Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

Тема 5

 

АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКА

 

Питання для теоретичної підготовки

 

5.1. Необоротні та оборотні активи: сутність і склад.

5.2. Політика формування активів підприємства. Визначення

потреби в окремих видах активів.

5.3. Оптимізація складу активів підприємства та оцінка їхньої

загальної вартості.

 

Рекомендована до вивчення теми література: [1], [4], [16, т. 1, с. 259—319, 370—414], [18, с. 199—209, 263—275], [19, с. 157—176, 181—194, 253—278], [22, Ч. 2, с. 86—130], [23, с. 509—548], [24, с. 197—218], [26, с. 193—219, 220—240].

 

Основні терміни та поняття: активи, необоротні активи, відтворення необоротних активів, ефективність використання необоротних активів, оборотні активи, етапи розвитку під- приємства, політика формування активів, визначення потре- би в окремих видах активів, прямий і усереднений методи розрахунку загальної потреби в основних засобах, мінімаль- но необхідна сума активів, необхідна сума активів, максима- льно необхідна сума активів, оптимізація складу активів, цілі- сний майновий комплекс, балансова оцінка вартості сукупних активів, оцінка вартості заміщення, ринкова оцінка, оцінка по капіталізації прибутку, гудвіл, синергізм.