунок потреби в активах нового підприємства

 

Формування більшого або меншого рівня платоспроможност і, а відповідно й

 

Оренда або придбання машин,

механізмів та устаткування

розміру грошових активів

 

 

Розрахунок потреби в активах для нового підприємства пов’я- заний з вибором альтернативних рішень, тому здійснюється в трьох варіантах.

 

1. Визначення мінімально необхідної суми активів, що дозволяє розпочати господарську діяльність

 

3. Визначення необхідної суми активів, що дозволяє розпо- чати господарську діяльність із достатніми розмірами страхо- вих запасів по основних видах оборотних засобів (матеріаль- них і грошових)

 

2. Визначення максимально необхідної суми активів, яка дозволяє:

— придбання у власність усіх основних засобів і необхідних нематеріаль-

них активів;

— формування достатніх розмірів страхових запасів по всіх видах обо-

ротних активів, що необхідні на початковому етапі діяльності підприєм-

ства

 

Рис. 5.8. Етапи розрахунку потреби

в активах нового підприємства за варіантами