Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1
Читать: 1.1 фІнанси пІдприЄмств у загальнІй системІ фІнансІв, Їх сутнІсть
Читать: 1.2. фІнансовІ вІдносини І фІнансова дІяльнІсть пІдприЄмств
Читать: 1.3 органІзацІя та регулювання фІнансовоЇ дІяльностІ пІдприЄмств
Читать: Тема 2
Читать: 2.1. тимчасова вартІсть грошей. нарощення І дисконтування у фІнансових розрахунках
Читать: 2.2. грошовІ потоки та оцІнка Їх вартостІ у часІ
Читать: Тема 3
Читать: 3.1. доходи І фІнансовІ результати
Читать: 3.2. прибуток як важливий показник фІнансових результатІв
Читать: 3.3. система оподаткування пІдприЄмств. пряме оподаткування
Читать: 3.4. непряме оподаткування пІдприЄмств
Читать: Тема 4
Читать: 4.1. грошовІ розрахунки в дІяльностІ пІдприЄмств
Читать: 4.2. безготІвковІ операцІЇ та розрахунки
Читать: 4.3. загальнІ принципи ведення касових операцІй пІдприЄмством. призначення та структура звІту про рух грошових коштІв
Читать: Тема 5
Читать: 5.1. необоротнІ та оборотнІ активи: сутнІсть І склад
Читать: 5.2. полІтика формування активІв пІдприЄмства. визначення потреби в окремих видах активІв
Читать: 5.3. оптимІзацІя складу активІв пІдприЄмства та оцІнка ЇхньоЇ загальноЇ вартостІ
Читать: Тема 6
Читать: 6.1. капІтал пІдприЄмства, сутнІсть І склад
Читать: 6.2. полІтика формування фІнансовоЇ структури капІталу. етапи формування фІнансовоЇ структури капІталу
Читать: 6.3. визначення загальноЇ потреби в капІталІ
Читать: 6.4. оптимІзацІя фІнансовоЇ структури капІталу
Читать: Тема 7
Читать: 7.1. банкІвське кредитування
Читать: 7.2. порядок надання банкІвського кредиту
Читать: 7.3. комерцІйне кредитування пІдприЄмств
Читать: 7.4. ІншІ форми кредитних вІдносин
Читать: Тема 8
Читать: 8.1. фІнансова стІйкІсть та фІнансовий стан пІдприЄмства
Читать: 8.2. характеристика ІнформацІйноЇ бази щодо оцІнки фІнансового стану пІдприЄмства
Читать: Тема 9
Читать: 9.1. сутнІсть та змІст фІнансового планування на пІдприЄмствІ
Читать: 9.2. фІнансовий контроль на пІдприЄмствІ
Читать: Тема 10
Читать: 10.1. сутнІсть І види банкрутства
Читать: 10.2. фІнансовІ заходи упередження банкрутства. дІагностика банкрутства
Читать: 10.3. механІзм фІнансовоЇ стабІлІзацІЇ пІдприЄмства при загрозІ банкрутства. санацІя, ЇЇ види, механІзм проведення. фІнансове забезпечення лІквІдацІйних процедур при банкрутствІ
Читать: Покажчик
Читать: ЛІтература
Читать: Додатки