Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

3.4. непряме оподаткування пІдприЄмств

 

Непрямі податки — податки, які включаються в ціну товарів (робіт, по- слуг), що реалізуються (виконуються, надаються), виконуючи роль ціноут- ворюючого елемента, і суттєво впливають на загальний рівень цін.

 

Види  непрямих  податків:  податок  на  додану  вартість  (далі

ПДВ), акцизний збір, мито (табл. 3.3).

 

Формування  ціни  реалізації  продукції  відбувається  таким чином:

Сукупний валовий дохід від усіх видів

діяльності, отриманий платником протягом звітного періоду

 

 

 

Крок 1:

Коригування валового доходу

 

— зменшення на суму доходів, які за своїм змістом підляга-

ють виключенню зі складу валових доходів з метою оподат-

кування

Крок 2:

— зменшення на суму валових витрат

— зменшення на суму амортизаційних відрахувань

 

Скоригований валовий дохід

 

Оподаткований прибуток

 

Визначення розміру податку на прибуток *

 

Ставка 25\%    Ставка 0\%      Ставка 15\%

 

Зменшення нарахованої суми податку на:

— суму сплаченого податку за попередні податкові періоди поточно-

го року;

— суму авансових внесків при виплаті дивідендів і прирівняних до них платежів;

— вартість торговельних патентів, придбаних у звітному році;

— суму податку, нарахованого платником за місцезнаходженням йо-

го філії, при сплаті консолідованого податку;

— інші суми, що зменшують податкові зобов’язання)

 

Чистий прибуток

 

* за ставками згідно з діючим законодавством України на 1.04.2006 р.

Рис. 3.12. Схема визначення оподаткованого

та чистого прибутку підприємства відповідно до Закону України

«Про оподаткування прибутку підприємств»

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЗА РЕСУРСИ

Таблиця 3.2

 

51

 

Подпись: 51

Назва

Об’єкт

Платник

Ставка/ норматив *

Мета

Плата  за  зе-

млю

земельна ділянка, яка зна- ходиться у власності чи використанні (в тому числі на умовах оренди)

власники землі та зе- млекористувачі (в тому числі орендато- ри)

1) у розмірі 1\% від грошової оцінки землі населених пунктів;

2) у противному разі використовують- ся середні ставки земельного податку (в копійках за 1 м), диференційовані залежно від чисельності населення і зростають з ростом чисельності

формування ресурсів для фінан- сування заходів із раціонального використання й охорони землі, підвищення родючості ґрунтів; відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, які пов’язані з веденням господарс- тва на землях гіршої якості; роз- витку інфраструктури населених пунктів

Податок            з власників транспорт- них засобів

автомобілі (легкові, ванта- жні, спеціального призна- чення); колісні трактори; мотоцикли; яхти, судна парусні, човни моторні і катери

юридичні особи, які мають   зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавст- вом власні транспор- тні засоби

— зі 100 см3 об’єму двигуна,

— з 1 кВт потужності двигуна;

— зі  100  см  довжини  транспортного

засобу

— фінансування      будівництва, реконструкції, ремонт і утри- мання автомобільних доріг зага- льного користування, проведен- ня природоохоронних заходів на водоймах

— підвищення       інтенсивності використання транспортних за- собів

Збір  за  спе- ціальне    ви- користання водних            ре- сурсів

фактичний  обсяг  води, який використовують во- докористувачі, із ураху- ванням обсягу втрат води в їх системах водопостачан- ня

підприємства і гро- мадяни-суб’єкти під- приємницької діяль- ності, які використовують вод- ні ресурси

нормативи збору встановлені окремо для поверхневих і підземних вод в ко- пійках за 1 м3

за використання води з водних об’єктів, що забрана із застосу- ванням споруд або технічних пристроїв, та скидання з них зворотних вод

Плата  за  ко- ристування надрами  для видобування корисних копалин

вартість мінеральної сиро- вини чи продукції її пер- винної переробки і обсяг погашених балансових і видобутих корисних копа- лин для інших їх видів

суб’єкти підприєм- ницької діяльності (філії, представницт- ва), які здійснюють видобування корис- них копалин

нормативи плати встановлюються для кожного виду корисних копалин як ба- зові або диференційовані залежно від геологічних особливостей та умов екс- плуатації родовищ у вигляді фіксованої суми в гривнях за одиницю запасів або відсоток до величини вартості мінера- льної сировини

за обсяги погашених у надрах балансових та позабалансових запасів (обсяги видобутих) ко- рисних копалин

У підприємст-

ва-виробника

ціна продукції виробника (собівартість виробни- цтва  і  прибутку  виробника)  +  акцизний  збір (який нараховується відповідно до діючого пе- реліку підакцизних товарів) + податок на дода- ну вартість

 

 

 

 

У підприємства, що реалізує товари, придбані у внутрі- шніх виробників продукції

відпускна ціна виробника + націнка посе- редника (за наявності) + торговельна націн- ка самого підприємства

 

 

 

У підприємства, що реалізує товари, при- дбані у зовнішніх ви- робників продукції (при ввезенні продукції через митний кордон України)

відпускна ціна виробника + мито + на- цінка посередника (за наявності) + тор- говельна націнка самого підприємства

 

 

 

 

 

Собівартість

 

Прибуток

 

Акцизний збір

 

ПДВ

Націнка по-

середника

Торговель-

на націнка

Ціна продукції виробника

 

 

 

 

Відпускна ціна продукції виробником

Ціна придбання товару

Ціна реалізації товару кінцевому спожи-

вачеві

 

Рис. 3.13. Формування ціни реалізації продукції підприємством,

що реалізує товари, придбані у внутрішніх виробників

 

Податок на додану вартість — непрямий податок, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, товарів, ви- конання робіт, надання послуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення.

 

Суттєвий  вплив  ПДВ  на  фінансову  діяльність  підприємств пов’язаний з наданням і погашенням податкового кредиту.

 

52

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

Таблиця 3.3

 

53

 

Подпись: 53

Назва податку

 

Об’єкт оподаткування

 

Платник

 

Ставка/ норматив *

 

База оподаткування

Податок

на  додану

вартість

операції, пов’язані з про- дажем товарів (робіт, по- слуг) всередині держави, їх імпортом і експортом

суб’єкти господарсь- кої діяльності (юри- дичні особи) і грома- дяни (фізичні особи), які здійснюють під- приємницьку діяль- ність на території України

— 20\% (додається до ціни то-

варів (робіт, послуг));

— 0\%

— з продажу товарів (робіт, послуг) — ви- значається за їх договірною (контрактною) вартістю, розрахованою за вільними чи регу- льованими цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита та інших за- гальнодержавних податків і зборів, що вклю- чаються в ціну товарів;

— у разі бартерних операцій — визначається з фактичної вартості вказаних операцій, але не нижче звичайної ціни;

— для імпортних товарів — включає митну вартість,  вартість  митних  процедур,  ввізне

мито, акцизний збір

Мито

вартість або обсяг товарів, що підлягають митному контролю на території України

споживачі    імпорто-

ваних товарів

— у відсотках до митної вар- тості товарів, які переміщу- ються через митний кордон;

— у   грошовому   вимірі   на одиницю товару.

Ставки  ввізного  мита  дифе-

ренціюються   за   товарними

групами

митна  вартість  товару,  який  переміщується через кордон

Акцизний збір

обороти з реалізації відпо- відних видів продукції віт- чизняного виробництва та митна вартість імпортних товарів, придбаних за іно- земну  валюту  (крім  тих, що обкладаються митним збором)

суб’єкти підприєм- ницької діяльності- виробники та імпор- тери підакцизних то- варів

— тверді ставки з одиниці ре-

алізованих, ввезених, переда-

них товарів;

— відсотки до обороту з реа-

лізації (передачі) товарів

залежить від виду підприємницької діяльнос-

ті

Податкове зобов’язання — загальна сума податку, отримана (нарахована)

платником ПДВ у звітному (податковому) періоді.

 

Податковий кредит — сума ПДВ, сплаченого платником у звітному пері- оді у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких входить до складу валових витрат виробництва (обігу), основних фондів і нематеріа- льних активів, які підлягають амортизації. Податковий кредит дає підпри- ємству право на відшкодування сплаченого ПДВ у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), тобто вхідного ПДВ.

 

 

 

Податкове зобов’язання       >

Податковий кредит

ПДВ до сплати в бюджет

 

 

 

 

 

Податкове зобов’язання       <

Податковий кредит

ПДВ до відшкодування з бюджету

 

 

Рис. 3.14. Схема сплати і відшкодування ПДВ

 

Мито — вид непрямих податків, який стягується з товарів, що пере- міщуються (ввозяться, вивозяться, перевозяться транзитом) через ми- тний кордон країни.

 

На фінансову діяльність підприємств-імпортерів впливає визначення об’єкта оподаткування, розмір ставок податку, податкові пільги, строки сплати податку.

 

Акцизний збір — непрямий податок, який встановлюється на висо-

корентабельні і монопольні товари і включається в їх ціну.

 

Вплив акцизного збору на фінансово-господарську діяльність під- приємств здійснюється через ставки акцизного збору, методики роз- рахунку, строки та джерела сплати для суб’єкта господарювання.

 

До загального складу податків і зборів, що сплачує підприємс-

тво, належать місцеві податки та збори.

Таблиця 3.4

ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

 

 

Назва

 

Платники

Об’єкт оподаткування

Ставка податку

(граничний розмір)

База оподат-

кування

Податок

з   рекла-

ми

юридичні і фі- зичні особи, які розміщують на рекламних носі- ях міста рекла- му

вартість послуг за виготовлення та            розміщення реклами

не більше 0,1\% ва- ртості послуг за виготовлення та розміщення одно- разової реклами та

0,5\% —     реклами на тривалий час

собівар- тість    про- дукції,   ро- біт, послуг

Комуна- льний податок

юридичні  особи (крім    сільсько- господарських підприємств, бюджетних   ор- ганізацій            та установ,   плано- во-дотаційних підприємств, що отримують    до- тацію  з  бюдже- ту)

річний                        фонд оплати                        праці, обчислений   ви- ходячи    з    офі- ційно            встанов- леного    розміру неоподаткову- ваного мінімуму доходів    грома- дян                          (далі НМДГ)

не більше 10\% рі- чного фонду опла- ти праці, обчисле- ного виходячи з розміру НМДГ

дохід  (при- буток),   що залишаєть- ся в їх роз- поряджен- ні,   але   не більше 10\% оподатко- вуваного доходу (прибутку)

Ринко-

вий збір

юридичні  особи та            громадяни, які            реалізують сільськогоспо- дарську  продук- цію  та  інші  то- вари

торговельні міс- ця на ринках і в павільйонах, на критих і відкри- тих столах, май- данчиках для торгівлі з авто- машин, візків тощо

не повинен пере- вищувати для юридичних      осіб

3 мінімальних    за-

робітних  плат  за-

лежно   від   ринку,

його   територіаль-

ного     розміщення

та  виду  продукції

(товару)

собівар- тість    про- дукції,   ро- біт, послуг

Збір            за парку- вання автотра- нспорту

юридичні особи та            громадяни, які паркують ав- томобілі в спе- ціально облад- наних            або відведених для цього місцях

 

із   розрахунку   за

1 годину            парку-

вання,  але  не  бі-

льше 3\% НМДГ у спеціально   облад-

наних місцях і 1\%

у  відведених  міс-

цях

собівар- тість    про- дукції,   ро- біт, послуг

Збір за право на викорис- тання мі- сцевої символіки

юридичні  особи та            громадяни, що   займаються підприємниць- кою діяльністю

вартість вироб- леної продукції та наданих по- слуг з викорис- танням місцевої символіки

не більше 0,1\% ва- ртості виробленої продукції та нада- них послуг з вико- ристанням місце- вої  символіки,  а для           фізичних осіб —   5   НМДГ один раз на рік

собівар- тість    про- дукції,   ро- біт, послуг

Закінчення табл. 3.4

 

 

Назва

 

Платники

Об’єкт оподаткування

Ставка податку

(граничний розмір)

База оподат-

кування

Збір за право на прове- дення місцевих аукціо- нів, кон- курсного розпро- дажу і лотерей

юридичні та фі- зичні особи,  які проводять    міс- цеві            аукціони, конкурсний розпродаж  і  ло- тереї

вартість заявле- них до місцевих аукціонів, кон- курсного роз- продажу това- рів,  виходячи  з їх початкової ціни   або   суми, на яку випуска- ється лотерея

не більше 0,1\% ва- ртості   заявлених до місцевих аукці- онів, конкурсного розпродажу това- рів  або  суми,  на яку випускається лотерея

<\/a>") //-->